Koulutustarjonta

Matematiikan maisterikoulutus

Katso koulutuksen tiedot Opintopolussa

Osaamistavoitteet

Filosofian maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on

 • oman opintosuuntansa alan hyvä tuntemus
 • valmiudet tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen
 • valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä
 • valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen
 • hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön
 • tutkimuksen yleisten eettisten periaatteiden tuntemus

Maisteriopinnoissa opiskelija keskittyy matemaattisen teoriatiedon syventämiseen ja matematiikan tieteellisen erityisluonteen syvempään ymmärtämiseen sekä kehittää abstraktien struktuurien hahmottamiskykyään. Vapaavalintaiset opinnot mahdollistavat osaamisen soveltamisen ja kartuttamisen opiskelijan oman mielenkiinnon ja valitun suuntavaihtoehdon mukaisesti.

Matematiikan opettajaopintosuunnan opiskelija hankkii opinnoissaan erityisesti opetustyön vaatiman matemaattisen ja pedagogisen osaamisen. Opiskelija saavuttaa laajan kelpoisuuden toimia eri kouluasteilla ja oppilaitoksissa matemaattisten aineiden opettajana. Matematiikan ja kasvatustieteen opintojen lisäksi opiskelija suorittaa myös toisen opetettavan aineen opinnot.

Tietotekniikan matematiikan opintosuunnan opiskelija syventää ja laajentaa matemaattista osaamistaan keskittymällä erityisesti tietojenkäsittelyn teoriassa ja sovelluksissa käytettävään matematiikkaan sekä itse sovelluksiin osana tietojenkäsittelyopin opintoja.

Koulutuksen sisältö

Matematiikan maisteriopinnoissa suoritetaan filosofian maisterin tutkinto, johon kuuluu matematiikan opintojen lisäksi valinnaisia opintoja. Opintojakso- ja sovellusaineiden valinnoilla voi suuntautua erilaisiin työtehtäviin julkiselle ja yksityiselle sektorille. Tampereen yliopisto tarjoaa tässä suhteessa erinomaisia vaihtoehtoja esimerkiksi taloudellis-hallinnolliselle alalle aikoville. Matematiikan opiskelijoille tyypillisiä valinnaisia opintoja ovat mm. tietojenkäsittelyoppi, tilastotiede, kasvatustiede, vakuutustiede, taloustiede, laskentatoimi, filosofia, fysiikka ja kemia. Matemaatikon yleisimpiä työpaikkoja ovat erilaiset oppilaitokset, vakuutusyhtiöt, pankit, teollisuus ja tutkimuslaitokset. Matemaattisten aineiden opettajaksi suuntautuville on maisteriopinnoissa oma aineenopettajan opintosuunta. Opettajaopintosuuntaan sisältyviin opettajan pedagogisiin opintoihin haetaan opintojen aikana erikseen. Valinta tehdään soveltuvuuden ja opintomenestyksen perusteella.

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmassa voi hakeutua matematiikan maisteriopintojen lisäksi myös englanninkieliseen Master's Degree Programme in Computational Big Data Analytics -maisteriohjelmaan, joka sisältää tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteen opintoja (ks. kansainväliset maisteriohjelmat).

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

Matematiikan maisteriopinnoissa on kolme opintosuuntaa, joista valitaan yksi:

 • Matematiikan opintosuunta
 • Matematiikan aineenopettajan opintosuunta
 • Tietotekniikan matematiikan opintosuunta

Opintojen rakenne

Filosofian maisterin tutkinto (FM), 120 op

 • Syventävät opinnot, 60-80 op
 • Valinnaiset opinnot, 40-60 op

Yksityiskohtaiset tutkintorakenteet on esitetty tutkintokuvausten yhteydessä.

Uramahdollisuudet

Matematiikkaan suuntautuneella filosofian maisterilla on mahdollisuus sijoittua esimerkiksi tutkimuksen, elinkeinoelämän tai korkeakouluopetuksen palvelukseen. Yliopistosektorin ulkopuolella sijoittuminen ja työtehtävät riippuvat mm. opiskelijan suorittamista valinnaisista opinnoista, sillä matematiikan antamat valmiudet ovat hyödyllisiä lähes kaikkien alojen tutkimus- ja suunnittelutyössä. Lisäksi tulevat kysymykseen eri oppilaitosten matematiikan lehtorin virat. Matematiikan opiskelijat työllistyvät lähes poikkeuksetta hyvin, usein aloille, joilla edellytetään tietotekniikan hallintaa. Matematiikan opettajien työmarkkinatilanne on lupaava.

Aineenopettajan opintoihin suuntautuvat

Aineenopettajan opintosuunnan tavoitteena on kouluttaa matemaattisten aineiden opettajia. Opettajan kelpoisuus muodostuu korkeakoulututkinnosta, opetettavan aineen opinnoista ja opettajan pedagogisista opinnoista.

Opetettavalla aineella tarkoitetaan peruskoulun, lukion tai muun oppilaitoksen opetukseen kuuluvaa ainetta. Aineenopettajan opintosuunnasta valmistuneella filosofian maisterilla on mahdollisuus sijoittua mm. peruskoulun ja lukion lehtorin tehtäviin sekä ammatillisten ja muiden oppilaitosten vastaavien yleisten aineiden opettajan tehtäviin.

Aineenopettajan opintosuunnasta valmistuvalla matematiikka on ns. ensimmäinen opetettava aine ja muut opetettavat aineet suoritetaan valinnaisten opintojen kokonaisuuksina. Suositeltavia aineita ovat fysiikka, kemia ja/tai tietotekniikka (tietojenkäsittelytieteiden opetettavan aineen kokonaisuus). Fysiikan ja kemian opinnot suoritetaan Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY) Tampereen yliopiston luonnontieteiden tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaisesti. Opetettavien aineiden lisäksi suoritetaan opettajan pedagogiset opinnot.

Pätevyys

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman matematiikan aineenopettajan opintosuunnan opiskelija saa kelpoisuuden matemaattisten aineiden opettajaksi. Tutkinnon ensimmäinen opetettava aine on matematiikka ja toisen opetettavan aineen voi suorittaa esim. fysiikasta, kemiasta (TTY) tai tietotekniikasta.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta.

Tutkimuksen painopisteet

Tutkinto-ohjelman opetus, erikoiskurssit ja opinnäytemahdollisuudet perustuvat osin yksikössä tehtävään ajankohtaiseen tutkimukseen ja sen painopisteisiin.

Tutkimuksen painopisteet matematiikassa ovat algebran, algebrallisen geometrian, logiikan sekä lukuteorian aloilla. Tutkimuksella on paljon yhteyksiä tietojenkäsittelyoppiin.

Jatko-opintomahdollisuudet

Matematiikan maisteriopinnot antavat kelpoisuuden matematiikan jatko-opintoihin.

Matematiikan maisterikoulutus

Matematiikan maisteriopinnoissa opiskelu keskittyy matemaattisen teoriatiedon syventämiseen ja matematiikan tieteellisen erityisluonteen syvempään ymmärtämiseen. Maisteriopinnoissa on kolme vaihtoehtoista opintosuuntaa:

 • Matematiikan opintosuunta on ns. yleinen opintosuunta, jossa vapaavalintaiset opinnot mahdollistavat osaamisen soveltamisen ja kartuttamisen opiskelijan oman mielenkiinnon mukaisesti.
 • Matematiikan aineenopettajan opintosuunnassa opiskelija hankkii opinnoissaan erityisesti opetustyön vaatiman matemaattisen ja pedagogisen osaamisen. Koulutus antaa laajan kelpoisuuden toimia eri kouluasteilla ja oppilaitoksissa matemaattisten aineiden opettajana.
 • Tietotekniikan matematiikan opintosuunnassa opiskelija syventää ja laajentaa matemaattista osaamistaan keskittymällä erityisesti tietojenkäsittelyn teoriassa ja sovelluksissa käytettävään matematiikkaan sekä itse sovelluksiin osana tietojenkäsittelyopin opintoja.

Minne meiltä valmistuneet ovat sijoittuneet? Katso tarkemmin töissä.fi –palvelusta: matematiikka

Tervetuloa luonnontieteiden tiedekuntaan eli LUOhon!

Matematiikan maisterikoulutuksen opiskelijoita

Opiskelijaelämää

Matematiikan, tilastotieteen sekä tietojenkäsittelytieteiden ainejärjestö Luuppi ry auttaa jäseniään verkostoitumaan oman alansa opiskelijoiden kanssa. Luupin toimistolla voi opiskella, kysyä apua oman tai muiden vuosikurssien opiskelijoilta, käyttää järjestön tarjoamia tietokoneita sekä nauttia jäsenistölle tarjottavaa kahvia, teetä ja kaakaota. Lisäksi Luuppi tarjoaa mahdollisuuden osallistua yritysexcursioille muun muassa tilastokeskukseen sekä Tampereella sijaitseviin it-yrityksiin. Luupin sähköpostilistoilla jaetaan lukuisia työtarjouksia. Jäsenistölle on tarjolla myös kattava tarjonta erilaista vapaa-ajan toimintaa mukaan lukien liikuntaa, opiskelijoiden bileitä ja akateemisiin pöytäjuhlia luuppilaisten sekä muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden kanssa sekä opinnoissa auttavia pajoja.

Lue lisää

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018

Valitse ensin hakukohde Hakukohteet -välilehdeltä.