Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Opiskelijan oikeudet ja vastuut

Tällä sivulla on tietoa opiskelijan oikeuksista ja vastuista.

Hyvän yliopistoyhteisön periaatteista ja velvoitteista voit lukea lisää yliopiston intrasta.

Opiskelijan oikeudet

Toimeentuloon, opintotukeen ja terveydenhuoltoon liittyvistä oikeuksista löytyy tietoa Opiskelun oppaan Palvelut ja yhteystiedot -osiosta.

Tamyn sivuilta löytyy tietoa opiskelijoiden oikeuksista ja vastuista opiskelijan näkökulmasta aukikirjoitettuna.

Opiskelijalla on oikeus:

Opiskelijan vastuut

Opiskelijalla on vastuu:

 • antaa palautetta opetuksesta ja ohjauksesta
 • laatia henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) ohjeiden ja ohjauksen mukaisesti sekä edistää opintojasi sen mukaisesti
 • olla syrjimättä ja häiritsemättä ketään ja opiskella muut huomioon ottaen
 • ilmoittautua yleiseen tenttiin seitsemän päivää aikaisemmin
 • ilmoittautua kursseille, joiden osallistujamäärä on rajattu
 • perua ilmoittautumisesi ajoissa kursseille, joille et voikaan osallistua
 • palauttaa opintosuoritukset ajoissa
 • ottaa selvää, miten kursseilla on edetty mahdollisen poissaolosi aikana
 • ilmoittautua määräaikojen puitteissa yliopistoon
 • hakea lisäaikaa, jos et ole valmistumassa säädetyssä ajassa
 • noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä
 • noudattaa yliopiston tietoturvasääntöjä

Tohtoriopiskelijan ja ohjaajien oikeudet ja vastuut

Tohtoriopiskelija sitoutuu:

 • ylläpitämään ohjaussuhdetta ohjaajiinsa
 • olemaan aktiivinen yhteydenpidossa
 • olemaan itse oman tutkimustyönsä keskeinen toimija
 • olemaan tietoinen opetussuunnitelmista ja pitämään ajan tasalla henkilökohtaista opinto- ja ohjaussuunnitelmaansa
 • hankkimaan tutkimuksen eteenpäin viemisessä tarvittavia tietoja ja taitoja
 • pitämään kiinni sovitusta työtahdista ja tiedottamaan ohjaajalle välittömästi seikoista, jotka vaikuttavat huomattavasti työn edistymiseen
 • lähettämään ohjaajille etukäteen sovitut työn osat kommentoitavaksi hyvissä ajoin ennen ohjaustapaamista
 • esittämään ohjaustapaamisen asialistalle työhön liittyvät kysymykset ja mahdolliset huolenaiheet
 • ottamaan huomioon ohjaajan kommentit väitöskirjatyöstä
 • noudattamaan ohjaussuhteessa ja tutkimuksenteossa hyvää tieteellistä käytäntöä ja keskustelemaan näistä tarvittaessa ohjaajien kanssa
 • keskustelemaan erilaisista tutkimusrahoitus- ja uramahdollisuuksista ohjaajien kanssa
 • huolehtimaan yhteisjulkaisujen periaatteiden sopimisesta ohjaajan kanssa etukäteen. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) vuonna 2017 antamaa lausuntoa tekijyydestä suositellaan luettavaksi.

Ohjaajat sitoutuvat:

 • ohjaamaan tohtoriopiskelijan väitöskirjatutkimusta pitkäjänteisesti sen kaikissa vaiheissa ja noudattamaan sovittuja aikatauluja
 • antamaan palautetta säännöllisesti ja kohtuullisessa ajassa
 • perehdyttämään ohjattavan akateemiseen työskentelyyn ja muuhun tieteelliseen toimintaan (esim. julkaisut, konferenssit, kv-liikkuvuus, eettiset periaatteet) liittyviin käytännön asioihin yhteisesti sovitulla tavalla
 • tiedottamaan ohjattavalle merkittävistä muutoksista, jotka vaikuttavat ohjaajana toimimisen edellytyksiin. Mikäli ohjaaja ei pysty hoitamaan ohjaustehtäväänsä, hän pyrkii löytämään ohjattavalleen uuden ohjaajan
 • noudattamaan ohjaussuhteessa hyvää tieteellistä käytäntöä ja keskustelemaan siitä ohjattavan kanssa
 • keskustelemaan erilaisista tutkimusrahoitus- ja uramahdollisuuksista yhdessä ohjattavan kanssa
 • avustamaan tarvittaessa tohtoriopiskelijaa rahoituksen hakemisessa: välittää tietoa rahoitusmahdollisuuksista ja antaa tarvittaessa puoltolausuntoja
 • huolehtimaan yhteisjulkaisujen periaatteiden sopimisesta ohjattavan kanssa etukäteen. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) vuonna 2017 antamaa lausuntoa tekijyydestä suositellaan luettavaksi.