Koulutustarjonta

Hallintotieteiden maisterikoulutus

Osaamistavoitteet

Hallintotieteiden maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija osaa esittää hallintoa ja yhteiskunnallista kehitystä koskevia kysymyksiä ja hahmottaa itsensä maailman muutokseen vaikuttavaksi toimijaksi. Opiskelija osaa myös arvioida analyyttisesti yhteiskunnan muutosta, kehittämistarpeita ja toimenpidekokonaisuuksia sekä kerätä ja analysoida laajoja tietomääriä, tuottaa ja soveltaa tieteellistä ja käytännöllistä tietoa kirjallisesti ja suullisesti, itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa.

Koulutuksen sisältö

Hallintotieteiden maisteriopinnot eriytyvät hallintotieteen, julkisoikeuden, julkisen talousjohtamisen, kunta- ja aluejohtamisen sekä ympäristön- ja alueiden politiikan opintosuunniksi. Opiskelijat suuntautuvat tiettyyn maisteriopintosuuntaan kandidaattiohjelmassa tekemiensä valintojen mukaisesti.

Jokaisen hallintotieteiden maisteriopintosuunnan opintoihin kuuluu syventävien opintojen, pro gradu -tutkielman sekä valinnaisten opintojen lisäksi pakollinen harjoittelu.

Hallintotieteiden maisterikoulutus

Katso, millaista on opiskelu johtamiskorkeakoulussa!

Opiskelijatarinoita

Ympäristöpolitiikka ja aluetiede

Älä epäröi, vaan hae! Tampereen yliopisto on hyvä opinahjo, Johtamiskorkeakoulussa on monipuolinen valikoima yhteiskunnallisia opintoja – ja mikä tärkeintä, ympäristön ja alueiden politiikan opintosuunta tarjoaa mahdollisuuden opiskella aina ajankohtaisia, huikean kiinnostavia ja haastavia asioita!

Anna, ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opiskelija

Kunta- ja aluejohtaminen

Tampereen yliopisto ja kaupunki itsessään tarjoavat opiskelijalle upeita mahdollisuuksia, loistavan opiskeluympäristön, laajat opiskelijaverkostot sekä aktiivinen ainejärjestökenttä mahdollistavat verkostoitumisen ja kaiken ilon irti ottamisen opiskeluvuosista. Nyt siis todella kannattaa panostaa pääsykokeisiin, niin juuri sinulla on uskomaton ja kaikki odotuksesi täyttävä syksy fuksina Tampereella!

Elisa, kunta- ja aluejohtamisen opiskelija

Julkisoikeus

Tsemppiä pääsykokeisiin! Kokemuksesta tiedän, ettei pääsykokeisiin lukeminen aina ole sitä mieluisinta ajanvietettä. Kova uurastus kuitenkin palkitaan ruhtinaallisesti, kun unohtumaton fuksisyksy yliopistossa pääsee alkuun.

Laura, julkisoikeuden opiskelija

Julkinen talousjohtaminen

Hallintotieteisiin hakiessa tärkeintä on olla kiinnostus yhteiskunnallisista asioista ja olla hereillä ajankohtaisista tapahtumista. Pääsykokeeseen kannattaa panostaa, mutta ei haittaa vaikkei tietäisi tarkalleen, mitä ainetta haluaa opiskella. Monilla ystävillä ja itselläni mieli on muuttunut matkan varrella. Onnea koitokseen!

Annukka, julkisen talousjohtamisen opiskelija

Hallintotiede

Suosittelen ehdottomasti tätä opintosuuntaa etenkin sellaisille henkilöille, joita kiinnostaa vastuunottaminen sekä muiden ongelmien ratkaiseminen. Tämä sopii erityisesti niille, jotka haluavat oman joukkueen voittavan. Hallintotiede eroaa muista pääaineista siinä, että tämä on se kaikkia yhdistävä tekijä. Muut ovat pitkälti spesifioituneempia. Tämän myötä voit toimia kirkkaimmassa johdossa, jos sitä vain itse haluat. Hallintotiede pääaineena on hyvä myös siitä syystä, että se ei välttämättä takaa, että osaisit mitään, mutta sen avulla voit päästä pisimmällä. Ainakin valmiudet siihen on tarjolla ja sinä itse päätät, kuinka pitkälle haluat päästä. Kehityksen avain on siitä, että pystyy ottamaan kritiikkiä vastaan ja myös antamaan sitä muille. Lopuksi professori Jari Stenvallia siteeraten: ”Tampereen yliopiston JKK:n hallintotieteiden tutkinto-ohjelma on tällä alalla Suomen kruunun jalokivi”.

Turkka, hallintotieteen opiskelija

Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta

Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta kouluttaa kuntien ja alueiden johtamisen ja kehittämisen asiantuntijoita. Suomessa merkittävä osa ihmisten ja yritysten arkeen vaikuttavista julkisen hallinnon päätöksistä tehdään kunnissa, kaupungeissa ja maakunnissa. Opintosuunta antaa hyvät valmiudet ymmärtää kuntien ja alueiden erityiskysymyksiä sekä erilaisia johtamisolosuhteita ja -tapoja. Opetuksessa perehdytään kunta- ja alueyhteisöjen päätöksentekoon, alueyhteisöjen kehittämisen mahdollisuuksiin ja palvelujen järjestämisen vaihtoehtoihin. Opiskelijoita kannustetaan totunnaisten ajattelu- ja toimintatapojen kriittiseen arviointiin sekä luovan ajattelun soveltamiseen käytännön tehtävissä. Opintosuunnasta valmistuneet voivat sijoittua esimerkiksi kaupunkien ja kuntien johtotehtäviin, kansainvälisiin asiantuntijatehtäviin, yritysten ja järjestöjen johto-, asiantuntija-, kehittämis- ja hallintotehtäviin sekä tieteellisiin tutkimus- ja opetustehtäviin.

Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunnan lisäksi hallintotieteiden tutkinto-ohjelma tarjoaa neljä muuta opintosuuntaa, jotka ovat ympäristöpolitiikka ja aluetiede, julkinen talousjohtaminen, julkisoikeus sekä hallintotiede.

Lisäksi johtamiskorkeakoulussa on kolme hallintotieteiden maisterin tutkintoon johtavaa koulutusohjelmaa: Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma (T&A), Master's Degree Programme in Leadership for Change (LFC) ja Nordig Master Programme in Innovative Governance and Public Management (NORDIG). Englanninkielisiin maisteriohjelmiin on oma hakuaikansa.

Katso koulutuksen tiedot Opintopolussa

Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta kouluttaa kuntien ja alueiden johtamisen ja kehittämisen asiantuntijoita. Suomessa merkittävä osa ihmisten ja yritysten arkeen vaikuttavista julkisen hallinnon päätöksistä tehdään kunnissa, kaupungeissa ja maakunnissa. Opintosuunta antaa hyvät valmiudet ymmärtää kuntien ja alueiden erityiskysymyksiä sekä erilaisia johtamisolosuhteita ja -tapoja. Opetuksessa perehdytään kunta- ja alueyhteisöjen päätöksentekoon, alueyhteisöjen kehittämisen mahdollisuuksiin ja palvelujen järjestämisen vaihtoehtoihin. Opiskelijoita kannustetaan totunnaisten ajattelu- ja toimintatapojen kriittiseen arviointiin sekä luovan ajattelun soveltamiseen käytännön tehtävissä. Opintosuunnasta valmistuneet voivat sijoittua esimerkiksi kaupunkien ja kuntien johtotehtäviin, kansainvälisiin asiantuntijatehtäviin, yritysten ja järjestöjen johto-, asiantuntija-, kehittämis- ja hallintotehtäviin sekä tieteellisiin tutkimus- ja opetustehtäviin.

Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunnan lisäksi hallintotieteiden tutkinto-ohjelma tarjoaa neljä muuta opintosuuntaa, jotka ovat ympäristöpolitiikka ja aluetiede, julkinen talousjohtaminen, julkisoikeus sekä hallintotiede.

Lisäksi johtamiskorkeakoulussa on kolme hallintotieteiden maisterin tutkintoon johtavaa koulutusohjelmaa: Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma (T&A), Master's Degree Programme in Leadership for Change (LFC) ja Nordig Master Programme in Innovative Governance and Public Management (NORDIG). Englanninkielisiin maisteriohjelmiin on oma hakuaikansa.

Katso koulutuksen tiedot Opintopolussa

Hakumenettely

Hakukohde on mukana korkeakoulujen yhteishaussa ja koulutukseen haetaan sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja yleisistä hakuohjeista. Yhteishaussa voi hakea yhteensä kuuteen hakukohteeseen. Hakukohteista enintään kolme voi olla Tampereen yliopiston maisterikoulutuksia ja näistä vain yksi voi olla hallintotieteiden maisterin tutkintoon johtava koulutus (sisältäen myös suomenkieliset maisteriohjelmat). Suoraan maisterikoulutukseen hakevien on toimitettava hakemuksensa liitteeksi muun muassa todistuksia aiemmin suoritetuista opinnoista. Tarkista liitteitä koskevat ohjeet ennen liitteiden toimittamista.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Suoraan maisterikoulutukseen ovat hakukelpoisia hakijat, jotka ovat suorittaneet soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatin tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto) tai suorittavat sen valintaperusteissa ilmoitettuun ajankohtaan mennessä.

Sisäänotto

Hakukohteen suuntaa-antava sisäänottomäärä on 0-5 opiskelijaa. Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman maisterikoulutusten ja siirtohaun 2018 yhteinen sisäänottomäärä on enintään 40 opiskelijaa, joka sisältää suoraan maisterin tutkintoon valittavat opiskelijat, siirtohaussa hallintotieteiden tutkinto-ohjelmaan vaihtavat sekä yhteishaussa avointen yliopisto-opintojen perusteella valittavat.

Valintaperusteet

Valinta tapahtuu aikaisempien opintojen perusteella harkinnanvaraisesti ilman valintakoetta.

Opiskelijat valitaan soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon perusteella suorittamaan hallintotieteiden maisterin tutkintoa. Valintajonoja on kaksi. Minimivalintakriteereiden täyttyminen ei sinällään riitä hyväksytyksi tulemiseen, vaan hakijoista valitaan ansioituneimmat. Myös opintosuuntien resursseilla on merkitystä valintapäätöksiä tehtäessä.

Maisterin tutkintoon hyväksyminen voi edellyttää enintään 30 opintopisteen laajuiset aiempaa tutkintoa täydentävät opinnot. Jos täydentävät opinnot näyttävät ylittävän 30 opintopistettä, kyse ei ole soveltuvan alan tutkinnosta.

Ylemmän korkeakoulututkinnon jo suorittaneita voidaan hyväksyä vain erittäin perustelluista syistä.

1. Vastaavan/soveltuvan alan alemman korkeakoulututkinnon (yliopistotutkinnon) kotimaassa tai ulkomailla suorittaneet

Hyväksymisen edellytyksenä ovat seuraavat minimivalintakriteerit:

  • soveltuva kandidaatin tutkinto. Jos tutkinto on vielä hakuajan päättyessä kesken, hakijalle ilmoitetaan ehdollisesta valinnasta. Valinta vahvistetaan, mikäli kandidaatin tutkinto on valmis ja tutkintotodistus toimitettu yliopiston hakijapalveluihin 6.7.2018 mennessä. Määräaika koskee myös Tampereen yliopistossa kandidaatin tutkinnon suorittavia opiskelijoita.
  • hakija on osoittanut tutkinto-ohjelman katsomaa hyvää opintomenestystä (opintosuoritusten arvosanojen lisäksi huomioidaan tutkinnon suorittamiseen käytetty aika sekä se, että tutkintoa ei voida katsoa sisällöllisesti vanhentuneeksi)
  • hakijalla on perustellut syyt

Edellytyksenä hyväksymiselle on, että hakija luopuu mahdollisesta aiemmasta Tampereen yliopiston opinto-oikeudesta.

2. Soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet

Hyväksymisen edellytyksenä ovat seuraavat minimivalintakriteerit:

  • sisällöltään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto suhteessa haettavaan maisteriopintosuuntaan (tutkinnon on oltava suoritettuna ennen hakuajan päättymistä)
  • hakija on osoittanut tutkinto-ohjelman katsomaa erinomaista opintomenestystä (4-5) (opintosuoritusten arvosanojen lisäksi huomioidaan tutkinnon suorittamiseen käytetty aika sekä se, että tutkintoa ei voida katsoa sisällöllisesti vanhentuneeksi)
  • hakijalla on perustellut syyt

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2018. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava johtamiskorkeakoululle osoitettuna viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.45 mennessä yliopiston kirjaamoon osoitteella Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto (käyntiosoite Kalevantie 4, päärakennus). Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Varasijamenettely

Maisterikoulutuksissa ei pääsääntöisesti ole varasijoja. Hakija voi tarkistaa mahdollisen varasijansa kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.