Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Koulutuksen kehittäminen historian tutkinto-ohjelmassa

Historian tutkinto-ohjelman yleinen palautelomake.

- Tältä lomakkeelta voit lähettää vapaamuotoista palautetta. Palautteet menevät tutkinto-ohjelman ohjausvastaavalle, joka välittää ne tarvittaessa eteenpäin.

 

Tutkinto-ohjelman palautejärjestelmä

Miksi ja miten palautetta kerätään?

Tutkinto-ohjelmaa kerää kurssikohtaista palautetta opiskelijoilta jokaiselta kurssilta sähköisen lomakkeen avulla (tiedekunnan palautejärjestelmä). Opettajien käytössä on myös jaettava paperilomake, jonka käyttö on joissain tapauksissa (esim. seminaariopetus) mielekkäämpää. Opettajia kannustetaan keräämään kursseiltaan välipalautetta oman opetuksensa kehittämiseksi.

Myös ohjauksen toimivuutta seurataan opiskelijapalautteen avulla. Sekä kandidaatti- että graduseminaarien vetäjät keräävät opiskelijoilta seminaarin päätyttyä ja mahdollisesti myös sen aikana palautteen. Lisäksi ainejärjestön kautta kerätään vuosittain palautetta sekä opintojen että opinnäytetöiden ohjauksesta. Saadun palautteen pohjalta sekä yksittäiset opettajat että tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmatyöryhmä ja opettajainkokous arvioivat ja kehittävät ohjausta.

Lisäksi palautetietoa kertyy henkilökohtaisista kontakteista opetushenkilökunnan ja opiskelijoiden välillä, sekä erityisesti HOPS-keskusteluista (1. vuosi / kandinseminaarivaihe / syventävien seminaarit).

Palautteen analysointi

Palaute analysoidaan vuosittain tammi-helmikuussa ohjausvastaava yhdessä ainejärjestön edustajan kanssa, ja siitä tehtyjä havaintoja sekä ainejärjestön erikseen opiskelijoilta keräämää palautetta käsitellään kerran vuodessa järjestettävässä keskustelu- ja palautetilaisuudessa helmikuussa. Tilaisuudessa myös opettajien edustajat antavat palautetta opiskelijoille laajemmista opiskeluun liittyvistä asioista. Tilaisuus järjestetään juuri ennen seuraavan lukuvuoden opetusohjelman suunnittelun alkamista, millä mahdollistetaan palautteen hyödyntäminen välittömästi opetusohjelmatyössä. Opetussuunnitelmatyövuosina keskustelu- ja palautetilaisuus keskittyy voimakkaammin opintorakenteesta kerättävään laajempaan palautteeseen, ja tilaisuudessa kerätään samalla opetushenkilökunnan ja tuntiopettajien kokemuksia voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.

Palautteen hyödyntäminen

Opiskelijapalaute vaikuttaa suoraan toimintaan, esimerkiksi viime vuosina kandidaatinseminaarien uudelleenorganisoitumineen (aikaistaminen puolella vuodella opetusohjelmassa/suositeltavassa opiskeluohjeessa; kandidaatinseminaarin ja kandidaatintyön kiinteämpi integroiminen keskenään) lähti liikkeelle palautteesta ja johti kandidaatintutkintojen selkeästi aiempaa aikaisempaan valmistumiseen.