Koulutustarjonta

Kielten tohtoriohjelma

Katso koulutuksen tiedot ja hakulomake Opintopolussa.

Osaamistavoitteet

Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa tehdä itsenäisesti tieteellistä tutkimusta. Hänellä on syvällinen näkemys omasta tutkimusalastaan ja hän pystyy seuraamaan alansa ajankohtaisia tieteellisiä keskusteluja. Hän hallitsee monipuolisesti alansa teorioita, tieteellisiä lähestymistapoja, tutkimusmenetelmiä ja niihin liittyviä analyysitapoja, ja osaa soveltaa ja kehittää itsenäisesti oman erityisalueensa teorioita ja tutkimusmenetelmiä. Opiskelija osaa esittää oman perustellun näkemyksensä tieteenalansa yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja tutkimuksensa merkityksestä. Opiskelija ymmärtää ammattimaisen tutkijuuden vaatimukset, ja osaa toimia aktiivisena kansainvälisen tiedeyhteisön jäsenenä. Opiskelija tuntee oman tieteenalansa siten, että hän pystyy ymmärtämään ja seuraamaan alan tutkimustuloksia ja tieteen kehitystä sekä toimimaan alansa asiantuntijana erilaisissa ja muuttuvissa ympäristöissä. Hän pystyy kommunikoimaan kirjallisesti ja suullisesti niillä kielillä, jota tutkimus koskee, ja hän tuntee kyseisen kielialueen ja sen kulttuuriset ulottuvuudet.

Opiskelija hallitsee hyvän tieteellisen käytännön, tuntee tieteenfilosofisia kysymyksiä ja osaa soveltaa niitä tutkimustyössään. Hän hallitsee tutkimustyössä tarvittavat tiedonhankinnan käytänteet. Hän osaa argumentoida itsenäisesti, kriittisesti ja samalla rakentavasti, ja välittää tutkimustietoa sekä kirjallisesti että suullisesti. Opiskelija tuntee yleisellä tasolla kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteitä tieteenaloina.

Tohtoriohjelman opetussuunnitelman kokonaisuudessaan pääset lukemaan opinto-oppaassa.

Koulutuksen sisältö

Kielten tohtoriohjelma on kielten ja käännöstieteen tutkimukseen erikoistuville tohtoriopiskelijoille suunnattu jatkokoulutusohjelma. Ohjelmassa voi suorittaa jatkotutkinnon seuraavilta aloilta:
 

 • englantilainen filologia
 • pohjoismaiset kielet
 • käännöstiede (englanti, ruotsi, saksa, venäjä)
 • saksan kieli ja kulttuuri
 • suomen kieli
 • venäjän kieli ja kulttuuri


Kielten tohtoriohjelmaan voivat hakea ylemmän korkeakoulututkinnon soveltuvalla alalla suorittaneet hakijat. Tohtoriohjelmaan valittavilta opiskelijoilta edellytetään pää- tai sivuaineen syventäviä opintoja jatkotutkinnon pääaineessa tai pääaineen lähitieteen alalta. Syventävät opinnot on voitu suorittaa esimerkiksi jossakin seuraavista kielen tai käännöstieteen tutkinto-ohjelmista: englanti, pohjoismaiset kielet, saksa, suomi, venäjä tai monikielinen viestintä ja käännöstiede. Ohjelmaan voidaan hyväksyä myös muita ohjelman tutkimusalaan suuntautuneita jatko-opiskelijoita yli tieteenalarajojen. Mahdollisista siltaopinnoista sovitaan tapauskohtaisesti.

Kielten tohtoriohjelma on perinteisiä tieteenalarajoja ylittävä monialainen ja poikkitieteinen jatkokoulutusohjelma, joka yhdistää kielten, kielialueiden kirjallisuuden ja kulttuurin sekä kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen erilaisissa teoreettisissa viitekehyksissä. Ohjelman tarjoaman koulutuksen tavoitteena on tuottaa sellaista tohtorin pätevyyttä, jossa yhdistyvät moninäkökulmainen ja monitieteinen tutkimus, vahva metodinen osaaminen sekä oman erikoisalan hallinta.

Tohtoriohjelmassa annettava koulutus keskittyy Tampereen yliopistossa tehtävän kieliaineiden ja käännöstieteen tutkimuksen vahvuusalueille ja yhdistää ne. Kielten perustutkimuksen eli kielen rakenteeseen ja tilanteiseen vaihteluun kohdistuvien kysymysten ohella ohjelmassa tarkastellaan kielen ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä, kuten globalisoituneen, monikielistyvän ja monikulttuuristuvan yhteiskunnan kielellisiä haasteita sekä erikoisalojen viestintää. Yhtenä ohjelman erityispiirteenä on kielen ja kulttuurin leikkauspintoja tarkasteleva tutkimus, johon kuuluu kielialueiden paikallisten ja globaalien kulttuurimuotojen ja sosiokulttuuristen ilmiöiden kriittinen tarkastelu. Käännöstieteen tutkimuksessa painottuvat mm. kääntämisen sosiologia ja kääntäminen ja tulkkaus ammattimaisena toimintana.

Ohjelman vuotuinen tutkintoennuste on 3-5 eri kieliaineisiin tai käännöstieteeseen erikoistunutta FT-tutkinnon suorittajaa. Ohjelmaan kuuluvien Tampereen yliopiston kieli- ja käännöstieteiden aloilta valmistuneet tohtorit ovat sijoittuneet hyvin erityisesti yliopistojen tutkimus- ja opetustehtäviin, mutta myös muihin yhteiskunnallisesti tärkeisiin asiantuntijatehtäviin. Tohtoriohjelmasta valmistuvien työllisyysnäkymät ovat hyvät, sillä OKM:n Tohtoritarve 2020-luvulla -raportin mukaan valtakunnallinen tohtoritarve kielitieteiden alalla vuosittain on lähitulevaisuudessa hieman nykyistä suurempi. (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2010:13.)
 

Opintojen maksullisuus

There are no tuition fees for doctoral programmes at UTA. Thus UTA does not have a scholarship system for international doctoral students.

The Faculty of Communication Sciences may have some salaried positions for doctoral students available alongside with the application round for the doctoral study right. These positions must be applied for separately and are announced on the UTA Vacancies page.

Doctoral students are not eligible to the same student benefits as Bachelor and Master students. Thus living expenses, including lunches and travelling, are higher.

After the right to study has been granted, the Finnish Immigration Service expects all new students from non-EU/EEA countries to apply for a residence permit. At that stage, the students must be able to show to the Finnish Immigration Service that they have a minimum of c. 6 800 euros for the first year of studies or a scholarship to support themselves during the studies. Also a health insurance is needed.

Opintojen rakenne

Filosofian tohtorin tutkinnon rakenne (240 op)

Välitutkintona voi suorittaa filosofian lisensiaatin tutkinnon (FL).

Muut tutkimustyötä ja tieteellista asiantuntijuutta tukevat jatko-opinnot 40 op koostuvat seuraavista osista:

 • Tutkimusetiikka
 • Tutkijaseminaari 5-10 op
 • Muita tohtoriopintoja, kuten ohjaajien kanssa on sovitaan

Väitöskirja 200 op

Väitöskirjan tulee olla itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn perustuva tutkimus, joka tarkastetaan julkisesti väitöstilaisuudessa. Aiemmin julkaistua monografiaa ei hyväksytä väitöskirjaksi. Väitöskirjan tulee sisältää uutta tieteellistä tietoa sekä osoittaa kriittistä ajattelua, oman tieteenalan syvällistä tuntemusta, metodien hallintaa ja soveltamiskykyä.

Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä paitsi yhtenäinen tutkimus (monografia) myös samaa ongelmakokonaisuutta käsittelevien tieteellisten julkaisujen tai julkaistavaksi hyväksyttyjen käsikirjoitusten ja niistä laaditun yhteenvedon muodostama tutkimuskokonaisuus (artikkelitutkimus). Yhteenvedossa on esitettävä tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja tulokset. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja.
Yhteisjulkaisuissa tekijällä on oltava merkittävä rooli. Tutkimuksen tekijän on esitettävä tiedekunnalle kirjallinen selvitys siitä, mikä hänen osuutensa tutkimuksessa ja mahdollisissa yhteisjulkaisuissa on ollut. Selvitys on annettava samalla, kun tutkimus jätetään esitarkastettavaksi.

Artikkeliväitöskirjan tulee koostua riittävästä määrästä referee-menettelyssä vertaisarvioituja korkeatasoisia julkaisuja. Riittävä määrä on 3–5 artikkelia laajuudesta ja julkaisun tasosta riippuen. Epäselvissä tilanteissa artikkelien riittävän määrän ratkaisee dekaani konsultoituaan tohtoriohjelman vastuuhenkilöä.

Lisensiaatin tutkinto

Lisensiaatin tutkinnon 140 op suorittamiseksi vaaditaan:

 • lisensiaatintutkielma 100 op
 • muut tutkimustyötä ja tieteellista asiantuntijuutta tukevat jatko-opinnot 40 op.

Tutkinnon rakenteen ja opintojen sisältöön voit tutustua tarkemmin opinto-oppaassa.

Kielten tohtoriohjelma

Kielten tohtoriohjelma on perinteisiä tieteenalarajoja ylittävä monialainen ja poikkitieteinen jatkokoulutusohjelma, joka yhdistää kielten, kielialueiden kirjallisuuden ja kulttuurin sekä kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen erilaisissa teoreettisissa viitekehyksissä. Ohjelman tarjoaman koulutuksen tavoitteena on tuottaa sellaista tohtorin pätevyyttä, jossa yhdistyvät moninäkökulmainen ja monitieteinen tutkimus, vahva metodinen osaaminen sekä oman erikoisalan hallinta.

Kielten perustutkimuksen eli kielen rakenteeseen ja tilanteiseen vaihteluun kohdistuvien kysymysten ohella ohjelmassa tarkastellaan kielen ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä, kuten globalisoituneen, monikielistyvän ja monikulttuuristuvan yhteiskunnan kielellisiä haasteita sekä erikoisalojen viestintää. Yhtenä ohjelman erityispiirteenä on kielen ja kulttuurin leikkauspintoja tarkasteleva tutkimus, johon kuuluu kielialueiden paikallisten ja globaalien kulttuurimuotojen ja sosiokulttuuristen ilmiöiden kriittinen tarkastelu. Käännöstieteen tutkimuksessa painottuvat mm. kääntämisen sosiologia ja kääntäminen ja tulkkaus ammattimaisena toimintana.

Valmistuneet väitöskirjat
Uutisia ja tapahtumia
Yhteistyössä

Tohtoriohjelman väitöskirjatutkijat tekevät yhteistyötä muun muassa tutkimuskeskus Pluralin ja tutkimuskeskus TaRC:n kanssa.

Sosiaalisessa mediassa

 

Tohtorihaku, Tampereen yliopisto (Kevät 2018)

Valitse ensin hakukohde Hakukohteet -välilehdeltä.