Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Tohtoriopintojen ohjaus, suunnittelu ja raportointi

Tältä sivulta löydät tietoa, jota tarvitset, kun olet jo päässyt alkuun tohtoriopinnoissasi. Erityisesti tohtoriopintojen alkuvaiheeseen suunnattua tietoa löydät opintojen aloitus -osiosta.

Tohtoriohjelmien opetussuunnitelmat löydät opinto-oppaasta ja opetustiedot opetusohjelmasta.

Tohtoriohjelmien ohjaussuunnitelmat löydät perustietoa-osiosta sivulta opintoneuvonta ja ohjaus yliopistossa. Katso myös tohtorikoulutuksen hyvät käytännöt.

Opinnäytteet-osiosta löydät ohjeet lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan tarkastusprosesseihin.

Lue tarkemmin tältä sivulta:

Väitöskirjan ohjaaja

Tampereen yliopiston tohtorikoulutuksen hyvät käytännöt -ohjeen mukaan tohtoriopiskelijalla on vähintään kaksi ohjaajaa tai yksi ohjaaja ja seurantaryhmä. Ohjaajista toisen tulee olla tiedekunnan professori tai tiedekuntaan työsuhteessa oleva dosentti ja toisen vähintään tohtorin tutkinnon suorittanut. Tiedekunnat täydentävät tätä ohjetta omissa määräyksissään.

Johtamiskorkeakoulu

Ainakin yhden ohjaajista tulee olla Tampereen yliopiston johtamiskorkeakouluun työsuhteessa oleva professori, dosentti tai vastaavan tasoiset tieteelliset ansiot omaava tohtori.

Tohtoriopiskelija on pyydettäessä kerran lukuvuodessa velvollinen antamaan kirjallisen selvityksen tohtoriopintojensa edistymisestä. Ohjaava professori arvioi opintojen edistymistä. Jos selvitystä opintojen edistymisestä ei toimiteta tai selvitys ei ole hyväksyttävä, voidaan ohjaussuhde purkaa. Selvitykseen liitetään luotettavat todisteet tohtorin tutkintoa varten suoritetuista opinnoista, mikäli tohtoriopintoja on suoritettu muualla kuin Tampereen yliopistossa eikä niitä ole vielä kirjattu opintorekisteriin.

Kasvatustieteiden tiedekunta

Ohjaajat

Jokaiselle jatko-opiskelijaksi hyväksytylle määrätään vähintään kaksi ohjaajaa, joista ainakin toisen on oltava Tampereen yliopistoon työsuhteessa oleva professori, apulaisprofessori tai dosentti. Toisen ohjaajan on oltava vähintään tohtorin tutkinnon suorittanut. Väitöskirjan toisena ohjaajana voi toimia myös Tampereen yliopistoon työsuhteessa oleva emerita- tai emeritusprofessori.

Tiedekunnan dekaani nimeää tutkimustyön ohjaajat.

Ohjaussuhdetta koskevissa kysymyksissä ohjaaja tai ohjattava ottaa yhteyttä opintokoordinaattoriin, joka keskusteltuaan tohtoriohjelman vastuuprofessorin tai dekaanin kanssa valmistelee tarvittaessa ohjaajamuutoksesta dekaanin päätöksen. Ohjaajavaihdokset merkitään opintorekisteriin. Tarvittaessa tohtorikoulutustoimikunta voi ottaa asian käsiteltäväkseen.

Ohjaussuhteen raukeaminen

Ellei opiskelija lukuvuoden aikana osallistu ohjaukseen eikä edistä opintojaan, hänen ohjaussuhteensa raukeaa. Jos opiskelija haluaa aktivoitua, hänen täytyy esittää ohjaajalle ajantasainen HOPS sekä 10-sivuinen kirjallisuuskatsaus väitöstutkimuksen aihepiiristä. Kirjallisuuden on oltava kansainvälistä ja tuoretta (enintään 2-3 vuotta vanhaa). Jos ohjaajasta ei ole tietoa, opiskelija ottaa yhteyttä tutkimuskoordinaattoriin.

Luonnontieteiden tiedekunta

Jokaiselle jatkotutkintoa suorittavalle opiskelijalle määrätään yleensä kaksi ohjaajaa, toinen ohjaaja nimetään viimeistään ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Ohjaajista ainakin toisen on oltava pääsääntöisesti Tampereen yliopistoon työsuhteessa oleva professori tai dosentti. Poikkeustapauksissa ohjaajia voi olla useita. Mahdollisesta ohjaajamuutoksesta päättää yksikön johtaja. Ohjauksen tukena voidaan käyttää seurantaryhmiä.

Mikäli tohtoriopiskelijalle ei ole tutkimusaiheen puolesta tarpeen tai mahdollista nimetä kuin yksi eli ns. päävastuullinen ohjaaja, toimii tohtoriohjelman vastuuhenkilö tässä vastuuhenkilön roolissaan nimellisesti toisena ns. hallinnollisena ohjaajana.

Perustellusta syystä ohjaaja voidaan vaihtaa. Perusteltuja syitä voi olla esim. tutkimusaiheen uudelleensuuntautuminen, henkilöristiriidat tai se, ettei tutkimustyö etene. Aloitteen ohjaajan vaihtamisesta voi tehdä opiskelija tai ohjaaja. Tarvittaessa aloitteen voi tehdä myös tohtoriohjelman vastuuhenkilö tai tiedekunnan dekaani. Ohjaajan vaihdokseen pyydetään tohtoriohjelman vastuuhenkilön puolto. Ohjaajan vaihtamisesta päättää tiedekunnan dekaani.

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Henkilön, joka haluaa väitellä tohtoriksi, tulee kääntyä yliopiston opettajan tai tutkijan puoleen (professori tai dosentti), pyytää tätä ohjaajaksi sekä sopia ohjaajan kanssa missä tutkimustyö tullaan suorittamaan, tutkimustyön aiheesta, tutkimusmenetelmistä, toteuttamismahdollisuuksista ja muista vastaavista tutkimustyötä koskevista seikoista.

Väitöskirjatyöllä tulee olla 1–3 ohjaajaa, joista ainakin yhden tulee olla lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan professori (myös aktiivinen emerita- tai emeritusprofessori) tai Tampereen yliopiston tai muun yliopiston dosentin arvon tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö, joka tekee tutkimusta Kaupin kampuksen tutkimusyhteisössä. Toisena tai kolmantena ohjaajana voi toimia tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö, jolla ei ole dosentin arvoa tai professorin toimea.

Vakiintuneen käytännön mukaan ohjaustehtävät tapahtuvat hyviä tieteellisiä käytäntöjä noudattaen ja ilman erillistä korvausta.

Ohjaajalla tulee olla väitöskirjatyössä keskeinen asema, joka ilmenee esimerkiksi siten, että ohjaaja on mukana useammassa väitöskirjatyön osatyössä. Väitöskirjatyön ohjaajan (ohjaajien) tulee omalta osaltaan huolehtia siitä, että väitöskirjaksi tarkoitettu tutkimus täyttää sille asetetut sisällölliset, laadulliset ja muodolliset vaatimukset. Ohjaaja hyväksyy myös opinto- ja ohjaussuunnitelman sekä tutkintoon kuuluvat tohtoriopinnot (yhteensä vähintään 30 op).

Ohjaajan tehtävänä on myös lukea ja hyväksyä väitöskirjakokonaisuus, ennen kuin sitä esitetään esitarkastukseen.

Viestintätieteiden tiedekunta

Hyväksytylle tohtoriopiskelijalle määrätään kaksi ohjaajaa. Ohjaajista toisen tulee olla tiedekunnan professori tai tiedekuntaan työsuhteessa oleva dosentti ja toisen vähintään tohtorin tutkinnon suorittanut.

Ohjaajaa voidaan vaihtaa perustellusta syystä dekaanin kirjallisella päätöksellä. Aloitteen tekijänä voi olla joko ohjattava tai ohjaaja. Ohjaajan vaihtuessa tulee kuulla eri osapuolia ja asiasta tulee tiedottaa ohjaajille ja opiskelijalle. Vaihdokseen edellytetään tohtoriohjelman vastuuhenkilön puolto. Kiistanalaisissa tilanteissa asia käsitellään tohtorikoulutustoimikunnassa. Vaihdoksen vahvistaa dekaani.

Tohtoriohjelmien ohjausryhmät toimivat tarvittaessa seurantaryhminä.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Väitöskirjatyölle nimetään 2-3 ohjaajaa. Ohjaajana voi toimia tiedekunnan professori tai tiedekunnassa työsuhteessa toimiva dosentti. Väitöskirjatyön toisena (tai kolmantena) ohjaajana voi toimia vähintään tohtorin tutkinnon suorittanut asiantuntija, myös tiedekunnan ulkopuolelta. Toinen ja mahdollinen kolmas ohjaaja nimetään viimeistään opintojen ensimmäisen lukukauden aikana ohjaussopimuksen teon yhteydessä.

Ohjaajat merkitään opintorekisteriin. Ohjaajiin liittyvät lisäykset tai muutokset tehdään vapaamuotoisella hakemuksella allekirjoituksella varustettuna ja toimitetaan opintopäällikölle tiedekunnan kansliaan. Tarvittaessa jatkokoulutustoimikunta voi ottaa asian käsiteltäväkseen.

Vakiintuneen käytännön mukaan ohjaustehtävät tapahtuvat hyviä tieteellisiä käytäntöjä noudattaen ja ilman erillistä korvausta.

Tohtoriopintojen oppiala määräytyy tohtoriohjelman mukaan. Ainakin yhden ohjaajan tulee olla tiedekunnasta väitöskirjan oppialalta. Väitöskirjalle valitaan vain yksi oppiala siinäkin tapauksessa, että väitöskirjatyöllä on kaksi ohjaajaa eri oppialoilta tai eri tiedekunnista.

Väitöskirjatyön ohjaajien tulee huolehtia siitä, että väitöskirjaksi tarkoitettu tutkimus täyttää sille asetetut sisällölliset, laadulliset ja muodolliset vaatimukset. Ohjaajan tehtävänä on myös lukea ja hyväksyä väitöskirjakokonaisuus, ennen kuin sitä esitetään esitarkastukseen. Vastuuohjaaja hyväksyy myös opintosuunnitelman ja tutkintoon kuuluvat tohtoriopinnot.

Seurantaryhmä

Osassa tohtoriohjelmista väitöskirjatyöntekijän tueksi perustetaan seurantaryhmä. Seurantaryhmillä vahvistetaan ohjauksen ja palautteen asiantuntijapohjaa ja valmistuvien väitöskirjojen laatua.

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Seurantaryhmään valitaan ohjaajien lisäksi tohtoriohjelman tai sen ulkopuolisia, esimerkiksi muiden yliopistojen, yritysten tai tutkimuslaitosten, tutkijoita. Seurantaryhmään kuuluu väitöskirjatyön ohjaaja puheenjohtajana sekä 2–3 muuta asiantuntijaa, joista vähintään kaksi on tohtorin tutkinnon suorittaneita.

Jotta seurantaryhmän tehtävä toteutuisi ja sen antama tuki väittelijälle olisi mahdollisimman hyvä, se perustetaan jo väitöskirjatyön alkuvaiheessa. Tällöin ryhmän jäsenet voivat riittävän varhain esittää arvionsa aiheesta, kysymyksenasettelusta sekä suunnitelluista tutkimusmenetelmistä.

Tarvittaessa jatkokoulutustoimikunta voi pyytää seurantaryhmältä lausunnon väitöskirjatyön etenemisestä. Lausunnosta tulee käydä ilmi arvio tutkimuksen sisällöllisestä ja muodollisesta kelpoisuudesta, lyhyt arvio tutkimuksen tieteellisestä tasosta sekä mahdolliset muut huomiot. Jatkokoulutustoimikunnan jäsenillä on halutessaan oikeus osallistua seurantaryhmän kokouksiin.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Haluttaessa väitöskirjatyön tueksi perustetaan seurantaryhmä, jonka avulla vahvistetaan ohjauksen ja palautteen asiantuntijapohjaa ja valmistuvien väitöskirjojen laatua. Seurantaryhmään voi valita ohjaajien lisäksi tutkijoita myös esimerkiksi muista yliopistoista, yrityksistä tai tutkimuslaitoksista. Seurantaryhmään kuuluu väitöskirjatyön vastuuohjaaja puheenjohtajana sekä 2-3 muuta asiantuntijaa, joista vähintään kaksi on tohtorin tutkinnon suorittaneita.

Seurantaryhmä perustetaan heti tohtoriopintojen alkuvaiheessa. Seurantaryhmä kokoontuu vähintään kerran vuodessa joko väitöskirjatutkijan tai ohjaajan kutsusta. Väitöskirjatutkija huolehtii, että seurantaryhmän kokouksesta kirjoitetaan muistio.

Tarvittaessa jatkokoulutustoimikunta voi pyytää seurantaryhmältä lausunnon väitöskirjatyön etenemisestä. Jatkokoulutustoimikunnan jäsenillä on tarvittaessa oikeus osallistua seurantaryhmän kokouksiin. Seurantaryhmän jäseniin liittyvät lisäykset tai muutokset tehdään vapaamuotoisella hakemuksella allekirjoituksella varustettuna ja toimitetaan opintopäällikölle tiedekunnan kansliaan.

Ohjauksen muodot

Ohjauksen keskeisimpänä muotona ovat ohjaajien ja tohtoriopiskelijan väliset henkilökohtaiset ohjauskeskustelut kasvotusten tai sovittaessa muilla tavoin. Tiedekuntien ja tohtoriohjelmien järjestämät tutkijaseminaarit, oman tutkimusryhmän tapaamiset tai muut tutkimuksen yhteistyötahojen tapaamiset ovat mahdollisuus saada ohjausta ja palautetta muilta kokeneimmilta tutkijoilta ja vertaisohjausta toisilta tohtoriopiskelijoilta. Kansalliset ja kansainväliset seminaarit, kesäkoulut ja konferenssit tarjoavat mahdollisuuden verkostoitua ja saada ohjausta laajemmalta tutkijayhteisöltä.

Tohtoriohjelmien ohjaussuunnitelmat.

Henkilökohtainen opinto- ja ohjaussuunnitelma (HOPS)

Tohtoriopiskelija ja ohjaajat suunnittelevat ja sopivat opintojen etenemisestä ja ohjauksesta opinto- ja ohjaussuunnitelmassa (HOPS). Suunnitelma perustuu tohtoriohjelmasi opetussuunnitelmaan. Tohtoriohjelmien opetussuunnitelmat löydät opinto-oppaasta ja opetustiedot opetusohjelmasta. Tiedekunnat päättävät jatkokoulutustoimikuntien esityksestä siitä, mitä tohtorin tutkinnon tulee sisältää. Tohtoriohjelmien opetussuunnitelmilla pyritään takaamaan se, että opiskelijalla on tutkinnon suoritettuaan tarpeelliset valmiudet toimia tutkijana sekä myös tohtoriopintojen laadukkuus.

Opinto- ja ohjaussuunnitelma (HOPS):

 • parantaa tohtoriopiskelijan oikeusturvaa
 • auttaa tohtoriopiskelijaa aikatauluttamaan opintojaan
 • turvaa tohtorikoulutuksen yhtenäisyyttä ja laatua
 • pitää ohjaajan tietoisena tohtoriopiskelijan opiskelusuunnitelmista

Opiskelija voi siirtymäajan puitteissa suorittaa opintonsa hyväksytyn opintosuunnitelmansa mukaisesti siinäkin tapauksessa, että tohtoriopintojen opetussuunnitelmiin ja tohtorin tutkintoja koskeviin määräyksiin tehdään muutoksia.

Opiskelijalla on oikeus suorittaa opintonsa hyväksytyn opintosuunnitelmansa mukaisesti, mikäli ohjaaja vaihtuu tai jää eläkkeelle. Tällöin lomake on kuitenkin syytä päivittää uuden ohjaajan kanssa.

Tohtoriopiskelijan ja ohjaajien vastuut

Ohjattava sitoutuu:

 • ylläpitämään ohjaussuhdetta ohjaajiinsa
 • olemaan aktiivinen yhteydenpidossa
 • olemaan itse oman tutkimustyönsä keskeinen toimija
 • olemaan tietoinen tutkintovaatimuksista ja pitämään ajan tasalla henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa (HOPS)
 • hankkimaan tutkimuksen eteenpäin viemisessä tarvittavia tietoja ja taitoja
 • pitämään kiinni sovitusta työtahdista ja tiedottamaan ohjaajalle välittömästi seikoista, jotka vaikuttavat huomattavasti työn edistymiseen
 • lähettämään ohjaajille etukäteen sovitut työn osat kommentoitavaksi hyvissä ajoin ennen ohjaustapaamista
 • esittämään ohjaustapaamisen asialistalle työhön liittyvät kysymykset ja mahdolliset huolenaiheet
 • ottamaan huomioon ohjaajan kommentit väitöskirjatyöstä
 • noudattamaan ohjaussuhteessa ja tutkimuksenteossa hyvää tieteellistä käytäntöä ja keskustelemaan näistä tarvittaessa ohjaajien kanssa
 • keskustelemaan erilaisista tutkimusrahoitus- ja uramahdollisuuksista ohjaajien kanssa
 • huolehtimaan yhteisjulkaisujen periaatteiden sopimisesta ohjaajan kanssa etukäteen.

Ohjaaja(t) sitoutu(vat):

 • ohjaamaan väitöskirjatutkimusta pitkäjänteisesti sen kaikissa vaiheissa ja noudattamaan sovittuja aikatauluja
 • antamaan palautetta säännöllisesti ja kohtuullisessa ajassa ja lukemaan tapaamisia varten toimitetut tekstit ennen tapaamisia
 • perehdyttämään ohjattavan akateemiseen työskentelyyn ja muuhun tieteelliseen toimintaan (esim. julkaisut, konferenssit, kv-liikkuvuus, eettiset periaatteet) liittyviin käytännön asioihin yhteisesti sovitulla tavalla
 • tiedottamaan ohjattavalle merkittävistä muutoksista, jotka vaikuttavat ohjaajana toimimisen edellytyksiin. Mikäli ohjaaja ei pysty hoitamaan ohjaustehtäväänsä, hän pyrkii löytämään ohjattavalleen uuden ohjaajan
 • esittämään ohjaustapaamisen asialistalle työhön liittyvät kysymykset ja mahdolliset huolenaiheet
 • noudattamaan ohjaussuhteessa hyvää tieteellistä käytäntöä ja keskustelemaan siitä ohjattavan kanssa
 • keskustelemaan erilaisista tutkimusrahoitus- ja uramahdollisuuksista yhdessä ohjattavan kanssa
 • avustamaan tarvittaessa ohjattavaa rahoituksen hakemisessa: välittää tietoa rahoitusmahdollisuuksista ja antaa tarvittaessa puoltolausuntoja
 • huolehtimaan yhteisjulkaisujen periaatteiden sopimisesta ohjattavan kanssa etukäteen.

Opintojen eteneminen ja vuosittainen raportointi

Tohtoriopiskelijan tulee raportoida etenemisestään vuosittain. Tiedekunnasta riippuen vuosittainen raportointi tehdään joko henkilökohtaisella opinto- ja ohjaussuunnitelmalla (HOPS) tai erillisellä raportointilomakkeella.

Johtamiskorkeakoulu

Tohtoriopiskelija on pyydettäessä kerran lukuvuodessa velvollinen antamaan kirjallisen selvityksen tohtoriopintojensa edistymisestä. Ohjaava professori arvioi opintojen edistymistä. Jos selvitystä opintojen edistymisestä ei toimiteta tai selvitys ei ole hyväksyttävä, voidaan ohjaussuhde purkaa. Selvitykseen liitetään luotettavat todisteet tohtorin tutkintoa varten suoritetuista opinnoista, mikäli tohtoriopintoja on suoritettu muualla kuin Tampereen yliopistossa eikä niitä ole vielä kirjattu opintorekisteriin.

Kasvatustieteiden tiedekunta

Opinnoissa eteneminen

Opintojensa edistämiseksi opiskelija

• ilmoittautuu läsnäolevaksi, sekä
• osallistuu aktiivisesti ohjaukseen ja
esittää ohjaajalleen kerran vuodessa päivitetyn HOPS-suunnitelman, jolla osoittaa opintojensa edistymisen.

Opetussuunnitelma ja opintojen rakenne

Kasvatus- ja yhteiskunta -tohtoriohjelman opetussuunnitelma sisältää tiedot lisensiaatin ja tohtorin tutkintoon vaadittavista opinnoista.

Sekä kasvatustieteen tohtorin että filosofian tohtorin tutkinto rakentuu kolmesta osasta:
• Kasvatustieteiden, tieteenteorian ja metodologian opinnot (40 op)
• Tieteellisen asiantuntijuuden kehittymistä tukevat opinnot (20 op)
• Väitöskirja (180 op)

Opetussuunnitelmasta näet tarkemmin, mitä opintoja vaaditaan ja miten opintoja voi suorittaa.

Katso myös kasvatustieteen lisensiaatin tutkintoon vaadittavat opinnot opetussuunnitelmasta.

Ohjaussopimus sekä henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Laadi yhdessä tutkimustyösi ohjaajan kanssa ensimmäisen lukukauden aikana henkilökohtainen opinto- ja ohjaussuunnitelma (HOPS), joka perustuu voimassa olevaan kasvatus ja yhteiskunta -tohtoriohjelman opetussuunnitelmaan.

Opinto- ja ohjaussuunnitelma (HOPS) päivitetään vuosittain yhdessä ohjaajan kanssa, ja sen vahvistaa tohtoriopintojen vastaava professori (yhteystiedot ks. alta kohdasta "Ohjaustahot").

HOPS/ohjaussopimuslomake (rtf), täyttöohje

Kun täytät HOPS/ohjaussopimuslomaketta ensimmäisen kerran, merkitse HOPS-lomakkeelle ne kurssit yms. jotka aiot suorittaa sekä arvio suorituslukukaudesta.

Kurssien ja seminaarien tiedot ovat opetusohjelmassa:
Kasvatus- ja yhteiskunta –tohtoriohjelma
Tampereen yliopiston tutkijakoulu

Heti opintojen aluksi suositellaan tutkijakoulun järjestämiä rahoituksen hakemiseen, tutkimusprosessin hallintaan sekä tutkimussuunnitelman tekemiseen liittyviä kursseja.

Tallenna HOPS-lomake omalle koneellesi siihen myöhemmin tehtäviä muutoksia varten.

Kun olet täyttänyt opetussuunnitelman pohjalta HOPS/ohjaussopimus –lomakkeen, sovi ohjaajasi kanssa tapaaminen, jossa HOPS ja ohjaussopimus käsitellään.

Lomakkeen allekirjoittamisen jälkeen HOPS-lomake lähetetään tohtoriopinnoista vastaavalle professorille vahvistettavaksi.

Ota allekirjoitetusta HOPS-lomakkeesta itsellesi kopio. Alkuperäinen lomake toimitetaan opintokoordinaattorille .

Kasvatus ja yhteiskunta –tohtoriohjelman ohjaussuunnitelma.

Opintosuoritusten tallentaminen opintorekisteriin

Kaikista tohtoritutkintoon sisällytettävistä, suoritetuista opinnoista täytyy olla merkintä opintorekisterissä.

Tampereen yliopistossa suoritetuista kursseista ja seminaareista tehdään merkintä opintorekisteriin ilman eri pyyntöä (mm. tutkijakoulun ja EDUn antama opetus).

Toimita tiedot muulla tavalla tekemistäsi opintosuorituksista (mahdolliset artikkelit, esseet, opetus) sekä muissa yliopistoissa tekemistäsi suorituksista (virallinen toisen yliopiston opintorekisteriote vaaditaan) vastuuohjaajallesi, joka antaa suorituksista opintopisteet sekä toimittaa ne opintosihteerille kirjattavaksi opintorekisteriin.

• Konferenssiesitykset 3-5op
• Artikkeli, joka ei ole artikkeliväitöskirjan osajulkaisu 5-10op
• Yliopistotason opetus- ja suunnittelutehtävät 3-5op

Voit seurata opintorekisteriin tallennettuja suorituksiasi NettiOpsusta. NettiOpsu toimii peruspalvelutunnuksella.

Opintotoimistosta voit pyytää virallisen opintorekisteriotteen opinnoistasi.

Opintosuoritukset, HOPS-lomake sekä kokonaismerkintä

Vastuuohjaajan vastuulla on tarkastaa ja päivittää opinto- ja ohjaussuunnitelma kerran vuodessa kevätlukukauden lopulla yhdessä opiskelijan kanssa. Sovi ohjaajasi kanssa tapaaminen, jossa HOPS käsitellään. Päivitä HOPS-lomakkeeseesi jo suorittamasi opinnot valmiiksi tapaamista varten opintorekisterin pohjalta (NettiOpsu).

Tutkijakoulun sekä kasvatus- ja yhteiskunta -tohtoriohjelman järjestämien kurssien nimet voivat vaihdella eri vuosina, joten korjaa kurssin suorittamisen jälkeen HOPS-lomakkeeseen suorittamasi kurssin oikea nimi sekä merkitse oikea suorituspäivämäärä sellaisina kuin ne ovat opintorekisterissä.

Kun kaikki kyseiseen HOPSin kohtaan kuuluvat opinnot on suoritettu, lomakkeeseen merkitään päiväys ja lomake lähetetään opintosihteerille kokonaismerkinnän tekemiseksi.

Luonnontieteiden tiedekunta

Tohtoriohjelmien laajuus, opetus ja ohjaus on suunniteltu nelivuotiseksi. Tohtoritutkinnon tavoitteellinen suoritusaika on neljä vuotta. Tohtoriopiskelija on velvollinen antamaan tiedekunnalle vuosittain selvityksen tohtoriopintojensa ja tutkimustyön edistymisestä. Raportoinnin välineenä toimii henkilökohtainen opinto- ja ohjaussuunnitelma.

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Opintojen seuranta

Kaikkien lääketieteen ja biotieteiden tohtoriohjelman opiskelijoiden tulee kokoontua seurantaryhmänsä kanssa vähintään kerran vuodessa. Kokouksen jälkeen kaikki osanottajat täyttävät lomakkeen (opiskelijalle itselleen omansa), joka palautetaan allekirjoitettuna tohtoriohjelman koordinaattorille (henna.mattila@uta.fi, Arvo D532). Näin varmistetaan seurantaryhmän tuki opiskelijalle, väitöskirjatyön jatkuvuus ja samalla voidaan ennakoida mahdollisia ongelmatilanteita. Opiskelija voi omalla lomakkeellaan antaa myös palautetta tohtoriopintojen järjestämisestä sekä esittää kehitysehdotuksia. Lisäksi seurantaryhmän kokouksista saatavaa tietoa käytetään tiedekunnan työsuhteisten tohtoriopiskelijapaikkojen hakuprosessin tukena.

Seurantaryhmätapaamisen jälkeen täytettävät lomakkeet löydät alla olevien linkkien kautta:

Huom! Kysymyksiin SAA vastata myös suomeksi, vaikka lomakepohja onkin englanninkielinen. Mikäli opiskelijan lomakkeesta löytyvä vastaustila on jonkin kysymyksen kohdalla liian pieni, voi vastauksen toimittaa erillisellä liitteellä.

Viestintätieteiden tiedekunta

Ohjaus

Opiskelija tekee ohjaajiensa kanssa kirjallisen henkilökohtaisen opinto- ja ohjaussuunnitelman (HOPS), jossa sovitaan pääohjaajasta sekä ohjaajien ja ohjattavan vastuista ja velvollisuuksista. Aikataulun lisäksi sovitaan yhteiset, ohjausta koskevat menettelytavat ja käytännöt. Ohjauksella tuetaan itsenäiseen tieteelliseen työhön harjaantumista sekä tohtoriopiskelijan oman akateemisen asiantuntijuuden ja uranäkymien rakentumista. Opinto- ja ohjaussuunnitelma tarkastetaan ja päivitetään ohjaajien kanssa kerran vuodessa tai tarvittaessa.

Jos tutkimuksen lähtökohdat olennaisesti muuttuvat, opinto- ja ohjaussuunnitelma päivitetään ohjaajien kanssa. Lisäksi opiskelijalta voidaan vaatia kokonaan uuden tutkimussuunnitelman esittämistä.

Raportoinnin välineenä toimii henkilökohtainen opinto- ja ohjaussuunnitelma.

Tohtoriohjelmien ohjeet opintopisteistä

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) 

Alustava henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) laaditaan opinto-oikeushaun yhteydessä. Ohjaussopimuksen yhteydessä HOPS konkretisoituu. Vuosittaisen raportoinnin yhteydessä käydään aina myös HOPS-keskustelu tarpeen mukaan. Samalla ohjaaja voi hyväksyä muita tai muualla suoritettuja opintoja rekisteriin vietäväksi osallistumis- ja suoritustodistusten perustella (esim. seminaarit, kongressit, ulkomaiset kurssit, kirjatentit/esseet). Suoritusten saamiseksi rekisteriin laaditaan erillinen ohjaajan allekirjoittama lista jaksoista, joka toimitetaan opintopäällikölle tiedekunnan kansliaan.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma laaditaan niiden vaatimusten mukaisesti, jotka ovat voimassa kyseisessä tohtoriohjelmassa. Opintosuunnitelma tulee laatia niin, että suoritettavat opinnot palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla väitöskirjatutkimusta ja antavat samalla tohtoriopiskelijalle monipuoliset tutkijan taidot. Opintojen on sisällettävä riittävästi menetelmäopintoja ja tieteenalakohtaisia opintoja. Tohtoriopintoihin voi valita tiedekunnan ja Tampereen yliopiston tutkijakoulun opintojaksojen lisäksi yliopiston muiden tiedekuntien tai muiden suomalaisten ja/tai ulkomaisten yliopistojen tohtoriopintojen tasoisia opetussuunnitelman mukaisia opintoja tai muita ohjaajan kanssa sovittavia opintoja.

Opintojen raportointi

Opiskelijan tulee raportoida kerran vuodessa ohjaajalleen tutkimustyön ja muiden opintojen edistymisestä. Opintojen vuosittainen raportointi on edellytys tiedekunnan myöntämille apurahoille. Raportointi tehdään kerran vuodessa lokakuun loppuun mennessä raportointilomakkeella.

Seurantaryhmä (vapaaehtoinen) on tärkeä väitöskirjatutkijan edistymistä seuraava elin. Myös jatkokoulutustoimikunnalla on oikeus tarvittaessa pyytää väitöskirjatutkijalta tai hänen ohjaajaltaan selvitys työn ja opintojen edistymisestä. Mikäli väitöskirjatutkija ei edistä väitöskirjaansa tai muita opintojaan aktiivisesti, voi jatkokoulutustoimikunta ohjaajia ja/tai seurantaryhmää kuultuaan todeta ohjaussuhteen rauenneeksi. Väitöskirjatutkija pääsee uudelleen ohjattavaksi, kun hän esittää jatkokoulutustoimikunnalle väitöskirjatyön edenneen merkittävästi ohjauksen keskeytystilanteen jälkeen ja hän esittää pystyvänsä saattamaan työn loppuun.

Tohtoriohjelmien ohjaussuunnitelmat

Tohtoriohjelmissa noudetettavat ohjauksen periaatteet on kuvattu tohtoriohjelman ohjaussuunnitelmassa.

Ohjaajan vaihtaminen tai lisääminen

Tohtorikoulutuksen hyvät käytännöt Tampereen yliopistossa linjaa, että tohtoriopiskelijalla olisi hyvä olla vähintään kaksi ohjaajaa tai yksi ohjaaja ja seurantaryhmä. Ohjaajista toisen tulee olla tiedekunnan professori tai tiedekuntaan työsuhteessa oleva dosentti ja toisen vähintään tohtorin tutkinnon  suorittanut. Tiedekunnat täydentävät tätä ohjetta omissa määräyksissään.

Ohjaajat sopivat työnjaostaan ja vastuistaan yhdessä ohjattavan kanssa ohjaussopimuksessa. Kaksi ohjaajaa varmistaa tohtoriopiskelijalle monipuolisen tuen sekä subtanssiohjauksessa että prosessinohjauksessa ja takaa ohjauksen jatkumisen poikkeustilanteissa.

Mikäli tohtoriopintojen aikana tulee tarve vaihtaa tai lisätä ohjaaja, tiedekunnat antavat siihen ohjeet alla. Ristiriitatilanteissa ole yhteydessä tiedekuntasi tohtorikoulutuksesta vastaavaan hallintohenkilöön.

Johtamiskorkeakoulu

Ohjaajiin liittyvät lisäykset tai muutokset tehdään vapaamuotoisella hakemuksella, joka toimitetaan hallintopäällikkö Sari Saastamoiselle. Tarvittaessa jatkokoulutustoimikunta voi ottaa asian käsiteltäväkseen. Ohjaajien vaihtuessa myös ohjaussopimus tulee päivittää.

Kasvatustieteiden tiedekunta

Ohjaussuhdetta koskevissa kysymyksissä ohjaaja tai ohjattava ottaa yhteyttä opintokoordinaattoriin, joka keskusteltuaan tohtoriohjelman vastuuprofessorin tai dekaanin kanssa valmistelee tarvittaessa ohjaajamuutoksesta dekaanin päätöksen. Ohjaajavaihdokset merkitään opintorekisteriin. Tarvittaessa tohtorikoulutustoimikunta voi ottaa asian käsiteltäväkseen.

Luonnontieteiden tiedekunta

Perustellusta syystä ohjaaja voidaan vaihtaa. Perusteltuja syitä voi olla esim. tutkimusaiheen uudelleensuuntautuminen, henkilöristiriidat tai se, ettei tutkimustyö etene. Aloitteen ohjaajan vaihtamisesta voi tehdä opiskelija tai ohjaaja. Tarvittaessa aloitteen voi tehdä myös tohtoriohjelman vastuuhenkilö tai tiedekunnan dekaani. Ohjaajan vaihdokseen pyydetään tohtoriohjelman vastuuhenkilön puolto. Ohjaajan vaihtamisesta päättää tiedekunnan dekaani.

Esitys tutkimustyön ohjaajien vaihtamisesta tehdään erillisellä lomakkeella. Samalla lomakkeella tehdään myös esitys tutkimustyön ohjaajien lisäämiseksi tai poistamiseksi.

Lisätietoja ohjaajamuutoksiin liittyen antavat opintosihteeri ja opintopäällikkö.

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Ohjaussuhdetta koskevissa kysymyksissä ohjaaja tai ohjattava ottaa yhteyttä koulutuspäällikköön, joka keskusteltuaan tohtoriohjelman vastuuprofessorin tai dekaanin kanssa ja valmistelee tarvittaessa ohjaajamuutoksesta dekaanin päätöksen.

Viestintätieteiden tiedekunta

Perustellusta syystä ohjaaja voidaan vaihtaa. Perusteltuja syitä voi olla esim. tutkimusaiheen uudelleensuuntautuminen, henkilöristiriidat tai se, ettei tutkimustyö etene. Aloitteen ohjaajan vaihtamisesta voi tehdä opiskelija tai ohjaaja. Tarvittaessa aloitteen voi tehdä myös tohtoriohjelman vastuuhenkilö tai tiedekunnan dekaani. Ohjaajan vaihdokseen pyydetään tohtoriohjelman vastuuhenkilön puolto. Ohjaajan vaihtamisesta päättää tiedekunnan dekaani.

Esitys tutkimustyön ohjaajien vaihtamisesta tehdään erillisellä lomakkeella. Samalla lomakkeella tehdään myös esitys tutkimustyön ohjaajien lisäämiseksi tai poistamiseksi.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Ohjaajat merkitään opintorekisteriin. Ohjaajiin liittyvät lisäykset tai muutokset tehdään vapaamuotoisella hakemuksella, jossa väitöskirjatutkija, vanhat ja uudet ohjaajat vahvistavat allekirjoituksellaan suostuvansa tähän muutokseen. Hakemus toimitetaan opintopäällikölle tiedekunnan kansliaan. Tarvittaessa jatkokoulutustoimikunta voi ottaa asian käsiteltäväkseen.

Opintopalvelut ja tohtoriohjelmien vastuuhenkilöt

Omien ohjaajiesi lisäksi voit aina kääntyä oman tohtoriohjelmasi vastuuhenkilön tai tiedekuntasi tohtoriopinnoista vastaavien hallintohenkilöiden tai Tampereen yliopiston tutkijakoulun puoleen.

Johtamiskorkeakoulu

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Saarijärvi Hannu professori (markkinointi) Hannu.Saarijarvi@uta.fi PINNI A5039 040 535 1369
Saastamoinen Sari hallintopäällikkö

- henkilöstö- yleis- ja taloushallinnon esittely- ja suunnittelutehtävät
- jatkokoulutusasiat
- lähiesimiestehtävät (HePa, Yha)
Sari.Saastamoinen@uta.fi PINNI A2036 040 190 1479
Björk Mirja hallintoasiainsihteeri

- yleishallinto; talousasiat
Mirja.Bjork@uta.fi PINNI A2034 040 190 9782

Kasvatustieteiden tiedekunta

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Karila Kirsti professori (kasvatustiede, alana varhaiskasvatus) Kirsti.Karila@uta.fi VIRTA 303 050 396 9675
Raudasoja Sari Opintokoordinaattori

- tohtoriohjelman neuvonta ja ohjaus, opetusohjelmat, opiskelijavalinnat
Sari.Raudasoja@uta.fi VIRTA 248 050 318 6666
Lehtisalo Anneli tutkimuskoordinaattori Anneli.Lehtisalo@uta.fi VIRTA 207 050 437 7233
Söderkultalahti Seija Opintosihteeri

- aineenopettajan pedagogiset opinnot: opintosuoritusrekisterimerkinnät ja kokonaismerkinnät
- tohtoriohjelma: opintosuoritusrekisterimerkinnät ja kokonaismerkinnät
- Kuulumisia-koulutuksen opintosuoritusrekisterimerkinnät ja kokonaismerkinnät
- opiskelijavalintaprosessin avustavat toimet
Seija.Soderkultalahti@uta.fi VIRTA 244 050 343 5742

Luonnontieteiden tiedekunta

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Mäkinen Erkki
Koskinen Taru opintopäällikkö, koulutus ja oppiminen -palvelut

ITC-tiedekunnan opintoasioiden yhteyshenkilönä toimii opintopäällikkö Susanna Ketola (susanna.ketola@tuni.fi)
Taru.Koskinen@uta.fi PINNI B1051 040 190 1219
Laatikainen Elisa Opintosihteeri

Luonnontieteiden ja viestintätieteiden tiedekunnat:
- lisensiaatin- ja tohtorintutkintojen kokonaismerkinnät ja tutkintotodistukset
- tohtoriopintoihin liittyvät muut avustavat tehtävät
Tampereen yliopiston tutkijakoulu:
-tutkijakoulun viestintä ja tohtorihaun koordinointi
Elisa.Laatikainen@uta.fi PÄÄT C110 050 318 6823
Tuominen Kirsi Kansainvälisten asioiden koordinaattori, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
- englanninkielisten maisteriohjelmien (Computational Big Data Analytics, Software Development) hakijat, valinnat ja yleisopinnot
- JOO-opiskeluasiat
- kv-opiskelijatuutoreiden raportit
Muut asiantuntijatehtävät
Kirsi-Marja.Tuominen@uta.fi PINNI B1057 050 318 6688

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Viilo Marjatta Koulutuspäällikkö (vuorotteluvapaalla 1.1.2018 alkaen)

Jatkotutkintoihin liittyvä haku- ja valmistumisneuvonta
Opinto-oikeusneuvonta
Lääketieteen ja biotieteiden tohtoriohjelma, TaY tohtorikoulutus
Marjatta.Viilo@uta.fi ARVO E160 050 365 7133
Orhanen Sari Koulutuspäällikkö (sijaistaa Marjatta Viiloa 1.1.2018 alkaen), ammatillinen jatkokoulutus Sari.Orhanen@uta.fi ARVO E160 050 437 2657
Salkolahti Pia opintosihteeri

tohtorikoulutus
erikoislääkärikoulutus
lääketieteen perustutkinnon tenttikoordinaattori
Pia.Salkolahti@tuni.fi ARVO E160 050 318 7275
Bodström Sari opintokoordinaattori Sari.Bodstrom@uta.fi ARVO E160 050 437 7334
Mattila Henna Koordinaattori

Lääketieteen ja biotieteiden tohtoriohjelma, TaY tohtorikoulutus
Henna.Mattila@uta.fi ARVO D532 040 190 9756
Kähönen Mika Professori (kliininen fysiologia), johtaja

Mika.Kahonen@uta.fi F-MEDI1 3-322 050 318 6297

Viestintätieteiden tiedekunta

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Hatavara Mari professori (Suomen kirjallisuus) Mari.Hatavara@uta.fi PINNI B5003 040 190 1565
Harviainen Tuomas professori (informaatiotutkimus) Tuomas.Harviainen@uta.fi PINNI B2054 050 437 7127
Jokiaho Heli hallintosihteeri Heli.Jokiaho@uta.fi PINNI B1052 040 190 9840
Lehtonen Mikko professori (mediakulttuuri) Mikko.S.Lehtonen@uta.fi PÄÄT E219 040 190 9798
Raudasoja Sari Opintokoordinaattori

- tohtoriohjelman neuvonta ja ohjaus, opetusohjelmat, opiskelijavalinnat
Sari.Raudasoja@uta.fi VIRTA 248 050 318 6666
Surakka Veikko professori (vuorovaikutteinen teknologia) Veikko.Surakka@uta.fi PINNI B2008-09 040 557 3265
Tuominen Kirsi Kansainvälisten asioiden koordinaattori, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
- englanninkielisten maisteriohjelmien (Computational Big Data Analytics, Software Development) hakijat, valinnat ja yleisopinnot
- JOO-opiskeluasiat
- kv-opiskelijatuutoreiden raportit
Muut asiantuntijatehtävät
Kirsi-Marja.Tuominen@uta.fi PINNI B1057 050 318 6688
Vaattovaara Johanna apulaisprofessori (suomen kieli, tenure track -tehtävä) Johanna.Vaattovaara@uta.fi PINNI B4001 050 437 7056

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Forsberg Hannele professori (sosiaalityö) Hannele.Forsberg@uta.fi LINNA 6085 050 318 6073
Hietanen Jari professori (psykologia, alana kokeellin psykol., erit. sosio-kognitiivisten prosess. tutk.) Jari.Hietanen@uta.fi PINNI B3140 040 190 1384
Jylhä Marja professori (gerontologia) Marja.Jylha@uta.fi ARVO B316 040 588 9100
Laitinen Arto professori (filosofia, erityisalana yhteiskuntafilosofia) Arto.Laitinen@uta.fi PINNI B4135 050 318 7018
Niemi Marjaana professori (kansainvälinen historia) Marjaana.Niemi@uta.fi PINNI B3053 040 190 4092
Nuorti Pekka professori (epidemiologia) Pekka.Nuorti@uta.fi ARVO B334 040 190 1685
Ruusuvuori Johanna professori (sosiaalipsykologia) Johanna.Ruusuvuori@uta.fi LINNA 5068 050 318 6151
Åstedt-Kurki Päivi professori (hoitotiede) Paivi.Astedt-Kurki@uta.fi ARVO C315 050 595 4516
Lumme-Sandt Kirsi yliopistonlehtori Kirsi.Lumme-Sandt@uta.fi ARVO B321 040 190 1606
Nikkari Leena Opintopäällikkö
Esittelijä; tieteellisiä jatkotutkintoja koskevat asiat, tieteellisen jatkokoulutuksen opintohallinnon vastuuhenkilö
Leena.Nikkari@uta.fi LINNA 6055 040 190 9844
Määttä Sinikka Opintosihteeri
Terveystieteet: tutkintotodistukset, lisensiaatin ja tohtorintutkintoja koskevat asiat, ulkomailla ja muissa korkeakouluissa suoritettujen opintojen sisällyttäminen.
Sinikka.Maatta@uta.fi ARVO E160 050 318 7107
Kangasluoma Tiina Sihteeri,
terveystieteiden tohtoriohjelmat
Tiina.Kangasluoma@uta.fi ARVO B324 040 190 1649

Tutkijakoulu

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Nuutinen Olli koordinaattori Olli.Nuutinen@uta.fi ATALPA 222 050 421 1096