Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median harjoittelu

Mikä harjoittelu?

Kandidaatin tutkintoon kuuluu pakollinen opintojakso ITIA02 Työssäoppiminen, joka on laajuudeltaan 10 op. Jos olet jo suorittanut harjoittelujakson 8 opintopisteen laajuisena, sinun ei tarvitse täydentää harjoittelusuoritustasi.

Huom: Kandidaatin ja maisterin tutkintojen minimilaajuuteen voi sisällyttää harjoittelua yhteensä enintään 10 opintopistettä. Samaa periaatetta sovelletaan myös AMK-tutkinnon pohjalta suoritettavaan maisterin tutkintoon.

Työssäoppimisjaksoon sisältyy 3 kk täysipäiväistä harjoittelua informaatioalan työpaikassa ja harjoitteluun liittyvien tehtävien suorittamista. Harjoittelun voi suorittaa myös osa-aikaisena, jolloin se on kestoltaan pidempi. Työssäoppimisjaksoon sisältyvän harjoittelun voi korvata aiemmalla soveltuvalla työkokemuksella tietyin ehdoin (ks. harjoittelun tavoitteet). Harjoittelun korvaamiseen liittyvissä asioissa ota yhteyttä yliopistonlehtori Paavo Arvolaan.

Milloin harjoitellaan?

Harjoittelu suositellaan suoritettavaksi toisen tai kolmannen opiskeluvuoden aikana. Harjoittelun voit suorittaa mihin aikaan vuodesta tahansa, useimmat suorittavat harjoittelun kesällä.

Harjoittelun tavoitteet

Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija oman alansa työtehtäviin ja työyhteisön toimintaan sekä tarjota mahdollisuus soveltaa opintojen aikana kertynyttä teoriatietoa ja osaamista käytäntöön. Harjoittelussa saatu käytännön kokemus auttaa opiskelijaa suuntaamaan omaa osaamistaan ja opintojaan siten, että ne tukevat työelämään sijoittumista.

Työssäoppimisjakson suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median teoriatiedon suhteen käytännön työtehtäviin
- hahmottaa työelämässä vaadittavia valmiuksia
- osaa arvioida omaa osaamistaan ja työssäoppimistaan
- tunnistaa omia ammatillisia vahvuuksiaan.
 

Harjoittelun tavoitteiden täyttyminen edellyttää myös sitä, että olet ennakkoon pohtinut ja asettanut itse tavoitteita harjoittelujaksollesi. Jokaisella on omat henkilökohtaiset tavoitteensa harjoittelulle, ja nämä on hyvä tunnistaa etukäteen. Omista tavoitteista kannattaa kertoa myös työnantajalle vaikkapa jo haastattelutilanteessa. Muistathan, että harjoittelu on osa opintoja ja yksi opintojakso muiden joukossa. Harjoittelua kuvaakin paremmin termi ”työssäoppiminen”. Menet harjoitteluun nimenomaan oppimaan käytännön työtehtäviä, joita sinun ei tarvitse osata etukäteen. Opintojen mukanaan tuoma vahva teoriatausta auttaa hahmottamaan käytännön työtehtävien merkitystä ja työyhteisön toimintaa kokonaisuutena.

Harjoittelu on osa opintoja ja työelämätaitojen oppimisprosessia, joten sen tulee olla suunniteltua ja ohjattua. Onnistuneen harjoittelun perustana on sekä opiskelijan että työnantajan näkökulmasta tavoitteellinen ja suunnitelmallinen ohjaus. Harjoittelupaikassasi sinulla tulee olla harjoittelun ohjaaja, joka vastaa harjoittelun sisällöstä ja jonka puoleen voit tarvittaessa kääntyä. Harjoittelujakso ei siis voi olla esim. viransijaisuus!

Mistä harjoittelupaikka?

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opiskelijat ovat varsin kysyttyjä harjoittelijoita. Harjoittelupaikaksi kelpaa julkisen tai yksityisen puolen organisaatio, joka tarjoaa mielekkäitä informaatioalan työtehtäviä teoreettisia opintoja täydentämään. Suurin osa opiskelijoista suorittaa harjoittelujaksonsa joko yleisessä, tieteellisessä tai jonkin organisaation kirjastossa. Myös yritysten ja virastojen tietohallinto‐, tietopalvelu‐ ja kirjastotehtävät sopivat harjoittelupaikaksi, samoin arkisto‐ ja asianhallintatehtävät niin julkishallinnossa kuin yrityspuolella. Interaktiivisen median opintojen myötä myös verkkomedia‐, verkkopalvelu‐ ja viestintätehtävät esim. mediataloissa ovat mahdollisia.

Suurin osa työnantajista rekrytoi harjoittelijoita helmi-maaliskuussa, mutta harjoittelupaikkoja voi tiedustella alustavasti jo aiemmin. Harjoittelupaikoista ilmoitetaan usein yliopiston Workit.netti-ilmoitustaululla, mutta kannattaa myös itse olla aktiivinen ja ottaa rohkeasti yhteyttä työnantajiin.

Saako harjoittelusta palkkaa?

Pääsääntöisesti työnantaja maksaa harjoitteluajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan tulisi olla vähintään Kelan määrittämän työssäoloehdon mukainen vähimmäispalkka (1211 €/kk vuonna 2019). Palkatonta harjoittelua ei suositella. Harjoittelujaksoa varten voi hakea yliopiston harjoittelutukea, jonka tarkoituksena on kattaa osa harjoittelijan palkkaamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Mikä harjoittelutuki?

Harjoitteluajalta voidaan maksaa yliopiston osarahoitusta eli harjoittelutukea. Harjoittelutuki maksetaan suoraan työnantajalle harjoittelujakson päätyttyä. Työnantaja maksaa palkan normaalisti kolmelta kuukaudelta ja laskuttaa tämän jälkeen harjoittelutuen yliopistolta.

Tutustuthan huolella yliopiston harjoittelutuen yleisiin linjauksiin!

Huom: Yliopiston harjoittelutuki ei ole ehdoton edellytys harjoittelun suorittamiselle, ja osa työnantajista palkkaa harjoittelijoita myös ilman yliopiston osarahoitusta.

Miten harjoittelutukea haetaan?

Harjoittelutuen hakuaika on 13.12.2018-13.1.2019. Harjoittelutukea haetaan e-lomakkeella, joka on auki hakuaikana.

Harjoittelutukea voivat hakea Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat (eivät JOO-opiskelijat tai ylimääräiset opiskelijat). Etusijalla ovat ne informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-opiskelijat, jotka eivät ole vielä suorittaneet tutkintoon kuuluvaa pakollista harjoittelua ja jotka ovat pisimmällä opinnoissaan. Harjoittelutuki ei automaattisesti kuulu kaikille opiskelijoille, vaan tukia myönnetään tarpeen mukaan. Harjoittelupaikan ei tarvitse olla tiedossa harjoittelutukea haettaessa, vaan harjoittelupaikkaa voit alkaa hakea sen jälkeen kun olet saanut tiedon harjoittelutuen myöntämisestä.

Harjoittelutuen myöntämisessä otetaan huomioon suoritetut ITI/ITIM -opintopisteet ja kokonaisopintopistemäärä. Valinnassa painotetaan ITI/ITIM -opintopisteiden määrää. Harjoittelutukeen oikeuttavat minimiopintopistemäärät vaihtelevat vuosittain ja riippuvat täysin hakijoiden määrästä ja heidän suorittamistaan opinnoista, joten vasta hakuajan päättymisen jälkeen voidaan varmasti tietää, ketkä harjoittelutuen saavat.

Harjoittelutukipäätöksestä ilmoitetaan kaikille hakijoille sähköpostitse. Vuoden 2019 tukipäätöksestä on ilmoitettu hakijoille sähköpostitse 29.1.2019.

Olen saanut harjoittelupaikan, miten tästä eteenpäin?

Kun olet saanut harjoittelupaikan, ota yhteyttä harjoitteluvastuuhenkilöön ja varmista, että harjoittelu soveltuu informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median harjoittelujaksoksi. Tämän jälkeen kirjaudu harjoittelun Moodle-alueelle (ITIA02 Työssäoppiminen 2019, Moodle-alueen avain: ITIHARJ). Moodlessa on harjoitteluun liittyviä itsenäisiä tehtäviä, jotka tulee suorittaa harjoittelumerkinnän saamiseksi.

Huom: harjoittelujaksosta tulee ilmoittaa ja sopia aina etukäteen, jotta kaikki harjoitteluun liittyvät tehtävät tulee suoritettua harjoittelun aikana. Moodlesta löytyvät myös harjoittelusopimuspohja sekä ohjeita ja linkkejä harjoitteluun liittyen.

Lisätietoja

Harjoitteluinfon diat (8.2.2019)

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman harjoittelun sisältöasioiden vastuuhenkilö on yliopistonlehtori Paavo Arvola.

Harjoittelutukeen ja harjoittelusopimukseen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä tutkinto-ohjelman opintokoordinaattori Silja Jänttiin.

Hyödyllisiä linkkejä

Tampereen yliopiston Workit.netti -ilmoitustaulu harjoittelupaikoille