Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmassa harjoittelu

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman syventäviin opintoihin voi sisällyttää käytännön asiantuntijuutta kehittävän harjoittelujakson. Työharjoittelu kehittää valmiuksia kansainvälisten ja hallinnollisten ilmiöiden analysointiin sekä teoreettisen tiedon soveltamiseen käytännössä.

Harjoittelu opintosuorituksena

Vähintään kahden kuukauden pituisella, vastuuopettajan hyväksymällä työelämäjaksolla ja sen perusteella laaditulla raportilla voi korvata maisteriopintojen valinnaisista opinnoista 10 op sekä kansainvälisen politiikan että valtio-opin opintosuunnissa (POLHAR10). Suorituksesta on sovittava aina etukäteen opintosuuntien harjoittelusta vastaavien syventävien opintojen opettajan kanssa (kansainvälinen politiikka: professori Juha Vuori, valtio-oppi: professori Tapio Raunio). Kaikkien yliopiston kautta harjoittelutuen saaneiden opiskelijoiden on hyväksytettävä harjoittelu oman opintosuunnan vastuuopettajilla ennen harjoittelun aloittamista. Tämä koskee myös mahdollista Erasmus-harjoittelua ja siitä laadittavaa raporttia/kirjallista työtä.

Harjoittelun suorittamista koskevat vaatimukset löytyvät opinto-oppaasta opintojaksosta ’POLHAR10 Työelämävalmiudet ja asiantuntijuus’. Sama harjoittelu/suoritus voidaan lukea hyväksi vain yhden kerran; niinikään POLHAR10-opintojakson voi suorittaa vain yhden kerran.

Harjoittelu ja sen raportointi

Harjoittelu on politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmassa vapaaehtoista. Jos vapaaehtoista harjoittelua käytetään opintosuorituksena, suoritetaan opintojakso POLHAR10 osaksi politiikan tutkimuksen maisteriopintojen valinnaisia opintoja.

Ennen työharjoittelua on sovittava opintosuunnan vastuuopettajan kanssa siitä, soveltuuko kyseinen työharjoittelutehtävä politiikan tutkimuksen opintoja ja asiantuntijuutta tukevaksi vapaaehtoiseksi työharjoitteluksi.

Työharjoittelun perusteella on kirjoitettava maisteriopintojen kannalta tarkoituksenmukainen raportti (8–10 sivua rivivälillä 1,5). Harjoitteluraportissa tulee esittää seuraavia asioita:

  1. harjoittelijan nimi
  2. harjoitteluajanjakso
  3. harjoittelutyöpaikan nimi (organisaatio/virasto/yritys/järjestö tms.)
  4. harjoittelutehtävän työnimike
  5. kuvaus organisaatiosta, työyhteisöstä ja työharjoitteluun kuuluneista erilaisista tehtävistä
  6. omaa arviointia siitä, saattoiko työharjoittelussa käyttää hyväkseen yliopisto-opinnoissa oppimiaan asioita – miten yliopisto-opinnot olivat kehittäneet omia työelämävalmiuksia?
  7. omaa arviointia siitä, mitä uusia asioita oppi työharjoittelussa, miten edisti omia työelämävalmiuksia ja miten työharjoittelu edisti oman alan asiantuntijuuteen kasvamista? Lisäksi raportissa voi tuoda esiin muita harjoittelun kannalta merkittäviä seikkoja ja kehitysideoita.
  8. omaa arviointia siitä, minkälaisissa asioissa (yliopisto)koulutus ei antanut riittäviä valmiuksia työharjoittelua varten
  9. HUOM! Lisäksi raportin mukana tulee toimittaa kopio työharjoittelusta saatavasta harjoittelutodistuksesta tai vastaavasta.
  10. Harjoitteluraportin alkuun liitetään 250 sanan mittainen abstrakti. Abstraktista tulee käydä ilmi harjoittelupaikka, keskeiset työtehtävät ja hyödynnetyt työelämätaidot.

Valmis raportti lähetetään opintosuunnan syventävien opintojen vastuuopettajille Tapio Rauniolle tai Juha Vuorelle (etunimi.sukunimi@uta.fi). Pelkkä abstrakti lähetetään Johtamiskorkeakoulun harjoittelut -Moodle-alueelle. Alueen avain on JKKharjoittelu. Iltakoulu ja tutkinto-ohjelman henkilökunta työstävät abstrakteista koosteet.
 

Yliopiston harjoittelutukihakemusten ja harjoittelusopimusten yhdyshenkilö johtamiskorkeakoulussa on opintosihteeri Marjo Lahti (h. Pinni A2030, marjo.lahti (at) uta.fi, puh. 040 190 1820).