Koulutustarjonta

Saksan kielen ja kulttuurin maisterikoulutus

Katso koulutuksen tiedot Opintopolussa

Osaamistavoitteet

FM-tutkinnon suorittanut maisteri:

 • kykenee työskentelemään itsenäisesti ja osaa soveltaa työssään tieteellistä tietoa ja menetelmiä
 • kykenee toimimaan työelämässä oman alansa asiantuntijana
 • osaa työskennellä erilaisissa (työelämän) tiimeissä ja projekteissa
 • kykenee ratkaisemaan työssään ja muussa toiminnassaan esiin tulevia uusia ja monitahoisia ongelmia
 • kykenee tunnistamaan oman osaamisensa rajat ja osaa täydentää asiantuntemustaan itseäisesti
 • pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan itsenäisen tieteellisen tutkimuksen ja osaa hyödyntää siinä aiempaa tutkimusta kriittisesti mutta kunnioittavasti
 • hallitsee oman tieteenalansa tutkimusmenetelmiä laaja-alaisesti sekä pystyy kestävään tieteelliseen päättelyyn ja argumentaatioon

Saksan kielen ja kulttuurin maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija

 • osaa kommunikoida sujuvasti saksaksi vaativissa akateemisissa ja työelämään liittyvissä viestintätilanteissa
 • osaa analysoida saksankielisiä tieteellisiä tekstejä ja arvioida niiden merkitystä oman erikoisalansa näkökulmasta
 • osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja esittää saksankielisen tieteellisen tutkimuksen
 • tuntee oman erikoisalansa (talousviestintä, saksa vieraana kielenä sekä kirjallisuus ja kulttuuri) keskeisiä teorioita ja metodeja ja osaa hyödyntää niitä omassa tutkimuksessaan.

Koulutuksen sisältö

Äidinkielenään saksaa puhuvia on Euroopassa yli 100 miljoonaa. Saksa on Suomen tärkeimpiä kauppakumppaneita. Lisäksi Suomella on sekä kulttuurin että tieteen alalla pitkäaikaiset ja tiiviit suhteet Saksaan, Itävaltaan ja Sveitsiin. Euroopassa tarvitaan eri tehtäviin monipuolisia ja laaja-alaisia saksan kielen, kulttuurin, kääntämisen ja tulkkauksen asiantuntijoita.

Saksan kielen ja kulttuurin maisteriopinnot perehdyttää monipuolisesti saksan kieleen ja kulttuuriin sekä niiden tutkimukseen ja tarjoaa laaja-alaisen saksankielisten maiden tuntemuksen. Opiskelija erikoistuu kielen opettamiseen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin tai talousviestintään. Opettajan pätevyyden antaa aineenopettajakoulutus.

Maisteriopinnot suorittaneella on erinomainen kielitaito, erittäin hyvät viestintätaidot ja laaja kulttuurin tuntemus, valmius soveltaa alan tieteellistä tietoa sekä jatko-opintokelpoisuus. Saksan osaajia työllistävät mm. opetusala, kulttuuri- ja matkailuala, kauppa ja elinkeinoelämä, valtionhallinto sekä media-ala.

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

Saksan kielen ja kulttuurin syventävät opinnot koostuvat yhteisistä opinnoista, tutkielmaopinnoista ja vaihtoehtoisista opinnoista. Erikoistumisvaihtoehdot ovat talousviestintä, vieraan kielen opettaminen sekä kirjallisuus ja kulttuuri. Jos opiskelija suorittaa vähintään kolme opintojaksoa (15 op) samasta erikoistumisvaihtoehdosta, hän voi saada tutkintotodistukseen merkinnän ko. painopistealueen suorittamisesta. Halutessaan opiskelija voi valita opintojaksoja myös kaikista erikoistumisvaihtoehdoista.

Opintojen rakenne

Saksan kielen ja kulttuurin syventävät opinnot koostuvat yhteisistä opinnoista, tutkielmaopinnoista ja vaihtoehtoisista opinnoista. Erikoistumisvaihtoehdot ovat talousviestintä, vieraan kielen opettaminen sekä kirjallisuus ja kulttuuri. Syventävien opintojen loppuvaiheessa kirjoitetaan seminaarityö, joka on yleensä pohjana pro gradu -tutkielmalle. Saksan kielen ja kulttuurin seminaarityö ja pro gradu -tutkielma kirjoitetaan saksaksi .

Maisterin tutkintoon sisältyy tutkinto-ohjelman syventävien opintojen lisäksi metodiopintoja sekä valinnaisia opintoja.

Uramahdollisuudet

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen asiantuntijoille on tarvetta sekä kotimaisissa että kansainvälisissä tehtävissä. Tutkinto-ohjelman opinnot tarjoavat laaja-alaisen saksan kielen ja saksankielisten maiden tuntemuksen, joka mahdollistaa työskentelyn vaativissa asiantuntijatehtävissä niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma antaa akateemiset yleisvalmiudet, joita voi soveltaa erilaisilla koulutuksen, kaupan ja elinkeinoelämän, matkailun, median, hallinnon, kulttuurin ym. saksan kielen ja saksankielisten maiden asiantuntemusta vaativilla aloilla.

Saksan kielen ja kulttuurin maisteriopinnot tarjoavat vaihtoehtoisten opintojen myötä uramahdollisuuksia eritoten koulutuksen, liike-elämän ja kulttuurin aloilla. Aineenopettajiksi aikoville suositellaan jonkin toisen vieraan kielen valinnaisia opintoja eli toisen opetettavan aineen opiskelua. Aineenopettajaksi suuntaavan on suoritettava aineopinnoissa kielen ja kulttuurin opintopolku sekä suunnattava saksan kielen ja kulttuurin maisteriopintoihin. Aineenopettajakoulutukseen kuuluvat lisäksi opettajan pedagogiset opinnot, joihin on erillinen haku. Muille aloille suuntaaville sopivia valinnaisia kokonaisuuksia ovat mm. matkailuala, kauppatieteet, kansainvälinen politiikka sekä journalistiikka ja viestintä.

Yhteyksiä työelämään luodaan jo opiskelun kuluessa mm. opettajankoulutuksen tai työharjoittelun kautta, esim. yhteistyössä Tampereen ystävyyskaupunkien Essenin ja Chemnitzin kanssa. Useat opettajankoulutukseen osallistuvat opiskelijat kirjoittavat pro gradu -tutkielmansa opetukseen ja oppimiseen liittyvästä aiheesta. Opintoihin on mahdollista sisällyttää työharjoittelu.

Maisteriopinnoissa on mahdollista tehdä pro gradu -tutkielma ulkopuolisen toimeksiantajan tilauksesta. Maisteriopintojen erityisalat on suunniteltu työelämän tarpeiden mukaisesti

Pätevyys

Saksan kielen ja kulttuurin maisteriopinnoissa voi hankkia saksan kielen aineenopettajan pätevyyden. Pätevyyden saadakseen on suoritettava aineenopettajakoulutukseen kuuluvat kasvatustieteen opinnot, joihin sisältyviin pedagogisiin opintoihin haetaan erikseen opintojen kuluessa.

Kansainvälistyminen

Tutkinto-ohjelma on perusluonteeltaan kansainvälinen. Tutkinto-ohjelman opiskelijoista tulee opintojensa aikana saksankielisen alueen asiantuntijoita, jotka tuntevat syvällisesti tämän alueen kulttuurien ja yhteiskuntien erityispiirteitä. Kansainvälistymisopintoja voi suorittaa myös mm. opiskelijavaihdossa tiedekunnan lukuisissa vaihtokohteissa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta.

Tutkimuksen painopisteet

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelman tutkimuksen painopistealueet ovat:

kielitiede:

 • kulttuurienvälinen talousviestintä
 • kulttuurienvälinen tieteellinen viestintä
 • saksa vieraana kielenä (mukaan lukien didaktiikka ja metodiikka)
 • kontrastiivinen kielitiede (mm. fraseologia)

kirjallisuus ja kulttuuri:

 • nykykirjallisuus ja elokuva
 • kulttuuritietouden didaktiikka

käännöstiede:

 • kääntämisen ja tulkkauksen opetus ja didaktiikka
 • ammattimainen tulkkausviestintä
 • erikoisalojen kääntäminen
 • kaunokirjallinen kääntäminen

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisterin tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden jatkotutkintoihin saksan kielen ja kulttuurin alalla.

Saksan kielen ja kulttuurin maisterikoulutus

Opiskelijahaastattelu: Ainejärjestöaktiivi saa opinnoista paljon irti (pdf)

Opiskelijaelämää

Lederhosen on Tampereen yliopiston Saksan kielen ja kulttuurin sekä kääntämisen opiskelijoiden ainekerho, joka järjestää tapahtumia ja tilaisuuksia jäsenilleen. Syksyisin pidetään jo legendaariseksi muodostuneet Oktoberfest-sitsit ja keväisin karnevaalit. Lisäksi on kahvituksia pitkin vuotta, pikkujoulut ja vapputapahtumaa.

Kieltenopiskelijoiden ainejärjestö Lexica

Kääntäjäopiskelijoiden ainejärjestö Transla

Viestintätieteiden tiedekunta

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma on osa Viestintätieteiden tiedekuntaa.

Tiedekunnan kotisivut
Tiedekunta Facebookissa
Tiedekunta Twitterissä

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018

Valitse ensin hakukohde Hakukohteet -välilehdeltä.