Koulutustarjonta

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisterikoulutus

Osaamistavoitteet

FM-tutkinnon suorittaneella on seuraavat akateemiset ja yleiset valmiudet:

 • omaan maisterikoulutukseen kuuluvien syventävien opintojen sisältöjen hyvä tuntemus
 • valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen sekä itsenäiseen työskentelyyn
 • valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana
 • työelämässä vaadittavat projekti- ja tiimityöskentelytaidot
 • ongelmanratkaisukyky
 • valmius suunnittella, toteuttaa ja raportoida itsenäinen tieteellinen tutkimus ja hyödyntää siinä aiempaa tutkimusta kriittisesti mutta kunnioittavasti
 • oman tieteenalansa tutkimusmenetelmien laaja-alainen hallinta sekä kyky kestävään tieteelliseen päättelyyn ja argumentaatioon

Lisäksi monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija

 • osaa selittää ammattimaisen käännös- ja tulkkaustoiminnan edellytyksiä ja vaatimuksia ja kykenee toimimaan oman alansa kehittäjänä
 • osaa toimia kääntäjänä tai tulkkina valitsemallaan erikoisalalla omissa työkielissään
 • osaa analysoida, tulkita, tuottaa ja oikolukea tekstejä asiantuntevasti ja ammattimaisesti
 • osaa analysoida omat tiedontarpeensa ja hakea tietoa monipuolisesti
 • osaa käyttää oman alan keskeisiä työkaluja ja ylläpitää teknologista osaamistaan
 • tiedostaa kääntäjän tai tulkin sosiaalisen ja yhteiskunnallisen roolin ja osaa toimia ammattimaisesti ja eettisesti asiakkaan ja muiden yhteistyötahojen kanssa monikielisissä ja -kulttuurisissa viestintätilanteissa
 • tuntee käännöstieteen käsitteistön ja käännöstieteen tutkimusmenetelmät
 • kykenee soveltamaan tieteellistä tietoa ja tutkimustuloksia kääntämiseen ja tulkkaukseen ja hänellä on valmiudet tieteelliseen tutkimukseen sekä jatko-opintokelpoisuus.

Koulutuksen sisältö

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot suorittaneet opiskelijat hallitsevat erinomaisesti vähintään kaksi kieltä: A-työkielensä suomen ja B-työkielensä, joka on englanti, ruotsi, saksa tai venäjä. Maisteriopinnoissa opiskelija saavuttaa vahvan asiantuntemuksen jollakin seuraavista erikoisaloista: lain ja hallinnon käännösviestintä, talouselämän ja tekniikan käännösviestintä, kaunokirjallinen ja audiovisuaalinen kääntäminen, yleinen tulkkausviestintä tai oikeustulkkaus sekä lisäksi venäjän opiskelijoille terveydenhuoltoalan tulkkausviestintä.

Lisäksi monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnoista valmistuneella on erittäin hyvät viestintätaidot ja laaja oman B-työkielialueensa maiden kulttuurin tuntemus sekä valmiudet soveltaa alan tieteellistä tietoa ja hakeutua tohtoriopintoihin. Käännöstieteen opintoihin kuuluu maisterivaiheessa myös käännöstieteen opiskelijoille suunniteltu suomen kielen opintokokonaisuus.

Opintojen rakenne

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnoissa opiskelija erikoistuu yhteen seuraavista erikoisaloista: 1) lain ja hallinnon käännösviestintä, 2) talouselämän ja tekniikan käännösviestintä, 3) kaunokirjallinen ja audiovisuaalinen kääntäminen, 4) yleinen tulkkausviestintä, 5) oikeustulkkaus ja 6) terveydenhuoltoalan tulkkaus (vain kieliparissa suomi-venäjä). Eri kielipareissa valittavissa olevat erikoisalat näkyvät tutkintorakenteessa. Opiskelija valitsee syventävien opintojen erikoisalansa laskennallisen kolmannen opiskeluvuoden keväällä. Hän voi myös henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa yhdistellä eri erikoisaloja siten, että niistä muodostuu mielekäs kokonaisuus. Tällöin on pidettävä huolta siitä, että teorian ja käytännön harjoitusten suhde pysyy suurin piirtein samana kuin alkuperäisissä erikoisalapaketeissa: vähintään 15 op teoriaopintoja ja vähintään 5 op harjoituksia kumpaankin työkieleen päin.

Tutkielmaopinnot suositellaan suoritettavaksi maisteriopintojen toisena vuonna. Käännöstieteellinen tutkimus ja metodit -opintojakso on syytä suorittaa tutkielmaopintoja edeltävän lukuvuoden aikana.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Lisätietoa ristiinopiskelusta.

Tutkimuksen painopisteet

Tutkimusaktiivinen henkilöstö toteuttaa yliopiston ja yksikön strategiaa siten että opetus perustuu tutkimukseen. Täten on mahdollista luoda tutkimuslähtöinen oppimisympäristö, joka ohjaa opiskelijoita kohti analyyttisiä, kriittisiä ajattelutapoja, herättää kiinnostuksen tutkimukseen, lisää tutkimusaktiivisuutta ja luo mahdollisuuksia ottaa opiskelijat mukaan tutkimustoimintaan jo opintojen alkuvaiheissa. Opetuksen ja tutkimuksen yhdistämisen keskeinen tavoite on edistää tutkivan kieli-, kulttuuri- ja käännösammattilaisen asiantuntijuutta. Opiskelijoita pyritään ottamaan mukaan tutkimusprojekteihin, koska tämä edistää opiskelijoiden sitoutumista yliopistoon ja lisää yleistä ymmärrystä tutkimuksen tekemisen merkityksestä.

Tampereen yliopiston käännöstieteissä tehtävässä tutkimuksessa keskitytään kääntämisen sosiologiaan, multimodaalisuuteen ja kääntämiseen ja tulkkaukseen ammattimaisena toimintana. Kaikki nämä alueet ovat läsnä sekä peruskurssien että erikoisalueiden kurssien tarjonnassa.

Opetuksen ja tutkimuksen yhteyksiä kehitetään:

 • osallistumalla aktiivisesti oman tieteenalansa kotimaiseen ja kansainväliseen keskusteluun ja tuomalla  omia ja tieteenalan julkaisuja osaksi opetusta
 • tuottamalla alan oppi- ja kurssimateriaalia
 • järjestämällä kotimaisia ja kansainvälisiä seminaareja ja konferensseja ja ottamalla niihin mukaan opiskelija-avustajia
 • järjestämällä säännöllisesti kokoontuvia seminaareja jatko-opiskelijoille
 • järjestämällä muiden tieteenalojen kanssa yhteisesti mm. studia generalia-luentosarjoja
 • kannustamalla jatko-opiskelijoita hakemaan kansainvälisiä apurahoja ulkomaisiin huippuyliopistoihin

Jatko-opintomahdollisuudet

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden käännöstieteen jatko-opintoihin.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisterikoulutus

Moviko

Opetussuunnitelma ja tutkinnon rakenna

Movikon verkkosivu

Moviko Facebookissa

Opiskelijaelämää

Kääntäjäopiskelijoiden ainejärjestö Transla

Viestintätieteiden tiedekunta

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisterikoulutus (Moviko) on osa Viestintätieteiden tiedekuntaa.

Tiedekunnan kotisivut
Tiedekunta Facebookissa
Tiedekunta Twitterissä

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisterikoulutus (englanti)

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot suorittaneet opiskelijat hallitsevat erinomaisesti vähintään kaksi kieltä: A-työkielensä suomen ja B-työkielensä, joka on englanti, ruotsi, saksa tai venäjä. Maisteriopinnoissa opiskelija saavuttaa vahvan asiantuntemuksen jollakin seuraavista erikoisaloista: lain ja hallinnon käännösviestintä, talouselämän ja tekniikan käännösviestintä, kaunokirjallinen ja audiovisuaalinen kääntäminen, yleinen tulkkausviestintä tai oikeustulkkaus.

Lisäksi monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnoista valmistuneella on erittäin hyvät viestintätaidot ja laaja oman B-työkielialueensa maiden kulttuurin tuntemus sekä valmiudet soveltaa alan tieteellistä tietoa ja hakeutua tohtoriopintoihin. Käännöstieteen opintoihin kuuluu maisterivaiheessa myös käännöstieteen opiskelijoille suunniteltu suomen kielen opintokokonaisuus.

Lue lisää Moonikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnoista Tampereen yliopiston Opiskelijaksi-sivuilta.

Katso koulutuksen tiedot Opintopolussa

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot suorittaneet opiskelijat hallitsevat erinomaisesti vähintään kaksi kieltä: A-työkielensä suomen ja B-työkielensä, joka on englanti, ruotsi, saksa tai venäjä. Maisteriopinnoissa opiskelija saavuttaa vahvan asiantuntemuksen jollakin seuraavista erikoisaloista: lain ja hallinnon käännösviestintä, talouselämän ja tekniikan käännösviestintä, kaunokirjallinen ja audiovisuaalinen kääntäminen, yleinen tulkkausviestintä tai oikeustulkkaus.

Lisäksi monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnoista valmistuneella on erittäin hyvät viestintätaidot ja laaja oman B-työkielialueensa maiden kulttuurin tuntemus sekä valmiudet soveltaa alan tieteellistä tietoa ja hakeutua tohtoriopintoihin. Käännöstieteen opintoihin kuuluu maisterivaiheessa myös käännöstieteen opiskelijoille suunniteltu suomen kielen opintokokonaisuus.

Lue lisää Moonikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnoista Tampereen yliopiston Opiskelijaksi-sivuilta.

Katso koulutuksen tiedot Opintopolussa

Hakumenettely

Hakukohde on mukana korkeakoulujen yhteishaussa ja koulutukseen haetaan sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja maisterikoulutusten ja -ohjelmien hakuohjeista. Yhteishaussa voi hakea yhteensä kuuteen hakukohteeseen. Hakukohteista enintään kolme voi olla Tampereen yliopiston maisterikoulutuksia. Suoraan maisterikoulutukseen hakevien on toimitettava hakemuksensa liitteeksi muun muassa todistuksia aiemmin suoritetuista opinnoista. Tarkista liitteitä koskevat ohjeet ennen liitteiden toimittamista.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Suoraan maisterikoulutukseen ovat hakukelpoisia hakijat, jotka ovat suorittaneet soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatin tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto) tai suorittavat sen niin, että voivat toimittaa tutkintotodistuksen Tampereen yliopiston hakijapalveluihin 6.7.2018 mennessä.

Kielitaitovaatimukset

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin hakevan on liitettävä hakemukseensa todistus oman B-työkielensä kielitaidosta (englanti, ruotsi, saksa, venäjä). Todistus voi olla esimerkiksi opintosuoritusrekisteri aiemmista opinnoista tai jokin muu todistus, kuten englannin osalta TOEFL-koe.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot edellyttävät suomen kielen taitoa, joka osoitetaan ylioppilastutkinnon suomi äidinkielenä -kokeella (arvosana vähintään magna cum laude approbatur). Ennen vuotta 1990 ylioppilastutkinnon suorittaneiden tulee liittää hakemukseen kopio ylioppilastutkintotodistuksesta. Mikäli hakija ei ole suorittanut ylioppilastutkinnossa suomi äidinkielenä -koetta vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur, suomen kielen taito todetaan erillisellä kirjallisella kokeella, jonka yksikkö järjestää myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Sisäänotto

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisterikoulutukseen (englanti) pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa suorittamaan otetaan 0-5 opiskelijaa.

Maisterihaun sisäänottomäärää ei ole velvoitetta ottaa täyteen.

Valintaperusteet

Valinta tapahtuu aikaisempien opintojen perusteella harkinnanvaraisesti ilman valintakoetta. Valintakriteerinä käytetään suoritettujen opintojen laatua, määrää ja opintomenestystä. Myös tiedekunnan resurssit voivat vaikuttaa hyväksyttyjen opiskelijoiden määrään. Hakijalta edellytetään, että hän on suorittanut opintoja haettavaa tutkinto-ohjelmaa vastaavalla alalla. Valintaan vaikuttavat myös tutkintoon kuuluvien kieliopintojen ja muiden opintojen suoritukset. Virallisten opintorekisteriotteiden tai vastaavien lisäksi hakemukseen on liitettävä perustelut.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2018. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava viestintätieteiden tiedekunnalle osoitettuna viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.45 mennessä yliopiston kirjaamoon osoitteella Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto (käyntiosoite Kalevantie 4, päärakennus). Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Varasijamenettely

Maisterihaussa ei ole yleensä varasijamenettelyä. Hakija voi tarkistaa mahdollisen varasijansa kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.