Koulutustarjonta

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma

Katso koulutuksen tiedot Opintopolussa

Osaamistavoitteet

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman suoritettuaan 

 • opiskelija osaa esittää maailmaa koskevia poliittisia kysymyksiä ja osaa hahmottaa itsensä maailman rakentajaksi ja muuttajaksi;
 • opiskelija osaa kriittisesti arvioida muuttuvia yhteiskunnallisen toiminnan alueita ja tehtäviä sekä osaa analysoida erilaisten toimijoiden tavoitteita; ja
 • opiskelija osaa kerätä ja analysoida laajoja tietomääriä, tuottaa ja soveltaa tieteellistä ja käytännöllistä tietoa kirjallisesti ja suullisesti, itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa.

Koulutuksen sisältö

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma tarjoaa akateemisia valmiuksia sekä teoreettisesti ja metodisesti innovatiivisia näkökulmia politiikan moninaisten ja muuttuvien ulottuvuuksien tutkimiseen. Ohjelmassa poliittista toimintaa lähestytään laaja-alaisesti aina perinteisistä instituutioista uudempiin kansalaisten osallistumismuotoihin. Se kattaa eri tasot alueellisesta ja kansallisesta eurooppalaiseen ja laajempaan kansainväliseen tasoon. Ohjelma rohkaisee kriittiseen ajatteluun ja sitä kautta poliittisen toiminnan tarkoitusten ja tavoitteiden pohdintaan. Tutkinto-ohjelmassa opit erilaisia akateemisia työelämätaitoja, jotka liittyvät esimerkiksi tiedonhankintaan, ongelmien tunnistamiseen ja niistä raportoimiseen. Tutkinto-ohjelmassa kansainvälisyys voi toteutua esimerkiksi ulkomailla suoritetun työharjoittelun ja vaihto-opintojakson aikana.

Ohjelman suorittaneet ovat kilpailukykyisiä ja kysyttyjä asiantuntijoita kunnallis- ja valtionhallinnon lisäksi kansalaisjärjestöissä, mediassa, Euroopan unionin ja kansainvälisten organisaatioiden tehtävissä sekä yritysten palveluksessa. Kaikkiaan ohjelma tarjoaa vankan politiikkatieteellisen ytimen, jota laajennetaan yksikön muiden tutkinto-ohjelmien tarjoamilla opinnoilla ja muulla opetustarjonnalla vastamaan aikamme moninaisiin haasteisiin.

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

Opiskelijan opinto-oikeus täsmennetään joko kansainvälisen politiikan tai valtio-opin opintosuuntaan toisen lukuvuoden syyslukukauden jälkeen. Tätä varten opiskelijan on jätettävä asiaa koskeva sähköinen hakemus toisen lukuvuoden syksylle täsmennettävään määräaikaan mennessä. Hakemuksessa opiskelija ilmoittaa ensisijaisuusjärjestyksessä kaksi opintosuuntaa.

Opintojen rakenne

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa seuraavat tutkinnot:

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto (YTK)
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto (YTM)

Jatkotutkintoina voidaan suorittaa yhteiskuntatieteiden sekä filosofian (lisensiaatin ja) tohtorin tutkinnot, joista on kerrottu tarkemmin yksikön jatkotutkinto-oppaassa.

Tutkintorakenne

Tampereen yliopiston perustutkintojen tutkintorakenne on kaksiportainen. Opiskelija suorittaa ensin laaja-alaisen yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon (180 op), jonka jälkeen suoritetaan yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto (120 op) valtio-opin tai kansainvälisen politiikan opintosuunnassa.

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto (180 op)

Politiikan tutkimuksen kandidaattiohjelma koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

 • Opiskeluvalmiudet 5 op
 • Kieli- ja viestintäopinnot 15 op
 • Tieteentekemisen valmiudet 15 op
 • Perusopinnot 25 op
 • Maisteriopintosuuntaan suuntaavat aineopinnot 40 op (sis. kandidaattitutkielman)
 • Valinnaiset opinnot 80 op

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto (120 op)

Politiikan tutkimuksen maisteriopinnot koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:

 • Syventävät opinnot 80 op (sis. pro gradu -tutkielman)
 • Valinnaiset opinnot 40 op

Kandidaatintutkinnon opintopolut

Politiikan tutkimuksen kandidaattiohjelman opiskelija voi seurata opinnoissaan kansainvälisen politiikan ja valtio-opin opintopolkuja. Opintopolkujen kautta opiskelijat voivat suuntautua ko. maisteriopintosuuntaan. Opiskelija voi suorittaa kandidaattiohjelmassaan myös molempien maisteriopintosuuntien määrittämät opintopolut.

Suoritettu opintopolku näkyy todistuksessa suuntautumisalana. Jos opiskelija on suorittanut molemmat politiikan tutkimuksen opintopolut, määrittää hän suuntautumisalansa tutkintotodistushakemuksessaan.

Kandidaattiohjelman opintopolut sijoittuvat politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman aineopintoihin. Aineopintoja edeltävät kaikille tutkinto-ohjelman opiskelijoille yhteiset perusopinnot, jotka koostuvat viidestä opintojaksosta. Politiikan tutkimuksen perusopinnot sisältävät sekä kansainvälisen politiikan että valtio-opin johdantokurssin.

Opintopolkujen sisällöt ja tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet ovat luettavissa politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opinto-oppaasta.

Valinnaiset opinnot

Valinnaiset opinnot muodostavat noin puolet politiikan tutkimuksen kandidaattiohjelman tutkintorakenteesta. Valinnaisiin opintoihinsa opiskelija voi sisällyttää muun muassa oman tutkinto-ohjelman opintoja, muiden johtamiskorkeakoulun tutkinto-ohjelmien opintoja, kieliopintoja sekä muiden Tampereen yliopiston yksiköiden tarjoamaa opetusta. Opiskelijat voivat suorittaa opintojaan myös muissa kotimaisissa tai ulkomaisissa yliopistoissa.

Valitsemalla opintoja esimerkiksi hallintotieteiden ja/tai kauppatieteiden tutkinto-ohjelmista sekä opiskelemalla tutkinto-ohjelmien rajat ylittäviä johtamiskorkeakoulun yhteisiä teemakokonaisuuksia opiskelija voi syventyä häntä kiinnostaviin ja itselleen sopiviin painopistealueisiin.

Maisterintutkinnon opintosuunnat

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman maisteriopinnot on mahdollista suorittaa joko kansainvälisen politiikan tai valtio-opin maisteriopintosuunnassa.

Opinnot tulee suorittaa ko. opintosuunnan vaatimusten mukaisesti. Opintosuunta merkitään tutkintotodistukseen.

Uramahdollisuudet

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma tarjoaa sekä akateemisia että käytännöllisiä valmiuksia johtamiseen ja hallinnointiin niin kansainvälisen kuin kansallisenkin toimintaympäristön eri tasoilla ja sektoreilla. Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opettajilla on monipuoliset yhteydet oman alansa käytännön toimijoihin. Yhteyksiä käytetään sekä opintojen suunnittelussa että yksittäisten kurssien toteutuksessa. Tutkimusprojektit välittävät uusinta tietoa opetuksen kehittämiseen ja sisältöihin. Lisäksi hyödynnetään erilaisia selvityksiä valmistuneiden sijoittumisesta työelämään ja työelämäpalveluja.

Työelämävalmiuksia ja asiantuntijuuteen kasvamista edistetään tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuus tutkinto-ohjelman syventäviin opintoihin kuuluvaan vapaaehtoiseen harjoittelujaksoon. Työharjoittelun tavoitteena on perehdyttää harjoittelija monipuolisesti tulevan työskentelyalansa tavanomaisiin ongelmiin ja työtehtäviin ja kehittää valmiutta tietojen ja taitojen soveltamiseen käytännön ratkaisuissa sekä perehdyttää harjoittelupaikan organisaatioon, sen toimintaan ja toimintaa ohjaaviin periaatteisiin.

Kansainvälisen politiikan tarjoama koulutus valmentaa soveltamaan kansainvälisen politiikan ja kansainvälisten kysymysten asiantuntemusta erityisesti hallinnon, järjestöelämän ja tiedotusalan kansainvälisissä tehtävissä sekä kansainvälisten asioiden suunnittelu-, koulutus-, kehittämis- ja tutkimustehtävissä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Valtio-opin maisterit ovat työllistyneet kunnallis- ja valtionhallinnon lisäksi kansalaisjärjestöjen, Euroopan unionin ja kansainvälisten organisaatioiden, median sekä kotimaisten ja kansainvälisten yritysten palvelukseen.

Kansainvälistyminen

Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen opiskelijat opiskelevat kansainvälisesti orientoituneessa akateemisessa ympäristössä. Politiikan tutkimuksen opiskelijoilla on näin erinomaiset mahdollisuudet kansainvälistymiseen opintojensa ohella.

Runsaan englanninkielisen sekä kansainvälisiin teemoihin suuntautuvan opetustarjonnan lisäksi opiskelijat voivat hankkia kansainvälistä osaamista esimerkiksi osallistumalla opiskelijavaihtoon, harjoitteluun ulkomailla tai ulkomaisten opiskelijoiden tuutorointiin.  Kansainvälisyyttä tukevat opinnot kootaan tieteenalayksikön ohjeen mukaan erilliseksi kokonaisuudeksi, joka merkitään tutkintotodistukseen.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta.

Tutkimuksen painopisteet

Johtamiskorkeakoulussa tehdään tutkimusta hallintotieteissä, kauppatieteissä ja politiikan tutkimuksessa. Yksikön tutkimusta yhdistävänä teemana on johtaminen, päätöksenteko ja osallistuminen muuttuvassa ja verkostoituneessa yhteiskunnassa. Tämän pääteeman ohella johtamiskorkeakoulussa tehdään monitieteistä tutkimusta erityisesti seuraavien teemojen parissa:

 • yksityisen ja julkisen sektorin välinen rajapinta
 • palvelut ja innovaatiot
 • kaupunki- ja aluekehitys
 • oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja hyvinvointi
 • vastuullisuus ja kestävä kehitys
 • poliittinen toimijuus ja osallisuus
 • demokratia ja valta
 • turvallisuus ja riskienhallinta
 • arvonluonti
 • tuloksellisuus, mittaus ja arviointi

Johtamiskorkeakoulussa toimii tutkimuksen huippuyksiköitä sekä tutkimusohjelmia ja -ryhmiä

Jatko-opintomahdollisuudet

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmassa suoritettu maisterin tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkintoon.

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma

Tampereen yliopistossa politiikan tutkimusta opetetaan johtamiskorkeakoulussa. Sisäänotto politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmaan on päävalinnassa 42 opiskelijaa. Tutkinto-ohjelmassa suoritetaan ensin kandidaatin tutkinto laaja-alaisessa kandidaattiohjelmassa, jossa opiskelija valitsee suuntautumisalansa toisen opiskeluvuoden keväällä. Suuntautumisaloja ovat  kansainvälinen politiikka ja valtio-oppi . Maisteriopinnoissa opiskelija syventää osaamistaan jommassa kummassa edellä mainitussa opintosuunnassa.

Jos olet jo suorittanut yhteiskuntatieteellisen alan kandidaatin tutkinnon tai muun soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon Suomessa tai ulkomailla, voit hakeutua maisteriopintoihin maisterihaun kautta. Tällöin valittavanasi ovat kaksi edellä mainittua opintosuuntaa sekä erilliset maisteriohjelmat.

Tervetuloa Tampereelle!

Opiskelijaelämää

Politiikan tutkimuksen opiskelijoilla on aktiivista ainejärjestötoimintaa. Katso ainejärjestö Iltakoulu ry:n sivuilta ja somekanavista, mitä kaikkea politiikan tutkijat tekevät vapaa-ajallaan.

Iltakoulu ry Facebookissa
Iltakoulu ry Instagramissa

Johtamiskorkeakoulu sosiaalisessa mediassa

Johtamiskorkeakoulu Facebookissa

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018

 • Valinta valintakokeen tai yo-todistuksen ja valintakokeen perusteella
 • Lisäksi voidaan valita avoimien yliopisto-opintojen perusteella

Tampereen yliopiston siirtohaku 2018

 • Haku on tarkoitettu toisista suomalaisista yliopistoista tai Tampereen yliopiston sisällä kandidaattivaiheessa siirtyville

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma

Hakumenettely

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja yleisistä hakuohjeista. Huomioithan hakemuksen lähettämisen jälkeen sinulle mahdollisesti esitetyt liitepyynnöt. Hakijoiden, jotka ovat suorittaneet suomalaisen ylioppilastutkinnon vuoden 1990 jälkeen tai suorittavat sen hakukeväänä, ei tarvitse toimittaa hakemukseensa ylioppilastutkintotodistuskopiota liitteeksi.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Opiskelijaksi voi hakea henkilö, joka on saavuttanut yliopistolaissa määritellyn yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Ks. hakukelpoisuus. Tämän hakukohteen kautta voivat hakea myös henkilöt, jotka ovat suorittaneet valintaperusteissa edellytyksenä olevat yliopisto-opinnot avoimina tai erillisinä yliopisto-opintoina.

Sisäänotto

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmaan otetaan vuoden 2018 yhteishaussa yhteensä 42 uutta opiskelijaa. Aloituspaikoista 29 on varattu ensikertalaisille.

Valintajono Sisäänottomäärä Ensikertalaisia
1. Yo-todistus+valintakoe 15 10
2. Valintakoe 27 19
3. Avoimen yliopiston opintoja suorittaneet 3*  

*Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei valintajonossa 3 ole riittävästi, ei jäljelle jääviä paikkoja täytetä lainkaan.

Valintaperusteet

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opiskelijavalinnassa opiskelijoita otetaan yliopistolain tarkoittamalla tavalla suorittamaan sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa. Opiskelija suorittaa yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon politiikan tutkimuksen kandidaattiohjelmassa sekä yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon joko kansainvälisen politiikan tai valtio-opin opintosuunnassa.

Opiskelijat valitaan seuraavista valintajonoista:

Valintajono 1. Ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakokeen perusteella valittavat (suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet sekä European Baccalaureate, International Baccalaureate tai Reifeprüfung -tutkinnon suorittaneet)

Valintajono 2. Valintakokeen perusteella valittavat

Valintajono 3. Avoimen yliopiston opintosuoritusten ja/tai erillisten opintojen perusteella valittavat

Mikäli IB-tutkinnon, EB-tutkinnon tai RP-tutkinnon keväällä 2018 suorittanut hakija haluaa tulla huomioon otetuksi myös valintajonossa 2, hänen tulee toimittaa todistus tutkinnon lopullisista arvosanoista ensisijaisen hakukohteensa hakijapalveluihin seuraavasti: RP-tutkinto: 7.6.2018 ja IB- ja EB-tutkinnot: 13.7.2018 klo 15.00. Hakija tulee valituksi valintajonossa 2, jos hänen pisteensä ovat yhtä hyvät kuin viimeisenä tässä jonossa valituksi tulleella on.

Valinnassa noudatetaan seuraavia periaatteita:

Valintajonossa 1 opiskelijat valitaan siten, että valintakokeen ja ylioppilas­tutkintotodistuksen tuottama pistemäärä lasketaan yhteen, jolloin maksimi­pistemäärä on 120 pistettä. Jos lopullinen pistemäärä tässä valintajonossa valit­tavilla on sama, ratkais­ee valintakokeen pistemäärä. Jos kahdella tai useammalla hakijalla on tämänkin jälkeen sama pistemäärä, tulevat kaikki saman pistemäärän saaneet valituiksi.

Valintajonossa 2 opiskelijat valitaan pelkästään valintakokeessa saatujen pisteiden perusteella. Jos lopullinen pistemäärä tässä valintajonossa valittavilla on sama, ratkaisee ylioppilastutkintotodistuksesta saatu pistemäärä. Jos kahdella tai useammalla hakijalla on tämänkin jälkeen sama pistemäärä, tulevat kaikki saman pistemäärän saaneet valituiksi.

Hakija, joka on suorittanut ylioppilastutkinnon, otetaan huomioon molemmissa valintajonoissa siten, että ensin täytetään ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakokeen perusteella valittavien aloituspaikat parhaimmat yhteispisteet saaneista. Sen jälkeen täytetään valintakokeen perusteella valittavien aloituspaikat kokeessa parhaiten menestyneistä. Hakijat, jotka eivät ole suorittaneet ylioppilastutkintoa, valitaan valintajonossa 2.

Valinta toteutetaan siten, että valittavista vähintään 70 % tulee valituksi yliopistolain 36§:n tarkoittamalla tavalla hakijoista, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa eivätkä vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkaneesta koulutuksesta. Ks. lisätietoja aloituspaikkojen varaamisesta ensikertalaisille.

Valintajono 3  opiskelijat valitaan avoimen yliopiston opintojen tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella. Valinta koskee hakijoita, jotka eivät ole suorittaneet korkeakoulututkintoa eikä heillä ole voimassaolevaa opinto-oikeutta. Motivaatiokirjeestä tulee selvitä haluttu opintosuunta. Opintosuunta täsmennetään hyväksymispäätöksen yhteydessä hakemuksen mukaisesti.

Ensisijaisesti valinnassa ratkaisevat soveltuvien opintosuoritusten määrä ja opintomenestys. Minimivalintakriteereiden täyttyminen ei sinällään riitä hyväksytyksi tulemiseen, vaan hakijoista valitaan ansioituneimmat. Valinnassa huomioidaan tutkinto-ohjelman ja erityisesti haettavan opintosuunnan resurssit.

Hyväksymisen edellytyksenä on, että:

 • hakija ei ole suorittanut korkeakoulututkintoa eikä hänellä ole voimassaolevaa opinto-oikeutta
 • hakija on suorittanut ennen hakuajan päättymistä politiikan tutkimuksen kandidaattiohjelmaan soveltuvia yliopistotasoisia opintoja avoimessa yliopistossa vähintään 90 opintopistettä (haussa huomioidaan erityisesti halutun opintosuunnan opinnot)
 • hakija on osoittanut yliopiston katsomaa hyvää opintomenestystä (erityisesti ratkaisevat opintosuoritusten arvosanat, mutta myös opintojen suorittamisajankohta ja opintoihin käytetty aika otetaan huomioon)
 • hakijalla on perustellut syyt ja resurssit sallivat opiskelijan hyväksymisen

Lisäksi on suositeltavaa suorittaa yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoon vaadittavia kieliopintoja (suomi, ruotsi, vieras kieli) jo etukäteen.

Avoimien yliopisto-opintojen perusteella valitaan enintään 3 hakijaa. Aikaisempien opintojen perusteella hakeva valitaan aina ensisijaisesti jonossa 3. Mikäli hakija ei tule valituksi valintajonossa 3, hänet huomioidaan tämän jälkeen automaattisesti valintajonoissa 1 ja 2, mikäli hän on osallistunut myös valintakokeeseen. Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei valintajonossa 3 ole riittävästi, ei jäljelle jääviä paikkoja täytetä lainkaan.

Pisteitys

Ylioppilastutkintotodistuksen pisteitys

Ylioppilastutkintotodistuksesta voi saada enintään 60 pistettä. Pisteitä annetaan seuraavasti:

1. äidinkieli
2. reaali tai jonkin reaaliaineen koe
3. kaksi muuta hakijalle parhaat pisteet tuottavaa koetta (voivat olla myös muita reaaliaineiden kokeita)

  L E M C B A
Äidinkieli, reaali, ainereaalikokeet, laaja/pitkäoppimäärä, A-kielet, pitkä matematiikka 15 12 9 6 3 1
Lyhyt/suppea oppimäärä, B-kieli, lyhyt matematiikka 12 9 6 3 1 -

Äidinkielen kokeen sijasta tehty suomi tai ruotsi toisena kielenä –koe katsotaan äidinkielen kokeeksi.

IB-, EB- ja Reifeprüfung -tutkintojen pisteityksen osalta ks. yliopiston yhteinen ohjeistus kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteitysperusteista.

Valintakokeen pisteitys:

Valintakokeen maksimipistemäärä on 60 pistettä. Valintakoekirjasta tehtävien kysymysten pistemäärä on enintään 30 pistettä ja aineistokokeen pistemäärä enintään 30 pistettä.

Aineistokoe arvostellaan vain valintekoeteokseen perustuvassa koeosiossa parhaiten suoriutuneelta kolmannekselta (1/3), kuitenkin vähintään 150 hakijalta.

Valintakoe

Torstai 17.5.2018 klo 10.00–14.00
Kalevantie 4 (yliopiston päärakennus),Tampere

Tarkemmat tiedot salijaosta julkaistaan sivulla salijaot valintakokeissa viimeistään koetta edeltävänä päivänä.

Kaikki hakemuksensa jättäneet voivat osallistua valintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Valintakokeeseen osallistuvalla tulee olla mukanaan valokuvalla varustettu henkilötodistus sekä tavanomaiset kirjoitusvälineet. Valintakoetilaisuuteen voi ottaa mukaan omia eväitä. Omissa eväissä ei saa olla kääreitä tai tekstejä.

Valintakoevaatimukset

Valintakoepapereissa annettuja vastausohjeita tulee noudattaa. Noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kokeen hylkäämisen.

Valintakoe edellyttää seuraavan teoksen hallintaa sekä siihen sisäl­tyvien tietojen soveltamista.

Forsberg – Raunio (toim.) Politiikan muutos. Osuuskunta Vastapaino. (2014 tai uudempi) ISBN: 978-951-768-428-6

Aineistokoe: Valintakokeessa jaettavaan materiaaliin perustuvissa tehtävissä painotetaan hakijan kykyä tulkita ja analysoida politiikan tutkimuksen alaan liittyvää ajankohtaista aineistoa.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevan hakijan tulee jättää kirjallinen hakemus erityisjärjestelyistä valintakokeessa yliopiston saavutettavuusyhteyshenkilölle 20.4.2018 klo 15 mennessä. Tarkemmat ohjeet erityisjärjestelyiden hakemisesta löytyvät erityisjärjestelyt valintakokeessa –sivuilta.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2018. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi. Valintakokeeseen osallistuneilla hakijoilla on oikeus nähdä koepaperinsa ja -pisteensä yliopiston hakijapalveluissa 14 päivän aikana edellä ilmoitetusta tulosten julkistamispäivästä lukien.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava johtamiskorkeakoulun tiedekuntaneuvostolle osoitettuna viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.45 mennessä yliopiston kirjaamoon osoitteella Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto (käyntiosoite Kalevantie 4, päärakennus). Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen. Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Varasijamenettely

Mahdollisesti vapautuvat paikat täytetään valintamenettelyn mukaisesti ensikertalaisille varatut paikat huomioiden. Varasijoille asetetaan rajattu määrä hakijoita