Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Opintopisteiden myöntäminen tohtoriopinnoissa

Tällä sivulla kerrotaan, miten eri tiedekunnissa ja tohtoriohjelmissa myönnetään opintopisteitä tutkimustyötä tukevissa tohtoriopinnoissa. Tohtoriohjelmasta riippuen väitöskirjan lisäksi sinun täytyy suorittaa näitä muita opintoja 30-60 opintopistettä. Tarkemmat tiedot tutkintoosi kuuluvista opinnoista saat tohtoriohjelmasi opetussuunnitelmasta.

Johtamiskorkeakoulu

Kaikista tohtoritutkintoon sisällytettävistä, suoritetuista opinnoista täytyy olla merkintä opintorekisterissä. Opinnot koostuvat tutkimukseen orientoivista opinnoista, tieteenteorian ja metodologian opinnoista, jatkokoulutusseminaarista sekä substanssiopinnoista.

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kaikista tohtoritutkintoon sisällytettävistä, suoritetuista opinnoista täytyy olla merkintä opintorekisterissä.

Tampereen yliopistossa suoritetuista kursseista ja seminaareista tehdään merkintä opintorekisteriin ilman eri pyyntöä (mm. tutkijakoulun ja EDUn antama opetus).

Toimita tiedot muulla tavalla tekemistäsi opintosuorituksista (mahdolliset artikkelit, esseet, opetus) sekä muissa yliopistoissa tekemistäsi suorituksista (virallinen toisen yliopiston opintorekisteriote vaaditaan) vastuuohjaajallesi, joka antaa suorituksista opintopisteet sekä toimittaa ne opintosihteeri Seija Sörderkultalahdelle kirjattavaksi opintorekisteriin.

 • Konferenssiesitykset 3-5op
 • Artikkeli, joka ei ole artikkeliväitöskirjan osajulkaisu 5-10op
 • Yliopistotason opetus- ja suunnittelutehtävät 3-5op

Voit seurata opintorekisteriin tallennettuja suorituksiasi NettiOpsusta. NettiOpsu toimii peruspalvelutunnuksella.

Opintotoimistosta voit pyytää virallisen opintorekisteriotteen opinnoistasi.
 

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Söderkultalahti Seija Opintosihteeri

- aineenopettajan pedagogiset opinnot: opintosuoritusrekisterimerkinnät ja kokonaismerkinnät
- tohtoriohjelma: opintosuoritusrekisterimerkinnät ja kokonaismerkinnät
- Kuulumisia-koulutuksen opintosuoritusrekisterimerkinnät ja kokonaismerkinnät
- opiskelijavalintaprosessin avustavat toimet
Seija.Soderkultalahti@uta.fi VIRTA 244 050 343 5742

Luonnontieteiden tiedekunta

Opinnot koostuvat tutkimustyön menetelmällisistä perusteista, pääainetta ja omaa tutkimusalaa syventävistä opinnoista sekä muista sovittavista opinnoista. Opintoihin voidaan sisällyttää pääaineen aineopintoja, muita aineopintoja, sivuaineen tutkielma ja sivuaineen muut syventävät opinnot sekä maisterin tutkinnon vähimmäislaajuuden ylittäviä tutkimustyötä tukevia opintoja, tutkijakouluissa ja ulkomailla suoritettuja opintoja, artikkeleita ja muita julkaisuja, konferensseissa pidettyjä esitelmiä ja muuta tieteellistä toimintaa.

Luonnontieteiden tiedekunnassa noudatetaan entisen informaatiotieteiden yksikön periaatteita opintopisteiden myöntämisessä.

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Tohtorin tutkintoon sisällytettävät opinnot hyväksyy väitöskirjatyön ohjaaja/ohjaajat.

Esimerkkejä eri opintosuoritusten suositelluista enimmäislaajuuksista:

Valtakunnalliset tai kansainväliset tieteelliset kokoukset

 • 1 päivän kokous, jossa posteriesitys    1 op
 • 1 päivän kokous, jossa suullinen esitelmä 2 op
 • 2–3 päivän kokous  1 op
 • 4–5 päivän kokous  2 op

Erikoislääkärin tutkinto

 • eriteltynä erikoislääkärin tutkintoon sisältyvää koulutusta voidaan hyväksyä enintään 8 opintopistettä ko. kliinisen alan väitöskirjassa

Jatkokoulutusseminaarit/tieteelliset seminaarit

 • osallistuminen seminaariin (10 tuntia / 1 op)
 • seminaariesitelmä (1 esitelmä / 1 op)

Tieteellisen julkaisun kirjoittaminen

 • tieteellinen artikkeli, joka ei ole osana väitöskirjaa 2–4 op
 • Tieteen- ja tutkimusalakohtainen kirjallisuus, kuulustelut ja esseet niiden laajuuksien mukaisesti.

Viestintätieteiden tiedekunta

Tohtoriohjelmissa opiskelevat voivat sisällyttää opintoihinsa jatkotutkinnon tavoitteiden mukaisesti opintoja kansainvälisestä, valtakunnallisesta ja Tampereen yliopiston tarjonnasta. Opintoihin voidaan sisällyttää myös artikkeleita ja muita julkaisuja, konferensseissa pidettyjä esitelmiä ja muuta tieteellistä toimintaa opinto- ja ohjaussuunnitelmassa sovittavalla tavalla.

Opintopisteitä myönnetään tohtoriohjelmittain seuraavasti: 

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Tohtoriopinnot tulee suunnitella niin, että suoritettavat opinnot palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla väitöskirjatutkimusta ja antavat samalla tohtoriopiskelijalle monipuoliset tutkijan taidot. Opintojen on sisällettävä riittävästi menetelmäopintoja ja tieteenalakohtaisia opintoja. Tohtoriopintoihin voi valita tiedekunnan ja Tampereen yliopiston tutkijakoulun opintojaksojen lisäksi yliopiston muiden tiedekuntien tai muiden suomalaisten ja/tai ulkomaisten yliopistojen tohtoriopintojen tasoisia opetussuunnitelman mukaisia opintoja tai muita ohjaajan kanssa sovittavia opintoja.

Tampereen yliopistossa suoritetut opinnot kirjautuvat sähköiseen opintorekisteriin. Muualla suoritetut opinnot, kongressiosallistumiset ym. hyväksyy tiedekunnan työsuhteessa oleva vastuuohjaaja. Hänen allekirjoittamansa lista hyväksytyistä Tampereen yliopiston ulkopuolisista opintosuorituksista toimitetaan opintopäällikölle tiedekunnan kansliaan viimeistään todistushakemuksen liitteenä.

Suositus on, että tohtorin tutkintoon suoritettavat opinnot ja kokonaismerkinnät ovat kunnossa viimeistään siinä vaiheessa, kun väitöskirja lähtee esitarkastukseen. Tarvittaessa puuttuvat opinnot voi suorittaa esitarkastusprosessin aikana.