Koulutustarjonta

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Katso koulutuksen tiedot Opintopolussa.

Osaamistavoitteet

Huk-tutkinnon suorittanut kandidaatti:

 • kykenee aktiiviseen vuorovaikutukseen työelämässä
 • tuntee oman tutkinto-ohjelmansa tieteenalan perusteet ja osaa seurata oman alansa kehitystä
 • tuntee tieteellisen ajattelun ja työskentelytapojen periaatteet
 • ymmärtää tieteen ja tutkimuksen etiikan perusperiaatteet
 • osaa kirjoittaa tieteellistä tekstiä siten, että merkitsee muiden tekemästä työstä lainaamansa tai referoimansa osuudet tieteenalalla vakiintuneilla tavoilla
 • osaa hankkia tieteellistä tietoa, arvioida sitä kriittisesti ja soveltaa sitä oman alansa tutkimuskysymysten ratkaisemiseen
 • osaa käyttää suomen ja ruotsin kieltä tasolla, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta
 • osaa käyttää vähintään yhtä vierasta kieltä tasolla, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen
 • osaa käyttää tietotekniikkaa työelämän edellyttämällä perustasolla

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen kandidaattiohjelman suorittaneella humanististen tieteiden kandidaatilla on seuraavat alansa taidot ja tiedot:

Viestintäosaaminen:
Opiskelija osaa

 • kommunikoida sujuvasti saksaksi ja suomeksi erityyppisissä puhetilanteissa
 • tuottaa tieteen ja työelämän keskeisiä tekstejä
 • argumentoida systemaattisesti ja arvioida toisten suullisia ja kirjallisia tekstejä
 • soveltaa omaksumaansa tietoa toisten kulttuurien konventioista omassa suullisessa ja kirjallisessa tuotannossaan

Sisältöosaaminen:
Opiskelija

 • hallitsee saksan kielen keskeiset rakenteet ja keskeisen sanaston
 • pystyy analysoimaan ja selittämään saksan kielen rakenteita sekä vertaamaan niitä vastaaviin suomen kielen rakenteisiin
 • tuntee saksankielisten maiden kulttuurien erikoispiirteet ja niiden historian
 • hallitsee kieli- ja kirjallisuustieteen tai käännöstieteen keskeiset käsitteet ja tutkimusmenetelmät sekä osaa soveltaa niitä opinnäytetyössään

Lisäksi tutkinto-ohjelmasta valmistuneella kääntämisen ja tulkkauksen opintopolun sekä monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet ja kääntäjän suomen opinnot  suorittaneella humanististen tieteiden kandidaatilla on seuraavat viestinnälliset ja sisällölliset taidot:

 • tuntee ammattimaisen monikielisen käännös- ja tulkkausviestinnän perusperiaatteet
 • osaa kääntää yleiskielisiä tekstejä saksasta suomeksi ja yksinkertaisia yleiskielisiä tekstejä suomesta saksaksi
 • pystyy tulkkaamaan lyhyitä puhejaksoja saksasta suomeksi ja suomesta saksaksi arkipäiväisissä tilanteissa
 • tuntee terminologian perusperiaatteita ja ymmärtää niiden yhteyden kääntämisessä
 • osaa tuottaa tilanteeseen sopivaa ja viestinnällisesti soveltuvaa suomen kieltä ja huoltaa suomenkielistä tekstiä
 • tuntee käännös- ja tulkkaustutkimuksen perusteet

Maisteriopintojen osaamistavoitteet:

FM-tutkinnon suorittanut maisteri:

 • kykenee työskentelemään itsenäisesti ja osaa soveltaa työssään tieteellistä tietoa ja menetelmiä
 • kykenee toimimaan työelämässä oman alansa asiantuntijana
 • osaa työskennellä erilaisissa (työelämän) tiimeissä ja projekteissa
 • kykenee ratkaisemaan työssään ja muussa toiminnassaan esiin tulevia uusia ja monitahoisia ongelmia
 • kykenee tunnistamaan oman osaamisensa rajat ja osaa täydentää asiantuntemustaan itseäisesti
 • pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan itsenäisen tieteellisen tutkimuksen ja osaa hyödyntää siinä aiempaa tutkimusta kriittisesti mutta kunnioittavasti
 • hallitsee oman tieteenalansa tutkimusmenetelmiä laaja-alaisesti sekä pystyy kestävään tieteelliseen päättelyyn ja argumentaatioon

Saksan kielen ja kulttuurin maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija

 • osaa kommunikoida sujuvasti saksaksi vaativissa akateemisissa ja työelämään liittyvissä viestintätilanteissa
 • osaa analysoida saksankielisiä tieteellisiä tekstejä ja arvioida niiden merkitystä oman erikoisalansa näkökulmasta
 • osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja esittää saksankielisen tieteellisen tutkimuksen
 • tuntee oman erikoisalansa (talousviestintä, saksa vieraana kielenä sekä kirjallisuus ja kulttuuri) keskeisiä teorioita ja metodeja ja osaa hyödyntää niitä omassa tutkimuksessaan.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija

 • osaa selittää ammattimaisen käännös- ja tulkkaustoiminnan edellytyksiä ja vaatimuksia ja kykenee toimimaan oman alansa kehittäjänä
 • osaa toimia kääntäjänä tai tulkkina valitsemallaan erikoisalalla omissa työkielissään
 • osaa analysoida, tulkita, tuottaa ja oikolukea tekstejä asiantuntevasti ja ammattimaisesti
 • osaa analysoida omat tiedontarpeensa ja hakea tietoa monipuolisesti
 • osaa käyttää oman alan keskeisiä työkaluja ja ylläpitää teknologista osaamistaan
 • tiedostaa kääntäjän tai tulkin sosiaalisen ja yhteiskunnallisen roolin ja osaa toimia ammattimaisesti ja eettisesti asiakkaan ja muiden yhteistyötahojen kanssa monikielisissä ja -kulttuurisissa viestintätilanteissa
 • tuntee käännöstieteen käsitteistön ja käännöstieteen tutkimusmenetelmät
 • kykenee soveltamaan tieteellistä tietoa ja tutkimustuloksia kääntämiseen ja tulkkaukseen ja hänellä on valmiudet tieteelliseen tutkimukseen sekä jatko-opintokelpoisuus.

Koulutuksen sisältö

Äidinkielenään saksaa puhuvia on Euroopassa yli 100 miljoonaa. Saksa on Suomen tärkeimpiä kauppakumppaneita. Lisäksi Suomella on sekä kulttuurin että tieteen alalla pitkäaikaiset ja tiiviit suhteet Saksaan, Itävaltaan ja Sveitsiin. Euroopassa tarvitaan eri tehtäviin monipuolisia ja laaja-alaisia saksan kielen, kulttuurin, kääntämisen ja tulkkauksen asiantuntijoita. Tätä laaja-alaisuutta tarjoaa saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma, joka sisältää saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen kandidaattiohjelman lisäksi saksan kielen ja kulttuurin maisteriopinnot sekä monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot.

Kandidaattiopintojen aikana opiskelijat erikoistuvat joko saksan kieleen ja kulttuuriin tai saksan kääntämiseen ja tulkkaukseen. Perusopinnot keskittyvät kielitaidon ja kulttuurin tuntemuksen kehittämiseen. Aineopinnoissa opiskelija perehtyy tulevien maisteriopintojensa tieteellisiin perusteisiin sekä syventää kieli- ja viestintätaitojaan. Kielen ja kulttuurin opinnoissa perehdytään saksan kielen rakenteeseen sekä saksankielisten maiden kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Kääntämisen ja tulkkauksen opintoihin kuuluu käännöstieteen, käännösviestinnän sekä saksan kielen ja kulttuurin opintoja. Kääntämiseen ja tulkkaukseen erikoistuvilta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa ja heille tarjotaan sekä kandidaatti- että maisteriopinnoissa oma suomen opintokokonaisuutensa.

 

Saksan kielen ja kulttuurin maisteriopinnot perehdyttävät monipuolisesti saksan kieleen ja kulttuuriin sekä niiden tutkimukseen ja tarjoavat laaja-alaisen saksankielisten maiden tuntemuksen. Opiskelija erikoistuu kielen opettamiseen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin tai talousviestintään. Opettajan pätevyyden antaa aineenopettajakoulutus. Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnoissa opiskelija erikoistuu erikoiskielten kääntämiseen, kaunokirjalliseen ja audiovisuaaliseen kääntämiseen tai tulkkausviestintään.

Maisteriopinnot suorittaneella on erinomainen kielitaito, erittäin hyvät viestintätaidot ja laaja kulttuurin tuntemus, valmius soveltaa alan tieteellistä tietoa sekä jatko-opintokelpoisuus. Saksan osaajia työllistävät mm. opetusala, kääntäminen ja tulkkaus, kulttuuri- ja matkailuala, kauppa ja elinkeinoelämä, valtionhallinto sekä media-ala.

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

Tutkinto-ohjelman maisterivaihtoehdot ovat:

 • Saksan kielen ja kulttuurin maisteriopinnot
 • Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot

Opiskelija ilmoittaa laskennallisen toisen opintovuotensa keväällä maisterivaihetta koskevan toiveensa sitovasti. Opiskelija saa määriteltyjen kriteerien perusteella täsmennetyn maisterivaiheen opinto-oikeuden ennen kolmannen opintovuoden alkua.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot edellyttävät erittäin hyvää suomen kielen taitoa. Suomen kielen taito arvioidaan maisteriopinto-oikeuden täsmentämisen yhteydessä.

Opintojen rakenne

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen kandidaattiohjelmassa rakennetaan perus- ja aineopinnoissa vahva peruskielitieto ja -taito sekä saksankielisten maiden kirjallisuuden ja kulttuurien tuntemus. Kääntämiseen ja tulkkaukseen suuntautuvat perehtyvät lisäksi kääntämisen ja tulkkauksen ammatillisiin ja tieteellisiin erityispiirteisiin.

Perusopinnot ovat yhteiset kaikille tutkinto-ohjelman opiskelijoille. Aineopinnot koostuvat kaikille yhteisistä opintojaksoista sekä vaihtoehtoisista opinnoista. Kaikille yhteisiin opintoihin kuuluu vähintään kahden kuukauden mittainen kieli- ja kulttuuriharjoittelu jossakin saksankielisessä maassa. Aineopintojen aikana opiskelija suuntautuu oman kiinnostuksensa ja suunnittelemansa maisterisuuntauksen mukaan joko saksan kielen ja kulttuurin tai saksan kääntämisen ja tulkkauksen opintoihin.

Kandidaatin tutkintoon sisältyy tutkinto-ohjelman perus- ja aineopintojen lisäksi yleisopintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä valinnaisia opintoja.

Saksan kielen ja kulttuurin syventävät opinnot koostuvat yhteisistä opinnoista, tutkielmaopinnoista ja vaihtoehtoisista opinnoista. Erikoistumisvaihtoehdot ovat talousviestintä, vieraan kielen opettaminen sekä kirjallisuus ja kulttuuri. Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnoissa opiskelija erikoistuu yhteen seuraavista erikoisaloista: 1) lain ja hallinnon käännösviestintä, 2) talouselämän ja tekniikan käännösviestintä, 3) kaunokirjallinen ja audiovisuaalinen kääntäminen, 4) yleinen tulkkausviestintä, 5) oikeustulkkaus.

Maisterin tutkintoon sisältyy tutkinto-ohjelman syventävien opintojen lisäksi metodiopintoja sekä valinnaisia opintoja.

Uramahdollisuudet

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen asiantuntijoille on tarvetta sekä kotimaisissa että kansainvälisissä tehtävissä. Tutkinto-ohjelman opinnot tarjoavat laaja-alaisen saksan kielen ja saksankielisten maiden tuntemuksen, joka mahdollistaa työskentelyn vaativissa asiantuntijatehtävissä niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma antaa akateemiset yleisvalmiudet, joita voi soveltaa erilaisilla koulutuksen, kaupan ja elinkeinoelämän, matkailun, median, hallinnon, kulttuurin ym. saksan kielen ja saksankielisten maiden asiantuntemusta vaativilla aloilla.

Saksan kielen ja kulttuurin maisteriopinnot tarjoavat vaihtoehtoisten opintojen myötä uramahdollisuuksia eritoten koulutuksen, liike-elämän ja kulttuurin aloilla. Aineenopettajiksi aikoville suositellaan jonkin toisen vieraan kielen valinnaisia opintoja eli toisen opetettavan aineen opiskelua. Aineenopettajaksi suuntaavan on suoritettava aineopinnoissa kielen ja kulttuurin opintopolku sekä suunnattava saksan kielen ja kulttuurin maisteriopintoihin. Aineenopettajakoulutukseen kuuluvat lisäksi opettajan pedagogiset opinnot, joihin on erillinen haku. Muille aloille suuntaaville sopivia valinnaisia kokonaisuuksia ovat mm. matkailuala, kauppatieteet, kansainvälinen politiikka sekä journalistiikka ja viestintä.

Yhteyksiä työelämään luodaan jo opiskelun kuluessa mm. opettajankoulutuksen tai työharjoittelun kautta, esim. yhteistyössä Tampereen ystävyyskaupunkien Essenin ja Chemnitzin kanssa. Useat opettajankoulutukseen osallistuvat opiskelijat kirjoittavat pro gradu -tutkielmansa opetukseen ja oppimiseen liittyvästä aiheesta. Opintoihin on mahdollista sisällyttää työharjoittelu.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot suorittaneet ovat sijoittuneet käännösalan yrityksiin, yksityisiksi käännös- ja tulkkauspalveluyrittäjiksi, kansainvälisten organisaatioiden ja valtionhallinnon kääntäjiksi ja terminologeiksi, konferenssi-, neuvottelu- ja asioimistulkeiksi, suomentajiksi, tv- ja elokuvakääntäjiksi, käännöskoordinaattoreiksi, toimittajiksi, kouluttajiksi tai tutkijoiksi. Työhön sijoittumista voivat edesauttaa esimerkiksi markkinoinnin, viestinnän tai juridiikan valinnaiset opinnot. Kääntäjiltä ja tulkeilta edellytetään usein useampaa työkieltä, mikä kannattaa huomioida valinnaisissa opinnoissa.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnoissa tehdään yhteistyötä alan liittojen (Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto SKTL, Suomen käännöstoimistojen liitto SKTOL, Käännösalan ammattilaiset KAJ) kanssa. Vuosittain järjestetään Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumi (KäTu) yhdessä SKTL:n kanssa. Opintoihin kuuluu pakollinen työharjoittelu tai työelämätaitokurssi, ja opinnot myös sisältävät mahdollisuuksien mukaan autenttisia käännös-, tulkkaus- ja tekstintarkastustoimeksiantoja. Tampereen yliopiston monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot on ensimmäisenä suomalaisena yliopistona hyväksytty mukaan European Master’s in Translation (EMT) -verkostoon.

Sekä saksan kielen ja kulttuurin että monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnoissa on mahdollista tehdä pro gradu -tutkielma ulkopuolisen toimeksiantajan tilauksesta. Molempien maisteriopintojen erityisalat on suunniteltu työelämän tarpeiden mukaisesti

Pätevyys

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmassa voi hankkia saksan kielen aineenopettajan pätevyyden. Pätevyyden saadakseen on suoritettava aineenopettajakoulutukseen kuuluvat kasvatustieteen opinnot, joihin sisältyviin pedagogisiin opintoihin haetaan erikseen opintojen kuluessa.

Kansainvälistyminen

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma on perusluonteeltaan kansainvälinen. Tutkinto-ohjelman opiskelijoista tulee opintojensa aikana saksankielisen alueen asiantuntijoita, jotka tuntevat syvällisesti tämän alueen kulttuurien ja yhteiskuntien erityispiirteitä. Opintoihin sisältyy kieli- ja kulttuuriharjoittelu, joka entisestään kartuttaa opiskelijan monipuolista kansainvälistä osaamista. Kaikki kansainvälistymiskokonaisuuteen (ks. yksikön kuvaus) soveltuvat tutkinto-ohjelman opintojaksot on merkitty opetussuunnitelmaan. Kansainvälistymisopintoja voi suorittaa myös mm. opiskelijavaihdossa yksikön lukuisissa vaihtokohteissa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta.

Tutkimuksen painopisteet

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelman tutkimuksen painopistealueet ovat:

kielitiede:

 • kulttuurienvälinen talousviestintä
 • kulttuurienvälinen tieteellinen viestintä
 • saksa vieraana kielenä (mukaan lukien didaktiikka ja metodiikka)
 • kontrastiivinen kielitiede (mm. fraseologia)

kirjallisuus ja kulttuuri:

 • nykykirjallisuus ja elokuva
 • kulttuuritietouden didaktiikka

käännöstiede:

 • kääntämisen ja tulkkauksen opetus ja didaktiikka
 • ammattimainen tulkkausviestintä
 • erikoisalojen kääntäminen
 • kaunokirjallinen kääntäminen

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisterin tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden jatkotutkintoihin saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen alalla.

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

 

Opiskelijahaastattelu: Ainejärjestöaktiivi saa opinnoista paljon irti (pdf)

Opiskelijaelämää

Lederhosen on Tampereen yliopiston Saksan kielen ja kulttuurin sekä kääntämisen opiskelijoiden ainekerho, joka järjestää tapahtumia ja tilaisuuksia jäsenilleen. Syksyisin pidetään jo legendaariseksi muodostuneet Oktoberfest-sitsit ja keväisin karnevaalit. Lisäksi on kahvituksia pitkin vuotta, pikkujoulut ja vapputapahtumaa.

Kieltenopiskelijoiden ainejärjestö Lexica

Kääntäjäopiskelijoiden ainejärjestö Transla

Viestintätieteiden tiedekunta

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma on osa Viestintätieteiden tiedekuntaa.

Tiedekunnan kotisivut
Tiedekunta Facebookissa
Tiedekunta Twitterissä

 

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018

 • Valinta valintakokeen tai yo-todistuksen ja valintakokeen perusteella
 • Lisäksi voidaan valita avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella

Tampereen yliopiston siirtohaku 2018

 • Haku on tarkoitettu toisista suomalaisista yliopistoista tai Tampereen yliopiston sisällä kandidaattivaiheessa siirtyville
Valitse ensin hakukohde Hakukohteet -välilehdeltä.