Koulutustarjonta

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma

Katso koulutuksen tiedot Opintopolussa

Osaamistavoitteet

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman suoritettuaan 

 • opiskelija osaa esittää maailmaa koskevia poliittisia kysymyksiä ja osaa hahmottaa itsensä maailman rakentajaksi ja muuttajaksi;
 • opiskelija osaa kriittisesti arvioida muuttuvia yhteiskunnallisen toiminnan alueita ja tehtäviä sekä osaa analysoida erilaisten toimijoiden tavoitteita; ja
 • opiskelija osaa kerätä ja analysoida laajoja tietomääriä, tuottaa ja soveltaa tieteellistä ja käytännöllistä tietoa kirjallisesti ja suullisesti, itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa.

Koulutuksen sisältö

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma tarjoaa akateemisia valmiuksia sekä teoreettisesti ja metodisesti innovatiivisia näkökulmia politiikan moninaisten ja muuttuvien ulottuvuuksien tutkimiseen. Ohjelmassa poliittista toimintaa lähestytään laaja-alaisesti aina perinteisistä instituutioista uudempiin kansalaisten osallistumismuotoihin. Se kattaa eri tasot alueellisesta ja kansallisesta eurooppalaiseen ja laajempaan kansainväliseen tasoon. Ohjelma rohkaisee kriittiseen ajatteluun ja sitä kautta poliittisen toiminnan tarkoitusten ja tavoitteiden pohdintaan. Tutkinto-ohjelmassa opit erilaisia akateemisia työelämätaitoja, jotka liittyvät esimerkiksi tiedonhankintaan, ongelmien tunnistamiseen ja niistä raportoimiseen. Tutkinto-ohjelmassa kansainvälisyys voi toteutua esimerkiksi ulkomailla suoritetun työharjoittelun ja vaihto-opintojakson aikana.

Ohjelman suorittaneet ovat kilpailukykyisiä ja kysyttyjä asiantuntijoita kunnallis- ja valtionhallinnon lisäksi kansalaisjärjestöissä, mediassa, Euroopan unionin ja kansainvälisten organisaatioiden tehtävissä sekä yritysten palveluksessa. Kaikkiaan ohjelma tarjoaa vankan politiikkatieteellisen ytimen, jota laajennetaan yksikön muiden tutkinto-ohjelmien tarjoamilla opinnoilla ja muulla opetustarjonnalla vastamaan aikamme moninaisiin haasteisiin.

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

Opiskelijan opinto-oikeus täsmennetään joko kansainvälisen politiikan tai valtio-opin opintosuuntaan toisen lukuvuoden syyslukukauden jälkeen. Tätä varten opiskelijan on jätettävä asiaa koskeva sähköinen hakemus toisen lukuvuoden syksylle täsmennettävään määräaikaan mennessä. Hakemuksessa opiskelija ilmoittaa ensisijaisuusjärjestyksessä kaksi opintosuuntaa.

Opintojen rakenne

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa seuraavat tutkinnot:

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto (YTK)
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto (YTM)

Jatkotutkintoina voidaan suorittaa yhteiskuntatieteiden sekä filosofian (lisensiaatin ja) tohtorin tutkinnot, joista on kerrottu tarkemmin yksikön jatkotutkinto-oppaassa.

Tutkintorakenne

Tampereen yliopiston perustutkintojen tutkintorakenne on kaksiportainen. Opiskelija suorittaa ensin laaja-alaisen yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon (180 op), jonka jälkeen suoritetaan yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto (120 op) valtio-opin tai kansainvälisen politiikan opintosuunnassa.

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto (180 op)

Politiikan tutkimuksen kandidaattiohjelma koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

 • Opiskeluvalmiudet 5 op
 • Kieli- ja viestintäopinnot 15 op
 • Tieteentekemisen valmiudet 15 op
 • Perusopinnot 25 op
 • Maisteriopintosuuntaan suuntaavat aineopinnot 40 op (sis. kandidaattitutkielman)
 • Valinnaiset opinnot 80 op

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto (120 op)

Politiikan tutkimuksen maisteriopinnot koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:

 • Syventävät opinnot 80 op (sis. pro gradu -tutkielman)
 • Valinnaiset opinnot 40 op

Kandidaatintutkinnon opintopolut

Politiikan tutkimuksen kandidaattiohjelman opiskelija voi seurata opinnoissaan kansainvälisen politiikan ja valtio-opin opintopolkuja. Opintopolkujen kautta opiskelijat voivat suuntautua ko. maisteriopintosuuntaan. Opiskelija voi suorittaa kandidaattiohjelmassaan myös molempien maisteriopintosuuntien määrittämät opintopolut.

Suoritettu opintopolku näkyy todistuksessa suuntautumisalana. Jos opiskelija on suorittanut molemmat politiikan tutkimuksen opintopolut, määrittää hän suuntautumisalansa tutkintotodistushakemuksessaan.

Kandidaattiohjelman opintopolut sijoittuvat politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman aineopintoihin. Aineopintoja edeltävät kaikille tutkinto-ohjelman opiskelijoille yhteiset perusopinnot, jotka koostuvat viidestä opintojaksosta. Politiikan tutkimuksen perusopinnot sisältävät sekä kansainvälisen politiikan että valtio-opin johdantokurssin.

Opintopolkujen sisällöt ja tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet ovat luettavissa politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opinto-oppaasta.

Valinnaiset opinnot

Valinnaiset opinnot muodostavat noin puolet politiikan tutkimuksen kandidaattiohjelman tutkintorakenteesta. Valinnaisiin opintoihinsa opiskelija voi sisällyttää muun muassa oman tutkinto-ohjelman opintoja, muiden johtamiskorkeakoulun tutkinto-ohjelmien opintoja, kieliopintoja sekä muiden Tampereen yliopiston yksiköiden tarjoamaa opetusta. Opiskelijat voivat suorittaa opintojaan myös muissa kotimaisissa tai ulkomaisissa yliopistoissa.

Valitsemalla opintoja esimerkiksi hallintotieteiden ja/tai kauppatieteiden tutkinto-ohjelmista sekä opiskelemalla tutkinto-ohjelmien rajat ylittäviä johtamiskorkeakoulun yhteisiä teemakokonaisuuksia opiskelija voi syventyä häntä kiinnostaviin ja itselleen sopiviin painopistealueisiin.

Maisterintutkinnon opintosuunnat

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman maisteriopinnot on mahdollista suorittaa joko kansainvälisen politiikan tai valtio-opin maisteriopintosuunnassa.

Opinnot tulee suorittaa ko. opintosuunnan vaatimusten mukaisesti. Opintosuunta merkitään tutkintotodistukseen.

Uramahdollisuudet

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma tarjoaa sekä akateemisia että käytännöllisiä valmiuksia johtamiseen ja hallinnointiin niin kansainvälisen kuin kansallisenkin toimintaympäristön eri tasoilla ja sektoreilla. Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opettajilla on monipuoliset yhteydet oman alansa käytännön toimijoihin. Yhteyksiä käytetään sekä opintojen suunnittelussa että yksittäisten kurssien toteutuksessa. Tutkimusprojektit välittävät uusinta tietoa opetuksen kehittämiseen ja sisältöihin. Lisäksi hyödynnetään erilaisia selvityksiä valmistuneiden sijoittumisesta työelämään ja työelämäpalveluja.

Työelämävalmiuksia ja asiantuntijuuteen kasvamista edistetään tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuus tutkinto-ohjelman syventäviin opintoihin kuuluvaan vapaaehtoiseen harjoittelujaksoon. Työharjoittelun tavoitteena on perehdyttää harjoittelija monipuolisesti tulevan työskentelyalansa tavanomaisiin ongelmiin ja työtehtäviin ja kehittää valmiutta tietojen ja taitojen soveltamiseen käytännön ratkaisuissa sekä perehdyttää harjoittelupaikan organisaatioon, sen toimintaan ja toimintaa ohjaaviin periaatteisiin.

Kansainvälisen politiikan tarjoama koulutus valmentaa soveltamaan kansainvälisen politiikan ja kansainvälisten kysymysten asiantuntemusta erityisesti hallinnon, järjestöelämän ja tiedotusalan kansainvälisissä tehtävissä sekä kansainvälisten asioiden suunnittelu-, koulutus-, kehittämis- ja tutkimustehtävissä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Valtio-opin maisterit ovat työllistyneet kunnallis- ja valtionhallinnon lisäksi kansalaisjärjestöjen, Euroopan unionin ja kansainvälisten organisaatioiden, median sekä kotimaisten ja kansainvälisten yritysten palvelukseen.

Kansainvälistyminen

Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen opiskelijat opiskelevat kansainvälisesti orientoituneessa akateemisessa ympäristössä. Politiikan tutkimuksen opiskelijoilla on näin erinomaiset mahdollisuudet kansainvälistymiseen opintojensa ohella.

Runsaan englanninkielisen sekä kansainvälisiin teemoihin suuntautuvan opetustarjonnan lisäksi opiskelijat voivat hankkia kansainvälistä osaamista esimerkiksi osallistumalla opiskelijavaihtoon, harjoitteluun ulkomailla tai ulkomaisten opiskelijoiden tuutorointiin.  Kansainvälisyyttä tukevat opinnot kootaan tieteenalayksikön ohjeen mukaan erilliseksi kokonaisuudeksi, joka merkitään tutkintotodistukseen.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta.

Tutkimuksen painopisteet

Johtamiskorkeakoulussa tehdään tutkimusta hallintotieteissä, kauppatieteissä ja politiikan tutkimuksessa. Yksikön tutkimusta yhdistävänä teemana on johtaminen, päätöksenteko ja osallistuminen muuttuvassa ja verkostoituneessa yhteiskunnassa. Tämän pääteeman ohella johtamiskorkeakoulussa tehdään monitieteistä tutkimusta erityisesti seuraavien teemojen parissa:

 • yksityisen ja julkisen sektorin välinen rajapinta
 • palvelut ja innovaatiot
 • kaupunki- ja aluekehitys
 • oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja hyvinvointi
 • vastuullisuus ja kestävä kehitys
 • poliittinen toimijuus ja osallisuus
 • demokratia ja valta
 • turvallisuus ja riskienhallinta
 • arvonluonti
 • tuloksellisuus, mittaus ja arviointi

Johtamiskorkeakoulussa toimii tutkimuksen huippuyksiköitä sekä tutkimusohjelmia ja -ryhmiä

Jatko-opintomahdollisuudet

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmassa suoritettu maisterin tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkintoon.

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma

Tampereen yliopistossa politiikan tutkimusta opetetaan johtamiskorkeakoulussa. Sisäänotto politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmaan on päävalinnassa 42 opiskelijaa. Tutkinto-ohjelmassa suoritetaan ensin kandidaatin tutkinto laaja-alaisessa kandidaattiohjelmassa, jossa opiskelija valitsee suuntautumisalansa toisen opiskeluvuoden keväällä. Suuntautumisaloja ovat  kansainvälinen politiikka ja valtio-oppi . Maisteriopinnoissa opiskelija syventää osaamistaan jommassa kummassa edellä mainitussa opintosuunnassa.

Jos olet jo suorittanut yhteiskuntatieteellisen alan kandidaatin tutkinnon tai muun soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon Suomessa tai ulkomailla, voit hakeutua maisteriopintoihin maisterihaun kautta. Tällöin valittavanasi ovat kaksi edellä mainittua opintosuuntaa sekä erilliset maisteriohjelmat.

Tervetuloa Tampereelle!

Opiskelijaelämää

Politiikan tutkimuksen opiskelijoilla on aktiivista ainejärjestötoimintaa. Katso ainejärjestö Iltakoulu ry:n sivuilta ja somekanavista, mitä kaikkea politiikan tutkijat tekevät vapaa-ajallaan.

Iltakoulu ry Facebookissa
Iltakoulu ry Instagramissa

Johtamiskorkeakoulu sosiaalisessa mediassa

Johtamiskorkeakoulu Facebookissa

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018

 • Valinta valintakokeen tai yo-todistuksen ja valintakokeen perusteella
 • Lisäksi voidaan valita avoimien yliopisto-opintojen perusteella

Tampereen yliopiston siirtohaku 2018

 • Haku on tarkoitettu toisista suomalaisista yliopistoista tai Tampereen yliopiston sisällä kandidaattivaiheessa siirtyville

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma

Hakumenettely

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja siirtohaun yleisistä hakuohjeista. Huomioithan hakemuksen lähettämisen jälkeen sinulle esitetyt liitepyynnöt. Siirtohaun kautta valituksi tulleen opiskelijan on luovuttava siirron perusteena olevasta opinto-oikeudestaan ottaessaan opiskelupaikan vastaan.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tutkinto-ohjelmaan ovat siirtohaussa hakukelpoisia Tampereen yliopistossa tiedekuntaa tai tiedekunnan sisällä tutkinto-ohjelmaa vaihtavat opiskelijat ja muista suomalaisista yliopistoista siirtyvät opiskelijat. Jos alempi korkeakoulututkinto on valmistumassa hakukeväänä, tulee tällaisen hakijan hakea siirtohaun sijasta suoraan maisterikoulutukseen yhteishaun hakuaikana 14.–28.3.2018 ja toimittaa tutkintotodistus yliopiston hakijapalveluihin 6.7.2018 mennessä.

Sisäänotto

Hakukohteen suuntaa-antava sisäänottomäärä on 0-5 opiskelijaa.

Siirtohaussa politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmaan sekä yhteishaussa suoraan politiikan tutkimuksen maisteriopintosuuntiin valitaan yhteensä enintään 18 opiskelijaa. Siirtohakuun varattua sisäänottomäärää ei ole velvoitetta ottaa täyteen.

 

Valintaperusteet

Opiskelijat valitaan aikaisempien opintojen perusteella seuraavista valintajonoista:

Valintajono 1. Siirto-opiskelijoina Tampereen yliopiston sisällä tutkinto-ohjelmaa vaihtavat (valinta yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoon)  

Valintajono koskee Tampereen yliopiston sisällä jossain muussa tutkinnossa jo opiskelevia, jotka haluavat vaihtaa nykyisen tutkinto-ohjelmansa politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmaan jo kandidaattivaiheessa. Ks. lisätietoja siirto-opiskelijana hakemisesta.

Motivaatiokirjeestä tulee käydä ilmi haluttu opintosuuntaOpintosuunta täsmennetään hyväksymispäätöksen yhteydessä hakemuksen mukaisesti.

Ensisijaisesti valinnassa ratkaisevat soveltuvien opintosuoritusten määrä ja opintomenestys. Minimivalintakriteereiden täyttyminen ei sinällään riitä hyväksytyksi tulemiseen, vaan monista hyvistä hakijoista valitaan ansioituneimmat. Valinnassa huomioidaan myös tutkinto-ohjelman ja erityisesti opintosuunnan resurssit.

Hyväksymisen edellytyksenä on, että:

 • hakija on hakuajan päättymiseen mennessä suorittanut sekä nykyisen tutkinto-ohjelmansa että politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opintoja vähintään 25 opintopistettä, perusopintojen lisäksi huomioidaan erityisesti halutun opintosuunnan aineopinnot
 • hakija on osoittanut opinnoissaan hyvää opintomenestystä
 • hakijalla on perustellut syyt
 • tutkinto-ohjelman resurssit sallivat opiskelijan ottamisen

Opiskelijan tulee luopua aiemmasta opinto-oikeudestaan ottaessaan opiskelupaikan vastaan.

Valintajono 2. Siirto-opiskelijoina Tampereen yliopiston ulkopuolelta politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmaan vaihtavat (valinta yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoon)

Valinta koskee muusta suomalaisesta korkeakoulusta kuin Tampereen yliopistosta opiskelupaikan vastaanottaneita, jotka haluavat vaihtaa nykyisen opinto-oikeutensa politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmaan jo kandidaattivaiheessa. Ks. lisätietoja siirto-opiskelijana hakemisesta.

Motivaatiokirjeestä tulee selvitä haluttu opintosuunta. Opintosuunta täsmennetään hyväksymispäätöksen yhteydessä hakemuksen mukaisesti.

Ensisijaisesti valinnassa ratkaisevat soveltuvien opintosuoritusten määrä ja opintomenestys. Minimivalintakriteereiden täyttyminen ei sinällään riitä hyväksytyksi tulemiseen, vaan hakijoista valitaan ansioituneimmat. Valinnassa huomioidaan tutkinto-ohjelman ja erityisesti haettavan opintosuunnan resurssit.

Hyväksymisen edellytyksenä on, että:

 • hakija on suorittanut hakuajan päättymiseen mennessä vähintään 60 opintopistettä ja opinnot sisältävät haetun tutkinto-ohjelman ja opintosuunnan kannalta soveltuvia opintoja vähintään 25 op, perusopintojen lisäksi huomioidaan erityisesti halutun opintosuunnan aineopinnot
 • hakija on osoittanut opinnoissaan hyvää opintomenestystä
 • hakijalla on perustellut syyt
 • tutkinto-ohjelman ja opintosuunnan resurssit sallivat opiskelijan hyväksymisen

Opiskelijan tulee luopua aiemmasta opinto-oikeudestaan ottaessaan opiskelupaikan vastaan.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Siirtohaun tulokset julkistetaan viimeistään 28.6.2018. Kaikkia siirtohakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava johtamiskorkeakoulun tiedekuntaneuvostolle osoitettuna viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.45 mennessä yliopiston kirjaamoon osoitteella Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto (käyntiosoite Kalevantie 4, päärakennus). Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Varasijamenettely

Siirtohaussa ei ole yleensä varasijamenettelyä. Hakija voi tarkistaa mahdollisen varasijansa kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.