Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Opintoneuvonta ja ohjaus yliopistossa

Opintoneuvonnan ja ohjauksen tavoitteena on tukea suunnitelmallista opiskelua ja vahvistaa opiskelijan asiantuntijuutta. Tärkein opintojen ohjauksen väline on opinto-oppaasta löytyvä opetussuunnitelma.

Ohjaus on tarkoitettu kaikille opiskelijaryhmille eli kandidaatin- ja maisterintutkinnon opiskelijoille, kansainvälisille opiskelijoille, avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille, alumniopiskelijoille ja tohtoriopiskelijoille.

Opiskelijan oikeudet ja vastuut opintojen ohjauksessa

Opiskelijalla on oikeus saada oppimista ja akateemiseksi asiantuntijaksi kasvamista tukevaa ohjausta osana opetusta ja tarvittaessa erillisenä palveluna.

Henkilökohtaista ohjausta opintoihin liittyen annetaan ensisijaisesti tiedekunnissa ja tutkinto-ohjelmissa. Lisäksi henkilökohtaisia ohjauskeskusteluja tarjotaan myös osana yhteisiä ohjauspalveluita silloin, kun opiskelija tarvitsee enemmän tukea. Tällöin opiskelijalla on mahdollisuus keskustella ohjauksen asiantuntijan kanssa ja jäsentää tilannettaan tai keskittyä johonkin tiettyyn teemaan tai pulmaan.

Opiskelijana vastaat itse:

 • opintojesi suunnittelemisesta (HOPS) ja suorittamisesta opetussuunnitelman mukaisesti. Tohtoriopiskelijoiden HOPS-ohjeet.
 • omien tavoitteittesi asettamisesta suhteessa opintojen osaamistavoitteisiin
 • osallistumisesta opintojen sisältämään ohjaukseen sekä hakeutumisesta muuhun tarvitsemaasi ohjaukseen
 • akateemiseksi asiantuntijaksi kasvamisesta, oman osaamisesi kehittämisestä ja työelämävalmiuksien kartuttamisesta
 • tärkeimpien säädösten ja opiskelun etiikan tuntemisesta

Opintoneuvonta ja ohjaus tiedekunnissa

Opettaja vastaa opetuksen tavoitteisiin, opiskelukäytäntöihin ja arviointiin liittyvästä ohjauksesta.

Jokaiselle opiskelijalle on nimetty HOPS-opettaja, joka tukee henkilökohtaista opintojen suunnittelua.

Muusta kuin opetukseen liittyvästä neuvonnasta ja ohjauksesta vastaa tiedekunnan opintopalvelut (opintopäälliköt, -koordinaattorit ja -sihteerit) esimerkiksi seuraavissa asioissa:

Ohjaussuunnitelmat ja ohjausvastaavat

Johtamiskorkeakoulu

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma

Korkeakouluhallinnon ja -johtamisen maisteriohjelma (KOHAMA)

Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma

 • Ohjausvastaava: ilmoitetaan myöhemmin

Turvallisuushallinnon maisteriohjelma

 • Ohjausvastaava: Sirpa Virta

Master's Degree Programme in Business Competence

 • Ohjausvastaava: Terhi Nieminen

Master's Degree Programme in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE)

Master's Degree Programme in Public Economics and Public Finance (MGE)

 • Ohjausvastaava: Hannu Laurila

Master's Degree Programme in Leadership for Change

 • Ohjausvastaava: ilmoitetaan myöhemmin

Master's Degree Programme in Russian and European Studies (RES)

 • Ohjausvastaava: Anna Wansén-Kaseva

Nordic Master Programme in Innovative Governance and Public Management (NORDIG)

 • Ohjausvastaava: Elias Pekkola

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma

Joint Nordic Master Programme in Didactics of Mathematics (NORDIMA)

 • Ohjausvastaava: Liisa Ikkala-Toiviainen ja Antti Saari

Master's Degree Programme in Teacher Education

 • Ohjausvastaava: Kirsi-Marja Varjokorpi

Luonnontieteiden tiedekunta

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

 • Ohjausvastaava: Heikki Hyyrö (kandidaattiopinnot) ja Martti Juhola (maisteriopinnot)
 • Ohjaussuunnitelma (pdf)

Master's Degree Programme in Software Development (SDE)

Master's Degree Programme in Computational Big Data Analytics (CBDA)

 • Ohjausvastaava: Martti Juhola ja Jaakko Peltonen

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Bioteknologian tutkinto-ohjelma

Master's Degree Programme in Biomedical Technology

 • Ohjausvastaavat: Professori Vesa Hytönen, professori Matti Nykter, apulaisprofessori Heli Skottman 
 • Ohjaussuunnitelma, pdf (5.10.2017)

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma

 

Viestintätieteiden tiedekunta

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

 • Ohjausvastaava: Markku Salmela
  Syyslukukauden 2017 ajan Paul Rickman (käytännön järjestelyt) ja Aatu Lehtovaara (suunnittelu ja kehittäminen)
 • Ohjaussuunnitelma (pdf)

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma

Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma

Ranskan kielen tutkinto-ohjelma

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Teatterityön tutkinto-ohjelma

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot

Master's Degree Programme in Internet and Game Studies

Master's Degree Programme in Human-Technology Interaction

 • Ohjausvastaava: Markku Turunen

Master's Degree Programme in Media Management

 • Ohjausvastaava: Anna Vähämäki

Master's Degree Programme in Media Education

 • Ohjausvastaava: Anna Vähämäki

Master's Degree Programme in Cultural Studies

 • Ohjausvastaava: Anna Vähämäki

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Filosofian tutkinto-ohjelma

Historian tutkinto-ohjelma

Logopedian tutkinto-ohjelma

 • Ohjausvastaava: Anna Oksa (syyslukukauden 2017 ajan Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka)
 • Ohjaussuunnitelma (pdf)

Psykologian tutkinto-ohjelma

Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

 • Ohjausvastaava: Hanna Carroll (Tampere) ja Tuija Eronen (Pori)
 • Ohjaussuunnitelma (pdf)

Terveystieteiden tutkinto-ohjelma

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma

 • Ohjausvastaava: Johanna Elo (Tampere) ja Eriikka Oinonen (Pori)
 • Ohjaussuunnitelma (pdf)

Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen maisteriohjelma

Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma

 • Ohjausvastaava: Leena Wilkman (Tampere) ja Antti Saloniemi (Pori)
 • Ohjaussuunnitelma (pdf)

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma, Pori

Master's Degree Programme in Comparative Social Policy and Welfare (COSOPO)

 • Ohjausvastaava: Eveliina Permi

Master's Programme in Peace, Mediation and Conflict Research (PEACE)

 • Ohjausvastaava: Eveliina Permi

Master's Programme in Russian and European Studies (RES)

 • Ohjausvastaava: Anna Wansén-Kaseva

Master's Programme in Public Choice

 • Ohjausvastaava: Anna Vähämäki

Master's Degree Programme in Public and Global Health

Master's Programme in Gender Studies

 • Ohjausvastaava: Eveliina Permi

Yhteiset opintoneuvonta- ja ohjauspalvelut tutkinto-opiskelijoille

Yhteiset opintoneuvonta- ja ohjauspalvelut täydentävät tutkinto-ohjelmien ja tiedekuntien opintoneuvontaa ja ohjausta. Kandidaatti- ja maisteriopiskelijoille tarjotaan sekä henkilökohtaista että ryhmämuotoista tukea ja koulutusta.

Henkilökohtaiset ohjauskeskustelut

Kaikkien tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden on mahdollista varata ohjauskeskusteluaika silloin, kun opiskelija haluaa jäsentää opiskeluelämäntilannettaan tai tulevaisuuden tavoitteitaan. Keskustelut ovat yleensä kertaluontoisia 1-1,5 tunnin mittaisia tapaamisia.

Ajanvaraus ohjauskeskusteluihin tapahtuu lähettämällä sähköpostia osoitteeseen opiskelijanohjaus.tau@tuni.fi. Keskusteluaika pyritään tarjoamaan kuukauden kuluessa.

Uraohjauskeskustelut

Uraohjauskeskustelu on henkilökohtainen ohjauskeskustelu urasuunnittelun teemoista työelämäasiantuntijan kanssa. Näitä teemoja voivat olla esimerkiksi harjoittelupaikan hakeminen, valmistumisen lähestyminen, oman osaamisen tunnistaminen sekä työllistymisen ja työtehtävämahdollisuuksien pohdinta.

Palvelu on suunnattu Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille, jotka pohtivat valintojaan urasuunnittelun näkökulmasta tai ovat siirtymässä työelämään. Uraohjauskeskustelu on yksilöllinen, opiskelijan tilanteesta lähtevä tapaaminen, jossa peilataan ja suhteellistetaan opiskelijan osaamista työelämän näkökulmasta. Erilaisten mahdollisuuksien hahmottaminen sekä osaamisen tunnistaminen edesauttavat omien tavoitteiden mukaisen paikan löytämistä työelämässä.

Ajankohta uraohjauskeskustelulle tarjotaan kuukauden sisällä yhteydenotosta ja tapaaminen on yleensä kertaluontoinen. Urasuunnittelun ohjaukseen voi liittyä tarpeen mukaan ennakkotehtävä. Opiskelija voi ottaa suoraan yhteyttä halutessaan pohtia uramahdollisuuksia oppiaineensa ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Myös opetus- ja ohjaustyötä tekevät voivat ohjata opiskelijaa ottamaan yhteyttä.

Työelämäasiantuntijan tavoitat parhaiten sähköpostitse: uraohjaus.tau@tuni.fi Kerrothan jo yhteydenotossa lyhyesti oman opiskelu- ja mahdollisen työkokemustaustasi sekä miksi otat yhteyttä. Voit lähettää yhteydenottopyynnön myös e-lomakkeella

Opintopsykologiset ohjauskeskustelut

Opintopsykologinen ohjaus painottuu oppimisen pulmatilanteisiin ja erityiskysymyksiin. Näitä voivat olla esimerkiksi opintoihin kiinni pääseminen, opintojen jumiutuminen, opiskelutaidot, aikaansaaminen, jaksaminen, opiskeluun liittyvät tunteet ja ajatukset, sekä opiskelun sovittaminen yhteen haastavan elämäntilanteen tai erityispulmien kanssa.

Tavallisesti ohjausprosessi koostuu 1-5 käyntikerrasta ja usein myös välitehtävistä. Opiskelijalta odotetaan sitoutumista aktiiviseen työskentelyyn. Opintopsykologinen ohjaus on tarkoitettu kandidaatin- ja maisterintutkintoja tekeville, ja ohjaukseen voi hakeutua opettajan, esimerkiksi HOPS-ohjaajan, tai jonkun muun ohjaustahon (YTHS, opintoneuvoja, jne.) suosituksesta. Yhteydenotossa on hyvä mainita tämä taho.

Vapaita aikoja tarjotaan jonotilanteesta riippuen, ja niitä voi tiedustella sähköpostiosoitteesta opintopsykologit.tau@tuni.fi

Opiskelutaito- ja urasuunnitteluryhmät

Opintojen ja urasuunnittelun tueksi järjestetään ryhmäohjauksia vuosittain tai lukukausittain.  

Erityisjärjestelykeskustelut

Opintojen aikaisiin erityisjärjestelyihin liittyviä ohjauskeskusteluja käydään opiskelijan kanssa yhteisissä ohjauspalveluissa. Ajanvaraus erityisjärjestelykeskusteluihin tapahtuu lähettämällä sähköpostia osoitteeseen opiskelijanohjaus.tau@tuni.fi. Keskusteluaika pyritään tarjoamaan kuukauden kuluessa

Opintoneuvonta- ja ohjauspalvelut avoimen yliopiston opiskelijoille

Avoimen yliopiston opiskelijoiden opintoneuvonnasta ja ohjauksesta vastaavien opintokoordinaattorien ja suunnittelijoiden yhteystiedot löytyvät Avoimen yliopiston sivuilta.

Tohtoriopiskelijoiden ohjaus

Tampereen yliopiston opetusneuvoston syksyllä 2011 hyväksymän opintojen ohjauksen linjausasiakirjan mukaan opetuksen ja ohjauksen keskeinen perusta on opiskelijan täysivaltainen jäsenyys yliopistoyhteisössä. Ohjaus rakentuu ohjaajien ja ohjattavan väliselle työ- ja ohjaussuhteelle. Opiskelija on vastuussa omien opintojensa suunnittelemisesta ja toteuttamisesta sekä oman osaamisensa kehittämisestä. Lisäksi opiskelija on velvollinen osallistumaan opintoihin sisältyvään ohjaukseen ja vastuussa muuhun tarvitsemaansa ohjaukseen hakeutumisesta. Opiskelijalla on oikeus saada oppimista ja akateemiseksi asiantuntijaksi kasvamista tukevaa ohjausta sekä osana opetusta että tarpeen mukaan erillisenä palveluna.

Ohjauksesta tarkemmin sivulla tohtoriopintojen ohjaus, suunnittelu ja raportointi.

Tohtoriohjelmien ohjaussuunnitelmat