Koulutustarjonta

Kauppatieteiden maisterikoulutus

Osaamistavoitteet

Kauppatieteiden maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija osaa tuoda esiin ja ratkaista talouteen ja elinkeinoelämään liittyviä ongelmia ottamalla huomioon toimintaympäristöön liittyvät moninaiset ilmiöt ja niiden jatkuvan muutoksen. Opiskelija osaa kerätä, hallita ja analysoida tieteellisin ja käytännöllisin keinoin suuria tietomääriä ja tuottaa tämän perusteella selkeää kirjallista ja suullista tietoa. Opiskelija osaa toimia sekä itsenäisesti että nopeasti muuttuvissa verkostoissa. Tämä mahdollistaa toimimisen talous- ja elinkeinoelämän moninaisissa johto- ja asiantuntijatehtävissä muuttuvassa kansainvälisessä ympäristössä.

Koulutuksen sisältö

Kauppatieteiden maisteriopinnot suoritetaan yhdessä tutkinto-ohjelman kuudesta opintosuunnasta, jotka ovat vakuutus ja riskienhallinta, laskentatoimi, markkinointi, taloustiede, yrityksen johtaminen sekä yritysjuridiikka ja vero-oikeus. Opintosuunnan syventävien opintojen avulla opiskelija syventyy itseään kiinnostavin talouden ja yritystoiminnan kysymyksiin ja laatii pro gradu -tutkielman. Vapaavalintaiset opinnot antavat lisäksi huomattavan vapauden räätälöidä tutkintoa opiskelijan tarpeiden mukaan. Kieliopinnot ovat olennainen osa maisteriopintoja. 

Kauppatieteiden maisterikoulutus

Katso, millaista on opiskelu johtamiskorkeakoulussa!

Opiskelijatarinoita

Markkinointi

Kauppatieteet ovat ennakkoluuloja vastoin kaikkea muuta kuin homogeeninen ja yksiulotteinen tieteenala. Vaihtoehtoja on tarkasta tietyn alan erikoisosaamisesta esimerkiksi rahoituksen tai tilintarkastuksen parissa aina yleispäteviin tutkintoihin jotka pitävät maailman avoinna myös valmistumisen jälkeen vaikkapa markkinoinnin tai johtamisen tavoin. Lisäksi Tampereen yliopiston poikkeuksellisen laaja sivuainetarjonta ja vapaus opiskella pääaineen lisäksi lähes mitä ikinä haluaa pitävät opiskeluajan varmasti mielekkäänä ja tarjoavat laajaa perspektiiviä niin kysymyksiin taloudesta kuin elämän tarkoituksestakin.

Eero, markkinoinnin opiskelija

Taloustiede

Minua ovat aina kiinnostaneet yhteiskunnalliset asiat; lukiossakin lempiaineita olivat historia ja yhteiskuntaoppi. Taloustieteen matemaattisuus ja tilastotieteen opintojen määrä hieman huolettivat aluksi, vaikka olenkin lukenut pitkän matematiikan lukiossa. Taloustieteen matematiikan ja mikrotalousteorian kursseilla kuitenkin huomasin, että kaikki asiat kyllä käydään alusta asti huolellisesti läpi, eikä haittaa, vaikka jotakin olisi lukioajoista päässyt unohtumaan. Moni myös opiskelee taloustiedettä, vaikkei olisi lukenut pitkää matematiikkaa. Matematiikka ja tilastotiede ovat kuitenkin vain välineitä ja työkaluja, eivätkä itse tarkoitus. Taloustiede on erittäin vahvasti yhteiskuntatiede, vaikka se onkin kauppatieteiden alla tutkintorakenteessa. Moni taloustieteilijä lukeekin jotakin sivuainetta kauppatieteiden ulkopuolelta, kuten politiikan tutkimusta, psykologiaa tai sosiologiaa. Sivuainevalinnoilla opiskelija pystyy hyvin profiloimaan tutkintoaan haluamaansa suuntaan.

Olli-Matti, taloustieteen opiskelija

Vakuutus ja riskienhallinta

Vakuutustieteen ehdottomana etuna on tutkinnon ainutlaatuisuus, jonka vuoksi vakuutustieteilijät löytävät oman alan töitä jo ensimmäisestä kesästä alkaen. Arvokkaan työkokemuksen lisäksi saamme myös opintopisteitä työskentelystä, sillä opintoihimme kuuluu pakollisena suorituksena kaksi työharjoittelujaksoa.

Opiskelupaikan saavuttaminen Tampereen yliopistosta pääsykoepisteiden valossa voi näyttää melko haastavalta. Numeroita ei kuitenkaan kannata pelästyä vaan laadukas työ pääsykoekirjojen parissa palkitsee unelmiesi opiskelupaikalla! Yhden kevään uhraaminen kirjastossa takaa hauskat viisi vuotta Tampereella ja tulevaisuuden, joka todellakin on ruusuinen! Tsemppiä pääsykoepuristukseen, nähdään kampuksella seuraavan lukuvuoden alkaessa!

Joni, vakuutuksen ja riskienhallinnan opiskelija

Yrityksen johtaminen

Edustan ensimmäistä vuosikurssia, joka teki pääainevalinnan vasta opiskelujen alettua. Yrityksen johtaminen oli kuitenkin minulle selkeä valinta jo ennen kuin opinnot olivat alkaneet ja päätös vain vahvistui ajan myötä. Yrityksen johtaminen tarjoaa valmiudet työskennellä monenlaisissa asiantuntija- sekä johtotehtävissä niin pienissä kuin suurissakin yrityksissä. Tärkeimmäksi olen kokenut opintojeni aikana oman ajattelukyvyn kehittymisen.

Tommi, yrityksen johtamisen opiskelija

Yrityksen laskentatoimi

Parastahan laskentatoimessa on se, että se kulkee vahvasti mukana jokaisessa yrityksessä, eli sitä tarvitaan kaikkialla. Laskentatoimen opiskelu auttaa ymmärtämään, miksi yrityksissä tehdään tietynlaisia päätöksiä ja mihin laskentainformaatioon kaikki valinnat perustuvat. Laskentatoimen kursseilla saa itse ratkaista ongelmia, laskea erilaisia laskelmia sekä päätellä ja analysoida lopputuloksia. Opiskelija pääsee heti tekemään, kokeilemaan ja kehittymään.

Hanna, yrityksen laskentatoimen opiskelija

Yritysjuridiikka ja vero-oikeus

Vaikka yritysjuridiikan opiskelu on lähtökohtaisesti hyvin teoreettista, tuo siihen oman vivahteensa käytännönläheiset case-esimerkit, joita jokaisella kurssilla käydään läpi enemmän tai vähemmän. Yksi mielenkiintoisimmista kursseista on ollut kandivaiheessa käytävä oikeustapausanalyysikurssi, jossa jokainen opiskelija saa perinpohjaisesti syventyä itse valitsemaansa oikeustapaukseen ja soveltaa kursseilla oppimiaan taitoja sekä keskustella johtopäätöksistään muiden opiskelijoiden kanssa. Sanoisin, että opinnoissani olen keskeisimpänä päässyt kehittämään perustelemisen taitojani, ongelmanrataisukykyä ja johdonmukaista ajattelua, joihin moni asia yritysjuridiikassa nojautuu.

Anna, yritysjuridiikan opiskelija

 

Olen ollut enemmän kuin tyytyväinen pääainevalintaani. Vero-oikeuden professoreina toimii alansa huippuja, joten opetuksen laatu on taattu. Tampereen yliopiston vero-oikeuden opinnot ovat ainutlaatuiset, sillä missään muualla Suomessa vero-oikeutta ei opeta näin laajasti. Yksi vero-oikeuden ehdottomista valttikorteista on ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen suoritettava työharjoittelu, joka järjestetään käytännössä kokonaan yliopiston puolesta. Oli hienoa päästä jo ensimmäisen vuoden jälkeen oman alan töihin, ja tuo työkokemus on auttanut saamaan parempia töitä seuraavinakin kesinä. Olemme erittäin haluttua tavaraa työmarkkinoilla, minkä olen itsekin päässyt jo kokemaan.

Kati, vero-oikeuden opiskelija

Taloustieteen opintosuunta

Taloustiede (tai kansantaloustiede, kuten sitä myös kutsutaan) tutkii ja arvioi markkinatalouden toimintaa mikro- eli talousyksikkötasolla ja makro- eli kokonaistasolla. Mikrotalousteoria keskittyy kansalaisten, yritysten ja muiden talousyksikköjen päätöksentekoon, markkinaratkaisuihin ja markkinamekanismin rajoitteisiin. Makrotalousteoria puolestaan keskittyy esimerkiksi rahatalouteen, talouskasvuun ja suhdannevaihteluun sekä niihin liittyvään talous- ja yhteiskuntapolitiikan tarpeeseen.  

Taloustieteellä on pitkä perinne matemaattisiin teoriamuotoiluihin ja tilastollisiin menetelmiin perustuvana tieteenalana. Tampereen yliopiston opetuksessa painotetaan lähestymistavan sovellettavuutta käytännön kysymyksiin, kuten julkistaloutta, euroaluetta, kehitysmaita ja työmarkkinoita koskeviin politiikkasuosituksiin ja vaikuttavuusarvioihin.

Yhteiskunnallisen merkityksensä ansiosta taloustiede on yksi Nobel-palkituista tieteenaloista, ja kansainvälisesti tunnistettu taloustieteen tutkinto antaa erittäin hyvät työelämävalmiudet kotimaassa ja ulkomailla. Tampereelta valmistuneita ekonomisteja onkin totuttu näkemään talouden ja taloudellisen vaikuttamisen huipputehtävissä.

Katso koulutuksen tiedot Opintopolussa

Taloustiede (tai kansantaloustiede, kuten sitä myös kutsutaan) tutkii ja arvioi markkinatalouden toimintaa mikro- eli talousyksikkötasolla ja makro- eli kokonaistasolla. Mikrotalousteoria keskittyy kansalaisten, yritysten ja muiden talousyksikköjen päätöksentekoon, markkinaratkaisuihin ja markkinamekanismin rajoitteisiin. Makrotalousteoria puolestaan keskittyy esimerkiksi rahatalouteen, talouskasvuun ja suhdannevaihteluun sekä niihin liittyvään talous- ja yhteiskuntapolitiikan tarpeeseen.  

Taloustieteellä on pitkä perinne matemaattisiin teoriamuotoiluihin ja tilastollisiin menetelmiin perustuvana tieteenalana. Tampereen yliopiston opetuksessa painotetaan lähestymistavan sovellettavuutta käytännön kysymyksiin, kuten julkistaloutta, euroaluetta, kehitysmaita ja työmarkkinoita koskeviin politiikkasuosituksiin ja vaikuttavuusarvioihin.

Yhteiskunnallisen merkityksensä ansiosta taloustiede on yksi Nobel-palkituista tieteenaloista, ja kansainvälisesti tunnistettu taloustieteen tutkinto antaa erittäin hyvät työelämävalmiudet kotimaassa ja ulkomailla. Tampereelta valmistuneita ekonomisteja onkin totuttu näkemään talouden ja taloudellisen vaikuttamisen huipputehtävissä.

Katso koulutuksen tiedot Opintopolussa

Hakumenettely

Hakukohde on mukana korkeakoulujen yhteishaussa ja koulutukseen haetaan sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja yleisistä hakuohjeista. Yhteishaussa voi hakea yhteensä kuuteen hakukohteeseen. Hakukohteista enintään kolme voi olla Tampereen yliopiston maisterikoulutuksia ja näistä vain yksi voi olla kauppatieteiden maisterin tutkintoon johtava koulutus (sisältäen myös suomenkieliset maisteriohjelmat). Suoraan maisterikoulutukseen hakevien on toimitettava hakemuksensa liitteeksi muun muassa todistuksia aiemmin suoritetuista opinnoista. Tarkista liitteitä koskevat ohjeet ennen liitteiden toimittamista.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Suoraan maisterikoulutukseen ovat hakukelpoisia hakijat, jotka ovat suorittaneet soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatin tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto) tai suorittavat sen valintaperusteissa ilmoitettuun ajankohtaan mennessä.

Sisäänotto

Hakukohteen suuntaa-antava sisäänottomäärä on 0-10 opiskelijaa. Kauppatieteiden  tutkinto-ohjelman maisterikoulutusten ja siirtohaun 2018 yhteinen sisäänottomäärä on enintään 50 opiskelijaa, joka sisältää suoraan maisterin tutkintoon valittavat opiskelijat sekä siirtohaussa Tampereen yliopiston sisällä tutkinto-ohjelmaa vaihtavat.

Valintaperusteet

Opiskelijat valitaan soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon perusteella suorittamaan kauppatieteiden maisterin tutkintoa. Valinta tapahtuu ilman erillistä valintakoetta. Valintajonoja on kaksi. Minimivalintakriteereiden täyttyminen ei sinällään riitä hyväksytyksi tulemiseen, vaan hyvistä hakijoista valitaan ansioituneimmat. Myös opintosuuntien resursseilla on merkitystä valintapäätöksiä tehtäessä.

Maisterin tutkintoon hyväksyminen voi edellyttää enintään 30 opintopisteen laajuiset aiempaa tutkintoa täydentävät opinnot. Jos täydentävät opinnot näyttävät ylittävän 30 opintopistettä, kyse ei ole soveltuvan alan tutkinnosta.

Ylemmän korkeakoulututkinnon jo suorittaneita voidaan hyväksyä vain erittäin perustelluista syistä.

Valintajono 1. Vastaavan/soveltuvan alan alemman korkeakoulututkinnon (yliopistotutkinnon) kotimaassa tai ulkomailla suorittaneet 

Hyväksymisen edellytyksenä ovat seuraavat minimivalintakriteerit:

  • hakijalla on soveltuva kandidaatin tutkinto. Jos tutkinto on vielä hakuajan päättyessä kesken, hakijalle ilmoitetaan ehdollisesta valinnasta. Valinta vahvistetaan, mikäli kandidaatin tutkinto on valmis ja tutkintotodistus toimitettu yliopiston hakijapalveluihin 6.7.2018 mennessä. Määräaika koskee myös Tampereen yliopistossa kandidaatin tutkinnon suorittavia opiskelijoita.
  • hakija on osoittanut hyvää opintomenestystä (opintosuoritusten arvosanojen lisäksi huomioidaan tutkinnon suorittamiseen käytetty aika sekä se, että tutkintoa ei voida katsoa sisällöllisesti vanhentuneeksi)
  • hakijalla on perustellut syyt

Edellytyksenä hyväksymiselle on, että hakija luopuu mahdollisesta aiemmasta Tampereen yliopiston opinto-oikeudestaan.

Valintajono 2. Tradenomitutkinnon ammattikorkeakoulussa suorittaneet

Hyväksymisen edellytyksenä ovat seuraavat minimivalintakriteerit:

  • tradenomitutkinto, joka on soveltuva suhteessa haettavaan maisteriopintosuuntaan (tutkinnon on oltava suoritettuna ennen hakuajan päättymistä)
  • hakija on osoittanut erinomaista opintomenestystä (4-5) (opintosuoritusten arvosanojen lisäksi huomioidaan tutkinnon suorittamiseen käytetty aika sekä se, että tutkintoa ei voida katsoa sisällöllisesti vanhentuneeksi)
  • hakijalla on perustellut syyt

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2018. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava johtamiskorkeakoululle osoitettuna viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.45 mennessä yliopiston kirjaamoon osoitteella Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto (käyntiosoite Kalevantie 4, päärakennus). Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Varasijamenettely

Maisterikoulutuksissa ei pääsääntöisesti ole varasijoja. Hakija voi tarkistaa mahdollisen varasijansa kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.