Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Erikoislääkärikoulutus

Tampereen yliopisto on vetovoimainen ja valtakunnallisesti toiseksi suurin erikoislääkäreiden kouluttaja. Yliopistomme tarjoaa erikoislääkärikoulutusta 50 erikoisalalla. Koulutus ei 1.2.2015 alkaen ole enää tutkintomuotoista, sillä koulutuksen ohjausvastuu siirtyi opetus- ja kulttuuriministeriöstä sosiaali- ja terveysministeriöön. Erikoistujan kannalta näkyvin muutos on, että asetuksen voimaantulosta lähtien valmistunut ei saa enää tutkintotodistusta, vaan todistuksen suoritetusta koulutuksesta. Valvira laillistaa valmistuneet erikoislääkärit ja erikoislääkärikoulutusten erikoisalat ja vastuuhenkilöt.

Ajankohtaista

Yleislääketiede ja työterveyshuolto mukaan uudistuneeseen valintamenettelyyn 1.1.2019

Tiedekunnat ovat hyväksyneet yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoisalojen esitykset uudistuneen valintamenettelyn valintaperusteiksi. Näiden erikoisalojen valintaperusteet ja valinnan toteuttamismalli noudattavat suurelta osin muille erikoisaloille hyväksytyn valintamallin rakennetta ja sisältöä.

Yleislääketieteen erikoisaloilla haastattelun sijasta hakija osallistuu starttiseminaariin ja laatii HOPSin, joka arvioidaan. Koejakson arviointiteemat ovat yleislääketieteen erikoisalan osaamista mittaavia.

Yleislääketieteen valintaperusteet

Työterveyshuollon erikoisaloilla valintaperusteet eroavat muista erikoisaloista koejakson arvioinnin osalta.

Työterveyshuollon valintaperusteet

Uudistetut erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen opiskelijavalintaperusteet ja –menettely astuvat voimaan 1.1.2019 alkaen myös yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoisaloilla.

Valinta erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen uudistuu 1.1.2019

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen hakeutumisen uudistaminen ilmoittautumismenettelystä tarveperustaiseen valintamenettelyyn on yksi STM:n toimenpideohjelman 2017-2019 linjaamista koulutuksen kehittämistoimenpiteistä.

Lääketieteen ja hammaslääketieteen ammatillista jatkokoulutusta Suomessa tarjoavat tiedekunnat ovat valmistelleet valtakunnallisessa yhteistyössä mallin opiskelijavalintojen toteuttamiseksi. Tavoitteena oli saada aikaan yhtenevä, avoin ja tasapuolinen haku- ja valintamenettely, joka ei ole toteutukseltaan liian raskas.

Tiedekunnat ovat päättäneet, että uudistetut erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen opiskelijavalintaperusteet ja –menettely astuvat voimaan 1.1.2019 alkaen.

Helmikuussa 2019 opiskelijavalinta pilotoidaan seuraavilla erikoisaloilla: akuuttilääketiede, fysiatria, kl. hematologia, kl. mikrobiologia, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, lastentaudit, neurologia, nuorisopsykiatria, työterveyshuolto, urologia, verisuonikirurgia ja yleislääketiede. Erikoishammaslääkärikoulutuksen opiskelijavalinnan pilottialana on protetiikka ja purentafysiologia.

Lue lisää kevään 2019 opiskelijavalinnasta

Kaikille erikoisaloille ensimmäinen haku tapahtuu syyskuussa 2019. Sen jälkeen opiskelijavalinta toteutetaan kaksi kertaa vuodessa, helmikuussa ja syyskuussa.

Ilmoittautumismenettely päättyy

Ilmoittautumiseen perustuva haku opinto-oikeuden saamiseksi päättyy kaikilla erikoisaloilla 31.12.2018 erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa.

Erikoistuva, joka on saanut opinto-oikeutensa ilmoittautumismenettelyn kautta eikä aio vaihtaa alaa tai yliopistoa, opinnot jatkuvat ilman erillisiä toimenpiteitä tai muutoksia.

Erikoistuva, jolla on aiempi opinto-oikeus ja haluaa vaihtaa alaa ja/tai yliopistoa, voi hakea uutta opinto-oikeutta ilmoittautumismenettelyn kautta 31.12.2018 mennessä. Sen jälkeen alan tai yliopiston vaihtaminen tapahtuu osallistumalla valintamenettelyyn. Tällöin opiskelija luopuu aiemmasta opinto-oikeudestaan, kuten tähänkin asti. Opiskelijalla voi kerrallaan olla vain yksi erikoistumiseen liittyvä opinto-oikeus, vain yhdessä yliopistossa.

Jos haet erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutukseen opinto-oikeutta ilmoittautumismenettelyn kautta, opinto-oikeushakemus liitteineen tulee olla päivätty ja allekirjoitettu vuoden 2018 puolella. Hakemus ja kaikki liitteet tulee toimittaa tiedekunnan opintohallintoon 31.12.2018 klo 16:00 mennessä.

Opinto-oikeuden hakeminen vuonna 2019

Vuonna 2019 opinto-oikeutta haetaan osallistumalla valintamenettelyyn. Haku pilotoinnissa mukana oleville erikoisaloille järjestetään helmikuussa 2019 ja kaikille erikoisaloille syyskuussa 2019.

Uusi opiskelijavalintamenettely ei viivästytä erikoislääkäriksi kouluttautumista. Laillistuksen jälkeen yliopiston hyväksymässä koulutuspaikassa suoritetut palvelut huomioidaan valintamenettelyn alkupisteytyksessä ja niitä voidaan hyväksyä alan vastuuhenkilön päätöksellä osaksi erikoistumiskoulutusta, mikäli ne ovat opetussuunnitelman mukaisia. Tämä koskee myös valintamenettelyyn sisältyvää koejaksoa.

Valintamenettelyn tarkoitus on varmistaa hakijan soveltuvuus ja motivaatio alalle sekä ohjata erikoislääkärien ja –hammaslääkärien kouluttautumista maantieteellisesti ja erikoisaloittain siten, että se vastaisi terveydenhuollon tarpeita.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritarpeesta julkaistuja tietoja löytyy STM:n sivulta https://stm.fi/sotehenkilosto/erikoislaakarikoulutus

Yliopistot julkaisevat tietoa alueellisista sisäänottomääristä heti, kun niiden määrittämiseen liittyvä prosessi on saatu sosiaali- ja terveysministeriössä päätökseen.

Säteilyturvallisuus terveydenhuollossa 2019

Säteilyturvakeskus (STUK) on vahvistanut säteilysuojelukoulutusta terveydenhuollossa koskevan viran-omaisohjeen (ST 1.7/10.12.2012). Ohjeen mukaisesti tulee säteilytutkimuksia tekevien erikoislääkäreiden koulutukseen sisältyä 20–40 tuntia alaan liittyvää säteilyturvallisuuskoulutusta.

Tämä koulutus (2 op) on tarkoitettu erikoistuville, jotka suorittavat erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutusta anestesiologian ja tehohoidon, gastroenterologian, gastroenterologisen kirurgian, hampaiston oikomishoidon, kardiologian, keuhkosairauksien ja allergologian, kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen, kliinisen hammashoidon, ortopedian ja traumatologian, suu- ja leukakirurgian, sydän- ja rintaelinkirurgian, syöpätautien ja urologian koulutusohjelmissa.

Koulutusta suositellaan (1.8.2013 alkaen) myös käsikirurgian, lastenkirurgian, naistentautien ja synnytysten, neurokirurgian, plastiikkakirurgian, verisuonikirurgian ja yleiskirurgian koulutusohjelmiin erikoistuville lääkäreille.

Koulutus järjestetään torstaina 7.3.2019 ja 14.3.2019 klo 12.15–18.00. Koulutuksen suorittaminen edellyttää osallistumista kumpaankin koulutuspäivään.

Koulutuksen ohjelma, pdf

Ilmoittautuminen koulutukseen viimeistään 25.2.2019: opintosihteeri Minerva Kettukuja, minerva.kettukuja@tuni.fi


Lukuvuosittainen ilmoittautuminen yliopistoon ei koske ammatillista jatkokoulutusta suorittavia.

Yliopiston päätöksellä muut kuin tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat uuden opiskeluoikeuden saatuaan ja heidät kirjataan opiskelijoiksi koko opiskeluoikeutensa voimassaoloajaksi. Uutta ilmoittautumista ei enää vaadita lukuvuosittain. Menettely koskee kaikkia erillisiä opintoja suorittavia, mukaan lukien alumniopiskelijat, vierailevat opiskelijat, erillisiä opettajan pedagogisia opintoja suorittavat, erikoistumiskoulutuksiin valitut (erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus, yleislääketieteen erityiskoulutus ja erikoislääkärien lisäkoulutusohjelmat) sekä avoimia yliopisto-opintoja suorittavat. HUOM! Lukuvuosittainen ilmoittautuminen koskee yhä tutkinto-opiskelijoita (mm. tohtoriopiskelijat). Tutkinto-opiskelijan laiminlyödessä lukuvuosi-ilmoittautumisen on hänen haettava opinto-oikeuden palautusta, josta peritään erillinen maksu.

Nimen-, kotikunnan ja osoitteenmuutokset on opiskelijan itse ilmoitettava opintotoimistoon välittömästi. Nimenmuutokseen tarvitaan luotettava todistus nimen muuttumisesta (esimerkiksi passi tai virkatodistus). Kotikunnan ja osoitteenmuutokset on ilmoitettava joko NettiOpsussa, sähköpostitse opintotoimisto.tau@tuni.fi.

Erikoislääkäri Johanna Rellmanin raportit erikoislääkärien tarpeesta:

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutustarpeen arviointi vuoteen 2030, pdf

Erikoisalakohtainen lääkäritilanne ja erikoislääkärikoulutuksen tarve
vuoteen 2025 Tampereen yliopistollisen sairaalan ERVA-alueella - jatkoselvitys, pdf

Erikoisalakohtainen lääkäritilanne ja erikoislääkärikoulutuksen tarve vuoteen 2025 Tampereen yliopistollisen sairaalan ERVA-alueella, pdf

Opinto-oikeuden hakeminen

Opinto-oikeuden hakeminen muuttuu 1.1.2019

Lue lisää Ajankohtaista sivulta

Opinto-oikeuden hakeminen 31.12.2018 mennessä

Saadakseen opinto-oikeuden erikoislääkärikoulutukseen hakijan tulee olla laillistettu lääkäri Suomessa ja suomen kielen taitoinen. Opinto-oikeutta voi hakea täyttämällä alla olevat lomakkeet ja toimittamalla ne ohjeiden mukaisesti lääketieteen ja biotieteiden tiedekuntaan. Huom! Yleislääketieteen oppialalla oma käytäntö, ks. alla.

 • opinto-oikeushakemus, pdf
 • erikoistumiskoulutuksen suunnitelma, pdf
 • kopio Valviran laillistamistodistuksesta (LL-tutkinnon jälkeinen laillistus)
 • jos et ole opiskellut aiemmin Tampereen yliopistossa: kopio lääkärin tutkintotodistuksesta JA henkilöllisyystodistuksesta (ajokortti, passi tai henkilökortti)
 • jos olet suorittanut lääkärin tutkinnon muualla kuin Suomessa: kopio kielitodistuksesta. Lisätietoja yleisistä kielitutkinnoista Opetushallituksen sivuilta.

Hakemus toimitetaan osoitteeseen:

Tampereen yliopisto
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
Sari Orhanen
PL 100
33014 Tampereen yliopisto

Kun tiedekunta on myöntänyt opinto-oikeuden, opiskelija saa käyttöönsä yliopiston peruspalvelutunnuksen, sähköpostiosoitteen sekä muut opiskelussa tarvittavat sähköisen asioinnin palvelut. Lisätietoa palveluista ja niiden voimassaolosta saat tietohallinnosta.

Ammatillista jatkokoulutusta suorittavat opiskelijat (erikoistuvat lääkärit) eivät kuulu ylioppilaskuntaan ja näin ollen heidän ei tarvitse maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksua. Lukuvuosittainen ilmoittautumisvelvollisuus on poistettu erikoislääkärikoulutusta suorittavilta kesällä 2016.

Lue lisää: Valinta erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen uudistuu 1.1.2019

Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutus

Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutukseen haluavan tulee ensin osallistua starttiseminaariin, ilmoittautuminen: opintosihteeri Virpi Sirén, puh. 050 318 6678, sähköposti: virpi.siren(at)uta.fi
Lisätietoja yleislääketieteen oppialan sivuilta.

Säädökset ja koulutusta koskevat päätökset

Erikoislääkärikoulutusta koskevat asetukset ja yleiset määräykset

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 56/2015 erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta astui voimaan 1. helmikuuta 2015. Asetuksen voimaan tullessa valtioneuvoston asetuksen 420/2012 mukaan erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärin tutkintoa suorittava siirtyy uuden asetuksen mukaiseen koulutusohjelmaan. Asetus 420/2012 koski erikoistuvia, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden 1.1.2013 jälkeen. Aikaisemmin opinto-oikeuden saaneita koskee asetus 678/1998 siirtymäajan vuoden 2022 loppuun saakka. Edellistä on muutettu asetuksilla 1343/2002 ja 401/2007

Erikoislääkärikoulutusta koskevat yleiset määräykset 1.8.2017 alkaen, pdf

Sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivut erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta

Poikkeuspäätökset yliopistosairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan dekaani on myöntänyt poikkeuksen

Lääketieteen yksikön johtokunta on myöntänyt poikkeuksen

korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoisalalle 1.1.2013-31.12.2013

Lisäksi dekaani on myöntänyt poikkeuksen

fysiatrian erikoisalalle 14.9.2010-31.12.2012

Tampereen yliopiston säännöksiä

Valtakunnallista lainsäädäntöä

Opinto-opas

Erikoislääkärikuulustelun kirjallisuusvaatimukset 1.8.2017-31.7.2019

Kuulustelussa noudatetaan aina viimeisimpiä kuulusteluvaatimuksia riippumatta siitä minä vuonna erikoistuja on opinto-oikeutensa saanut. Kirjallisuusvaatimuksia päivitetään kahden vuoden välein. Tarkista kirjallisuus oheisesta linkistä.

Erikoislääkärikuulustelun vaatimukset 1.8.2017 - 31.7.2019

Koulutuspaikat

Tampereen yliopisto sopii erikoislääkärikoulutuksen koulutuspaikkasopimukset pääsääntöisesti oman ERVA-alueensa toimipaikkojen kanssa.

Alueen ulkopuolella olevasta toimipaikasta voidaan hyväksyä palvelua, mikäli se on jonkin muun erikoislääkärikoulutusta tarjoavan yliopiston hyväksymä koulutuspaikka Ks. muiden yliopistojen hyväksymät koulutuspaikat:

Terveyskeskuspalvelu

Jokaisen erikoislääkärikoulutuksen alan opintoihin kuuluu pakollinen 9 kk tk-palvelu. Tarkempaa tietoa tk-palvelun suorittamisesta ja sen kriteereistä löydät yleisistä määräyksistä (ks. säädökset ja koulutusta koskevat päätökset).

Huom! Ohjaajan allekirjoittama koulutustodistus pitää toimittaa JOKAISESTA terveyskeskuspalvelujaksosta (eli käytännössä jokaisesta toimipaikasta ja työsuhteesta). Koulutustodistus EI korvaa palvelustodistusta, vaan molemmat dokumentit tarvitaan.

Koulutustodistuksella varmennetaan palvelun riittävä monipuolisuus. Palvelun kesto sen sijaan voidaan laskea ainoastaan palvelustodistuksen perusteella, ja palvelustodistuksessa pitää ehdottomasti olla näkyvissä kaikki työsuhteen aikana tapahtuneet keskeytykset (sairauslomat, äitiyslomat, aktiivivapaat, vuosilomat, ym.)

Ohjeita erikoistuvalle

Erikoistuvien lääkärien omalle sähköpostilistalle liittyminen ja sieltä poistuminen

Saadaksesi ajankohtaista koulutukseen liittyvää tietoa sähköpostiosoitteeseesi, liity erikoistuvien lääkäreiden omalle sähköpostilistalle lähettämällä viesti osoitteeseen listserv@uta.fi Kirjoita viestin ensimmäiselle riville teksti:

SUBSCRIBE erikois_laakarit Etunimi Sukunimi (Esim. jos nimesi on Matti Meikäläinen: SUBSCRIBE erikois_laakarit Matti Meikäläinen)

Kirjautumisesi rekisteröinnin jälkeen saat sähköpostiviestin, joka toivottaa sinut tervetulleeksi listalle. Viestin tulo voi kestää jonkin aikaa. Listalta voi poistua lähettämällä osoitteeseen listserv@uta.fi viestin: SIGNOFF erikois_laakarit

Palveluiden laskeminen

Palveluiden laskemiseksi opiskelijan on toimitettava yksikön hallintoon kopiot kaikkien kertyneiden työsuhteidensa palvelustodistuksista, joissa on EHDOTTOMASTI oltava näkyvissä keskeytykset. Pelkkä työtodistus tai työsopimus EI siis kelpaa palveluiden laskemista varten. Mikäli papereita ei ole toimitettu oikein, välipäätöksen/todistuksen teko luonnollisesti viivästyy. Lisätietoja palveluiden laskemisesta löydät yleisistä määräyksistä. Keskeytyksien vaikutus palveluihin:

Keskeytyspäiviksi ei lasketa mm. seuraavia:

 • vuosilomapäivät
 • lomarahavapaat
 • säästövapaat (palkalliset)
 • aktiivivapaat
 • päivystysvapaat
 • täydennyskoulutus (työn edellyttämä/palkallinen)
 • ulkomainen koulutus (palkallinen)


Kun mm. seuraavien päivien yhteenlaskettu määrä ylittää 30 pv kalenterivuodessa, vähennetään ylimenevä aika suoraan palvelusta:

 • sairausloma (palkallinen)
 • tilapäinen hoitovapaa (palkallinen/palkaton)
 • pakottavat perhesyyt
 • äitiysloma, isyysloma, vanhempainvapaa
 • opintovapaalain mukainen opintovapaa
 • opiskelu (palkaton)
 • lukuloma kuulustelua varten
 • kertausharjoitukset


Seuraavat päivät vähennetään suoraan palvelusta:

 • yksityisasia (palkaton)
 • virkavapaus/työloma (palkallinen/palkaton)
 • sairausloma/palkaton
 • hoitovapaa (palkaton)
 • vuorotteluvapaa (palkaton)
 • sopeuttamisvapaa

Voit myös itse laskea alustavasti palveluitasi käyttämällä oheista laskuria (avautuu Exceliin).

Linkkejä

Lokikirjat

Erikoisalakohtainen teoreettinen kurssimuotoinen koulutus

Koulutuksen järjestäjille

Tampereen yliopistossa on käytössä sähköinen järjestelmä teoreettisten koulutustilaisuuksien hallinnoinnissa. Myös kurssien anominen (erikoistumispisteiden haku) tapahtuu järjestelmän kautta.

Kurssien anominen

 • Kurssien hyväksymistä teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi tulee hakea etukäteen. Hakemuksen käsittely eri vaiheineen kestää noin neljä viikkoa.
 • Koulutusyksiköt ovat yhteisesti sopineet, että kurssien hyväksymistä teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi haetaan etukäteen siltä koulutusyksiköltä, missä on kurssin suunnittelu- ja järjestämisvastuu.
 • Täysin ulkopuoliset järjestäjät pyytävät hyväksymistä lähimmästä kyseisen erikoisalan koulutusta järjestävästä koulutusyksiköstä.
 • Koulutuksen järjestäjän toivotaan keräävän palaute koulutuksesta. Koulutuksen järjestäjän on pyydettäessä annettava palautteen yhteenveto ja osallistujien lukumäärätieto lääketieteen yksikön käyttöön arviointia varten.
 • Koulutuksen suunnittelusta tulee vastata vähintään alan erikoislääkäri tai lääkäriyhdistys. Koulutus voidaan hyväksyä erikoistumiskoulutukseksi myös muille erikoisaloille.

Koulutustilaisuudet tulee anoa hyvissä ajoin ennen tilaisuuden järjestämistä, koska hakemusten käsittely kestää useita viikkoja.

Lomakkeet ja kurssit

Hakulomaketta täytettäessä tulee huomioida seuraavat asiat:

 1. Teollisuus tai yritys ei voi olla yksin koulutuksen järjestäjänä. Yksityisten yritysten tulee valmistella ja järjestää koulutus niin, että mukana on aina lääketieteellinen taho, kuten yliopisto, klinikka tai erikoisalayhdistys. Ulkopuolisten järjestäjien tulee selkeästi raportoida yhteistyö lääketieteellisten tahojen kanssa
 2. Koulutuksissa ei tule olla sponsorin (yrityksen) edustajan koulutuspuheenvuoroa.
 3. Yhtä opetustuntia vastaa 45 minuutin luento tai muu koulutustilanne. Alle 3 tunnin mittaisia yksittäisiä koulutustilaisuuksia ei hyväksytä, mutta yhdestä tilaisuudesta voidaan myöntää koulutustunteja vähemmän kuin 3 tuntia/erikoisala.
 4. Lisäksi on toivottavaa, että koulutusohjelman aiheiden otsikoinnissa ei tule näkyä kauppanimiä tai logoja.
 5. Koulutusyksiköt ovat yhteisesti sopineet, että kurssien hyväksymistä teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi haetaan etukäteen sille koulutusyksikölle, missä on kurssin suunnittelu- ja järjestämisvastuu.
 6. Täysin ulkopuoliset järjestäjät pyytävät hyväksymistä lähimmästä kyseisen erikoisalan koulutusta järjestävästä koulutusyksiköstä.
 7. Hakemuksesta tulee käydä ilmi kurssin järjestäjä(t), tuntimäärä ja kurssin vastuuhenkilö. Lisäksi on ilmoitettava tavoitteet, kenelle kurssi on tarkoitettu, hinta ja mahdolliset vaatimukset etukäteismateriaalista ja -valmistautumisesta. Tieto tarvittavasta kirjallisuudesta, jos kyseessä on laajempi kokonaisuus, johon sisältyy tehtäviä tai kuulustelu. Yksityiskohtainen ohjelma liitetään hakemukseen. Hakemuksesta tulee ilmetä koulutuksen kohderyhmä.
 8. Kun kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi, ilmoitetaan hyväksytyt erikoisalat ja tuntimäärä anomuksen tekijälle sähköisesti. Kirjallinen päätös lähetetään vain sitä pyydettäessä.
 9. Missä tahansa koulutusyksikössä hyväksytty kurssi hyväksytään kaikissa koulutusyksiköissä teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi.
 10. Kursseista ja koulutustilaisuuksista tulisi tiedottaa hyvissä ajoin etukäteen esimerkiksi Duodecimin ja Suomen Lääkäriliiton koulutuskalentereissa sekä Lääkärilehdessä.

Koulutusten anomisen sähköinen lomake (linkki lomakkeeseen) Huom! Kaikki lomakkeella ilmoittamasi tiedot näkyvät kurssin julkaisutiedoissa netissä, myös puhelinnumerot  (ks. hyväksyttyjen kurssien tiedot sivun alareunassa).


Tutustu ylläoleviin ohjeisiin ennen lomakkeen täyttöä. Hakemuksen täyttämiseen voit tarvittaessa kysyä neuvoja opintosihteeri Pia Salkolahdelta, pia.salkolahti (at) uta.fi.


Mikäli tarvitsette tilaisuudesta erillisen kirjallisen päätöksen, lähetetään se pyydettäessä.

Tulevat koulutukset ja pidettyjen koulutusten hyväksyttävyys:


Hyväksyttyjen kurssien haku (kurssit 1.8.2012 ->)

Moniammatilliset johtamisopinnot

Johtamiskoulutus erikoislääkärikoulutuksessa oleville

Moniammatilliset johtamisopinnot, 10 op ,ovat pakollinen osa erikoislääkärikoulutusta 1.8.2009 jälkeen erikoistumisopinto-oikeuden saaneille opiskelijoille.

Erikoistuvat lääkärit, joille opinto-oikeus on myönnetty ennen 31.7.2009, voivat suorittaa edelleen erikoistuvien lääkäreiden koulutusvaatimusten mukaiset hallinnon ja johtamisen opinnot (20h (16h+4h)) osallistumalla 10 op:n kokonaisuudesta kahteen opintojaksoon (2 x 8h) sekä suorittamalla osoitetut tehtävät (4h).

Lisätietoja moniammatillisisista johtamisopinnoista ja kurssien aikataulusta löytyy alla olevan linkin kautta:

Moniammatilliset johtamisopinnot (10 op)

Erikoislääkärikuulustelu

Tenttipäivät ja käytännön ohjeet kuulustelutilaisuudessa

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelut vuonna 2019

Huhtikuusta 2019 alkaen kuulustelut järjestetään sähköisinä Exam-tentteinä. Tällöin eri erikoisalojen kuulustelut jakautuvat eri päiville, ja kuulusteluaika lyhenee nykyisestä 6 tunnista 2 tuntiin ja 55 minuuttiin. Tenttiin ilmoittaudutaan viimeistään 5 viikkoa ennen tenttijakson alkua e-lomakkeella, minkä jälkeen ilmoittautuneille toimitetaan ohjeet tenttipaikan varaamiseen Exam-järjestelmästä.

HUOM! Suuradiologian tenttipäivä on muuttunut ja tentti on jaettu kahteen osaan. Suuradiologian muuttuneet tenttiajat ovat:

Suuradiologia/teoria: 26.4 klo 8-11
Suuradiologia/kuvat: 26.4 klo 11-14

Ilmoittautumisajat

Sähköinen tentti 23.4.-7.5.2019:

 • Ilmoittautuminen auki 25.3.2019 klo 16.00 asti.
 • ilmoittautumislomake (linkki avoinna vain ilmoittautumisajan)

 

Vuoden 2019 kuulusteluajat:

 
Kuulustelu 2/2019, 23.4.-7.5.          
Tenttiaika ti 23.4. ke 24.4. to 25.4. pe 26.4.  
klo 8-11 Akuuttilääketiede, endokrinologia, foniatria, fysiatria Kliiniset alat (EL): farmakologia ja lääkehoito; fysiologia ja isotooppi-lääketiede; hematologia; kemia; mikrobiologia; neurofysiologia; Reumatologia, sydän- ja rintaelinkirurgia, syöpätaudit

Nuorisopsykiatria, oikeuslääketiede, oikeuspsykiatria, patologia/esseet, radiologia 1/esseet
suuradiologia/teoria

 
klo 11-14 Gastroenterologia, gastroenterologinen kirurgia, ihotaudit ja allergologia Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, käsikirurgia, lastenkirurgia Urologia, verisuonikirurgia, yleiskirurgia

Patologia/preparaatit, ortopedia ja traumatologia, radiologia/kuvat
suuradiologia/kuvat

 
klo 14-17 Infektiosairaudet, kardiologia, keuhkosairaudet ja allergologia Lastenneurologia, lastenpsykiatria, lastentaudit, liikuntalääketiede   Nefrologia, neurokirurgia, neurologia  
  ma 29.4. to 2.5. pe 3.5. ma 6.5. ti 7.5.
klo 8-11 Hampaiston oikomishoito, hammaslääketieteellinen diagnostiikka: suupatologia; suun mikrobiologia Sairaalakemistit, sairaalafyysikot, sairaalamikrobiologit, terveydenhuolto (EL ja EHL) Psykiatria   Yleislääketiede
klo 11-14 Suu- ja leukakirurgia (EL ja EHL), kliininen hammashoito: kariologia ja endodontia; lasten hammashoito; parodontologia; protetiikka ja purentafysiologia Lisäkoulutusohjelmat Silmätaudit Anestesiologia ja tehohoito Työterveyshuolto
klo 14-17 Perinnöllisyyslääketiede, plastiikkakirurgia   Sisätaudit Geriatria Naistentaudit ja synnytykset
Kuulustelu 3/2019, 7.-18.10.          
Tenttiaika ma 7.10. ti 8.10. ke 9.10. to 10.10. pe 11.10.
klo 8-11   Kliiniset alat (EL): farmakologia ja lääkehoito; fysiologia ja isotooppi-lääketiede; hematologia; kemia; mikrobiologia; neurofysiologia Nuorisopsykiatria, oikeuslääketiede, oikeuspsykiatria, patologia/esseet, radiologia/esseet Reumatologia, sydän- ja rintaelinkirurgia, syöpätaudit Hampaiston oikomishoito, hammaslääketieteellinen diagnostiikka: suupatologia; suuradiologia; suun mikrobiologia
klo 11-14 Anestesiologia ja tehohoito Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, käsikirurgia, lastenkirurgia Patologia/preparaatit, ortopedia ja traumatologia, radiologia/kuvat Urologia, verisuonikirurgia, yleiskirurgia Suu- ja leukakirurgia (EL+EHL), kliininen hammashoito: kariologia ja endodontia; lasten hammashoito; parodontologia; protetiikka ja purentafysiologia
klo 14-17 Geriatria Lastenneurologia, lastenpsykiatria, lastentaudit, liikuntalääketiede Nefrologia, neurokirurgia, neurologia   Perinnöllisyyslääketiede, plastiikkakirurgia
  ma 14.10. ti 15.10. ke 16.10. to 17.10. pe 18.10.
klo 8-11 Akuuttilääketiede, endokrinologia, foniatria, fysiatria   Yleislääketiede Sairaalakemistit, sairaalafyysikot, sairaalamikrobiologit, terveydenhuolto (EL ja EHL) Psykiatria, RFS- kuulustelu
klo 11-14 Gastroenterologia, gastroenterologinen kirurgia, ihotaudit ja allergologia   Työterveyshuolto Lisäkoulutusohjelmat Silmätaudit
klo 14-17 Infektiosairaudet, kardiologia, keuhkosairaudet ja allergologia   Naistentaudit ja synnytykset   Sisätaudit

Lisätietoja:

Erikoislääkäri-/erikoishammaslääkärikuulusteluiden kehittäminen ja pilotointi syksyllä 2018

Erikoislääkäri/erikoishammaslääkärikoulutuksessa tullaan siirtymään sähköisiin valtakunnallisiin kuulusteluihin vuoden 2019 aikana. Kuulusteluissa hyödynnetään Examia, sähköisen tentin järjestelmää, joka on käytössä kaikissa lääketieteellistä opetusta antavissa yliopistoissa.

Erikoislääkärikoulutuksen sähköistä tenttimistä pilotoidaan järjestämällä kolmelle erikoisalalle ylimääräinen pilottitentti 4.12.2018, klo 8-11. Sähköisen tentin pilotointi on mahdollista seuraavien yliopistojen erikoistuville: OY, TY, TaY ja UEF. Sähköiseen tenttimiseen siirtymisen myötä kuulusteluaika lyhenee aiemmasta 6 tunnista 2 tuntiin 55 minuuttiin.

Pilottierikoisalat ovat:

 • Korva-, nenä ja kurkkutaudit
 • Neurokirurgia
 • Työterveyshuolto

Mainittujen yliopistojen ja alojen erikoistujat voivat ilmoittautua kuulusteluun e-lomakkeella 25.9.-30.10. välisenä aikana. Pilottitenttiin voi ilmoittautua siinäkin tapauksessa, että ei ole vielä varma 12.10. olevan kuulustelun arvioinnista.

Pilottitenttiin ilmoittautuminen

Tällä lomakkeella voit ilmoittautua 4.12.2018 järjestettävään valtakunnallisen erikoislääkärikuulustelun sähköiseen pilottitenttiin.

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/92164/lomake.html

Osallistuminen tähän kuulusteluun on mahdollista vain Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopiston erikoistujille seuraaville erikoisaloilla:

 • Korva-, nenä ja kurkkutaudit
 • Neurokirurgia
 • Työterveyshuolto

Voit suorittaa tentin vain siinä yliopistossa, jossa sinulla on opinto-oikeus.

Lomakkeelle ilmoittamasi yhteystiedot eivät siirry yliopiston opiskelijarekisteriin. Ilmoitathan aina muuttuneet yhteystietosi omaan yliopistoosi erikseen.

Täytä lomake huolella, ja tallenna ilmoittautuminen. Ilmoittautumisesta lähetetään vahvistus antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Sinuun ollaan yliopistolta yhteydessä, mikäli tentti-ilmoittautumistasi ei voida hyväksyä tai sitä pitää täydentää. Täytäthän tätä varten lomakkeeseen ensisijaisen sähköpostiosoitteesi.

ILMOITTAUTUMISAIKA LOPPUU 30.10.2018 klo 16.00

Ilmoittautuneet tulevat saamaan lisätietoa sähköisestä tenttimisestä ja tenttipaikan varaamisesta paikkakuntakohtaisiin tenttitiloihin 30.10.2018.

Tietosuojaseloste 

Käytännön ohjeet paperisessa kuulustelutilaisuudessa:

Kuulustelu kestää klo 9.00 – 15.00. On toivottavaa, että paikalla ollaan 10–15 minuuttia ennen tentin alkua. Tentistä voi lähteä puolen tunnin kuluttua, sen jälkeen ei myöhästyneitä oteta sisään. Mukaan tarvitaan: kirjoitusvälineet (kynät, teroitin, pyyhekumi) ja henkilöllisyystodistus. Mukaan voi ottaa myös eväitä ja mahdolliset lääkkeet.

HUOM! Erikoislääkärikoulutuksen terveydenhuollon tenttiin tulijat saavat ottaa mukaansa funktiolaskimen. Patologian preparaatit -kuulusteluun osallistujilla tulee olla oma mikroskooppi mukana (jos tämä ei onnistu, ole yhteydessä ajoissa valtakunnalliseen kuulusteluyhdyshenkilöön).

Kuulustelupaikka Tampereella:
Arvo-rakennus, Jarmo Visakorpi -sali (Arvo Ylpön katu 34)

Valmistuminen

Kun valmistuminen on ajankohtaista (kaikki tarvittavat palvelut ovat täynnä, MoJopit tai hallinnon koulutus suoritettu, tentti hyväksytty ja teoreettinen kurssimuotoinen koulutus suoritettu), täytä todistushakemus liitteineen (ks. ystävällisesti tarvittavat liitteet ja ohjeet hakemuslomakkeen etusivulta). Mikäli olet saanut koulutuksen aikana välipäätöksen, voit merkitä todistushakemukseen vain välipäätöksen jälkeen tehdyt palvelut ja suoritukset ja liittää niistä todistuskopiot. Muista, että kaikissa palvelustodistuksissa on oltava listaus keskeytyksistä (sairauslomat, aktiivivapaat, äitiyslomat, täydennyskoulutukset ym.) Liitä hakemukseen myös kopio sähköpostitse saapuneesta erikoislääkärikuulustelun hyväksymisilmoituksesta. Palvelujaksojen merkkaaminen todistushakemukseen aikajärjestyksessä nopeuttaa käsittelyprosessia huomattavasti. Todistushakemus liitteineen toimitetaan yksikön hallintoon osoitteeseen:

Tampereen yliopisto
Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta
Sari Orhanen
PL 100
33014 Tampereen yliopisto

Ammattioikeuksien hakeminen

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRA myöntää hakemuksesta oikeuden toimia laillistettuna lääkärinä ja erikoislääkärinä. Ammattioikeuksia pitää hakea itse. Valviraan tarvittavan toistekappaleen saa todistuksen mukana.

Yliopiston sähköisten palveluiden käyttö valmistumisen jälkeen (sähköposti, kirjasto, ym.)

Huomioithan valmistumisen yhteydessä peruspalvelutunnuksesi sulkeutumisen. Tarkempia tietoja valmistuvan opiskelijan tietotekniikkapalveluista saat IT-helpdeskistä.

Sähköpostilaatikon ja tunnukseen liittyvän kotihakemiston sisältö tuhotaan, joten ota itsellesi tarpeellinen aineisto talteen hyvissä ajoin!

Lomakkeet

Hallinto