Koulutustarjonta

Venäjän kielen ja kulttuurin maisterikoulutus

Katso koulutuksen tiedot Opintopolussa

Osaamistavoitteet

Venäjän kielen ja kulttuurin maisteriopinnot suorittanut

 • osaa käyttää venäjän kieltä sujuvasti sekä suullisissa että kirjallisissa viestintätilanteissa ja hallitsee oman alansa erikoissanaston
 • osaa tuottaa venäjäksi sekä yleiskielistä asiatekstiä että tieteellistä tekstiä
 • tuntee Venäjän historian ja kulttuurin eri vaiheet ja pystyy analysoimaan ja ymmärtämään nyky-yhteiskunnan ja -kulttuurin kehitystä ja ilmiöitä
 • tuntee laaja-alaisesti venäjän kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ja on perehtynyt erityiskysymyksiin, joita ovat kielen rakenteiden teoria, kielen ja yhteiskunnan vuorovaikutus sekä venäläisen kulttuurisen ja kirjallisen identiteetin ilmentymät
 • osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja esittää venäjänkielisen tieteellisen tutkimuksen

Osaamistavoitteista on kerrottu tarkemmin voimassaolevassa opetussuunnitelmassa.

Koulutuksen sisältö

Venäjän kielen ja kulttuurin ja maisterikoulutus valmistaa monipuolisia venäjän kielen, kulttuurin ja yhteiskunnan tuntijoita. Venäjän kieltä opiskellaan viestintätieteiden tiedekunnan monitieteisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä, ja kurssitarjonnassa näkyy Tampereen yliopiston yhteiskunnallinen painotus. Venäjän opiskelija voi erikoistua valintansa mukaan venäjän kielen rakenteeseen, kielen rooliin yhteiskunnassa ja mediassa, venäläiseen kulttuuriin ja kirjallisuuteen sekä monikulttuurisuuteen. Opinnot mahdollistavat myös aineenopettajaksi valmistumisen. Venäjän kielen ja kulttuurin maisterilla on erinomainen kielitaito ja laaja-alainen Venäjän tuntemus. Lisäksi hänellä on viestintä-, yhteistyö- ja projektinhallintataitoja, mikä mahdollistaa työskentelyn vaativissa asiantuntijatehtävissä niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla, esimerkiksi hallinnon, kaupan ja elinkeinoelämän, median, kulttuurin, matkailun, koulutuksen ym. Venäjän asiantuntemusta vaativilla aloilla. Maisteriopinnot suorittaneella on myös jatko-opintokelpoisuus ja valmiudet tutkijan uralle.

Opintojen rakenne

Ylempi korkeakoulututkinto (filosofian maisterin tutkinto) on suoritettavissa kahdessa vuodessa. Keskeisen osan tutkinnosta muodostavat venäjän kielen ja kulttuurin syventävät opinnot, joihin sisältyy pro gradu -tutkielma. Ylemmän korkeakoulututkinnon laajuus on vähintään 120 op. Tutkintoon mahtuu myös valinnaisia opintoja.

Opinnäytetyö

Maisteriopintojen päätteeksi opiskelija tekee opinnäytetyön. Pro gradu -tutkielma on itsenäinen tutkimus, jossa opiskelija osoittaa osaavansa soveltaa kriittisesti tieteellistä tietoa ja tieteellisiä menetelmiä. Tutkielmalta edellytetään oman tieteenalan sisältöjen ja menetelmien hallintaa. Venäjän kielen ja kulttuurin maisteriopinnoissa tutkielma laaditaan venäjän kielellä.

Pro gradu -tutkielman osaamistavoitteet:

 • opiskelija osaa tuottaa itsenäisen tieteellisen tutkielman valitsemastaan aiheesta tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen
 • hän pystyy osoittamaan kriittistä tutkimusotetta, hallitsee valitun metodin ja tärkeimmät teoriakäsitteet sekä tuntee keskeisen tutkimuskirjallisuuden
 • opiskelija osaa analysoida tutkimusaineistoa teoreettisen viitekehyksen pohjalta sekä tehdä aineistosta johtopäätöksiä ja tulkita tuloksia
 • opiskelija hallitsee tieteellisen kirjoittamisen periaatteet (loogisuus, eksplisiittisyys, analyyttisyys, tarkkuus) ja osaa laatia tutkielmansa lähes moitteettomalla venäjän kielellä.

Uramahdollisuudet

Venäjän asiantuntijoille on tarvetta sekä Suomessa että kansainvälisissä tehtävissä. Venäjän kielen ja kulttuurin opinnot tarjoavat laaja-alaisen ja syvällisen Venäjän tuntemuksen, joka mahdollistaa työskentelyn vaativissa asiantuntijatehtävissä niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma antaa akateemiset yleisvalmiudet, joita voi soveltaa erilaisilla hallinnon, kaupan ja elinkeinoelämän, median, kulttuurin, matkailun, markkinoinnin, koulutuksen ym. Venäjän asiantuntemusta vaativilla aloilla.

Tutkinto-ohjelmasta valmistuneet ovat sijoittuneet työhön liike-elämän palvelukseen, vientiassistenteiksi, tiedotustehtäviin yms., mutta myös valtionhallinnosta, kunnista, puolustusvoimista ja erilaisista järjestöistä löytyy työtä alan koulutuksen saaneille. Työhön sijoittumista voivat edesauttaa esimerkiksi markkinoinnin, viestinnän tai juridiikan valinnaiset opinnot.

Venäjän kielen ja kulttuurin maisteriopinnot tarjoavat uramahdollisuuden myös venäjän kielen opettajiksi aikoville. Aineenopettajiksi aikoville suositellaan valinnaisiksi opinnoiksi opettajan pedagogisten opintojen lisäksi jonkin toisen kielen ja kulttuurin opintoja.

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelman syventävät opinnot antavat jatkokoulutuskelpoisuuden tutkijan uralle aikoville.

Kansainvälistyminen

Kansainvälistyminen on olennainen osa venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelman opintoja. Tutkinto-ohjelman opiskelijat oppivat opintojensa kuluessa venäjän kielen lisäksi Venäjän kulttuurin, historian, politiikan, traditioiden, yhteiskunnan toimintojen sekä venäläisen arkipäivän keskeiset elementit. He oppivat myös analysoimaan kulttuurien ja kielten eroja ja yhtäläisyyksiä.

Kansainvälistymisopintoja voi suorittaa myös opiskelijavaihdossa yksikön tai yliopiston vaihtokohteissa (esimerkiksi Moskovan valtionyliopisto ja Moskovan valtion lingvistinen yliopisto).

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Lue lisää ristiinopiskelupalvelun omilta sivuilta.

Tutkimuksen painopisteet

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelman tutkimuksen painopistealoja ovat:

 • nykyvenäjän tutkimus, kaksikielisyys, lasten kieli, median kieli
 • venäläisen nykykirjallisuuden ja kulttuurin ilmiöt, erityisesti populaarikirjallisuuden ja -kulttuurin tutkimus, sosiokulttuuriset identiteetit, esim. naisten kulttuurihistoria, tilan ja ympäristön kuvaus kirjallisuudessa ja mediassa, omaelämäkerrallinen tutkimus
 • käännöstieteen tutkimuksen puitteissa tutkitaan mm. erikoiskieliä, tulkkausta ja terminologiaa sekä tehdään korpuspohjaista tutkimusta. Ohjelmassa kootaan myös monikielisiä tekstikorpuksia (erityisesti suomi-venäjä ja venäjä-suomi -kielipareilla).

Myös opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua tutkinto-ohjelman tieteelliseen toimintaan esimerkiksi tutkimushankkeiden kautta. Pro gradu -tutkielma-aiheiden kirjo on laaja. Aiheet kattavat nykyvenäjän, sosiolingvistiikan, kaunokirjallisuuden, kulttuurin ja median, käännöstieteen sekä terminologian.

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmassa opetuksen ja tutkimuksen yhteys on yksi opetuksen laadun varmistamisen kriteeri. Hyvä opetus edellyttää henkilökunnan aktiivista tutkimuksen tekemistä ja osallistumista tutkijayhteisöön.

Tutkinto-ohjelmassa tehdään monipuolista tutkimusta. Henkilökunnalla on laajat kansainväliset tutkijaverkostot sekä venäläisten että läntisten yliopistojen kanssa. Opettajat osallistuvat tieteellisiin konferensseihin, julkaisevat kirjoja ja artikkeleita. Väitöskirjoja valmistuu tutkinto-ohjelmasta sekä kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin että käännöstieteiden alalta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen voi jatkaa tutkijauralle hakeutumalla tohtorikoulutettavaksi. Venäjän kielen ja kulttuurin maisteriopinnot antaa jatko-opintokelpoisuuden jatkotutkintoihin venäjän kielen ja kulttuurin alalla.

Venäjän kielen ja kulttuurin maisterikoulutus

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018

Valitse ensin hakukohde Hakukohteet -välilehdeltä.