Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Kasvatustieteiden tiedekunnan graduohjeet

Ajankohtaista

Kasvatustieteiden maisteri-info 16.4.2019

Infon materiaali

Virtaa gradun alkuvaiheeseen

Sosiologi, VTT Hanna Vilkan evästykset gradun aloitukseen (tilaisuus 21.11.2017).

Pro gradu -tutkielma

Kasvatustieteen maisterin tutkinnon syventäviin opintoihin sisältyy opinnäyte, pro gradu -tutkielma. Siinä opiskelija voi perehtyä syvällisesti häntä erityisesti kiinnostavaan kasvatuksen, opetuksen tai oppimisen kannalta merkittävään ongelmaan. Tutkielma on itsenäistä ongelmanratkaisua vaativa ja kehittävä kirjallinen työ. Sen tavoitteena on kehittää opiskelijan kykyä oman alan tiedonhakuun ja tiedon erittelyyn, perustelemiseen, kriittiseen arviointiin sekä kykyä uuden tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen. Tutkielmassa opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä tutkittavaan ilmiöön, oman alansa keskeisten tutkimusmenetelmien hallintaa sekä valmiutta tieteelliseen ajatteluun ja kirjoittamiseen. Pro gradu -tutkielmaopintojen laajuus on 40 opintopistettä.

Tutkielma voidaan laatia joko yhtenäisenä tutkielmana (monografia) tai artikkelitutkielmana. Tutkielman voi laatia myös kahden opiskelijan ryhmätyönä ja tutkimusprojektin tai projektiopintojen osana. Tutkielma arvioidaan kunkin tekijän osalta erikseen.

Artikkelimuotoisen pro gradu -tutkielman laatimista koskeva ohjeistus

Pro gradu -tutkielmaksi voidaan hyväksyä myös artikkelikäsikirjoitus, joka on hyväksytty arvioitavaksi tai julkaistu kotimaisessa tai ulkomaisessa tieteellisessä, vähintään TSV:n julkaisufoorumin tason 1 vertaisarvioidussa julkaisussa. Artikkelissa voi olla useampi kirjoittaja, jolloin opiskelija on ensimmäisenä kirjoittajana.

Opiskelija neuvottelee artikkeligraduprosessista ohjaajan kanssa ja ohjaaja hyväksyy suunnitelman. Suunnitelmassa määritellään esimerkiksi mihin julkaisuun valmis artikkelikäsikirjoitus lähetetään ja kirjoittajien välinen työnjako, jos kirjoittajia on useampi. Artikkeli kirjoitetaan tavoitteena olevan julkaisun ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden mukaan.

Pro gradu -tutkielma palautetaan kirjaston ohjeiden mukaisesti. Tutkielmassa on artikkelikäsikirjoituksen lisäksi kansilehti, tiivistelmä ja tarvittaessa selvitys työnjaosta. Tutkielman 1. tarkastaja ei voi olla artikkelin kirjoittaja. Artikkeligradun arviointikriteerit ovat soveltuvin osin samat kuin monografiamuotoisessa pro gradu -tutkielmassa.

Opiskelija sitoutuu muokkaamaan artikkelikäsikirjoitustaan vertaisarviointipalautteen perusteella. Mikäli pro gradu -tutkielmaksi tarkoitettua artikkelikäsikirjoitusta ei hyväksytä arvioitavaksi tieteellisessä julkaisussa, opiskelija neuvottelee ohjaajan kanssa mahdollisuudesta saattaa pro gradu -tutkielma valmiiksi artikkeligraduna tai monografiatyönä.

Pro gradu -seminaarit

Pääsääntö on, että pro gradu -tutkielmaa aloitettaessa opiskelijan kandidaatintutkielma on suoritettu. Kevätlukukauden loppupuolella järjestetään infotilaisuus tulevan lukuvuoden graduryhmistä ja työskentelytavoista. Tilaisuudessa viritellään erilaisia aihepiirejä, joten opiskelijalla on mahdollisuus hyödyntää kesäaikaa aiheen pohtimiseen ja esim. kirjallisuushakujen tekemiseen.

Tutkielman ohjaus jakautuu ryhmäohjaukseen ja yksilöohjaukseen. Ohjaaja ja opiskelija laativat ohjaussopimuksen, jossa määritellään työskentelyn aikataulu ja ohjauksen suuntaviivat. Ryhmäohjausta opiskelija saa graduseminaareissa, joissa käsitellään osallistujille yhteisiä tutkimusprosessin suunnittelun ja toteutuksen kysymyksiä. Lisäksi opiskelija esittelee omaa työtään, seuraa muiden esityksiä sekä vastaanottaa ja antaa rakentavaa palautetta. Ryhmä on tärkeä oppimisen ja ohjauksen resurssi, joten jokaisen opiskelijan tulee sitoutua ja osallistua säännöllisesti seminaarityöskentelyyn.

Seminaarit alkavat tavallisesti syyslukukauden alussa ja kestävät kaksi lukukautta. Opiskelijalla on oikeus osallistua graduseminaariin yhden seminaarikierroksen ajan.
Seminaari-istuntojen välissä opiskelijalla on oikeus saada ohjaajaltaan kohtuullinen määrä yksilöllistä graduohjausta. Ohjauksen tehostamiseksi ohjaaja ja opiskelija voivat esimerkiksi sopia, että opiskelija toimittaa käsiteltävän tekstin etukäteen sekä tekee muistion ohjauksessa sovituista asioista. Dokumentointi on tärkeää myös siltä varalta, että ohjaaja jostain syystä vaihtuu.

Kypsyysnäyte

Kypsyysnäyte suoritetaan myös maisterin tutkinnon yhteydessä. Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa korkeakoulututkintoa varten annettavassa kypsyysnäytteessä, kun hän on aiemmin osoittanut kielitaitonsa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä. Tällöin kypsyysnäytteellä osoitetaan perehtyneisyys tutkielman alaan ja tutkielman tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä. Kypsyysnäyte voidaan sopimuksen mukaan kirjoittaa esseenä myös silloin, kun sillä osoitetaan vain perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan. Parityönä tehtävien pro gradu -tutkielmien osalta suositellaan kypsyysnäytteen kirjoittamista esseenä, jolloin kumpikin työn kirjoittajista voi erikseen osoittaa perehtyneisyytensä.

Kypsyysnäyte kirjoitetaan sekä kandidaatintutkielman että pro gradu -tutkielman yhteydessä esseemuotoisena silloin, kun opiskelija ei ole aiemmin osoittanut kielitaitoa kypsyysnäytteellä. Tällöin kypsyysnäyte tarkastetaan sekä asiasisällön että kieliasun kannalta. Kypsyysnäyte kirjoitetaan sähköisenä tenttinä, yleisinä tenttipäivinä tai muuna erikseen sovittuna ajankohtana. Kypsyysnäyte suositellaan suoritettavaksi sähköisenä tenttinä. Kypsyysnäytteeseen voi ilmoittautua sen jälkeen, kun tutkielma on jätetty tarkastettavaksi ja asiasta on sovittu ohjaavan opettajan kanssa. Kypsyysnäytteeseen voi ilmoittautua vasta sen jälkeen, kun tutkielma on jätetty tarkastettavaksi. Kypsyysnäyte arvioidaan hyväksytty/hylätty-asteikolla.

Pro gradu -prosessin vaiheet

Aiheenvalinta

Opiskelija voi valmistautua pro gradu tutkielman tekemiseen esimerkiksi pohtimalla seuraavia kysymyksiä

- Mikä aihe sinua kiinnostaa?

- Miten se liittyy kasvatustieteisiin?

- Millä tavalla aihe on ajankohtainen ja kasvatustieteellisesti merkittävä?

- Mitä asiasta jo tiedetään, miten sitä on tutkittu?

- Mitä tutkimuskysymystä sinä haluaisit selvittää ja millaisella aineistolla voisit vastata kysymykseen?

- Millaisessa aikataulussa tutkimus toteutettavissa? Mitkä ovat voimavarasi, tavoitteesi ja ajankäyttömahdollisuutesi?

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2012, ss. 77-80)

Opintosuoritukset vaiheittain

Opiskelija saa opintopisteitä pro gradu -tutkielmastaan kolmessa eri vaiheessa. Opintosuoritukset työskentelyn eri vaiheista antaa työn ohjaaja.

1. Työskentelyvaihe I, 15 op (tyypillisesti seminaarin ensimmäinen lukukausi)

Opiskelija on suorittanut ensimmäisen työskentelyvaiheen, kun hän on osallistunut pro gradu -seminaariin, hahmottanut tutkimusongelmat ja perehtynyt keskeiseen aikaisempaan tutkimukseen ja teoriaan. Opiskelija on esittänyt realistisen etenemissuunnitelman ja työn ohjaaja katsoo, että on mahdollista siirtyä seuraavaan työskentelyvaiheeseen.

2. Työskentelyvaihe II, 15 op (tyypillisesti seminaarin toinen lukukausi)

Toisen vaiheen suorituksen edellytys on tutkielman kokonaisuuden hahmottuminen, tutkielmakäsikirjoituksen sen hetkisen version esittely ja aktiivinen osallistuminen pro gradu -seminaarissa.

3. Tutkielman valmistuminen, 10 op (tavoitteellisesti seminaarin toisen lukukauden loppu)

Tutkielma on hyväksytty.  

 

Graduprosessin vaiheet kuvio

Pro gradu -tutkielman tarkastukseen jättäminen

Tutkielman palautusta varten opiskelija tarvitsee peruspalvelutunnuksen ja tutkielman PDF/A-version. Opiskelija sopii ohjaajan kanssa pro gradu -tutkielman käsikirjoituksen jättämisestä sähköiseen Turnitin-plagiaatintunnistusohjelmaan. Opiskelija palauttaa valmiin ja Turnitin-tarkastetun pro gradu -tutkielman PDF/A-version yliopiston uuden julkaisuarkisto Trepon kautta kirjaston ohjeiden mukaisesti.

Tarkastusprosessin aikataulutus

Pro gradu -tutkielman tarkastusprosessiin kuluva aika riippuu kypsyysnäytteen muodosta. Mikäli tutkielman tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä, tarkastajat toimittavat lausuntonsa kolmen viikon kuluessa tutkielman palautuksesta. Esseemuotoisen kypsyysnäytteen osalta tarkastajat toimittavat lausuntonsa neljän viikon kuluessa kypsyysnäytteen suorituksesta. Opetusperiodien ulkopuolella aikataulut voivat poiketa edellä mainituista, ja niistä tulee erikseen neuvotella tarkastajien kanssa. Mikäli opiskelija aikoo valmistua lukukauden loppuun mennessä, on tarkastusprosessille varattava riittävästi aikaa. Opintopalvelut ilmoittavat päivämäärät, joihin mennessä tutkielma tulee palauttaa, jotta valmistuminen aikataulussa on mahdollista.

Pro gradu -tutkielman arviointi

Tutkielmasta antaa lausuntonsa vähintään kaksi tiedekunnan dekaanin määräämää tarkastajaa.

Kun opinnäytteen tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä, opinnäytteen arvioijien on annettava lausuntonsa kolmen viikon kuluessa siitä, kun opinnäyte on jätetty arvioitavaksi. Erityisen painavasta syystä tiedekunnan dekaani voi myöntää poikkeuksen määräajasta. Esseemuotoisesta kypsyysnäytteestä tarkastajien on annettava lausunto neljän viikon kuluessa kypsyysnäytteen suorituspäivästä, ellei tiedekunnan dekaani ole myöntänyt poikkeusta määräaikaan. Opetusperiodien ulkopuolella aikataulut voivat poiketa edellä mainituista.

Opiskelija saa tarkastajien lausunnon ja arvosanaehdotuksen sähköpostin liitetiedostona tuni.fi-osoitteeseen.  Samalla opiskelijalle varataan tilaisuus jättää lausuntoa koskeva vastine tiedekunnan dekaanin käsittelyyn seitsemän (7) vuorokauden kuluessa. Jos opiskelija ei esitä vastinetta, tiedekunnan dekaani päättää tutkielman arvostelusta tarkastuslausunnon perusteella.

Arvioitua ja hyväksyttyä ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvää opinnäytettä ei voi uusia (Tampereen yliopiston opintojen arviointisääntö 11 §).

Oikaisupyyntö ja –menettely

Pro gradu -tutkielman arvosteluun tyytymätön opiskelija voi tehdä kirjallisesti oikaisupyynnön tiedekuntaneuvostolle 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelupäätös ja tarkastajien lausunnot tietoonsa. Oikaisupyyntö lähetetään Tampereen yliopiston sähköpostiosoitteeseen tau@tuni.fi.

    Ohjeita ja dokumentteja