Koulutustarjonta

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tohtoriohjelma

Katso koulutuksen tiedot ja hakulomake Opintopolussa.

Osaamistavoitteet

Tutkintoasetuksen mukaan tieteellisen jatkokoulutuksen yleisenä tavoitteena on, että jatkokoulutuksen suorittanut on

1) perehtynyt syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen;

2) hankkinut valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;

3) perehtynyt hyvin oman tutkimusalansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin;

4) saavuttanut sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen;

5) saavuttanut riittävän viestintä- ja kielitaidon ja muut valmiudet toimia työelämässä laajoissa ja vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Tohtoriohjelman opetussuunnitelman kokonaisuudessaan pääset lukemaan opinto-oppaassa.

Koulutuksen sisältö

Tohtoriohjelman tavoitteena on tarjota tutkijakoulutusta, joka antaa valmiudet toimia informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkimuksen eri erityisaloilla. Informaatiotutkimus tarkastelee tiedon hankintatapoja ja tiedon käyttöä eri tilanteissa sekä tiedon organisointia, välittämistä ja säilyttämistä. Sen tavoitteena on kehittää käsitteitä, menetelmiä ja järjestelmiä, joiden avulla tieto saadaan vaivattomasti sitä tarvitsevien ulottuville helposti omaksuttavassa muodossa. Alueen tutkimuksen painoalueet ovat tiedonhaku, tietokäytännöt, informaatiolukutaito ja oppiminen sekä tieto- ja asiakirjahallinto. Interaktiivisen median alueella keskeisiä teemoja ovat median muutoksen ja mahdollisuuksien analyysi, uuden median suunnittelun ja toteutuksen kysymykset, käyttökulttuurit, sekä interaktiivinen media osana yhteiskuntaa. Internet-tutkimus, pelitutkimus, avoimen tietoyhteiskunnan tutkimus sekä sosiaalisen median palvelujen suunnittelun ja tutkimuksen kysymykset ovat interaktiivisen median painoalueita. Alueen jatkokoulutuksella on laajenevaa kysyntää informaatio- ja media-ammattien tutkimus- ja tuotekehitystoiminnassa.

Tutkijakoulutus perustuu informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median alueella tehtyyn pitkäjänteiseen opetus- ja tutkimustyöhön, joka on saanut merkittävää kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä. Tohtoriohjelmalla on tiivis yhteys TRIM-tutkimuskeskukseen sekä tutkimuskeskuksessa toteutettaviin tutkimushankkeisiin. Tutkimuksen arvioinneissa alueen tutkimus on toistuvasti arvioitu erittäin korkeaksi. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tohtoriohjelmassa kehitettävät tutkimusvalmiudet tarjoavat edellytykset informaatio- ja viestintäteknologioiden sisältöä, käyttöä ja kehittämistä koskevan tutkimustiedon luomiseen. Ohjelma liittyy kiinteästi yliopiston strategiassa mainittuun ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen tutkimukseen. Sillä on myös selvä yhteys yliopiston strategian linjauksiin tärkeistä ja ajankohtaisista yhteiskunnallisista ilmiöistä tehtävään tutkimukseen, sekä rohkeiden ja monitieteisten lähestymistapojen tukemiseen tutkimustyössä.

Opintojen maksullisuus

There are no tuition fees for doctoral programmes. Thus, the university does not have a scholarship system for international doctoral students.

The faculty may have some salaried positions for doctoral students available alongside with the application round for the doctoral study right. These positions must be applied for separately and are announced on the Vacancies page.

Doctoral students are not eligible to the same student benefits as Bachelor and Master students. Thus living expenses, including lunches and travelling, are higher.

After the right to study has been granted, the Finnish Immigration Service expects all new students from non-EU/EEA countries to apply for a residence permit. At that stage, the students must be able to show to the Finnish Immigration Service that they have a minimum of c. 6 800 euros for the first year of studies or a scholarship to support themselves during the studies. Also a health insurance is needed.

Opintojen rakenne

Filosofian tohtorin tutkinnon rakenne (240 op)

Välitutkintona voi suorittaa filosofian lisensiaatin tutkinnon (FL).

Tutkimustyötä tukevat jatko-opinnot 40 op koostuvat seuraavista osista:

  • Tutkimusetiikka
  • Perustutkintoa syventävät opintojaksot
  • Tutkimuksen aihepiiriin perehdyttävät opinnot
  • Pääaineen tutkijaseminaari

Väitöskirja 200 op

Väitöskirjan tulee olla itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn perustuva tutkimus, joka tarkastetaan julkisesti väitöstilaisuudessa. Aiemmin julkaistua monografiaa ei hyväksytä väitöskirjaksi. Väitöskirjan tulee sisältää uutta tieteellistä tietoa sekä osoittaa kriittistä ajattelua, oman tieteenalan syvällistä tuntemusta, metodien hallintaa ja soveltamiskykyä.

Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä paitsi yhtenäinen tutkimus (monografia) myös samaa ongelmakokonaisuutta käsittelevien tieteellisten julkaisujen tai julkaistavaksi hyväksyttyjen käsikirjoitusten ja niistä laaditun yhteenvedon muodostama tutkimuskokonaisuus (artikkelitutkimus). Yhteenvedossa on esitettävä tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja tulokset. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja. Yhteisjulkaisuissa tekijällä on oltava merkittävä rooli. Tutkimuksen tekijän on esitettävä tiedekunnalle kirjallinen selvitys siitä, mikä hänen osuutensa tutkimuksessa ja mahdollisissa yhteisjulkaisuissa on ollut. Selvitys on annettava samalla, kun tutkimus jätetään esitarkastettavaksi.

Artikkeliväitöskirjan tulee koostua riittävästä määrästä referee-menettelyssä vertaisarvioituja korkeatasoisia julkaisuja. Riittävä määrä on 3–5 artikkelia laajuudesta ja julkaisun tasosta riippuen. Epäselvissä tilanteissa artikkelien riittävän määrän ratkaisee dekaani konsultoituaan tohtoriohjelman vastuuhenkilöä.

Lisensiaatin tutkinto

Lisensiaatin tutkinnon 130 op suorittamiseksi vaaditaan

  • Tutkimustyötä tukevat jatko-opinnot 40 op
  • Lisensiaatintutkimus 90 op

Tutkinnon rakenteen ja opintojen sisältöön voit tutustua tarkemmin opinto-oppaassa.

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tohtoriohjelma

PelitutkimusInformaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tohtoriohjelmassa tutkitaan merkittäviä ja ajankohtaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä rohkeasti ja monitieteisesti. Tohtoriohjelman opiskelijat ja muut tutkijat tekevät usein aktiivista tieteiden välistä tutkimusyhteistyötä, edistäen esimerkiksi Tampereen yliopiston strategiassakin mainittua ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen tutkimusta. 

Tutkijakoulutus perustuu Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median aloilla tehtyyn kansallisesti ja kansainvälisesti varsin merkittävään opetus- ja tutkimustyöhön yhteistyössä TRIM-tutkimuskeskuksen ja sen hallinnoimien tutkimushankkeiden kanssa. Tohtoriohjelma tarjoaa tohtorin tutkintoon johtavaa jatkokoulutusta ja antaa hyvät valmiudet toimia informaatiotutkimuksen tai interaktiivisen median tutkimuksen erityisaloilla. 

Tohtoriohjelman sisällä informaatiotutkimus tarkastelee tiedon hankintatapoja ja tiedon käyttöä eri tilanteissa, sekä tiedon organisointia, jakamista, välittämistä, hakemista, tallentamista, tuotantoa ja säilyttämistä. Informaatiotutkimuksen tavoitteena on kehittää käsitteitä, menetelmiä ja järjestelmiä, joiden avulla tieto saadaan vaivattomasti sitä tarvitsevien ulottuville helposti omaksuttavassa muodossa. Tutkimuksen painoalueet ovat tiedonhaku, tietokäytännöt, informaatiolukutaito ja oppiminen sekä tieto- ja asiakirjahallinto. Asiakirjahallinnan tutkimuksessa tarkastellaan muun muassa mobiilityötä, tehtäväpohjaiseen luokittamiseen liittyviä ongelmia sekä arkistojen muotoutumista

InformaatiotutkimusInteraktiivisen median tutkimuksessa puolestaan keskeisiä teemoja ovat pelit, median muutoksen ja mahdollisuuksien analyysi, uuden median suunnittelun ja toteutuksen kysymykset, käyttökulttuurit, sekä interaktiivinen media osana yhteiskuntaa. 

Tohtoriohjelman tarjoamalla jatkokoulutuksella on vahvaa kysyntää informaatio- ja media-ammattien tutkimus- ja tuotekehitystoiminnassa, liiketoiminnan tiedonhallinnassa, sekä pelialan yrityksissä.

Valmistuneet väitöskirjat informaatiotutkimuksessa ja interaktiivisessa mediassa.

Tutkimuskeskus TRIM ja Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikkö CoE GameCult

Tohtoriohjelma tekee tiivistä yhteistyötä tutkimuskeskus TRIM:n ja sen eri tutkimusryhmien kanssa. Osa TRIM:n tutkijoista on myös mukana Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikössä The Centre of Excellence in Game Culture Studies (CoE GameCult).

Viestintätieteiden tiedekunta sosiaalisessa mediassa

 

Tohtorihaku, Tampereen yliopisto (Kevät 2018)

Valitse ensin hakukohde Hakukohteet -välilehdeltä.