Koulutustarjonta

Psykologian tutkinto-ohjelma

Katso koulutuksen tiedot Opintopolussa

Osaamistavoitteet

Psykologian kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija  

 • tuntee psykologian eri osa-alueiden keskeiset teoriat, käsitteet ja alan sovellukset
 • osaa soveltaa psykologian perustutkimusmenetelmiä käytäntöön 
 • osaa käyttää ammatillisen keskustelun perusperiaatteita käytännössä

Psykologian maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa tuottaa itsenäisesti uutta psykologista tietoa ja soveltaa sitä. Lisäksi opiskelija osaa toimia työelämässä psykologisen tiedon soveltajana eri sovellusaloilla. Psykologian maisterin tutkinto antaa jatkokoulutuskelpoisuuden ammatillisen erikoistumistutkinnon tai tieteellisen jatkotutkinnon suorittamiseen.

Suoritettuaan psykologian kandidaatin tutkinnon voi psykologian koulutukseen valittu halutessaan suorittaa psykologian maisterin tutkinnon asemasta filosofian maisterin tutkinnon psykologian tutkinto-ohjelmassa. Psykologian opintoja tutkinnossa on 85 op ja valinnaisia opintoja (esim. pedagogiset opinnot) 35 op. Filosofian maisterin tutkinto ei tuota pätevyyttä psykologin ammattiin. Tutkinnon suorittaneet voivat toimia tutkijoina, opettajina ja muissa psykologista asiantuntemusta vaativissa tehtävissä.

Koulutuksen sisältö

Psykologian tutkinto-ohjelma kouluttaa psykologeja, laaja-alaisia asiantuntijoita julkisen ja yksityisen sektorin tarpeisiin. Psykologiassa tutkitaan ihmisen psyykkistä toimintaa ja käyttäytymistä. Koska psyykkinen toiminta yhdistyy sosiaalisiin, biologisiin ja fyysisiin ilmiöihin, on psykologialla yhtymäkohtia useisiin eri tieteenaloihin. Psykologista tietoa myös sovelletaan yhteiskunta- ja kasvatustieteissä sekä lisääntyvästi teknisissä tieteissä. Psykologian opetus kattaa seuraavat alueet: 1) kehitys- ja persoonallisuuspsykologia, 2) terveyden ja mielenterveyden psykologia, 3) kognitiivinen psykologia ja neuropsykologia, 4) työ- ja organisaatiopsykologia ja 5) psykologian tutkimusmenetelmät.

Psykologian opiskelussa perehdytään psykologian teorioihin ja tutkimukseen sekä psykologian sovelluksiin ja ammattikäytäntöön. Opiskeluun sisältyy luentoja, harjoituksia, itsenäisesti suoritettavia tutkimustehtäviä ja kirjallisuuden lukemista. Opiskelu edellyttää teoreettisen tiedon ja tilastomatemaattisten menetelmien omaksumista. Ryhmätyöskentelyssä ja ammatillisissa opinnoissa tarvitaan sosiaalisia taitoja. Psykologian ammatillisia valmiuksia opiskellaan pääasiassa maisteriopinnoissa. Niihin kuuluu myös viiden kuukauden ammatillinen harjoittelu jollakin psykologian sovellusalalla.

Psykologian maisterin tutkinnon suorittanut henkilö voi hakea oikeutta toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä ja käyttää psykologi-nimikettä. Psykologeista valtaosa työskentelee kuntien ja valtion palveluksessa: terveyskeskuksissa, mielenterveystoimistoissa, kouluissa, sairaaloissa, kasvatus- ja perheneuvoloissa tai työ- ja elinkeinotoimistoissa. Yhä useampi työskentelee myös yksityisellä sektorilla esim. työterveyspsykologeina tai konsultteina. Psykologien työllisyystilanne on erittäin hyvä.

Opintojen rakenne

Psykologian tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa seuraavat tutkinnot:

 • Psykologian kandidaatin tutkinto, PsK, 180 op
 • Filosofian maisterin tutkinto, FM. 120 op
 • Psykologian maisterin tutkinto, PsM, 150 op

Tutkinto-ohjelma koostuu kandidaattiohjelmasta ja maisteriopinnoista. Ensin tehdään kandidaatin tutkinto, joka on mahdollista suorittaa kolmessa vuodessa. Sen jälkeen siirrytään kaksi ja puoli vuotta kestäviin maisteriopintoihin.

Kandidaatin tutkinto koostuu seuraavista opinnoista:

 1. Psykologian perus- ja aineopinnot, 85 op
 2. Yksikön yhteiset opinnot, 20 op
 3. Viestintä- ja kieliopinnot, 15 op
 4. Opiskeluvalmiudet, 15 op
 5. Tutkinnon valinnaiset opinnot, 45 op

Maisterin tutkinto koostuu seuraavista opinnoista:
Psykologian syventävät opinnot, 150 op

 • sisältää harjoittelun 30 op, sekä valinnaiset opinnot 15 op

Kandidaatin tutkintoon kuuluvat yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yhteiset opinnot ovat osa tiedekunnan kaikkia tutkinto-ohjelmia. Yhteiset opinnot antavat eväitä menestykselliseen opiskeluun sekä tarjoavat omaa tutkinto-ohjelmaa laajemman kuvan yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden tutkimuksesta, tutkimusmenetelmistä ja tutkimuksen suhteesta yhteiskuntaan. Opintokokonaisuudessa tarkastellaan mm. suomalaisen yhteiskunnan historiaa suhteessa eurooppalaiseen kehitykseen, tutustutaan  yhteiskunnasta ja ihmisistä kerättyyn ja tuotettuun tietoon sekä tarkastellaan etiikan ja yhteiskuntafilosofian kautta yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan suhteita. Psykologian tutkinto-ohjelman opiskelijat suorittavat yhteisista opinnoista jakson YKYYHT1 Yhteiskunnan tutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä, ja sen lisäksi kolme vapaavalintaista jaksoa.

Psykologian kandidaatin tutkintoon kuuluvat seuraavat viestintä- ja kieliopinnot (15 op):

 • vieraan kielen opintojakso 4 op (taitotasolla B1-B2)
 • ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 4 op
 • tieteellinen kirjoittaminen 3 op
 • asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus 2 op
 • valinnainen opintojakso 2 op

Kandidaatin tutkinnon valinnaisiin opintoihin on sisällytettävä ainakin yksi opetussuunnitelman mukainen vähintään 20 op laajuinen opintokokonaisuus, joka voi olla jokin oman tiedekunnan eri teema-alueista tai muiden tutkinto-ohjelmien tarjoamista valinnaisista opinnoista (joko omasta tai muusta tiedekunnasta).

Uramahdollisuudet

Psykologian kandidaatin tutkinnon suorittaminen tuottaa kelpoisuuden sellaisten tehtä­vien ja virkojen hoitamiseen, joiden haltijalta edellytetään alemman korkeakoulututkin­non suorittamista. Tutkinto ei anna oikeutta toimia laillistettuna psykologina, mutta se tuottaa kelpoi­suuden psykologian maisterin tutkinnon suorittamiseen, joka tuottaa oikeuden harjoittaa psykologin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä.

Psykologian maisterin tutkinnon suorittaminen tuottaa kelpoisuuden sellaisten tehtävien ja virkojen hoitamiseen, joiden haltijalta edellytetään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista. Psykologian maisterin tutkinnon suorittanut henkilö voi hakea oikeutta toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä ja käyttää psykologin ammattinimikettä (L559/1994). Psykologian maisterin tutkinto antaa jatkokoulutuskelpoisuuden ammatillisen erikoistumistutkinnon tai tieteellisen jatkotutkinnon suorittamiseen. Ammatillinen erikoistuminen voi tapahtua kehitys- ja kasvatuspsykologiassa, neuropsykologiassa, psykoterapiassa, terveyspsykologiassa sekä työ- ja organisaatiopsykologiassa.

Psykologian maisterin tutkinnon suorittaneet  toimivat psykologin tehtävissä  julkisella ja yksityisellä sektoreilla, sekä ammatinharjoittajina. Työpaikkoja ovat esim. perheneuvolat, mielenterveystoimistot, sai­raaloiden psykiatriset yksiköt, terveyskeskukset, koulut ja  TE-toimistot. Yksityisellä sektorilla psykologit toimivat  esim. asiantuntijoina työhyvinvoinnin, rekrytoinnin ja henkilöstöhallinnon tehtävissä.

Kansainvälistyminen

Tampereen yliopisto on strategiassaan sitoutunut edistämään yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, oman maan ja maailman kansalaisten hyvinvointia, kulttuurien vuorovaikutusta jakestävää kehitystä.

Perusopinnoista alkaen opiskelijoilta edellytetään englanninkielisen kurssikirjallisuuden hallintaa. Oppimateriaalina käytetään myös kansainvälisiä tieteellisiä artikkeleita. Valinnaisissa opinnoissa on kokonaisuuksia, joita on mahdollista suorittaa englannin kielellä. Opiskelijoita kannustetaan myös hakeutumaan kansainväliseen vaihtoon.

Kunkin opiskelijan on mahdollista suorittaa tutkintonsa yhteydessä ns. kansainvälistymis­kokonaisuus, joka merkitään näkyviin myös tutkintotodistukseen.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta.

Tutkimuksen painopisteet

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta kokoaa uudella tavalla yhteen yhteiskunnan ja terveyden tutkimuksen, jonka panosta hyvinvointihaasteiden ratkaiseminen tarvitsee. Kansainvälisesti korkeatasoinen ja monitieteinen osaaminen yltää kulttuurisen muutoksen pitkien prosessien ymmärtämisestä ajankohtaisiin yhteiskuntarakenteen, instituutioiden ja arkielämän kysymyksiin.

Uuden ja laajan yhteiskuntatieteiden tiedekunnan perustaminen vastaa moniin muuttuvan yhteiskunnan tulevien vuosikymmenten ydinhaasteisiin.  Yhteiskunnan ja terveyden tutkimuksen kentällä tiedekunta tuottaa ajankohtaista ja kriittistä tutkimusta, jolla on itsenäistä arvoa yhteiskuntaelämän ongelmiin vastaamisessa. Tutkimuksen kivijalka ovat vahvat oppiaineet, mutta tiedekunnan omintakeiset vahvuudet jäsentyvät oppiainerajat ylittävinä, monitieteisinä painopisteinä. Uuden tiedekunnan lähtötilanteessa vahvojen tutkimusteemojen kattama kenttä on laaja.

 • Sosiaalinen kognitio ja vuorovaikutus
 • Sukupuoli ja ruumiillisuus
 • Muuttoliike, monikulttuurisuus
 • Lapsuus, nuoruus ja perhe
 • Vanheneminen, ikääntyvien terveys ja toimintakyky
 • Työelämä, työhyvinvointi ja työterveys
 • Hyvinvointipalvelut
 • Syövän syyt, syiden ja haittojen vähentäminen
 • Politiikan ja hallinnan kulttuurit
 • Tiede, teknologia ja innovaatiot
 • Väkivalta, konfliktit ja rauhanomainen muutos
 • Yhteiskuntateoria
 • Yhteiskuntahistoria

Jatko-opintomahdollisuudet

Psykologian maisterin tutkinto antaa ensisijaisesti kelpoisuuden suorittaa psykologian lisensiaatin (PsL) ja tohtorin tutkinnon (PsT).

Psykologian tutkinto-ohjelma

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018

 • Valinta valintakokeen tai yo-todistuksen ja valintakokeen perusteella

Tampereen yliopiston siirtohaku 2018

 • Haku on tarkoitettu toisissa suomalaisissa yliopistossa psykologian kandidaatin tutkintoa suorittaville
Valitse ensin hakukohde Hakukohteet -välilehdeltä.