Koulutustarjonta

Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma

Katso koulutuksen tiedot Opintopolussa

Koulutuksen sisältö

Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma on Tampereen yliopiston tarjoama ainutlaatuinen kaksivuotinen maisterikoulutus, joka toteutetaan johtamiskorkeakoulun opintosuuntien yhteistyöllä. Maisteriohjelman opetuksesta vastaavat julkisen talousjohtamisen, julkisoikeuden, yrityksen laskentatoimen sekä yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunnat. Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä.

Koulutuksen järjestämisen taustalla ovat kotimaisen ja kansainvälisen kehityksen myötä lisääntyneet tilintarkastus- ja arviointitehtävät yhteiskunnan eri sektoreilla sekä alati kasvanut kysyntä osaavista tilintarkastuksen ja arvioinnin ammattilaisista. Koulutukselle erinomaisen pohjan tarjoaa johtamiskorkeakoulun vahva yksityisen ja julkisen sektorin laskentatoimen ja oikeustieteiden osaaminen.

Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma käsittää kaksi eri suuntausta, joiden taustalla ovat lakisääteiset tilintarkastuksen ja arvioinnin tehtävät yhteiskunnan eri sektoreilla:

  1. JHTT-suuntaus tähtää erityisesti julkisen sektorin tilintarkastuksen ja arvioinnin asiantuntijatehtäviin ja kouluttaa hallintotieteiden maistereita (HM)
  2. KHT-suuntaus tähtää ensisijaisesti yrityssektorin vastaaviin tehtäviin ja kouluttaa kauppatieteiden maistereita (KTM)

Suuntausjaon perustana ovat nykyiset auktorisoidut tilintarkastajatutkinnot (JHTT ja KHT).

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta.

Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma

Katso, millaista on opiskelu johtamiskorkeakoulussa!

Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma (KTM)

Hakumenettely

Hakukohde on mukana korkeakoulujen yhteishaussa ja koulutukseen haetaan sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja yleisistä hakuohjeista. Yhteishaussa voi hakea yhteensä kuuteen hakukohteeseen. Hakukohteista enintään kolme voi olla Tampereen yliopiston maisterikoulutuksia ja näistä vain yksi voi olla kauppatieteiden maisterin tutkintoon johtava koulutus (sisältäen myös suomenkieliset maisteriohjelmat). Suoraan maisterikoulutukseen hakevien on toimitettava hakemuksensa liitteeksi muun muassa todistuksia aiemmin suoritetuista opinnoista. Tarkista liitteitä koskevat ohjeet ennen liitteiden toimittamista.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Suoraan maisterikoulutukseen ovat hakukelpoisia hakijat, jotka ovat suorittaneet soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatin tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto) tai suorittavat sen valintaperusteissa ilmoitettuun ajankohtaan mennessä.

Sisäänotto

Hakukohteen suuntaa-antava sisäänottomäärä on 0-10. Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelmaan valitaan korkeintaan 20 opiskelijaa sekä Tampereen yliopiston omista opiskelijoista että yliopiston ulkopuolisista hakijoista. Sisäänottomäärä on maisteriohjelman KTM- ja HM -hakukohteiden yhteinen. Ohjelma alkaa syyskuussa 2018.

Valintaperusteet

Tämän hakukohteen kautta valituksi tulevat opiskelijat suorittavat kauppatieteiden maisterin tutkinnon.

Valinta maisteriohjelmaan tapahtuu harkinnanvaraisesti aiempien opintojen ja opintomenestyksen perusteella ilman valintakoetta. Ohjelmaan hyväksymisen minimiedellytyksenä on soveltuva kandidaatin tutkinto. Jos tutkinto on vielä hakuajan päättyessä kesken, hakijalle ilmoitetaan ehdollisesta valinnasta. Valinta vahvistetaan, mikäli kandidaatin tutkinto on valmis ja tutkintotodistus toimitettuna yliopiston hakijapalveluihin 6.7.2018 mennessä. Määräaika koskee myös Tampereen yliopistossa kandidaatin tutkinnon suorittavia opiskelijoita.

Myös soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon kiitettävin (4–5) arvosanoin suorittanut voidaan valita maisteriohjelmaan edellyttäen, että tutkinto on alaltaan ja sisällöltään soveltuva maisteritutkinnon pohjaksi haluttuun opintosuuntaan nähden.  Ammattikorkeakoulututkinnon tulee olla valmis hakuajan päättymiseen mennessä.

Hyväksyttäviltä voidaan edellyttää aiempaa tutkintoa täydentäviä opintoja.

Maisteriohjelmaan valituilta edellytetään sitoutumista tavoitteelliseen ja intensiiviseen opiskeluun.

Ylemmän korkeakoulututkinnon jo suorittaneita ja toista ylempää korkeakoulututkintoa suorittavia hyväksytään maisteriohjelmaan vain erittäin painavista syistä.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2018. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava johtamiskorkeakoululle osoitettuna viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.45 mennessä yliopiston kirjaamoon osoitteella Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto (käyntiosoite Kalevantie 4, päärakennus). Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Varasijamenettely

Maisterikoulutuksissa ei pääsääntöisesti ole varasijoja. Hakija voi tarkistaa mahdollisen varasijansa kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.