Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Opiskelun etiikka ja hyvä tieteellinen käytäntö

Yliopistoyhteisön jokaisen jäsenen on toimittava rehellisesti ja oikeudenmukaisesti ja kunnioitettava toisten työtä ja sen tuloksia. Yliopistolaki edellyttää, että yliopistot noudattavat koulutuksessa ja opetuksessa eettisiä periaatteita ja hyvää tieteellistä käytäntöä.

Tältä sivulta saat tietoa seuraavista asioista:

Hyvä opiskelukäytäntö

Yliopisto-opinnoissa noudatetaan hyviä opiskelukäytäntöjä, ja niitä opetetaan ja opitaan koko opintojen ajan. Niitä ei edellytetä osattavaksi ennen opintoja.

Hyvää opiskelukäytäntöä ja hyvää tieteellistä käytäntöä opitaan tietoina, taitona ja asenteina, joita tarvitaan opiskelussa, tulevissa työtehtävissä ja yleisemminkin elämässä. Oikeiden menettelytapojen oppiminen edellyttää säädöksiin ja ohjeisiin tutustumista, toimintatapojen harjoittelemista sekä eettistä keskustelua.

Hyvät opiskelukäytännöt tarkoittavat

 • yliopistoyhteisön jäsenenä toimimista,
 • vastuun ottamista omista opinnoista,
 • toisen tekemän työn kunnioittamista sekä
 • tieteessä sovittujen eettisten periaatteiden ja käytäntöjen noudattamista.

Hyvien opiskelukäytäntöjen opetuksella ehkäistään vilppiä.

Opiskelija on vastuussa hyvien opiskelukäytäntöjen noudattamisesta, ja hänen tulee etukäteen varmistaa toimintansa oikeellisuus. Henkilökunnan tulee omalla toiminnallaan näyttää eettisen toiminnan mallia.

Tampereen yliopistossa hyviä opiskelukäytäntöjä tuodaan esiin ja tuetaan yhteisillä säännöillä ja ohjeilla:

 • Rehtorin päätös hyvästä tieteellisestä käytännöstä opinnoissa
 • Hyvän tieteellisen käytännön osaamistavoitteet kandidaatin-, maisterin- ja tohtorintutkintojen opetussuunnitelmissa
 • Opintojen ohjaus Tampereen yliopistossa
 • Tampereen yliopisto - hyvä opiskeluyhteisö

Tieteellinen tai taiteellinen jatkotutkinto perustuu pääosin opiskelijan omaan tutkimukseen, minkä lisäksi opiskelija suorittaa opetussuunnitelmassa määrätyt muut opinnot. Tohtorin- tai lisensiaatintutkintoa tekevän on otettava huomioon sekä tutkimuksen tekoa että opintojen suorittamista koskevat eettiset periaatteet, ohjeet ja määräykset.

Tutkimuksen tekoa koskevaa eettistä normistoa on saatavilla

Huomaathan, että tutkimuksen tekoon tai aineiston tutkimuskäyttöön saatetaan tarvita lupa. Yleisiä tapauksia ovat tilastoaineistolupa ja koe-eläinlupa. Koe-eläintoiminnasta saat tietoa eläinkoelautakunnan verkkosivuilta.  Tutkimuslupaa esimerkiksi tilastoaineiston käyttöön haetaan aineistoon liittyvältä organisaatiolta.

Opintovilppi

Opintovilppi on epärehellisyyttä, jolla yritetään saada hyötyä itselle tai toiselle opiskelijalle erehdyttämällä opintosuorituksen arvioijaa. Epärehellisyyttä on muun muassa

 • lunttaaminen,
 • toisen henkilön tekemän opintosuorituksen tai muun työn esittäminen omana (plagiointi),
 • opintosuorituksen laatiminen toisen opiskelijan puolesta ja
 • läsnäolomerkinnän väärentäminen.

Tieteellisten tekstien lukeminen ja kirjoittaminen on tärkeä yliopistossa opittava taito. Tieteellisessä tekstissä viitataan aiempiin tutkimuksiin tieteessä sovituilla tavoilla. Lukijan on voitava luottaa siihen, että

 • teksti on tekijäksi merkityn omaa,
 • muilta lainatut osuudet on merkitty asianmukaisilla lähdeviitteillä ja
 • lainaukset on tehty vääristelemättä.

Lähdeviitteiden puuttuva tai harhauttava merkintä voi merkitä plagiointia. Toisen tekemän tekstin tai muun työn (tai sen osan) esittäminen omana ehkäisee opiskelijan oppimista, rikkoo tiedeyhteisön sääntöjä ja arvoja sekä alkuperäisen työn tehneen oikeuksia. Se vahingoittaa myös luottamusta ja opiskelijoiden, opettajien ja yliopiston mainetta.

Opiskelija saa käyttää samaa omaa työtään useammassa opintosuorituksessa vain sopimalla asiasta opettajan kanssa, ja viittauksen aiempaan työhön tulee näkyä arvioitavaksi jätettävässä työssä.

Vilpilliset ja hyvästä opiskelukäytännöstä piittaamattomat opintojen suoritustavat on kielletty Tampereen yliopiston opintojen arviointisäännössä ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa, pdf -ohjeessa. Toisen vilpillistä toimintaa ei saa avustaa eikä siihen saa houkutella.

Opintovilpin seuraamukset

Yliopisto puuttuu kaikkiin opiskelun, opetuksen ja tutkimuksen vilppitapauksiin. Todettu vilppi johtaa opintosuorituksen hylkäämiseen. Opiskelijaa ohjataan, ja hän korjaa opintosuoritustaan tai tekee sen uudelleen.

Myös huolimattomuus tai vähäinen piittaamattomuus hyvistä opiskelukäytännöistä voi johtaa opintosuorituksen hylkäämiseen. Vakava vilppi voi johtaa yliopistolain mukaiseen kurinpitoon: rehtorin varoitukseen tai määräaikaiseen erottamiseen yliopistosta sekä rekisterimerkintään.

Opintovilppiä epäiltäessä noudatetaan sovittuja menettelytapoja (intranet).

Tampereen yliopistossa käytetään Moodle-oppimisalustaan kytkettyä Turnitin-nimistä plagioinnin tunnistusjärjestelmää. Lisätietoa Turnitinista on saatavilla Opiskelijan sähköiset palvelut -osiossa.