Koulutustarjonta

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

Katso koulutuksen tiedot Opintopolussa

Osaamistavoitteet

Kandidaatin tutkinnon suorittanut opiskelija

 • hallitsee tietojenkäsittelytieteiden perusteet ja pystyy seuraamaan alan kehitystä,
 • tuntee tieteellisen ajattelun perusteet ja osaa soveltaa niitä omassa työskentelyssään,
 • on hankkinut ylempään korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa tarvittavat tiedot ja taidot,
 • osaa soveltaa hankkimaansa tietoa kansainvälistyvässä työelämässä
 • osaa viestiä ammatillisissa tilanteissa suomeksi, ruotsiksi ja yhdellä vieraalla kielellä
 • tuntee alan eettiset normit ja soveltaa niitä työssään ja
 • on kyvykäs oman työnsä kehittämiseen.

Kandidaatin tutkinnon suorittanut opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja arvioida tietoteknisiä ratkaisuja uusissa sovellustilanteissa. Hänen osaamisensa painottuu ohjelmointiin, erilaisiin suunnittelu- ja arviointimenetelmiin, yhteistyötaitoihin ja käyttäjän ymmärtämiseen. Vankan ammatillisen pohjan lisäksi hänellä on kykyä tieteelliseen ajatteluun ja ongelmanratkaisuun. Kandidaattiohjelmassa luodaan pohjaa niin akateemisella uralla kuin käytännön työelämässäkin vaadittavien taitojen kehittämiselle. Perusammatillisten tietojen ja taitojen ohella opiskelijalla on valmistuttuaan valmiudet jatkaa opintojaan maisterin tutkinnossa ja kyky ylläpitää ammattitaitoaan koko työuran ajan nopeasti kehittyvällä alalla.

Maisterin tutkinnon suorittanut opiskelija

 • hallitsee syvällisesti jonkin tietojenkäsittelytieteiden suuntauksen,
 • tuntee tieteelliseen ajattelutavan ja osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja,
 • on motivoitunut jatkuvaan oppimiseen,
 • kykenee tieteellisiin jatko-opintoihin,
 • osaa soveltaa hankkimaansa tietoa ja toimia kansainvälistyvässä työelämässä
 • osaa viestiä ammatillisissa ja tieteellisissä tilanteissa,
 • tuntee alan eettiset normit ja soveltaa niitä työssään ja
 • kykenee oman työnsä kehittämiseen.

Maisterivaiheen opinnot jakautuvat maisteriopinnoittain; maisteriopintojen valinnalla ja harkituilla valinnaisilla opinnoilla opiskelija voi kehittää asiantuntijuuttaan moneen suuntaan.

Koulutuksen sisältö

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnot. Kandidaatin tutkinto on kaikille yhteinen, mutta antaa runsaasti mahdollisuuksia valintoihin sekä omalla tieteenalalla että muiden aineiden opintojen suhteen. Maisterin tutkinnon voi suorittaa suomenkielisessä tietojenkäsittelyopin maisterikoulutuksessa tai englanninkielisessä Software Development, Computational Big Data Analytics tai Human-Technology Interaction -maisteriohjelmassa.

Tietojenkäsittelytieteistä on tullut yksi perustieteistä. Tietojenkäsittelyn peruskysymyksiä ovat esimerkiksi seuraavat: miten tietoa tulisi tallentaa ja järjestää, miten tietoa käsitellään, millaisia ohjelmointimenetelmiä on tarjolla ja kuinka suuria tietomassoja hallitaan ja miten ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutus toimii parhaiten. Osaamisen täydentäminen sopivilla valinnaisilla opinnoilla (esimerkiksi kauppatieteet, informaatiotutkimus ja interaktiivinen media, hallintotieteet, bioinformatiikka, matematiikka, psykologia tai tilastotiede) antaa erinomaiset valmiudet toimia yhteiskunnan ja talouselämän erilaisissa tehtävissä. Onkin eduksi, että opiskelija omien kiinnostuksen kohteidensa perusteella rakentaa oman erityisen osaamisprofiilinsa, jonka avulla hän voi menestyksekkäästi markkinoida itseään työmarkkinoilla.

Tietojenkäsittelytieteiden opinnot antavat laaja-alaiset valmiudet sijoittua monenlaisiin informaatioalojen tehtäviin, työntekijänä yksityisellä tai julkisella sektorilla tai yrittäjänä. Työkokemuksen karttuessa on mahdollista edetä vaativampiin asiantuntijatehtäviin sekä esimies- ja johtotehtäviin.

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

Kaikki kandidaattiohjelman opiskelijat suorittavat yhteiset perusopinnot ja yhteisiä aineopintoja. Osa kandidaatin tutkinnon aineopinnoista ja valinnaisista opinnoista kannattaa valita sen mukaan, mihin maisteriopintoihin tähtää.

Maisteriopintosuunta valitaan pääsääntöisesti toisen opiskeluvuoden aikana. Tutkinto-ohjelman maisteriopinnot on mahdollista suorittaa jossain seuraavista:

1) Tietojenkäsittelyopin maisteriopinnot

2) Master's Degree Programme in Computational Big Data Analytics (Laskennallisen suurten tietoaineistojen analysoinnin maisteriopinnot)

3) Master's Degree Programme in Software Development (Ohjelmistokehityksen maisteriopinnot)

4) Master's Degree Programme in Human-Technology Interaction (Ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen maisteriopinnot) viestintätieteiden tiedekunnassa.

Master's Degree Programme in Computational Big Data Analytics toteutetaan yhteistyössä matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman kanssa. Viestintätieteiden tiedekunnassa oleva Master's Degree Programme in Human-Technology Interaction toteutetaan yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) kanssa.

Englanninkielisten koulutusten syventävät opinnot toteutetaan englanniksi ja opinnot ovat yhteiset kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Joitain ohjelman opintojaksoja ja pro gradu on mahdollista tehdä suomeksi.

Opintojen rakenne

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa seuraavat tutkinnot

 • Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK)
 • Filosofian maisterin tutkinto (FM)

Jatkotutkintoina voi suorittaa lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot.

Tutkintorakenne

Tutkintorakenne on kaksiportainen. Opiskelijat suorittavat ensin luonnontieteen kandidaatin tutkinnon (180 op) ja sen jälkeen filosofian maisterin tutkinnon (120 op).

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK), 180 op

 • Tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot 40 op
 • Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 25 op
 • Aineopinnot 60 op
 • Tutkinto-ohjelman valinnaiset opinnot 55 op

Filosofian maisterin tutkinto (FM), 120 op

 • Maisteriopintojen syventävät opinnot 80 op
 • Valinnaiset opinnot 40 op

Computational Big Data Analytics -ohjelmassa on tästä poikkeava rakenne.

Yksityiskohtaiset tutkintorakenteet on esitetty tutkintokuvausten yhteydessä.

Uramahdollisuudet

Alan työvoimalla on jatkuvasti kysyntää ja palkkataso on vaativan koulutuksen mukainen.

Tietojenkäsittelytieteiden opetus ja tutkimus on usein sovelluslähtöistä. Esimerkiksi ohjelmistokehityksen alalla yritetään ratkaista ongelmia jotka vaivaavat ohjelmistoteollisuutta, laskentamenetelmien alalla kehitetään algoritmeja, jotka ratkaisevat haastavia käytännön laskentaongelmia, tietojärjestelmätieteessä tutkitaan sitä, miten tietotekniset järjestelmät voivat parhaiten hyödyttää organisaatioita ja ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen alalla samaan pyritään usein yksittäisen käyttäjän näkökulmasta. Suuri osa tietojenkäsittelytieteen alalla tehtävästä tutkimuksesta tapahtuu projekteissa, joissa tavoitteena on tuotekehitys. Tutkimusta tehdään yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten välisenä yhteistyönä. Opintojen aikana työelämäyhteydet tulevat tutkimusmenetelmien ja aiheiden osalta esiin aina, kun puhutaan tutkimuksen tuloksista. Opintojen aikana edistetään kontakteja yrityksiin erilaisten kehittämishankkeiden ja vierailuluentojen avulla. Tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoilla on suoraa yhteistyötä alan yritysten kanssa esimerkiksi opintojaksoilla Projektityö, Innovaatioprojekti ja Harjoittelu.

Alan työllisyystilanne on hyvä, mutta työssäkäynti lukukausien aikana hidastaa opiskelua. Opintojaksojen järjestelyjä suunniteltaessa oletetaan, että opiskelu on päätoimista.

Tietojenkäsittelytieteiden opinnot antavat laaja-alaiset valmiudet sijoittua monenlaisiin informaatioalojen tehtäviin, työntekijänä yksityisellä tai julkisella sektorilla tai yrittäjänä. Työkokemuksen karttuessa on mahdollista edetä vaativampiin asiantuntijatehtäviin sekä esimies- ja johtotehtäviin. Valinnaiset opinnot ja erikoistuminen johonkin tietojenkäsittelytieteiden osa-alueeseen vaikuttavat työmahdollisuuksiin, joten oman tutkinnon sisältö kannattaa suunnitella huolella. Työelämässä sosiaaliset taidot ja riittävä kielitaito ovat tärkeitä menestymisen osatekijöitä.

Jatko-opinnot ja tohtorin tutkinnon suorittaminen avaavat mahdollisuudet tutkijan uraan. Tohtorit työllistyvät yliopistojen ja korkeakoulujen lisäksi myös muihin vaativiin työtehtäviin.

Kansainvälistyminen

Tietojenkäsittelytieteiden ala on luonteeltaan kansainvälistä. Kandidaattiopintojen vaiheessa opiskelija voi opiskella joillain kursseilla englannin kielellä yhdessä kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Maisterivaiheen opintojaksoista suuri osa järjestetään englanniksi.

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoilla on lisäksi mahdollisuus hankkia kansainvälistä osaamista esimerkiksi osallistumalla opiskelijavaihtoon, harjoitteluun ulkomailla tai ulkomaisten opiskelijoiden tuutorointiin. Kansainvälisyyttä tukevat opinnot voidaan koota erilliseksi kokonaisuudeksi, joka merkitään tutkintotodistukseen.

Tutkinto-ohjelman opiskelijat voivat lähteä vaihtoon esimerkiksi ERASMUS-vaihto-ohjelman kautta tai kahdenvälisen vaihtosopimuksen perusteella.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta.

Tutkimuksen painopisteet

Opetus liittyy tiiviisti tutkinto-ohjelman henkilökunnan käynnissä olevaan tutkimukseen ja kehittämisprojekteihin. Erityisesti syventävien opintojen teemat perustuvat ko. ohjelman alalla tehtävään tutkimustyöhön.

Tutkinto-ohjelmassa tehtävän tutkimuksen painopistealueita ovat luonnontieteiden tiedekunnassa data-analyysi, ohjelmistot, tietokannat ja tietojärjestelmät. Viestintätieteiden tiedekuntaan sijoittuvassa Human-Technology Interaction -maisteriohjelmassa tutkimuksen painopistealueita ovat moniaistiset käyttöliittymät, käytettävyys ja käyttäjäkokemus.

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisterin tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden tutkinto-ohjelman alalla.

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

Tietojenkäsittelytieteistä on tullut yksi perustieteistä. Keskeisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi seuraavat: miten tietoa tulisi tallentaa ja järjestää, miten tietoa käsitellään ja kuinka suuria tietomassoja hallitaan. Osaamisen täydentäminen sopivilla valinnaisilla opinnoilla antaa erinomaiset valmiudet toimia erilaisissa tehtävissä.

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnot. Kandidaatin tutkinto on kaikille yhteinen, mutta antaa runsaasti mahdollisuuksia valintoihin sekä omalla tieteenalalla että muiden aineiden opintojen suhteen. Maisterin tutkinnon voi suorittaa suomenkielisessä tietojenkäsittelyopin maisterikoulutuksessa tai englanninkielisessä Software Development, Computational Big Data Analytics tai Human-Technology Interaction -maisteriohjelmassa.

Tervetuloa luonnontieteiden tiedekuntaan eli LUOhon!

Tietojenkäsittelytieteiden opiskelijakuva

Minne meiltä valmistuneet ovat sijoittuneet?

Katso tarkemmin töissä.fi –palvelusta: tietojenkäsittelytiede

Opiskelijaelämää

Tietojenkäsittelytieteiden, matematiikan sekä tilastotieteen ainejärjestö Luuppi ry auttaa jäseniään verkostoitumaan oman alansa opiskelijoiden kanssa. Luuppi ry:n toimistolla voi opiskella, kysyä apua oman tai muiden vuosikurssien opiskelijoilta, käyttää järjestön tarjoamia tietokoneita sekä nauttia jäsenistölle tarjottavaa kahvia, teetä ja kaakaota. Lisäksi Luuppi tarjoaa mahdollisuuden osallistua lukuisille yritysexcursioille Tampereella sijaitseviin it-yrityksiin. Luupin sähköpostilistoilla jaetaan lukuisia työtarjouksia. Jäsenistölle on tarjolla myös kattava tarjonta erilaista vapaa-ajan toimintaa mukaan lukien liikuntaa, opiskelijoiden bileitä ja akateemisiin pöytäjuhlia luuppilaisten sekä muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden kanssa sekä opinnoissa auttavia pajoja.

Luuppi

Luonnontieteiden tiedekunta

LUO blogi

 

 

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018

 • Valinta yo-todistuksen, valintakokeen tai näiden yhdistelmän perusteella
 • Lisäksi voidaan valita avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen sekä kilpailumenestyksen perusteella

Tampereen yliopiston siirtohaku 2018

 • Haku on tarkoitettu toisista suomalaisista yliopistoista tai Tampereen yliopiston sisällä kandidaattivaiheessa siirtyville
Valitse ensin hakukohde Hakukohteet -välilehdeltä.