Koulutustarjonta

Psykologian maisterikoulutus

Katso koulutuksen tiedot Opintopolussa

Osaamistavoitteet

Psykologian maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa tuottaa itsenäisesti uutta psykologista tietoa ja soveltaa sitä. Lisäksi opiskelija osaa toimia työelämässä psykologisen tiedon soveltajana eri sovellusaloilla.

Koulutuksen sisältö

Psykologian tutkinto-ohjelma kouluttaa psykologeja, laaja-alaisia asiantuntijoita julkisen ja yksityisen sektorin tarpeisiin. Psykologiassa tutkitaan ihmisen psyykkistä toimintaa ja käyttäytymistä. Koska psyykkinen toiminta yhdistyy sosiaalisiin, biologisiin ja fyysisiin ilmiöihin, on psykologialla yhtymäkohtia useisiin eri tieteenaloihin. Psykologista tietoa myös sovelletaan yhteiskunta- ja kasvatustieteissä sekä lisääntyvästi teknisissä tieteissä. Psykologian opetus kattaa seuraavat alueet: 1) kehitys- ja persoonallisuuspsykologia, 2) terveyden ja mielenterveyden psykologia, 3) kognitiivinen neurotiede ja kliininen neuropsykologia, 4) työ- ja organisaatiopsykologia ja 5) psykologian tutkimusmenetelmät.

Psykologian opiskelussa perehdytään psykologian teorioihin ja tutkimukseen sekä psykologian sovelluksiin ja ammattikäytäntöön. Opiskeluun sisältyy luentoja, harjoituksia, itsenäisesti suoritettavia tutkimustehtäviä ja kirjallisuuden lukemista. Opiskelu edellyttää teoreettisen tiedon ja tilastomatemaattisten menetelmien omaksumista. Ryhmätyöskentelyssä ja ammatillisissa opinnoissa tarvitaan sosiaalisia taitoja. Psykologian ammatillisia valmiuksia opiskellaan pääasiassa maisteriopinnoissa. Niihin kuuluu myös viiden kuukauden ammatillinen harjoittelu jollakin psykologian sovellusalalla.

Psykologian maisterin tutkinnon suorittanut henkilö voi hakea oikeutta toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä ja käyttää psykologi-nimikettä. Psykologeista valtaosa työskentelee kuntien ja valtion palveluksessa: terveyskeskuksissa, mielenterveystoimistoissa, kouluissa, sairaaloissa, kasvatus- ja perheneuvoloissa tai työ- ja elinkeinotoimistoissa. Yhä useampi työskentelee myös yksityisellä sektorilla esim. työterveyspsykologeina tai konsultteina. Psykologien työllisyystilanne on erittäin hyvä.

Tutkimuksen painopisteet

Psykologian oppiaineen tutkimustoiminta profiloituu kolmeen tutkimuslinjaan: I Sosiaalinen kognitio, emootiot ja sosiaalinen toimintakyky, II Työ, ympäristö ja hyvinvointi ja III Mielenterveys, kliininen neuropsykologia ja interventiot.

Tutkimuksen painoalat näkyvät opetuksessa, sillä oppiaineessa tehtävä tutkimus sijoittuu useille psykologian eri osa-alueille, jotka ovat edustettuina opetuksessa. Esimerkkejä ovat kehityspsykologia, mielenterveyden psykologia, kognitiivinen psykologia ja neuropsykologia sekä työ- ja organisaatiopsykologia. Opetus perustuu tieteelliseen tutkimukseen.

Opiskelijoita ohjataan osallistumaan tutkimukseen perusopinnoista lähtien. Aineopinnoissa on mahdollista suorittaa tutkimusharjoittelu oppiaineen hankkeissa. Lisäksi kandidaattitutkielmat sekä pro gradu –tutkielmat tehdään yleensä käynnissä olevissa tutkimusprojekteissa ja –ryhmissä. Tutkimustaitoja harjoitellaan myös menetelmäkursseilla.

Tutkimuslinjojen tutkijoilla on kansainvälisiä yhteistyökumppaneita mm. Alankomaihin, Iso-Britanniaan, Japaniin, Palestiinaan, Saksaan ja Yhdysvaltoihin.

Jatko-opintomahdollisuudet

Psykologian maisterin tutkinto antaa ensisijaisesti kelpoisuuden suorittaa psykologian lisensiaatin (PsL) ja tohtorin tutkinnon (PsT).

Psykologian maisterikoulutus

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018

Valitse ensin hakukohde Hakukohteet -välilehdeltä.