Koulutustarjonta

Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisterikoulutus

Katso koulutuksen tiedot Opintopolussa

Osaamistavoitteet

Kasvatustieteen maisterin tutkinnon suorittaneella on

 • vahva teoreettinen pohja ymmärtää ja tehdä kasvatus-, opetus- ja koulutusalan tutkimusta sekä kehittää ja arvioida ammattialaansa tieteellisesti,
 • metodologiset valmiudet muodostaa kasvatustieteiden kannalta mielekkäitä tutkimusongelmia, etsiä ja analysoida tutkimusaineistoja sekä raportoida tulokset hyvien tieteellisten käytäntöjen mukaisesti,
 • kyky eritellä oppimisen ja kasvatuksen yhteiskunnallisia ja globaaleja ehtoja laaja-alaisesti,
 • tieto kasvatusalan moniammatillisista käytännöistä ja yhteistyöverkostoista sekä taito soveltaa asiantuntijuuttaan oman ammattialansa instituutioissa ja kansainvälisessä yhteistyössä,
 • kyky toimia tutkivana ja kriittisenä asiantuntijana, joka tukee yksilöiden, yhteisöjen ja organisaatioiden oppimista ja kehittämistä,
 • hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön ja
 • kyky tehdä perusteltuja eettisiä valintoja ammatillisessa toiminnassaan.

Kasvatustieteen maisterin tutkinnon suorittanut on kelpoinen opetus-, koulutus- tai johtamistehtäviin. Opinnot antavat valmiudet kasvaa kriittisesti tietoiseksi maailman ja kasvatuksen ymmärtäjäksi, oppimisen ohjaajaksi ja tukijaksi sekä kasvamaan saattajaksi, joka yhdessä muiden kanssa osaa kehittää ja muuttaa kasvatuksen maailmaa.

Koulutuksen sisältö

Kasvatustieteen maisterin tutkintoon johtavat kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopinnot on suunnattu hakijoille, jotka haluavat syventää oppimisen ja kasvatuksen asiantuntijuuttaan. Opinnot soveltuvat myös ammatillisen koulutuksen kentällä toimiville opettajille, henkilöstön kehittäjille ja muille aikuis- ja ammattikasvatuksen asiantuntijoille. Opinnot tarjoavat tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa kasvatustieteiden ylintä opetusta. Opetus tukee opiskelijoiden jatkuvalle oppimiselle rakentuvaa tieteellistä ja ammatillista kehittymistä sekä kehittää heidän yhteiskunnallisen, kulttuurisen ja kriittisen ajattelunsa valmiuksia.

Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopinnoissa on kolme opintosuuntaa:

 • koulutuksen hallinnan ja koulutuspolitiikan opintosuunta,
 • kasvatuksen, opetuksen ja oppimisympäristöjen opintosuunta sekä
 • aikuis- ja ammattikasvatuksen opintosuunta.

Opiskelija valitsee opintosuunnan tulevaisuuden suunnitelmiensa, uranäkymiensä ja kiinnostuksensa perusteella.

Tutkintoon sisältyy sisällöllisiä ja metodologisia opintoja sekä Pro gradu -tutkielma. Näiden lisäksi opiskelija suorittaa valinnaisia opintoja, jotka ovat työmarkkinoille sijoittumisen ja asiantuntijuuden kannalta olennaisia.

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopinnoissa on kolme opintosuuntaa:

 • koulutuksen hallinnan ja koulutuspolitiikan opintosuunta,
 • kasvatuksen, opetuksen ja oppimisympäristöjen opintosuunta sekä
 • aikuis- ja ammattikasvatuksen opintosuunta.

Opiskelija valitsee opintosuunnan tulevaisuuden suunnitelmiensa, uranäkymiensä ja kiinnostuksensa perusteella.

Koulutuksen hallinnan ja koulutuspolitiikan opintosuunta tarjoaa välineitä toimia kasvatuksen ja koulutuksen kansainvälisessä toimintaympäristössä. Se valmistaa opiskelijaa monipuolisiin opetus-, koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin.

Kasvatuksen, opetuksen ja oppimisympäristöjen opintosuunnassa käsitellään erilaisissa oppimisympäristöissä tapahtuvaa kasvatusta, kasvua, opetusta ja oppimista. Lisäksi perehdytään laatu- ja arviointikysymyksiin.

Aikuis- ja ammattikasvatuksen opintosuunnassa opiskelija perehtyy aikuis- ja ammattikasvatuskäytäntöjen, -politiikan ja -tutkimuksen kehitykseen ja nykytilaan. Opinnot valmentavat opiskelijaa oma-aloitteisiin, tutkiviin ja yhteisöllisiin toimintatapoihin ja harjaannuttavat asiantuntijatyöhön erilaisissa toimintaympäristöissä.

Opintojen rakenne

Kasvatustieteen maisterin tutkinto (120 op) sisältää seuraavat opinnot:

Kasvatustieteiden syventävät opinnot 85 op

 • opiskelija valitsee yhden seuraavista opintosuunnista:
  • Koulutuksen hallinnan ja koulutuspolitiikan opintosuunta
  • Kasvatuksen, opetuksen ja oppimisympäristöjen opintosuunta
  • Aikuis- ja ammattikasvatuksen opintosuunta
 • kussakin opintosuunnassa on yksi kaikille yhteinen opintojakso 5 op, lisäksi suoritetaan opintosuunnan sisältöopintoina 15-20 op
 • syventäviin opintoihin sisältyvät myös tutkimusmenetelmäopinnot 10 op, harjoittelu/pedagoginen harjoittelu/kasvatusyhteisöjen kehittäminen 10 op sekä pro gradu -tutkielmaopinnot 40 op

Valinnaiset opinnot 35 op

 • muiden tiedekuntien tai oman tiedekunnan opintoja, 1-2 vähintään 10 op:n kokonaisuutta
 • valinnaisiin opintoihin voi sisällyttää muista opintosuunnista enintään 10 op
 • valinnaisiksi opinnoiksi tarkoitetuista kokonaisuuksista tulee olla ao. tiedekunnan kirjaama kokonaismerkintä
 • valinnaisiksi opinnoiksi suositellaan vähintään 15 op:n kokonaisuuksia

Luokanopettajaopiskelijoilla opettajan pedagogiset opinnot sisältyvät kasvatustieteiden opintoihin. Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen sekä varhaiskasvatuksen opiskelijoiden on mahdollista hakeutua opettajan pedagogisiin opintoihin erillisessä haussa opintojen aikana.

Uramahdollisuudet

Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmasta valmistuneet suuntautuvat koulutuksensa mukaisesti opetuksen, koulutussuunnittelun, aikuiskoulutuksen tai tutkimuksen tehtäviin.  Opinnot antavat valmiudet kasvaa maailman ja kasvatuksen ymmärtäjäksi ja oppimisen tukijaksi.

Kasvatusalan koulutus toimii läheisessä yhteistyössä työelämän organisaatioiden kanssa. Kasvatusalan tutkinto valmistaa monenlaisiin ammatteihin ja opiskelija pääsee opintojensa aikana tutustumaan ja harjoittelemaan erilaisiin työ- ja organisaatiokulttuureihin. Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen opiskelijat toteuttavat syventävien opintojen harjoittelussaan erilaisia projekteja aidossa työelämäympäristössä. Myös luokanopettajankoulutuksessa ja varhaiskasvatuksen opinnoissa ohjatut harjoittelujaksot ovat keskeinen osa opintoja. Ne tarjoavat opiskelijalle työelämän oppimisympäristön ja mahdollisuudet monipuoliseen kehittämis- ja kokeilutoimintaan.

Kasvatustieteellisen alan työllisyysnäkymät ovat hyvät.

Pätevyys

Mikäli opiskelijan maisterin tutkintoon sisältyy opettajan pedagogiset opinnot, se tuottaa laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden.

Kansainvälistyminen

Kansainvälisyys kuuluu oleellisesti kasvatus- ja opetusalan opiskeluun. Monikulttuurisen osaamisen merkitys kasvaa tulevaisuudessa. On suositeltavaa, että opiskelija liittää opintoihinsa kansainvälistä opetusta, vaihtojakson ulkomaisessa korkeakoulussa tai suorittaa mahdollisuuksien mukaan kansainvälisen opetus- tai työharjoittelun. Tampereen yliopiston kansainvälistymisohjelman mukaan tutkintoon voi sisällyttää kansainvälistymiskokonaisuuden (vähintään 20 opintopistettä). Kokonaisuuteen voi liittää eri tiedekuntien sisällöllisiä opintoja.

Kasvatustieteiden tiedekunnan opetustarjontaan sisältyy tiedekunnan omille opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille suunnattua englanninkielistä opetusta. Opetuksen sisällöt painottuvat monikulttuurisuuteen, mediakasvatukseen, vertailevaan kasvatustieteeseen ja kehittyvien maiden koulutusjärjestelmien tutkimukseen. Kansainväliset opinnot on kasvatustieteiden tiedekunnassa koottu "Multicultural Study Programme in Education" -opintokokonaisuudeksi (25 op). Multicultural-opinnot voi suorittaa valinnaisena opintokokonaisuutena tai yksittäisinä opintosuorituksina.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta.

Tutkimuksen painopisteet

Kasvatustieteiden tiedekunnan tavoitteena on tehdä tieteellisesti merkittävää ja kiinnostavaa tutkimusta. Kasvatustieteiden tiedekunta on kannustava ja yhteiskunnan muutosta tutkiva oppimis- ja tiedeyhteisö, johon kuuluvat sekä henkilöstö että opiskelijat.  Opetus ja opiskelu on tutkimusperustaista. Opinnäytteet kytketään tiedekunnan painopistealueisiin ja käynnissä olevien tutkimusryhmien toimintaan. Opintosuoritusten lisäksi opiskelijoita pyritään integroimaan julkaisutoimintaan.

Jatko-opintomahdollisuudet

Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma tuottaa jatko-opintokelpoisuuden kasvatustieteen tai filosofian tohtorin tutkintoon. Näistä ovat tarkemmat kuvaukset Kasvatustieteiden tiedekunnan Kasvatuksen ja yhteiskunnan tohtoriohjelman opetussuunnitelmassa 2014-2018. Jatko-opiskelijoiden rekrytoimiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Opiskelijat kiinnittyvät Kasvatustieteiden tiedekunnan profiilin mukaisiin tutkimusohjelmiin jo maisteriopintojen aikana, mikä mahdollistaa siirtymän jatko-opintovaiheeseen.

Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisterikoulutus

Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopinnoissa on mahdollista syventyä johonkin seuraavista opintosuunnista: koulutuksen hallinnan ja koulutuspolitiikan opintosuunta, kasvatuksen, opetuksen ja oppimisympäristöjen opintosuunta sekä aikuis- ja ammattikasvatuksen opintosuunta.  Opiskelija valitsee opintosuunnan tulevaisuuden suunnitelmiensa, uranäkymiensä ja kiinnostuksensa perusteella.

Opiskelijaelämää

Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoiden koti yliopiston keskustakampuksella on VIRTA-rakennus. Luentojen välissä voi käydä rentoutumassa Virran yläkerran Edulassa tai Edu´s Cafessa, jotka on tarkoitettu kasvatustieteiden opiskelijoiden käyttöön.

Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen opiskelijoiden ainejärjestö Mentor ry.

Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen ainejärjestö Mentor ry auttaa opiskelijoita verkostoitumaan muiden opiskelijoiden kanssa sekä tarjoaa hauskaa ja monipuolista vapaa-ajan ohjelmaa, aina sitseistä kulttuuririentoihin. Mentor toimii myös linkkinä työelämään ja järjestää säännöllisesti työelämätapahtumia, kuten yritysvierailuja ja alumnitapaamisia. Mentorin keskeisenä tehtävänä on ajaa jäsentensä etuja kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa sekä tiedottaa ajankohtaisista asioista muun muassa ainejärjestön oman sähköpostilistan kautta.

Tutustu Mentoriin sosiaalisessa mediassa:

Blogi (mentorblogi.wordpress.com) ja fuksiblogi (mentorinfuksiblogi.wordpress.com)
Facebook "Mentor ry"
Instagram "mentor ry"

Luokanopettajopiskelijoiden ainejärjestö OKA ry

Luokanopettajaopiskelijoiden ainejärjestöön OKA ry:hyn kuuluu noin 400 opiskelijaa. OKA ry on perustettu 1919 ja näin ollen onkin yksi Tampereen yliopiston vanhimmista ainejärjestöistä! OKA ry järjestää jäsenistölleen vuoden mittaan monenlaisia tapahtumia esimerkiksi liikunnan, kulttuurin ja koulutuspolitiikan saralla.

Edu’s Cafessa järjestetään viikottain luokanopettajaopiskelijoiden neljännen vuosikurssin (Sumppila) pitämä kahvila. Aktiiviset vapaa-ajan kerhot tuovat monipuolisuutta okalaisten opiskelijakulttuuriin. Kerhoja ovat liikunta- ja kulttuurikerho Seminaarin Kipinä, kristillinen kerho Cristikka sekä Kaiku-kuoro.

Tutustu OKAan sosiaalisessa mediassa:

OKA ry:n nettisivut
OKA ry Facebookissa

OKA ry Instagramissa

Varhaiskasvatuksen opiskelijoiden ainejärjestö ITU ry

Varhaiskasvatuksen opiskelijoiden ainejärjestö ITU ry järjestää jäsenilleen kaikenlaista ohjelmaa ajankohtaisista alaan liittyvistä keskusteluilloista pipobileisiin ja megazoneretkiin. Käy kurkistamassa lisää nettisivuiltamme ja somesta:

ITU ry Facebookissa
ITU ry Instagrammissa

 

Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen, luokanopettaja- ja varhaiskasvatuksen opiskelijoiden lisäksi kasvatustieteiden tiedekuntaan kuuluu  aineenopettajan pedagogisten opintojen (Tamaus ry) opiskelijoita. Kaikki neljä ainejärjestöä yhdessä kuuluvat tiedekuntajärjestö Kasvo ry:n, joka pitää huolta opiskelijoiden edunvalvonnasta.

tiedekuntajärjestö Kasvo ry:n nettisivut

Kasvatustieteiden tiedekunta (EDU)

EDUn nettisivut
EDU Facebookissa

 

Elinikäinen oppiminen ja kasvatus, kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisterikoulutus

Katso koulutuksen tiedot Opintopolussa

Hakumenettely

Hakukohde on mukana korkeakoulujen yhteishaussa ja koulutukseen haetaan sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja maisterikoulutusten ja -ohjelmien hakuohjeista. Yhteishaussa voi hakea yhteensä kuuteen hakukohteeseen. Hakukohteista enintään kolme voi olla Tampereen yliopiston maisterikoulutuksia. Suoraan maisterikoulutukseen hakevien on toimitettava hakemuksensa liitteeksi muun muassa todistuksia aiemmin suoritetuista opinnoista. Tarkista liitteitä koskevat ohjeet ennen liitteiden toimittamista.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Suoraan maisterikoulutukseen ovat hakukelpoisia hakijat, jotka ovat suorittaneet soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatin tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto) tai suorittavat sen valintaperusteissa ilmoitettuun ajankohtaan mennessä.

Sisäänotto

Koulutukseen valitaan noin 20 opiskelijaa.

Valintaperusteet

Valinta tehdään harkinnanvaraisesti hakemusasiakirjojen perusteella. Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon suoritettujen kasvatustieteiden/kasvatustieteen/aikuiskasvatuksen opintojen määrä (opintoviikkosuoritukset muutetaan opintopisteiksi kertoimella 1,5), opintomenestys ja suoritusajankohta sekä hakijan esittämät perustelut. Tästä syystä hakijan tulee liittää hakemusasiakirjojensa yhteyteen kirjallinen perustelu tutkinnon tarpeellisuudesta.

Suoraan maisterikoulutukseen ovat hakukelpoisia hakijat, jotka ovat suorittaneet alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatin tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto), ja joilla on kasvatustieteiden/kasvatustieteen/aikuiskasvatuksen perus- ja aineopinnot (60 op) vähintään hyvin tiedoin suoritettuna.

Edellytyksenä olevan tutkinnon ja edellytettävien opintojen tulee olla suoritettuina hakuajan päättymiseen mennessä.

Erityisesti ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilta opiskelijoilta voidaan edellyttää täydentävien opintojen suorittamista.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään to 28.6.2018. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostolle osoitettuna viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.45 mennessä yliopiston kirjaamoon osoitteella Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto (käyntiosoite Kalevantie 4, päärakennus). Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Varasijamenettely

Opiskelupaikkansa peruuttaneen tilalle valitaan varasijajärjestyksessä seuraava hakija, mikäli kelpoisia hakijoita on. Hakija voi tarkistaa mahdollisen varasijansa kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Mikäli tässä hakukohteessa jää paikkoja täyttämättä, voidaan paikat siirtää täytettäväksi tiedekunnan toisessa siirtohaun tai korkeakoulujen yhteishaun hakukohteessa.