Koulutustarjonta

Vuorovaikutteisen teknologian tohtoriohjelma

Katso koulutuksen tiedot ja hakulomake Opintopolussa.

Osaamistavoitteet

Tutkintoasetuksen mukaan tieteellisen jatkokoulutuksen yleisenä tavoitteena on, että jatkokoulutuksen suorittanut on

1) perehtynyt syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen;

2) hankkinut valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;

3) perehtynyt hyvin oman tutkimusalansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin;

4) saavuttanut sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen;

5) saavuttanut riittävän viestintä- ja kielitaidon ja muut valmiudet toimia työelämässä laajoissa ja vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Tohtoriohjelman opetussuunnitelman kokonaisuudessaan pääset lukemaan opinto-oppaassa.

Koulutuksen sisältö

Vuorovaikutteisen teknologian tohtoriohjelma antaa valmiudet toimia tutkijana ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen alalla vaativissa tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä. Vuorovaikutteinen teknologia on vahvasti monitieteinen ala, joka keskittyy ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen tutkimukseen ja kehittämiseen ja se edellyttää informaatio-, teknis- ja ihmistieteellisten näkökulmien ja tutkimusmenetelmien hallintaa. Ohjelman eräinä keskeisinä tavoitteina ovat esimerkiksi uusien käyttöliittymäteknologioiden innovointi, tutkimus ja kehitys siten, että ne tukevat mahdollisimman hyvin ihmisen luontaista käyttäytymistä ja mahdollistavat monipuoliset elämykset. Työllistymisnäkymät väitöksen jälkeen ovat hyvät, koska teknologian tarjoamat mahdollisuudet ja teknologian käyttötavat kehittyvät ja lisääntyvät jatkuvasti.

Alalla käytettävien tutkimusmenetelmien kirjo on laaja ja alalle voi suuntautua useista eri lähtökohdista. Tohtorintutkinnon suorittanut tutkija tuntee omaan tutkimustraditioonsa kuuluvien teorioiden ja menetelmien lisäksi myös alan muita yleisimpiä menetelmiä ja kysymyksenasetteluita ja osaa valita tutkimuskysymyksiinsä sopivat menetelmät.

Tutkimus ja tuotekehitys ovat vuorovaikutteisen teknologian alalla lähellä toisiaan ja suuri osa ohjelmasta valmistuvista tohtoreista tulee työskentelemään yrityksissä ja muissa organisaatioissa yliopiston ulkopuolella.

Opintojen maksullisuus

There are no tuition fees for doctoral programmes. Thus, the university does not have a scholarship system for international doctoral students.

The faculty may have some salaried positions for doctoral students available alongside with the application round for the doctoral study right. These positions must be applied for separately and are announced on the Vacancies page.

Doctoral students are not eligible to the same student benefits as Bachelor and Master students. Thus living expenses, including lunches and travelling, are higher.

After the right to study has been granted, the Finnish Immigration Service expects all new students from non-EU/EEA countries to apply for a residence permit. At that stage, the students must be able to show to the Finnish Immigration Service that they have a minimum of c. 6 800 euros for the first year of studies or a scholarship to support themselves during the studies. Also a health insurance is needed.

Opintojen rakenne

Filosofian tohtorin tutkinnon rakenne (240 op)

Välitutkintona voi suorittaa filosofian lisensiaatin tutkinnon (FL).

Tutkimustyötä tukevat jatko-opinnot 40 op koostuvat seuraavista osista:

 • Tutkimusetiikka
 • Perustutkintoa syventävät opintojaksot
 • Tutkimuksen aihepiiriin perehdyttävät opinnot
 • Pääaineen tutkijaseminaari

Väitöskirja 200 op

Väitöskirjan tulee olla itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn perustuva tutkimus, joka tarkastetaan julkisesti väitöstilaisuudessa. Aiemmin julkaistua monografiaa ei hyväksytä väitöskirjaksi. Väitöskirjan tulee sisältää uutta tieteellistä tietoa sekä osoittaa kriittistä ajattelua, oman tieteenalan syvällistä tuntemusta, metodien hallintaa ja soveltamiskykyä.

Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä paitsi yhtenäinen tutkimus (monografia) myös samaa ongelmakokonaisuutta käsittelevien tieteellisten julkaisujen tai julkaistavaksi hyväksyttyjen käsikirjoitusten ja niistä laaditun yhteenvedon muodostama tutkimuskokonaisuus (artikkelitutkimus). Yhteenvedossa on esitettävä tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja tulokset. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja. Yhteisjulkaisuissa tekijällä on oltava merkittävä rooli. Tutkimuksen tekijän on esitettävä tiedekunnalle kirjallinen selvitys siitä, mikä hänen osuutensa tutkimuksessa ja mahdollisissa yhteisjulkaisuissa on ollut. Selvitys on annettava samalla, kun tutkimus jätetään esitarkastettavaksi.

Artikkeliväitöskirjan tulee koostua riittävästä määrästä referee-menettelyssä vertaisarvioituja korkeatasoisia julkaisuja. Riittävä määrä on 3–5 artikkelia laajuudesta ja julkaisun tasosta riippuen. Epäselvissä tilanteissa artikkelien riittävän määrän ratkaisee dekaani konsultoituaan tohtoriohjelman vastuuhenkilöä.

Lisensiaatin tutkinto

Lisensiaatin tutkinnon 130 op suorittamiseksi vaaditaan

 • Tutkimustyötä tukevat jatko-opinnot 40 op
 • Lisensiaatintutkimus 90 op

Tutkinnon rakenteen ja opintojen sisältöön voit tutustua tarkemmin opinto-oppaassa.

Vuorovaikutteisen teknologian tohtoriohjelma

Ohjelma lyhyesti
Tutkimustyötä Simspace-tilassa
Tutkimustyötä Simspace-tilassa
 • Vuorovaikutteisen teknologian tohtoriohjelma antaa valmiudet toimia tutkijana ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen alalla vaativissa tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä
 • Päätavoite on tukea ihmisten luonnollista toimintaa ihmisen ja teknologian vuorovaikutustilanteissa tutkimalla, kehittämällä ja luomalla uusia teknologioita ja käyttöliittymiä.
 • Tutkimus- ja tuotekehitys ovat vuorovaikutteisen teknologian alalla tiivisti yhteydessä toisiinsa, sillä suurin osa tohtoriksi valmistuvista työskentelevät valmistumisensa jälkeen akateemisen maailman ulkopuolella
 • Ohjelma on monitieteinen - tohtoriopiskelijamme tulevat monilta taustoilta: tietojenkäsittelyopista, psykologiasta, yhteiskuntatieteistä, elektroniikasta, matematiikasta, muotoilusta ja taiteista.
 • Uskomme, että vuorovaikutteinen teknologia on keskeinen osa informaatio- ja viestintäteknologiaa.
 • Ohjelmassa on noin 20 aktiivista tohtoriopiskelijaa tällä hetkellä.
Tällä hetkellä tekeillä olevien väitöskirjojen teemoja
 • Ilmassa tapahtuvat eleet laitteiden välisessä vuorovaikutuksessa
 • Kosketukseton, eleisiin perustuva vuorovaikutus isojen näyttöjen kanssa
 • Tunteet vuorovaikutuksessa
 • Yhteistyössä suunnistaminen virtuaalisissa ympäristöissä
 • Suurten sosiaalisten tietomassojen visualisointi ja merkityksellistäminen
 • Haptinen palaute pintakosketukseen perustuvassa vuorovaikutuksessa mobiililaitteissa
Valmistuneet väitöskirjat

Valmistuneet väitöskirjat vuorovaikutteisessa teknologiassa.

Tutkimuskeskus TAUCHI

Tohtoriohjelma tekee tiivistä yhteistyötä tutkimuskeskus TAUCHI:n ja sen eri tutkimusryhmien kanssa.

Viestintätieteiden tiedekunta sosiaalisessa mediassa

 

Tohtorihaku, Tampereen yliopisto (Kevät 2018)

Valitse ensin hakukohde Hakukohteet -välilehdeltä.