Koulutustarjonta

Viestinnän, median ja teatterin tohtoriohjelma

Osaamistavoitteet

Viestinnän, median ja teatterin tohtoriohjelmassa suoritetun yhteiskuntatieteiden ja filosofian tohtorin tutkinnon osaamistavoitteena on laaja-alainen ja kansainvälinen ymmärrys viestintää, mediaa ja teatteria koskevista yhteiskunnallisista, teoreettisista, käsitteellisistä ja metodologisista lähestymistavoista, sekä niiden suhteista erilaisiin muuttuviin viestinnän ja esittämisen käytäntöihin.

Tohtoriopintojen aikana opiskelija perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen, oppi soveltamaan itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä sekä hyödyntämään osaamistaan tutkimusryhmissä ja –verkostoissa. Opiskelija saavuttaa viestinnän, median tai teatteritaiteen alan sellaisen tuntemuksen, joka mahdollistaa alan asiantuntijana toimimisen sekä yliopistossa että sen ulkopuolisissa ympäristöissä. Hän kykenee omalla tutkimusalallaan itsenäiseen ja uutta luovaan ajatteluun, pystyy välittämään tutkimustietoa sekä omaa taidot toimia kansainvälisessä tiedeyhteisössä. Lisäksi opiskelija perehtyy tiedonhankinnan keinoihin ja tutkimusetiikkaan, omaa aluettaan koskevaan uusimpaan tutkimukseen, tutkimusalueen kehittämistä koskeviin kansallisiin ja kansainvälisiin virtauksiin sekä opetus- ja ohjauskäytäntöihin.

Teatteritaiteen tohtorin tutkinnon osaamistavoitteena on syvällinen ymmärrys teatterin erilaisissa toimintaympäristöissä tehtävästä näyttelijän taiteellisesta työstä, jostakin sen osa-alueesta tai sen yliopistotasoisesta koulutuksesta. Tämä ymmärrys on mahdollista saavuttaa erilaisten taiteen käytännöistä nousevien menetelmien, taiteellisen toiminnan sekä näitä avaavien yhteiskunnallisesti, teoreettisesti tai filosofisesti painottuneiden lähestymistapojen avulla. Tavoitteena on synnyttää uudenlaisia teatterityön tekijöitä ja toimintatapoja vuorovaikutuksessa ympäröivään yhteiskuntaan ja sen muuttuviin rakenteisiin ja lisätä näin teatterin vaikuttavuutta ja merkityksellisyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa ja kansainvälisissä yhteyksissä.

Koulutuksen sisältö

Viestinnän, median ja teatterin tohtoriohjelmassa koulutetaan joukkoviestinnän ja journalismin, puheviestinnän, teatterin ja draaman tutkimuksen sekä teatterityön taitajia ja tutkijoita. Tohtoriohjelman tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita, joilla on kykyä uudistaa oman alansa käytäntöjä sekä yliopistossa että muualla työelämässä. Lisäksi koulutus tähtää teoreettisen kunnianhimoisuuden ja käytäntöpohjaisen tutkimuksen luovaan yhdistämiseen ja pyrkii ruokkimaan uuden tiedon tuottamista yksikön eri oppiaineiden välisten dialogien pohjalta.

Opintojen rakenne

Viestinnän, median ja teatterin yksikössä suoritettavan yhteiskuntatieteiden tohtorin ja filosofian tohtorin tutkinnon kokonaislaajuus on 240 opintopistettä, josta väitöskirjan osuus on 180 opintopistettä ja muiden opintojen 60 opintopistettä.

Teatteritaiteen tohtorin tutkinnon kokonaislaajuus on 240 opintopistettä, joka koostuu taiteellisesta väitöstutkimuksesta ja muista opinnoista. Taiteellisen väitöstutkimuksen osuus on 180 opintopistettä niin, että taiteellisten tai käytännöllisten osien ja reflektiivisen – kirjallisen tai monimediaalisen – osan suhde voi vaihdella 80–100 opintopisteen välillä. Taiteelliset ja käytännölliset osat esitarkastetaan niiden toteuttamisen yhteydessä. Muiden opintojen laajuus on 60 opintopistettä.

Teatteritaiteen tohtorin tutkintoon sisältyvät muut opinnot rakentuvat yksikön yhteisestä tutkijaseminaarista (10 opintopistettä), teoria- ja metodiopinnoista (20 opintopistettä), sekä omaan taiteenalaan ja tutkimusaiheeseen liittyvistä opinnoista (30 opintopistettä).

Viestinnän, median ja teatterin tohtoriohjelma

Tohtorihaku, Tampereen yliopisto (Syksy 2017)

Valitse ensin hakukohde Hakukohteet -välilehdeltä.