Koulutustarjonta

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median maisterikoulutus

Osaamistavoitteet

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:

 • hallitsee opintosuuntansa laaja-alaiset ja erikoistuneet käsitteet, menetelmät ja tiedot
 • kykenee tieteelliseen ongelmanratkaisuun ja sen raportointiin
 • kykenee työskentelemään informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median sovellusalojen asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä
 • ymmärtää alan muuttuvan luonteen ja on valmis kehittämään omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan
 • osaa viestiä ja kykenee aktiiviseen vuorovaikutukseen tieteellisillä ja muilla foorumeilla
 • voi jatkaa opintojaan tieteellisessä jatkokoulutuksessa

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median maisteriopinnot antavat laaja-alaiset valmiudet sijoittua erilaisiin informaatioalan tehtäviin. Tutkinnon suorittaneet työskentelevät asiantuntija- ja johtotehtävissä mm. kirjastoissa, arkistoissa, verkkopalvelu- ja pelialan yrityksissä sekä tutkimuskeskuksissa. Työskentely informaatioalan nopeasti muuttuvalla kentällä edellyttää vahvaa käsitteellistä ja teoreettista osaamista sekä valmiutta tiedon soveltamiseen ja alan kehityksen jatkuvaan seuraamiseen.

Opintojen rakenne

FM-tutkinnon rakenne (yhteensä 120 op):

 • Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median syventävät opinnot 80 op
 • Valinnaiset opinnot 40 op

Uramahdollisuudet

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median maisteriopinnot antavat laaja-alaiset valmiudet sijoittua erilaisiin informaatioalan tehtäviin. Tutkinnon suorittaneet työskentelevät asiantuntija- ja johtotehtävissä mm. kirjastoissa, arkistoissa, verkkopalvelu- ja pelialan yrityksissä sekä tutkimuskeskuksissa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta.

Tutkimuksen painopisteet

Tiedonhaun, tiedonhankinnan ja pelitutkimuksen tutkimusryhmät ovat kansainvälisesti näkyviä ja kuuluvat monin osin alueensa kansainväliseen parhaimmistoon. Tutkinto-ohjelmalla on tiivis yhteys TRIM-tutkimuskeskuksessa tehtävään tutkimukseen. Tutkimuskeskuksen tutkijat toimivat usein tutkinto-ohjelman opettajina ja toisaalta erilaiset tutkimushankkeet tarjoavat tutkinto-ohjelman opiskelijoille tehtävänantoja ja toisinaan harjoittelupaikkoja tutkimusapulaisina.

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisterin tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden tutkinto-ohjelman alalla.

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median maisterikoulutus

 

Tutkinto-ohjelman Facebook-sivu

Ainejärjestö UDK:n verkkosivut

 

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma on osa Viestintätieteiden tiedekuntaa:

Tiedekunnan verkkosivut

Tiedekunnan Facebook-sivu

Tiedekunta Twitterissä

Kirjasto- ja tietopalvelujen opintosuunta

Koulutuksen sisältö

Työskentely informaatioalan nopeasti muuttuvalla kentällä edellyttää vahvaa käsitteellistä ja teoreettista osaamista sekä valmiutta tiedon soveltamiseen ja alan kehityksen jatkuvaan seuraamiseen.

Kirjasto- ja tietopalvelujen maisteriopintojen keskiössä ovat alan arvioinnin, kehittämisen ja markkinoinnin haasteet yhteiskunnallisessa, teknologisessa ja ammatillisessa kontekstissa. Opinnot tarjoavat monialaisen, teoriapainotteisen ja tutkimukseen perustuvan tietopohjan sekä valmiudet asiantuntijana kehittymiseen. Maisterikoulutus tuottaa valmiuksia toimia kirjasto- ja informaatioalan asiantuntija- ja johtotehtävissä julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa.

Osaamistavoitteet

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:

 • hallitsee opintosuuntansa laaja-alaiset ja erikoistuneet käsitteet, menetelmät ja tiedot.
 • kykenee tieteelliseen ongelmanratkaisuun ja sen raportointiin.
 • kykenee työskentelemään informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median sovellusalojen asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä.
 • ymmärtää alan muuttuvan luonteen ja on valmis kehittämään omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan.
 • osaa viestiä ja kykenee aktiiviseen vuorovaikutukseen tieteellisillä ja muilla foorumeilla.
 • voi jatkaa opintojaan tieteellisessä jatkokoulutuksessa.

Suuntautumisvaihtoehdon suoritettuaan opiskelija opintojaksovalinnastaan riippuen:

 • tuntee tiedon organisoinnin, dokumenttien kuvailun ja informaatioarkkitehtuurin periaatteet kirjastoissa, arkistoissa ja verkkoympäristöissä.
 • omaa valmiudet osallistua kokoelmatyön suunnitteluun ja toteutukseen.
 • tuntee tieteellisen julkaisutoiminnan osa-alueet.
 • ymmärtää kirjastojen toiminnan tutkimuksen ja arvioinnin tutkimuksellista perustaa.
 • ymmärtää kirjasto- ja tietopalvelujen roolia yhteiskunnassa.

Katso koulutuksen tiedot Opintopolussa

Koulutuksen sisältö

Työskentely informaatioalan nopeasti muuttuvalla kentällä edellyttää vahvaa käsitteellistä ja teoreettista osaamista sekä valmiutta tiedon soveltamiseen ja alan kehityksen jatkuvaan seuraamiseen.

Kirjasto- ja tietopalvelujen maisteriopintojen keskiössä ovat alan arvioinnin, kehittämisen ja markkinoinnin haasteet yhteiskunnallisessa, teknologisessa ja ammatillisessa kontekstissa. Opinnot tarjoavat monialaisen, teoriapainotteisen ja tutkimukseen perustuvan tietopohjan sekä valmiudet asiantuntijana kehittymiseen. Maisterikoulutus tuottaa valmiuksia toimia kirjasto- ja informaatioalan asiantuntija- ja johtotehtävissä julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa.

Osaamistavoitteet

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:

 • hallitsee opintosuuntansa laaja-alaiset ja erikoistuneet käsitteet, menetelmät ja tiedot.
 • kykenee tieteelliseen ongelmanratkaisuun ja sen raportointiin.
 • kykenee työskentelemään informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median sovellusalojen asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä.
 • ymmärtää alan muuttuvan luonteen ja on valmis kehittämään omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan.
 • osaa viestiä ja kykenee aktiiviseen vuorovaikutukseen tieteellisillä ja muilla foorumeilla.
 • voi jatkaa opintojaan tieteellisessä jatkokoulutuksessa.

Suuntautumisvaihtoehdon suoritettuaan opiskelija opintojaksovalinnastaan riippuen:

 • tuntee tiedon organisoinnin, dokumenttien kuvailun ja informaatioarkkitehtuurin periaatteet kirjastoissa, arkistoissa ja verkkoympäristöissä.
 • omaa valmiudet osallistua kokoelmatyön suunnitteluun ja toteutukseen.
 • tuntee tieteellisen julkaisutoiminnan osa-alueet.
 • ymmärtää kirjastojen toiminnan tutkimuksen ja arvioinnin tutkimuksellista perustaa.
 • ymmärtää kirjasto- ja tietopalvelujen roolia yhteiskunnassa.

Katso koulutuksen tiedot Opintopolussa

Hakumenettely

Hakukohde on mukana korkeakoulujen yhteishaussa ja koulutukseen haetaan sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja maisterikoulutusten ja -ohjelmien hakuohjeista. Yhteishaussa voi hakea yhteensä kuuteen hakukohteeseen. Hakukohteista enintään kolme voi olla Tampereen yliopiston maisterikoulutuksia.

Kirjasto- ja tietopalvelujen opintosuuntaan hakevien on toimitettava seuraavat liitteet:

 • Perustelukirje opinto-oikeuden hakemiseen, ks. ohje
 • Kopio suorittamasi korkeakoulututkinnon (ammattikorkeakoulu- ja/tai yliopistotutkinto) tutkintotodistuksesta
 • Kopio tutkintotodistukseesi liittyvästä opintosuoritusotteesta sekä suoritusotteet mahdollisista suorittamistasi avoimista tai erillisistä yliopisto-opinnoista
 • Todistusjäljennökset olennaisesta työkokemuksesta
 • Tulostettu kopio hakulomakkeesta

Katso lisätietoja osoitteesta www.uta.fi/opiskelijaksi/hakemuksen-liitteet.

Huom. Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman omat maisteriopiskelijat: Jos olet tullut aiemmin hyväksytyksi suoraan informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman maisteritutkintoon (FM) ja haluat hakea siirtoa saman tutkinto-ohjelman sisällä toiseen maisterikoulutukseen, hae siirtoa vapaamuotoisella hakemukselle hakemasi koulutuksen maisterihaun aikataulun mukaisesti. Perusteltu hakemus maisterikoulutuksen vaihtamiseksi toimitetaan tiedekunnan toimistoon.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Suoraan maisterikoulutukseen ovat hakukelpoisia hakijat, jotka ovat suorittaneet alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatin tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto) tai suorittavat sen valintaperusteissa ilmoitettuun ajankohtaan mennessä.

Kielitaitovaatimukset

Suomenkieliseen kirjasto- ja tietopalveluiden maisterikoulutukseen hakeva voidaan hyväksyä opiskelijaksi maisterihaussa vain, mikäli hänellä on opintoja varten riittävä suomen kielen taito. Ks. lisätietoja suomen kielen taidon todentamisesta.

Sisäänotto

Enintään 10 opiskelijaa

Valintaperusteet

Maisterihaussa hakjoita valitaan pelkkään maisteritukintoon (FM).

Maisterihaussa valinta tapahtuu aikaisempien opintojen tai aikaisempien opintojen ja työkokemuksen ja muun osaamisen perusteella harkinnanvaraisesti ilman valintakoetta.

Minimivalintakriteerien täyttyminen ei sinänsä riitä hyväksytyksi tulemiseen, vaan monista hyvistä hakijoista valitaan ansioituneimmat. Maisterihakuun varattua kiintiötä ei ole velvoitetta ottaa täyteen. Maisterin tutkintoon hyväksyminen voi edellyttää täydentävien opintojen suorittamista. Opiskelijoille laaditaan opintojen täydentämiseksi henkilökohtainen, kirjasto- ja tietopalveluiden opintoihin painottuva opintosuunnitelma. Opiskelijalta voidaan edellyttää myös opintoja, jotka perehdyttävät tieteelliseen kirjoittamiseen ja tutkimuksen tekemiseen informaatiotieteissä. Täydentävät opinnot suoritetaan varsinaisten tutkinto-opintojen aikana.

Ylemmän korkeakoulututkinnon jo suorittaneita ja toista ylempää korkeakoulututkintoa suorittavia voidaan hyväksyä vain erittäin perustelluista syistä.

Tiedekunta varaa mahdollisuuden käyttää hakijoiden haastattelua osana valintaprosessia.

1. Vastaavan/soveltuvan alan alemman korkeakoulututkinnon (yliopistotutkinnon) kotimaassa tai ulkomailla suorittaneet

Hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on osoittanut tiedekunnan riittäväksi katsomaa opintomenestystä, hakijalla on perustellut syyt ja että tiedekunnan resurssit sallivat opiskelijan ottamisen. Ensisijaisesti ratkaisevat opintosuoritukset.

Etusija on hakijoilla, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon ja haettavan tutkinto-ohjelman perus- ja aineopinnot tai niitä vastaavat opinnot.

Kandidaatin tutkinnon tulee olla valmis hakuajan loppuun mennessä. Poikkeustapauksissa voidaan tehdä päätös ehdollisesta valinnasta. Valinta vahvistetaan, mikäli hakija toimittaa vaaditun tutkintotodistuksen Tampereen yliopiston hakijapalveluihin 6.7.2018 mennessä.

2. Soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voidaan hyväksyä suoraan maisterin tutkintoon vain edellyttäen, että AMK-tutkinto on alaltaan ja sisällöltään soveltuva maisterin tutkinnon pohjaksi. Hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on osoittanut tiedekunnan riittäväksi katsomaa opintomenestystä, hakijalla on perustellut syyt ja että tiedekunnan resurssit sallivat opiskelijan ottamisen. Ensisijaisesti ratkaisevat opintosuoritukset. Lisäksi edellytetään, että AMK-tutkinnon opintosuoritusten tulee olla vähintään hyvää tasoa ja lopputyön tulisi olla hyväksytty vähintään arvosanalla 3 (asteikolla 1-5).

AMK-tutkinnon tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. Poikkeustapauksissa voidaan tehdä päätös ehdollisesta valinnasta. Valinta vahvistetaan, mikäli hakija toimittaa vaaditun tutkintotodistuksen Tampereen yliopiston hakijapalveluihin 6.7.2018 mennessä.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2018. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava viestintätieteiden tiedekunnalle osoitettuna viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.45 mennessä yliopiston kirjaamoon osoitteella Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto (käyntiosoite Kalevantie 4, päärakennus). Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Varasijamenettely

Maisterihaussa ei ole yleensä varasijamenettelyä. Hakija voi tarkistaa mahdollisen varasijansa kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.