Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Koulutuksen kehittäminen logopedian tutkinto-ohjelmassa

Opiskelijapalautejärjestelmä


Logopedian tutkinto-ohjelmassa toimii opetusneuvosto, jossa on opettajajäsenien lisäksi opiskelijajäseniä. Opetusneuvosto kokoontuu vähintään lukukausittain. Jokaisesta logopedian opintojaksosta kerätään kurssipalaute opintojakson aikana ja pidetään palautekeskustelu. Kurssipalautteen yhteenvedot käsitellään logopedian opetusneuvostossa ja opetussuunnitelmaan tehtävät muutosehdotukset esitellään vuosittain kehittämis-ja palautepäivässä.


Opiskelijapalautejärjestämä kaaviona

opiskelijapalautejärjestelmä

Opiskelijapalautejärjestelmän prosessit ja toimijat

KURSSIPALAUTE
Kurssipalautteen keräämisestä vastaa kurssin opettaja. Kurssipalaute kerätään aina yliopiston sähköisellä kurssipalautteella ja tämän lisäksi opettaja voi kerätä palautetta myös suullisesti tai kirjallisesti omalla lomakkeellaan.

KURSSIPALAUTTEEN YHTEENVETO
Opettaja kokoaa kurssipalautteesta vapaamuotoisen yhteenvedon, johon liitetään myös opettajan oma arvio/palaute. Kurssipalauteen yhteenveto käsitellään opetusneuvostossa.

PALAUTEKESKUSTELU
Opettaja pitää opintojakson lopussa keskustelutilaisuuden, jossa käydään läpi kurssipalautteen yhteenveto ja annetaan palautetta opiskelijoiden oppimisesta. Palautekeskustelut merkitään opetusohjelmaan.

VUOSIKURSSIVASTAAVIEN PALAUTE
Vuosikurssivastaava kerää oman vuosikurssinsa opiskelijoilta palautetta opetusneuvostossa käsiteltävistä teemoista. Ohjausvastaava toimittaa vuosikurssivastaaville opetusneuvoston esityslistat.

HOPS-OPETTAJIEN PALAUTE
Hops-opettaja kerää Hops-keskusteluissa palautetta opintokokonaisuuksista, laajemmista osaamiskokonaisuuksista, ohjauksesta ja opintojen järjestelyistä.  Palautteesta kootaan vapaamuotoinen yhteenveto opetusneuvostolle.

OPETUSNEUVOSTO
Opetusneuvosto muodostuu opetushenkilöstöstä ja opiskelijaedustajista (vuosikurssivastaa-
vat).  Opetusneuvosto kokoontuu vähintään lukukausittain. Opetusneuvosto tekee esitykset opetusjärjestelyiden ja opetusohjelman ja -suunnitelman muutoksista kerätyn palautteen perusteella. Opetusneuvoston kokouksista tehdään muistio, joka on opiskelijoiden nähtävillä Moodlessa.

OPETUSSUUNNITELMATYÖRYHMÄ
Opetussuunnitelmatyöryhmään kuuluu tutkinto-ohjelmavastaava, ohjausvastaava ja opiskelijaedustaja. Opetussuunnitelmatyöryhmä kokoontuu vuosittain opetussuunnitelmatyön aikataulujen mukaisesti ja muuten tarvittaessa. Työryhmä tekee opetussuunnitelman muutokset opetusneuvoston esitysten pohjalta ja kirjaa ne perusteluineen pedagogiseen käsikirjaan. Työryhmä huomio työskentelyssään myös yliopiston opiskelijakyselyiden palautteen.

KEHITTÄMIS-JA PALAUTEPÄIVÄ
Opetussuunnitelmatyöryhmä tiedottaa vuosittain pidettävässä kehittämis- ja palautepäivässä opetussuunnitelmaan tehtävistä muutoksista perusteluineen.