Koulutustarjonta

Kansainvälinen epidemiologian ja kansanterveyden tohtoriohjelma

Osaamistavoitteet

Yliopistoissa suoritettavista alemmista ja ylemmistä korkeakoulututkinnosta sekä tieteellisistä ja taiteellisista jatkotutkinnoista säädetään valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004).

Ko. asetuksen 21 §:ssä määritellään tieteellisen jatkokoulutuksen tavoitteeksi, että opiskelija

1) perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa.

2) perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin

3) saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen.

Tohtoriopintojen tavoitteena yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa on antaa väitöskirjatutkijalle valmiudet toimia menestyksekkäästi sekä akateemisissa tutkijan ja opettajan, että muissa asiantuntijatehtävissä yhteiskunnassa.

Väitöskirjatutkijan tulee perehtyä syvällisesti omaan erityisalaansa, mutta hankkia myös laaja näkemys omasta tieteenalasta yleisemmin. Opintojen tavoitteena on tieteellisen ajattelun omaksuminen ja hyvän tieteellisen toimintatavan sisäistäminen sekä monipuolisten tutkijan taitojen hallitseminen.

Koulutuksen sisältö

Kansainvälisen epidemiologian ja kansanterveyden tohtoriohjelmassa voi suorittaa filosofian tohtorin tutkinnon (FT) seuraavilla oppialoilla:

 • Biostatistiikka
 • Epidemiologia
 • Gerontologia
 • Global Health and Development
 • Kansanterveystiede
 • Sosiaalipsykiatria
 • Sosiaali- ja terveyspolitiikka
 • Terveydenhuollon johtaminen
 • Terveydenhuoltotutkimus
 • Terveystaloustiede
 • Terveyssosiologia
 • Työterveys

Tohtorintutkinnon suorittamiseksi jatkokoulutukseen otetun opiskelijan tulee:

 1. suorittaa jatkokoulutuksen opinnot
 2. osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua; sekä
 3. laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti tai antaa muut yliopiston määräämät julkiset opin- ja taidonnäytteet.

Opiskelija ja tutkimustyön ohjaaja laativat opiskelijalle henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja ohjaussopimuksen. Suunnitelmaan kirjataan jatko-opinnot, niiden suoritustavat ja aikataulut sekä tutkimustyön aikataulutus julkaisusuunnitelmineen.

Tohtoriohjelmien laajuus, opetus ja ohjaus on suunniteltu nelivuotiseksi. Tavoitteena on valmistuminen viidessä vuodessa.IPPE-tohtoriohjelmassa teoreettinen koulutus suoritetaan kurssimuotoisesti lähiopiskeluna.

Opintojen maksullisuus

There are no tuition fees for doctoral programmes at UTA. Thus UTA does not have a scholarship system for international doctoral students.

Doctoral students are not eligible to the same students benefits as Bachelor and Master students. Thus living expenses, including lunches and travelling are higher.

After the right to study has been granted the Finnish immigration Service expects all new students from non EU/ EEA countries to apply for the residence permit. At that stage, the students must be able to show to the Finnish Immigration Service that they have a minimum of c. 6 800 euros for the first year of studies or a scholarship to support themselves during the studies. Also a health insurance is needed.

Opintojen rakenne

Kansainvälinen epidemiologian ja kansanterveyden tohtoriohjelma (IPPE) 240 op

IPPE-kurssiohjelman mukaisesti 30 op

 • Orientoivat opinnot 5 op
  •  terveystieteiden orientoivat tohtoriopinnot 2 op
  • yliopiston yhteisiä tohtoriopintoja 3 op
 • Tohtorinkoulutusseminaarit 3 op
 • Menetelmäopinnot 8 op
 • Tieteenalakohtaiset tohtoriopinnot 8 op
 • Yleiset tutkijan taidot 6 op
  • tutkimusetiikka ja hyvät tutkimuskäytännöt 1-4 op
 • Väitöskirja ja sen puolustaminen 180 op


Väitöskirjan tulee olla itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn perustuva tutkimus, joka tarkastetaan julkisesti väitöstilaisuudessa.

Tutkinnon rakenteeseen ja opintojen sisältöön voit tutustua tarkemmin opinto-oppaassa.

Opinnäytetyö

Väitöskirja on itsenäinen tieteellinen tutkimus, joka tehdään yksikön hyväksymästä aiheesta. Väitöskirja edellyttää noin kolmen vuoden kokoaikaista työskentelyä. Monografiatutkimuksen suositeltava laajuus on noin 250 sivua.

Kansainvälinen epidemiologian ja kansanterveyden tohtoriohjelma

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta tarjoaa tohtorikoulutusta seitsemässä eri tohtoriohjelmassa. Tohtoriohjelmissa voi pääsääntöisesti suorittaa ensin myös lisensiaatin tutkinnon. 

 • Filosofian tohtoriohjelmassa tohtorin tutkinnon (FT, FL) voi suorittaa filosofian oppialalla. 
 • Historian tohtoriohjelmassa tohtorin tutkinnon (FT, FL) voi suorittaa historian oppialalla.
 • International Doctoral Programme in Epidemiology and Public Health –tohtoriohjelmassa (FT, TtT, TtL), Lääketieteen tohtoriohjelmassa (LT, FT) ja Terveystieteiden tohtoriohjelmassa (TtT, TtL, FT) tohtorin tutkinnon voi suorittaa seuraavilla oppialoilla:
  • Biostatistiikka
  • Epidemiologia
  • Gerontologia
  • Global Health and Development
  • Hoitotiede
  • Kansanterveystiede
  • Sosiaalipsykiatria
  • Sosiaali- ja terveyspolitiikka
  • Terveydenhuollon johtaminen
  • Terveydenhuoltotutkimus
  • Terveystaloustiede
  • Terveyssosiologia
  • Työterveys
 • Psykologian ja logopedian tohtoriohjelmassa tohtorin tutkinnon voi suorittaa psykologian (PsT, PsL, FT) tai logopedian (FT, FL) oppialoilla.
 • Yhteiskuntatutkimuksen tohtoriohjelmassa tohtorin tutkinnon (YTT, YTL, FT) voi suorittaa seuraavilla oppialoilla:
  • Nuorisotutkimus
  • Sosiaaliantropologia
  • Sosiaalipolitiikka
  • Sosiaalipsykologia
  • Sosiaalityö
  • Sosiologia
  • Sukupuolentutkimus (ent. naistutkimus)
  • Rauhan- ja konfliktintutkimus

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta kokoaa uudella tavalla yhteen yhteiskunnan ja terveyden tutkimuksen, jonka panosta hyvinvointihaasteiden ratkaiseminen tarvitsee. Kansainvälisesti korkeatasoinen ja monitieteinen osaaminen yltää kulttuurisen muutoksen pitkien prosessien ymmärtämisestä ajankohtaisiin yhteiskuntarakenteen, instituutioiden ja arkielämän kysymyksiin.

Uuden ja laajan yhteiskuntatieteiden tiedekunnan perustaminen vastaa moniin muuttuvan yhteiskunnan tulevien vuosikymmenten ydinhaasteisiin. Yhteiskunnan ja terveyden tutkimuksen kentällä tiedekunta tuottaa ajankohtaista ja kriittistä tutkimusta, jolla on itsenäistä arvoa yhteiskuntaelämän ongelmiin vastaamisessa. Tutkimuksen kivijalka ovat vahvat oppiaineet, mutta tiedekunnan omintakeiset vahvuudet jäsentyvät oppiainerajat ylittävinä, monitieteisinä painopisteinä. Uuden tiedekunnan lähtötilanteessa vahvojen tutkimusteemojen kattama kenttä on laaja.

Tiedekunnan tutkimuksen painopistealueet

 • Sosiaalinen kognitio ja vuorovaikutus
 • Sukupuoli ja ruumiillisuus
 • Muuttoliike, monikulttuurisuus
 • Lapsuus, nuoruus ja perhe
 • Vanheneminen, ikääntyvien terveys ja toimintakyky
 • Työelämä, työhyvinvointi ja työterveys
 • Hyvinvointipalvelut
 • Syövän syyt, syiden ja haittojen vähentäminen
 • Politiikan ja hallinnan kulttuurit
 • Tiede, teknologia ja innovaatiot
 • Väkivalta, konfliktit ja rauhanomainen muutos
 • Yhteiskuntateoria
 • Yhteiskuntahistoria
   
Valitse ensin hakukohde Hakukohteet -välilehdeltä.