Koulutustarjonta

Bioteknologian maisterikoulutus

Katso koulutuksen tiedot Opintopolussa

Osaamistavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet bioteknologian eri sovellusalojen asiantuntijatehtäviin (ml. tutkimus, opetus, tiedehallinto, tuotekehitys, markkinointi) niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla sekä kotimaassa että ulkomailla. Koulutuksessa toteutuu monitieteellinen lähestymistapa ja monimuotoiset opetusmenetelmät tukevat tutkintojen sisällöllisten tavoitteiden toteutumista. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan ulkomaisissa yhteistyöyliopistoissa.

Maisterintutkinnon suoritettuaan opiskelija

  • omaa syvällisen ymmärryksen biokemian ja bioteknologian alasta
  • hallitsee oman alansa tieteellisiä menetelmiä ja kykenee itsenäisesti omaksumaan uusia menetelmiä
  • osaa soveltaa tieteellistä tietoa biotieteiden ja biolääketieteellisen teknologian aloilla
  • omaa hyvät tieteellisen viestinnän taidot
  • omaa edellytykset tieteelliseen jatko- tai tutkijakoulutukseen
  • kykenee toimimaan työelämässä oman alansa asiantuntijana

Koulutuksen sisältö

Bioteknologia on laaja-alainen luonnontieteellis-tekninen tieteenala, joka tuottaa tietoa ja kehittää tutkimusmenetelmiä ja -välineitä biosysteemien tutkimiseen, muokkaamiseen, hallintaan ja hyödyntämiseen. Bioteknologia kumpuaa luonnontieteellisistä perustieteistä kuten biologia, biokemia, solu- ja molekyylibiologia, perinnöllisyystiede, kemia ja fysiikka, mutta tarvitsee rinnalleen myös laskennallisia tieteitä, matematiikkaa ja tilastotiedettä. Tampereen yliopiston bioteknologian tutkinto-ohjelmassa yhdistyvät luonnontieteiden ja teknisten tieteiden osaaminen lääketieteeseen tavoitteena terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä lääketieteellisen perustutkimuksen kautta että erilaisissa sovelluksissa, kuten sairauksien toteamisessa ja hoidossa.

Maisterintutkinnossa on tarjolla kolme eri opintosuuntavaihtoehtoa: bioinformatiikka, molekyylibiologia ja soluteknologia. Koulutus toteutetaan englannin kielellä ja tiiviissä yhteystyössä kansainvälisen maisteriohjelman (Master's Degree Programme in Biomedical Technology) kanssa.

Opintojen rakenne

Filosofian maisterintutkinto on 120 opintopisteen laajuinen ylempi korkeakoulututkinto, joka suoritetaan kandidaatintutkinnon jälkeen. Maisterintutkinto koostuu syventävistä ja valinnaisista opinnoista ja tarjolla on kolme eri opintosuuntavaihtoehtoa: bioinformatiikka, molekyylibiologia ja soluteknologia.

Uramahdollisuudet

Tutkinto-ohjelmassa tähdätään keskeisten, bioteknologian alalla tärkeiden työelämätaitojen, kuten esimerkiksi projektityöskentelytaitojen ja laboratorio-osaamisen, karttumiseen. Tutkinto-ohjelmasta valmistuneet ovat työllistyneet hyvin erilaisiin akateemisiin asiantuntijatehtäviin, erityisesti tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin sekä Suomessa että myös osin ulkomaille. Osa valmistuneista on sijoittunut yritysten myynti- ja markkinointitehtäviin sekä opetustehtäviin ja tiederahoitusta hallinnoiviin organisaatioihin.

Kansainvälistyminen

Tampereen yliopisto on strategiassaan sitoutunut edistämään yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, oman maan ja maailman kansalaisten hyvinvointia, kulttuurien vuorovaikutusta ja kestävää kehitystä.

Bioteknologian tieteenala on luonteeltaan hyvin kansainvälinen. Opetuksessa käytettävä oppimateriaali on lähes yksinomaan englanninkielistä ja osa opetuksesta toteutetaan englanniksi. Tiedekunnan henkilökunnasta osa on ulkomaalaisia ja tutkimusryhmien toimintaan tutustuessaan opiskelijat pääsevät myös osaksi tätä kansainvälistä yhteisöä. Tutkinto-ohjelmalla on aktiivista kansainvälistä opettaja- ja opiskelijavaihtoa mm. seuraavien yliopistojen kanssa: Glasgow, Bologna, ETH Zurich, Hasselt. Opiskelija voi halutessaan hakeutua vaihtoon myös muihin alan opetusta tarjoaviin ulkomaisiin yliopistoihin.  

Tutkimuksen painopisteet

Bioteknologian tutkinto-ohjelman opetus perustuu korkeatasoiseen ja ajan tasalla olevaan tutkimustietoon ja yksi ohjelman vahvuus on kiinteä yhteys Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnassa tehtävään tutkimustyöhön. Tiedekunnan keskeisiä tutkimusaloja ovat syöpä- ja mitokondriotutkimus, bioinformatiikka, bioteknologia, immunologia ja virologia, solu- ja kudosteknologia sekä sydän- ja verisuonitaudit. Tiedekunnan toimintaperiaatteen mukaisesti kaikki tutkijat osallistuvat aktiivisesti opetukseen omalla erityisosaamisalueellaan näin tiivistäen tutkimuksen ja opetuksen välistä yhteistyötä.

Opiskelijat tutustutetaan tiedekunnan tutkimusryhmien toimintaan heti ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Opintojen aikana heillä on myös mahdollisuus työskennellä tutkimusryhmissä erilaisissa projekteissa syventäen siten omaa oppimistaan ja käytännön osaamistaan. Maisterintutkintoon liittyvät pro gradu –tutkielmat tehdään pääsääntöisesti joko tiedekunnan omissa tutkimusryhmissä tai muissa vastaavissa tutkimusympäristöissä, joko yliopistoissa tai tutkimuslaitoksissa, mutta myös alan yrityksissä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Filosofian maisterin tutkinto antaa kelpoisuuden tieteelliseen jatkotutkintoon (tohtorin ja lisensiaatin tutkinnot) johtaviin opintoihin sekä kotimaisissa että ulkomaisissa yliopistoissa.

Bioteknologian maisterikoulutus

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018

Valitse ensin hakukohde Hakukohteet -välilehdeltä.