Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Viestintätieteiden tiedekunnan graduohjeet

Kieli- käännös- ja kirjallisuustieteet

Tutkinto-ohjelmien omat ohjeet

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma

  Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelmassa noudatetaan kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteen yhteistä tutkielmaohjeistusta. 

  Ohjelmakohtaisia ohjeita:

  Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot

  Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma

  Ranskan kielen tutkinto-ohjelma

  Kirjoittamisen tueksi:

   Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

  • Tutkinto-ohjelman viittauskäytännöt-ohje, (pdf)
  • Voit myös katsoa apua monikielisen viestinnän ja käännöstieteen ohjeistuksesta.
  • Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkielmissa noudatetaan kieli-, käännös ja kirjallisuustieteen tutkielmaohjeistusta.

  Suomen kielen tutkinto-ohjelma

  • Suomen kielen tutkinto-ohjelmassa noudatetaan kieli- ja käännöstieteiden yleistä ohjeistusta.

  Asetteluohjeet

   
  Muuta ohjeistusta:

  Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

  •   Venäjän kieli ja kulttuuri (pdf)
  • Kieleen ja kulttuuriin suuntautuvien opiskelijoiden kannattaa tutustua tutkinto-ohjelman laatimiin tutkielmaohjeisiin. Ohjeet ovat luettavissa sekä suomeksi että venäjäksi.
  • Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmissa noudatetaan kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yleisohjeistusta

  Informaatiotieteet

  Kypsyysnäyte suositellaan suoritettavaksi sähköisenä tenttinä.

  Pro gradu -tutkielman palautus (kirjaston sivu)

  Opinnäyteohjeita (yliopisto)

  Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

  Maisterin tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava tutkinto-ohjelman syventävien opintojen opinnäytteenä pro gradu -tutkielma ja tutkielmaan liittyvä kypsyysnäyte. Pro gradu -tutkielman tulee olla valitun opintosuunnan alalta. Pro gradu -tutkielman laajuus on 40 op.

  Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkielmasivulta löydät mm. tietoa tutkielmien ohjauksesta, listan tutkinto-ohjelmassa tehdyistä tutkielmista ja ehdotuksia tutkielman aiheeksi.

  Journalistiikka ja viestintä

  Maisterin tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava pääaineessaan syventäviin opintoihin kuuluva pro gradu –tutkielma ja tutkielmaan liittyvä kypsyysnäyte. Syventäviin opintoihin sisältyvän tutkielman tulee osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin, tarvittavien tutkimusmenetelmien hallintaa ja valmiut­ta tieteelliseen esitystapaan ja kirjalliseen ilmaisuun.

  Tutkielman laajuus on 40 opintopistettä. Jos tutkielma laaditaan ryhmätyönä, tulee tutkielman laadintaprosessi ja kunkin opiskelijan työpanos raportoida. Tutkielma arvioidaan kunkin opiskelijan osalta erikseen. Yhteistutkielma voidaan laatia kahden tai useamman oppiaineen alalta. Tällöin kunkin oppiaineen ja opiskelijan osalta määrätään tarkastajat erikseen.

  Käytännön ohjeita pro gradu-tutkielman tekijöille

  Kypsyysnäyte maisterin tutkinnossa

  Kypsyysnäyte kirjoitetaan myös filosofian ja yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon yhteydessä. Kypsyysnäytteessä ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa, jos kielitaito on jo osoitettu alempaa korkeakoulututkintoa varten annetussa kypsyysnäytteessä. Tällöin kypsyysnäytteessä on kuitenkin osoitettava perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin. Katso Tampereen yliopiston kypsyysnäytettä koskevat ohjeet.

  Kypsyysnäyte suoritetaan yleisenä tenttipäivänä tai muuna mahdollisesti erikseen sovittuna ajankohtana. Yksikössä on siirrytty vuoden 2013 alusta sähköisiin tentteihin, jolloin myös kypsyysnäytteet suoritetaan sähköisen tentin tapaan.

  Pro gradu –tutkielman jättämistä koskevat ohjeet

  Pro gradu –tutkielma luovutetaan sähköisessä muodossa tarkastusprosessia, kirjaston kokoelmaa ja arkistointia varten oppiaineen  ja kirjaston antamien ohjeiden mukaisesti. Jollei opiskelija ole suorittanut kypsyysnäytettä kielen osalta kandidaatin tutkielman yhteydessä, pro gradu –tutkielma tulee palauttaa viimeistään 10 päivää ennen aiottua kypsyysnäytekoetta. Ohjeita löytyy kirjaston kotisivuilta. Tutkielmaan liitetään noin sivun pituinen tiivistelmä, jonka tulee sisältää tiedot tutkimusongelmasta, aineistosta, käytetyistä tutkimus­menetelmistä ja tärkeimmis­tä tutkimustuloksista.

   

  Pro gradu –tutkielman arvostelu

  Tutkielmasta antaa lausuntonsa vähintään kaksi tieteenalayksikön johtajan määräämää tarkastajaa, joista toisen tulee olla tohtorin tutkinnon suorittanut Tampereen yliopiston opettaja.

  Pro gradu -tutkiel­man tarkastajien on annettava lausun­tonsa neljän viikon kuluessa työn tultua yksikköön tarkastettavaksi. Yksikön opintohallinto lähettää tarkastajien lausunnon opiskelijalle. Samalla hänelle varataan tilaisuus lausuntoa koskevan vastineen antamiseen. Mahdollinen vastine (= oikaisupyyntö) on toimitettava tieteenalayksikköön kahden viikon kuluessa siitä kun opiskelija on saanut arvioinnin tietoonsa. Mahdollisen vastineen käsittelee tieteenalayksikön johtaja, joka voi tarvittaessa saattaa asian tieteenalayksikön johtokunnan ratkaistavaksi. Ellei opiskelija esitä vastinetta, tieteenalayksikön johtaja päättää tutkielman arvostelusta lausuntojen perusteella. (JS 22 §)

  Arvioitua ja hyväksyttyä ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvää opinnäytettä ei voi uusia (opintojen arviointisääntö 11 §).

  Hyväksytty tutkielma arvostellaan viisiportaisella asteikolla 1-5. Opinnäytteestä annettu arvosana otetaan syventävien opintojen opintokokonaisuudesta arvosanaa annettaessa huomioon samalla tavalla kuin muiden opintojaksojen arvosanat. (arviointisääntö 28§)

  Pro gradu tutkielman arvointiperusteet

  Englanninkieliset maisteriohjelmat

  MDP in Human-Technology Interaction

  MDP in Internet and Game Studies

  Arviointiperusteet ja lomakkeet ovat yhteiset / ITI ja IGS:

  MDP in Media Education

  Ohjeet löytyvät ohjelman omasta Moodle-oppimisympäristöstä

  MDP in Cultural Studies

  Ohjeet löytyvät ohjelman omasta Moodle-oppimisympäristöstä