Koulutustarjonta

Englannin kielen ja kirjallisuuden maisterikoulutus

Katso koulutuksen tiedot Opintopolussa

Osaamistavoitteet

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelmasta valmistunut filosofian maisteri:

 • kykenee työskentelemään itsenäisesti ja osaa soveltaa työssään tieteellistä tietoa ja menetelmiä
 • kykenee toimimaan työelämässä oman alansa asiantuntijana
 • osaa työskennellä erilaisissa (työelämän) tiimeissä ja projekteissa
 • kykenee ratkaisemaan työssään ja muussa toiminnassaan esiin tulevia uusia ja monitahoisia ongelmia
 • kykenee tunnistamaan oman osaamisensa rajat ja osaa täydentää asiantuntemustaan itseäisesti
 • pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan itsenäisen tieteellisen tutkimuksen ja osaa hyödyntää siinä aiempaa tutkimusta kriittisesti mutta kunnioittavasti
 • hallitsee oman tieteenalansa tutkimusmenetelmiä laaja-alaisesti sekä pystyy kestävään tieteelliseen päättelyyn ja argumentaatioon

Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopinnot suorittanut filosofian maisteri:

 • osaa käyttää englannin kieltä erittäin hyvin ja tilanteeseen sopivasti monissa erilaisissa konteksteissa.
 • hallitsee valitsemansa englannin kielen tai kirjallisuuden tutkimuksen erityisalan tieteelliset menetelmät ja osaa soveltaa tietojaan uusien ongelmien ratkaisuun.
 • kykenee toimimaan englannin kielen tai kirjallisuuden asiantuntijana erilaisissa työelämän tehtävissä.
 • osaa tehdä itsenäistä tutkimusta omalla tieteenalallaan.
 • kykenee soveltamaan tieteellistä tietoa ja tutkimustuloksia englannin kieleen ja englanninkieliseen kirjallisuuteen ja hänellä on valmiudet tieteellisten jatko-opintojen harjoittamiseen.

Koulutuksen sisältö

Maisteriopinnoissa saavutetaan vahva asiantuntijuus omalla erikoisalalla ja valmius soveltaa alan tieteellistä tietoa ja hakeutua tohtoriopintoihin. Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopinnoissa on mahdollista erikoistua esimerkiksi kielen rakenteen, kielen ja yhteiskunnan välisen vuorovaikutuksen, kirjallisuudenlajien tai kirjallisuuden yhteiskunnallisten merkitysten tutkimukseen.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Lisätietoa ristiinopiskelusta.

Tutkimuksen painopisteet

Tampereen yliopiston strategian painopistealueet näkyvät sekä englannin kielen ja kirjallisuuden että käännöstieteen ja tulkkauksen opetuksessa ja tutkimuksessa. Kielentutkimuksessa korostuu esimerkiksi kielen ja yhteiskunnan vuorovaikutuksen tutkimus, kielen alueellisen, sosiaalisen ja historiallisen vaihtelun tutkimus sekä kielen rakenteiden tutkimus. Kirjallisuudentutkimuksessa korostuu historiallisesti ja yhteiskunnallisesti suuntautunut kirjallisuudentutkimus sekä kulttuurintutkimus. Käännöstieteen puolella keskitytään kääntämisen sosiologiaan, multimodaalisuuteen ja kääntämiseen ja tulkkaukseen ammattimaisena toimintana. Kaikki nämä alueet ovat läsnä sekä peruskurssien että erikoisalueiden kurssien tarjonnassa.

Tutkinto-ohjelman opettajien tutkimusaktiivisuuteen perustuvalla vahvalla tutkimuksen ja opetuksen yhdistämisellä

 • luodaan tutkimuslähtöinen oppimisympäristö,
 • ohjataan opiskelijoita kohti analyyttisiä, kriittisiä ajattelutapoja,
 • lisätään tutkimusaktiivisuutta ja
 • edistetään tutkivan kieli-, kulttuuri- ja käännösammattilaisen asiantuntijuutta.

Opiskelijoiden ymmärrystä tutkimuksen tekemisen merkityksestä kasvatetaan pyrkimällä ottamaan opiskelijat mukaan tutkimustoimintaan jo perustutkintovaiheessa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden englannin kielen ja kirjallisuuden/englantilaisen filologian/englannin alan tohtoriohjelmiin.

Englannin kielen ja kirjallisuuden maisterikoulutus

Tutkinto-ohjelma

Opetussuunnitelma ja tutkinnon rakenne

Tutkinto-ohjelman verkkosivu

Opiskelijaelämää

Englannin ainekerho SAS (Facebook, Instagram).

Kieltenopiskelijoiden ainejärjestö Lexica

Kääntäjäopiskelijoiden ainejärjestö Transla

Viestintätieteiden tiedekunta

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma on osa Viestintätieteiden tiedekuntaa.

Tiedekunnan kotisivut
Tiedekunta Facebookissa
Tiedekunta Twitterissä

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018

Valitse ensin hakukohde Hakukohteet -välilehdeltä.