Koulutustarjonta

Viestinnän, median ja teatterin tohtoriohjelma

Katso koulutuksen tiedot ja hakulomake Opintopolussa.

Osaamistavoitteet

Viestinnän, median ja teatterin tohtoriohjelmassa suoritetun yhteiskuntatieteiden ja filosofian tohtorin tutkinnon osaamistavoitteena on laaja-alainen ja kansainvälinen ymmärrys viestintää, mediaa ja teatteria koskevista yhteiskunnallisista, teoreettisista, käsitteellisistä ja metodologisista lähestymistavoista, sekä niiden suhteista erilaisiin muuttuviin viestinnän ja esittämisen käytäntöihin.

Tohtoriopintojen aikana opiskelija perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen, oppi soveltamaan itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä sekä hyödyntämään osaamistaan tutkimusryhmissä ja –verkostoissa. Opiskelija saavuttaa viestinnän, median tai teatteritaiteen alan sellaisen tuntemuksen, joka mahdollistaa alan asiantuntijana toimimisen sekä yliopistossa että sen ulkopuolisissa ympäristöissä. Hän kykenee omalla tutkimusalallaan itsenäiseen ja uutta luovaan ajatteluun, pystyy välittämään tutkimustietoa sekä omaa taidot toimia kansainvälisessä tiedeyhteisössä. Lisäksi opiskelija perehtyy tiedonhankinnan keinoihin ja tutkimusetiikkaan, omaa aluettaan koskevaan uusimpaan tutkimukseen, tutkimusalueen kehittämistä koskeviin kansallisiin ja kansainvälisiin virtauksiin sekä opetus- ja ohjauskäytäntöihin.

Teatteritaiteen tohtorin tutkinnon osaamistavoitteena on syvällinen ymmärrys teatterin erilaisissa toimintaympäristöissä tehtävästä näyttelijän taiteellisesta työstä, jostakin sen osa-alueesta tai sen yliopistotasoisesta koulutuksesta. Tämä ymmärrys on mahdollista saavuttaa erilaisten taiteen käytännöistä nousevien menetelmien, taiteellisen toiminnan sekä näitä avaavien yhteiskunnallisesti, teoreettisesti tai filosofisesti painottuneiden lähestymistapojen avulla. Tavoitteena on synnyttää uudenlaisia teatterityön tekijöitä ja toimintatapoja vuorovaikutuksessa ympäröivään yhteiskuntaan ja sen muuttuviin rakenteisiin ja lisätä näin teatterin vaikuttavuutta ja merkityksellisyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa ja kansainvälisissä yhteyksissä.

Tohtoriohjelman opetussuunnitelman kokonaisuudessaan pääset lukemaan opinto-oppaassa.

Tohtoriohjelmassa on mahdollista suorittaa tutkinnot seuraavilla aloilla

 • journalistiikassa yhteiskuntatieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkinto
 • mediatutkimuksessa yhteiskuntatieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkinto tai filosofian tohtorin tutkinto (perustellusta syystä)
 • mediakasvatuksessa yhteiskuntatieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkinto tai filosofian lisensiaatin tai tohtorin tutkinto
 • kulttuurintutkimuksessa filosofian lisensiaatin ja tohtorin tutkinto
 • puheviestinnässä filosofian lisensiaatin ja tohtorin tutkinto
 • musiikintutkimuksessa filosofian lisensiaatin ja tohtorin tutkinto
 • teatterin ja draaman tutkimuksessa filosofian lisensiaatin ja tohtorin tutkinto
 • teatterityössä teatteritaiteen lisensiaatin ja tohtorin tutkinto

Koulutuksen sisältö

Viestinnän, median ja teatterin tohtoriohjelmassa koulutetaan joukkoviestinnän ja journalismin, puheviestinnän, teatterin ja draaman tutkimuksen sekä teatterityön taitajia ja tutkijoita. Tohtoriohjelman tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita, joilla on kykyä uudistaa oman alansa käytäntöjä sekä yliopistossa että muualla työelämässä. Lisäksi koulutus tähtää teoreettisen kunnianhimoisuuden ja käytäntöpohjaisen tutkimuksen luovaan yhdistämiseen ja pyrkii ruokkimaan uuden tiedon tuottamista yksikön eri oppiaineiden välisten dialogien pohjalta.

Tohtoriopiskelija tekee ohjaajiensa kanssa kirjallisen opinto- ja ohjaussuunnitelman, jossa sovitaan ensimmäisestä ohjaajasta sekä ohjaajien ja ohjattavan vastuista ja velvollisuuksista. Aikataulun lisäksi sovitaan yhteiset, ohjausta koskevat menettelytavat ja käytännöt. Ohjauksella tuetaan itsenäiseen tieteelliseen tai taiteelliseen työhön harjaantumista sekä tohtoriopiskelijan oman akateemisen asiantuntijuuden ja uranäkymien rakentumista.

Opintojen maksullisuus

There are no tuition fees for doctoral programmes. Thus, the university does not have a scholarship system for international doctoral students.

The faculty may have some salaried positions for doctoral students available alongside with the application round for the doctoral study right. These positions must be applied for separately and are announced on the Vacancies page.

Doctoral students are not eligible to the same student benefits as Bachelor and Master students. Thus living expenses, including lunches and travelling, are higher.

After the right to study has been granted, the Finnish Immigration Service expects all new students from non-EU/EEA countries to apply for a residence permit. At that stage, the students must be able to show to the Finnish Immigration Service that they have a minimum of c. 6 800 euros for the first year of studies or a scholarship to support themselves during the studies. Also a health insurance is needed.

Opintojen rakenne

Filosofian tai yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinnon rakenne (240 op)

Välitutkintona voi suorittaa filosofian tai yhteiskuntatieteiden lisensiaatin tutkinnon.

Tutkimustyötä tukevat jatko-opinnot 60 op koostuvat seuraavista osista:

 • DPCMTJ1 Tutkijaseminaari 10 op
 • DPCMTJ2 Teoria- ja metodiopinnot 10 op
 • DPCMTJ3 Kansainvälistymistä ja verkostoitumista tukevat opinnot 10 op
 • DPCMTJ4 Omaan tieteenalaan ja tutkimusaiheeseen liittyvät opinnot 30 op, sisältäen tutkimusetiikan opintoja vähintään 2 op

Väitöskirja 180 op

Väitöskirjan tulee olla itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn perustuva tutkimus, joka tarkastetaan julkisesti väitöstilaisuudessa. Aiemmin julkaistua monografiaa ei hyväksytä väitöskirjaksi. Väitöskirjan tulee sisältää uutta tieteellistä tietoa sekä osoittaa kriittistä ajattelua, oman tieteenalan syvällistä tuntemusta, metodien hallintaa ja soveltamiskykyä.

Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä paitsi yhtenäinen tutkimus (monografia) myös samaa ongelmakokonaisuutta käsittelevien tieteellisten julkaisujen tai julkaistavaksi hyväksyttyjen käsikirjoitusten ja niistä laaditun yhteenvedon muodostama tutkimuskokonaisuus (artikkelitutkimus). Yhteenvedossa on esitettävä tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja tulokset. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja. Yhteisjulkaisuissa tekijällä on oltava merkittävä rooli. Tutkimuksen tekijän on esitettävä tiedekunnalle kirjallinen selvitys siitä, mikä hänen osuutensa tutkimuksessa ja mahdollisissa yhteisjulkaisuissa on ollut. Selvitys on annettava samalla, kun tutkimus jätetään esitarkastettavaksi.

Artikkeliväitöskirjan tulee koostua riittävästä määrästä referee-menettelyssä vertaisarvioituja korkeatasoisia julkaisuja. Riittävä määrä on 3–5 artikkelia laajuudesta ja julkaisun tasosta riippuen. Epäselvissä tilanteissa artikkelien riittävän määrän ratkaisee dekaani konsultoituaan tohtoriohjelman vastuuhenkilöä.

Lisensiaatin tutkinto

Lisensiaatin tutkinnon 150 op suorittamiseksi vaaditaan

 • Tutkimustyötä tukevat jatko-opinnot 60 op
 • Lisensiaatintutkimus 90 op

Tutkinnon rakenteen ja opintojen sisältöön voit tutustua tarkemmin opinto-oppaassa.

Viestinnän, median ja teatterin tohtoriohjelma

Viestinnän, median ja teatterin tohtoriohjelmassa koulutetaan korkeatasoisia joukkoviestinnän ja journalismin, musiikintutkimuksen, puheviestinnän, teatterin ja draaman tutkimuksen sekä teatterityön asiantuntijoita ja tutkijoita. Näitä aloja yhdistää todellisuuden tutkiminen ja esitysten rakentaminen tuosta todellisuudesta, ammattien julkinen luonne ja niihin liittyvä konkreettinen taitoulottuvuus, yhteiskunnallisuus sekä viestinnän ymmärtäminen merkitysten näkökulmasta: kuvina, sanoina ja tarinoina.

Tohtoriohjelman mukaisen tohtorin tutkinnon tavoitteena on kouluttaa tieteellisiä ja ammatillisia asiantuntijoita, joilla on edellytykset toimia vaativissa yliopistollisissa tutkimus- ja opetustehtävissä ja myös syvällistä tieteenalan teoreettis-metodista taitoa vaativissa muissa yhteiskunnan asiantuntijatehtävissä, kuten sekä julkisissa että yksityisissä organisaatioissa, korkeakouluhallinnossa, kulttuuri-, taide- ja tiedehallinnossa.

Valmistuneet väitöskirjat
Yhteistyössä

Tohtoriohjelma tekee tiivistä yhteistyötä seuraavien viestintätieteiden tiedekunnassa toimivien tutkimuskeskusten kanssa: COMET – Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus, T7 - Tutkivan teatterityön keskus ja TaRC - Tampere Research Centre for Russian and Chinese Media.

Viestintätieteiden tiedekunta sosiaalisessa mediassa

 

Tohtorihaku, Tampereen yliopisto (Kevät 2018)

Valitse ensin hakukohde Hakukohteet -välilehdeltä.