Koulutustarjonta

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma

Katso koulutuksen tiedot Opintopolussa

Osaamistavoitteet

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on

 • oman opintosuuntansa alan perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen
 • valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin
 • edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sekä jatkuvaan oppimiseen
 • edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä oman alansa tehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä
 • riittävä kieli- ja viestintätaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön.

Filosofian maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on

 • oman opintosuuntansa alan hyvä tuntemus
 • valmiudet tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen
 • valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä
 • valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen
 • hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön
 • tutkimuksen yleisten eettisten periaatteiden tuntemus.

Matematiikan opinnot

Kandidaattiohjelmaan kuuluvat tutkinto-ohjelman perus- ja aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee matematiikan keskeisiä osa-alueita ja hänellä on käsitys matematiikasta yliopistollisena oppiaineena. Opintojen aikana opiskelijan kyky abstraktiin matemaattiseen ajatteluun ja ongelmien ratkaisuun kehittyy. Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan hänellä on valmiudet ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Opiskelija kartuttaa osaamistaan mm. sopivilla valinnaisilla opinnoilla valitsemansa opintosuunnan vaatimukset huomioiden.

Maisteriopinnoissa opiskelija keskittyy matemaattisen teoriatiedon syventämiseen ja matematiikan tieteellisen erityisluonteen syvempään ymmärtämiseen sekä kehittää abstraktien struktuurien hahmottamiskykyään. Valinnaiset opinnot mahdollistavat osaamisen soveltamisen ja kartuttamisen opiskelijan oman mielenkiinnon ja valitun suuntavaihtoehdon mukaisesti.

Matematiikan opettajaopintosuunnan opiskelija hankkii opinnoissaan erityisesti opetustyön vaatiman matemaattisen ja pedagogisen osaamisen. Opiskelija saavuttaa laajan kelpoisuuden toimia eri kouluasteilla ja oppilaitoksissa matemaattisten aineiden opettajana. Matematiikan ja kasvatustieteen opintojen lisäksi opiskelija suorittaa myös toisen opetettavan aineen opinnot.

Tietotekniikan matematiikan opintosuunnan opiskelija syventää ja laajentaa matemaattista osaamistaan keskittymällä erityisesti tietojenkäsittelyn teoriassa ja sovelluksissa käytettävään matematiikkaan sekä itse sovelluksiin osana tietojenkäsittelyopin opintoja.

Tilastotieteen opinnot

Kandidaattiohjelmaan kuuluvat tutkinto-ohjelman perus- ja aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on kattavat perustiedot tilastotieteen keskeisestä teoriasta, tärkeimmistä aineistonhankinta- ja analyysimenetelmistä sekä menetelmien tietokonepohjaisesta soveltamisesta. Opiskelija hankkii myös monipuoliset tietotekniset valmiudet sekä laaja-alaisen käsityksen informaation hallinnasta sekä tieteessä että käytännön sovelluksissa.

Tilastotieteen kandidaattiopinnot johtavat englanninkieliseen laskennallisen suurten tietoaineistojen maisteriohjelmaan (Computational Big Data Analytics), jonka opiskelijat perehtyvät opintojensa aikana suurten tietoaineistojen tiedon analysoinnin vaatimiin taitoihin erityisesti tietojenkäsittelytieteiden ja tilastotieteen aloilla.

Maisteriopinnoissa tulevat esille mm. aineistojen ominaisuuksien mallintaminen tilastollisilla malleilla, aineistojen tutkiminen tilastotiedettä ja tietojenkäsittelytieteitä yhdistävillä visualisointimenetelmillä, tärkeiden aineistotyyppien kuten aikasarjojen mallinnus, tiedon louhinta ja koneoppiminen, sekä näiden soveltaminen mm. julkisten suurten tietoaineistojen analysoinnissa.

Maisteriohjelmasta valmistuvilla opiskelijoilla on kyky analysoida laajoja tietoaineistoja tilastotieteen menetelmillä, kyky toteuttaa ohjelmistoja tietoaineistojen analysointiin ja ymmärrys tietoaineistojen erityispiirteistä merkittävissä sovelluksissa.

Koulutuksen sisältö

Matematiikalla ja tilastotieteellä on keskeinen rooli nyky-yhteiskunnan perustassa. Teknologian kehitys on entisestään korostanut matemaattisen ja tilastotieteellisen tiedon tarvetta ja samalla mahdollistanut uusia sovelluksia eri tieteenaloilla ja käytännön asiayhteyksissä.

Opiskelijat saavat opinto-oikeuden matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmaan. Tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnot. Kandidaattiopintojen aikana valitaan opintopolku ja suuntaudutaan matematiikkaan tai tilastotieteeseen. Maisteriopinnoissa suuntaudutaan vastaavasti matematiikan maisteriopintoihin tai englanninkieliseen Master's Degree Programme in Computational Big Data Analytics -maisteriohjelmaan, joka on yhteinen tietojenkäsittelytieteiden kanssa.

Matemaattisten aineiden aineenopettajakoulutukseen voi hakeutua suoraan yhteishaun kautta. Yhteishaussa voi hakea suoraan aineenopettakoulutukseen ja valinta pedagogisiin opintoihin tehdään ylioppilastutkinnon pisteiden ja soveltuvuuden perusteella. Aineenopettajakoulutukseen voi hakeutua myös myöhemmin opintojen aikana. Matemaattisten aineiden opettajaksi suuntautuville on maisteriopinnoissa oma aineenopettajan opintosuunta.

Tutkinto-ohjelman opintoihin kuuluu valinnaisia opintoja, joiden avulla opiskelijat voivat suunnata osaamistaan ja vaikuttaa tulevaan työuraansa. Tutkinto-opiskelijat voivat valita opintoja melko vapaasti oman ja muiden tieteenalayksiköiden opetustarjonnasta. Matematiikan opiskelijoille tyypillisiä valinnaisia opintoja ovat tietojenkäsittelyoppi, tilastotiede, kasvatustiede, vakuutustiede, taloustiede, laskentatoimi, filosofia, fysiikka ja kemia. Computational Big Data Analytics -ohjelman tutkinnossa valinnaiset opinnot voivat olla esimerkiksi taloustiedettä, kansanterveystiedettä, psykologiaa, tietojenkäsittelyoppia, vakuutustiedettä tai matematiikkaa.

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma valmistaa opiskelijat matematiikan ja tilastotieteen asiantuntemusta vaativiin julkisen ja yksityisen sektorin tutkimus-, suunnittelu- ja opetustehtäviin sekä matemaattisten aineiden aineenopettajan tehtäviin. Yleisimpiä työpaikkoja koulutuksesta valmistuneille ovat erilaiset oppilaitokset, teollisuus, pankit, vakuutusyhtiöt, tutkimuslaitokset ja tilastotoimistot.

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

Kandidaatin tutkinnon opintopolut

Matematiikan ja tilastotieteen kandidaattiohjelmassa on neljä opintopolkua

 • Matematiikka
 • Matematiikan aineenopettaja
 • Tietotekniikan matematiikka
 • Tilastotiede

Maisteriopinnot ja opintosuunnat

Maisteriopintosuunta valitaan toisena opiskeluvuotena. Maisteritutkinnon voi suorittaa matematiikan maisteriopinnoissa tai Computational Big Data Analytics -maisteriohjelmassa.

Matematiikan maisteriopinnoissa on kolme vaihtoehtoista opintosuuntaa

 • Matematiikan opintosuunta
 • Matematiikan aineenopettajan opintosuunta
 • Tietotekniikan matematiikan opintosuunta

Opintojen rakenne

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa seuraavat tutkinnot

 • Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK)
 • Filosofian maisterin tutkinto (FM)

Filosofian maisterin tutkinnon jälkeen opiskelija voi suorittaa jatkotutkintoina filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin tutkinnot.

Tutkintorakenne

Tutkintorakenne on kaksiportainen. Kandidaatin tutkinto (180 op) suoritetaan ennen maisterin tutkintoa (120 op).

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK), 180 op

 • Tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot, 35 op
 • Tutkinto-ohjelman perusopinnot, 25 op
 • Matematiikan tai tilastotieteen aineopinnot, 45-60 op
 • Valinnaiset opinnot, matematiikan opintopolut, 65-75 op
 • Valinnaiset opinnot, tilastotieteen opintopolku, 60 op

Filosofian maisterin tutkinto (FM), 120 op

 • Syventävät opinnot, 60-85 op
 • Valinnaiset opinnot, 35-60 op

Yksityiskohtaiset tutkintorakenteet on esitetty tutkintokuvausten yhteydessä.

Uramahdollisuudet

Tutkinto-ohjelman opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintojen osana harjoittelua. Harjoittelun suorittamisesta ohjeistetaan erikseen verkkosivuilla.

Matematiikkaan suuntautuvat

Matematiikkaan suuntautuneella filosofian maisterilla on mahdollisuus sijoittua esimerkiksi tutkimuksen, elinkeinoelämän tai korkeakouluopetuksen palvelukseen. Yliopistosektorin ulkopuolella sijoittuminen ja työtehtävät riippuvat mm. opiskelijan suorittamista valinnaisista opinnoista, sillä matematiikan antamat valmiudet ovat hyödyllisiä lähes kaikkien alojen tutkimus- ja suunnittelutyössä. Lisäksi tulevat kysymykseen eri oppilaitosten matematiikan lehtorin virat. Matematiikan opiskelijat työllistyvät lähes poikkeuksetta hyvin, usein aloille, joilla edellytetään tietotekniikan hallintaa. Matematiikan opettajien työmarkkinatilanne on lupaava.

Aineenopettajan opintoihin suuntautuvat

Aineenopettajan opintosuunnan tavoitteena on kouluttaa matemaattisten aineiden opettajia. Opettajan kelpoisuus muodostuu korkeakoulututkinnosta, opetettavan aineen opinnoista ja opettajan pedagogisista opinnoista.

Opetettavalla aineella tarkoitetaan peruskoulun, lukion tai muun oppilaitoksen opetukseen kuuluvaa ainetta. Aineenopettajan opintosuunnasta valmistuneella filosofian maisterilla on mahdollisuus sijoittua mm. peruskoulun ja lukion lehtorin tehtäviin sekä ammatillisten ja muiden oppilaitosten vastaavien yleisten aineiden opettajan tehtäviin.

Aineenopettajan opintosuunnasta valmistuvalla matematiikka on ns. ensimmäinen opetettava aine ja muut opetettavat aineet suoritetaan valinnaisten opintojen kokonaisuuksina. Suositeltavia aineita ovat fysiikka, kemia ja/tai tietotekniikka (tietojenkäsittelytieteiden opetettavan aineen kokonaisuus). Fysiikan ja kemian opinnot suoritetaan Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY) Tampereen yliopiston luonnontieteiden tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaisesti.

Opetettavien aineiden lisäksi suoritetaan opettajan pedagogiset opinnot, jotka on kuvattu kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-oppaassa. Pedagogisiin opintoihin haetaan opintojen aikana valintaperusteissa kuvattavalla tavalla. Hakemista suositellaan jo tutkinto-ohjelmaan haun yhteydessä tai ensimmäisen opintovuoden keväällä. Valinta tehdään soveltuvuuden ja opintomenestyksen perusteella.

Toisen opetettavan aineen sijasta on mahdollisuus suorittaa perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot eli ns. luokanopettajan monialaiset opinnot 60 op. Monialaisiin opintoihin on erillinen haku opintojen aikana. 

Tutkinto-ohjelman opintoihin kuuluu opinnäytetyö (kandidaattitutkielma ja pro gradu). Aineenopettajasuunnan pro gradu -työn aihe voi liittyä matematiikan oppimiseen tai opettamiseen ja siten kytkeytyä suoraan opettajan työhön.

Tilastotieteeseen suuntautuvat

Tilastollisia menetelmiä sovelletaan kaikilla tutkimuksen, teknologian ja päätöksenteon alueilla, jotka perustuvat systemaattisesti kerättyyn empiiriseen tietoon. Perinteisiä sovellusaloja ja sopivia valinnaisten opintojen aloja ovat talous- ja yhteiskuntatieteet, vakuutustiede, biologia, psykologia ja maatalous-metsätiede. Lääke- ja terveystieteellisten sovellusten ympärille on kehittynyt nopeasti kasvava biometria.

Monilla sovellusaloilla saatetaan yhä enemmän analysoida tietoaineistoja tavoilla, joissa hyödynnetään sekä tilastotieteen että tietojenkäsittelytieteiden osaamista; esimerkiksi tieteellisen laskennan, hahmontunnistuksen, tiedonlouhinnan ja neuroverkkojen tutkimuksella ja soveltamisella on läheinen yhteys tietojenkäsittelytieteeseen. Computational Big Data Analytics -maisteriohjelma (CBDA) sisältääkin sekä tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteiden opintoja.

Tilastotieteen sovellusten monipuolisuus ja tilastotieteen menetelmien laaja käyttö ovat taan­neet valmistuneiden opiskelijoiden hyvän kysynnän työmarkkinoilla. Valinnaisten opintojen valinnalla on suuri merkitys tulevan työalan kannalta. Tilastotieteilijöitä työskentelee mm. informaatioteknologian alalla, lääketeollisuudessa, julkisessa hallinnossa, tutkimuslaitoksissa, korkeakouluissa opetus- ja tutkimustehtävissä, vakuutuslaitoksissa, pankkialalla, teollisuudessa sekä eri alojen yksityisissä yrityksissä.

CBDA-maisteriohjelma, jossa tilastotieteeseen suuntautuvat voivat suorittaa maisteritutkintonsa, tähtää korkeaan kompetenssiin tiedon analysoinnissa ja louhinnassa tilastotieteen ja tietojenkäsittelyn menetelmin. Tiedon analysoijille on kasvava tarve monilla aloilla yrityksissä ja julkisen sektorin organisaatioissa, mikä johtaa erittäin hyviin työllistymismahdollisuuksiin. Uusia tiedon analysointiin keskittyviä pienyrityksiä syntyy ja suuremmat palkkaavat uusia asiantuntijoita alalla. Yritykset vaihtelevat laajalla skaalalla aloja vakuutusalasta ja pankkitoiminnasta media-alaan, koulutukseen ja teknologiasektoriin. Julkisen sektorin tarpeet johtavat joko suoraan uusiin työpaikkoihin tai epäsuorasti yrityksissä avautuviin työpaikkoihin.

Tutkinto-ohjelman opintoihin kuuluu opinnäytetyö (kandidaattitutkielma ja pro gradu). Tilastotieteessä opinnäytetyöt tehdään tavallisesti yhteistyössä eri sovellusalojen tutkijoiden, tutkimusryhmien tai yritysten kanssa. Töiden aiheet määräytyvät useimmiten näiden yhteistyökumppaneiden aineistojen ja tutkimusongelmien pohjalta, ks. tutkimuksen painopisteet.

Pätevyys

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman matematiikan aineenopettajan opintosuunnan opiskelija saa kelpoisuuden matemaattisten aineiden opettajaksi. Tutkinnon ensimmäinen opetettava aine on matematiikka ja toisen opetettavan aineen voi suorittaa esim. fysiikasta, kemiasta (TTY) tai tietotekniikasta.

Kansainvälistyminen

Matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoilla on mahdollisuus hankkia kansainvälistä osaamista erikseen määritellyillä opintojaksoilla sekä esimerkiksi osallistumalla opiskelijavaihtoon, harjoitteluun ulkomailla tai ulkomaisten opiskelijoiden tuutorointiin. Tutkinto-ohjelman kandidaattitutkinnon tilastotieteen opintopolku johtaa Computational Big Data Analytics -maisteriohjelmaan, joka on yksi yliopiston kansainvälisistä maisteriohjelmista. (Yhteishaun lisäksi myös haku suoraan ko. ohjelmaan, ks. kansainväliset maisteriohjelmat)

Kansainvälisyyttä tukevat opinnot voidaan koota erilliseksi kokonaisuudeksi, joka merkitään tutkintotodistukseen.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta.

Tutkimuksen painopisteet

Tutkinto-ohjelman opetus, erikoiskurssit ja opinnäytemahdollisuudet perustuvat osin tiedekunnassa tehtävään ajankohtaiseen tutkimukseen ja sen painopisteisiin.

Tutkimuksen painopisteet matematiikassa ovat algebran, algebrallisen geometrian, logiikan sekä lukuteorian aloilla. Tutkimuksella on paljon yhteyksiä tietojenkäsittelyoppiin.

Tilastotieteessä tutkimuksen painopisteet ovat tietoaineistojen analyysimenetelmien kehittämisessä mm. Bayesilaisen todennäköisyysmallinnuksen avulla, sekä automatisoituja ennustustehtäviä varten että eksploratiivisia tilanteita varten, joissa aineistoja mallinnetaan ja tutkitaan vuorovaikutuksessa asiantuntijan kanssa. Menetelmällisessä tutkimuksessa kehitetään parempia ennustus- ja estimointimenetelmiä, menetelmiä uusia ennustusasetelmia varten, ja teoriaa niiden tilastollisista ominaisuuksista. Soveltavassa tutkimuksessa menetelmiä luodaan tai muokataan sovellusalan erityispiirteisiin ja niillä analysoidaan esimerkiksi tiedonhaun, bioinformatiikan, neuroinformatiikan, terveystieteiden ym. alojen tärkeitä aineistoja.

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisterin tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden tutkinto-ohjelman alalla.

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma

Matematiikan opiskelija oppii tuntemaan matematiikan keskeisiä osa-alueita, abstraktia matemaattista ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoja. Tilastotieteessä perehdytään teoriaan, tärkeimpiin aineistonhankinta- ja analyysimenetelmiin sekä näiden tietokonepohjaiseen soveltamiseen.

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnot. Kandidaattiopintojen aikana valitaan opintopolku ja suuntaudutaan matematiikkaan tai tilastotieteeseen. Maisteriopinnoissa suuntaudutaan vastaavasti matematiikan maisteriopintoihin tai englanninkieliseen Master's Degree Programme in Computational Big Data Analytics -maisteriohjelmaan. Matemaattisten aineiden opettajaksi suuntautuville on maisteriopinnoissa oma aineenopettajan opintosuunta.

Tervetuloa luonnontieteiden tiedekuntaan eli LUOhon!

Matematiikan ja tilastotieteen opiskelijakuva

Minne meiltä valmistuneet ovat sijoittuneet?

Katso tarkemmin töissä.fi –palvelusta: matematiikka, tilastotiede

Haluatko opettajaksi?

Voit hakea aineenopettajakoulutukseemme opintojen kuluessa tai jo heti yhteishaussa! Katso lisätietoja valintaperusteista.

Opiskelijaelämää

Matematiikan, tilastotieteen sekä tietojenkäsittelytieteiden ainejärjestö Luuppi ry auttaa jäseniään verkostoitumaan oman alansa opiskelijoiden kanssa. Luupin toimistolla voi opiskella, kysyä apua oman tai muiden vuosikurssien opiskelijoilta, käyttää järjestön tarjoamia tietokoneita sekä nauttia jäsenistölle tarjottavaa kahvia, teetä ja kaakaota. Lisäksi Luuppi tarjoaa mahdollisuuden osallistua yritysexcursioille muun muassa tilastokeskukseen sekä Tampereella sijaitseviin it-yrityksiin. Luupin sähköpostilistoilla jaetaan lukuisia työtarjouksia. Jäsenistölle on tarjolla myös kattava tarjonta erilaista vapaa-ajan toimintaa mukaan lukien liikuntaa, opiskelijoiden bileitä ja akateemisiin pöytäjuhlia luuppilaisten sekä muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden kanssa sekä opinnoissa auttavia pajoja.

Luuppi

Luonnontieteiden tiedekunta

LUO blogi

 

 

 

 

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018

 • Valinta yo-todistuksen tai valintakokeen perusteella
 • Lisäksi voidaan valita avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen sekä kilpailumenestyksen perusteella

Tampereen yliopiston siirtohaku 2018

 • Haku on tarkoitettu toisista suomalaisista yliopistoista tai Tampereen yliopiston sisällä kandidaattivaiheessa siirtyville
 • Haku on tarkoitettu toisista suomalaisista yliopistoista tai Tampereen yliopiston sisällä kandidaattivaiheessa siirtyville
Valitse ensin hakukohde Hakukohteet -välilehdeltä.