Koulutustarjonta

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Katso koulutukset tiedot Opintopolussa

Osaamistavoitteet

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen kandidaattiohjelma

Huk-tutkinnon suorittanut kandidaatti:

 • kykenee aktiiviseen vuorovaikutukseen työelämässä
 • tuntee oman tutkinto-ohjelmansa tieteenalan perusteet ja osaa seurata oman alansa kehitystä
 • tuntee tieteellisen ajattelun ja työskentelytapojen periaatteet
 • ymmärtää tieteen ja tutkimuksen etiikan perusperiaatteet
 • osaa kirjoittaa tieteellistä tekstiä siten, että merkitsee muiden tekemästä työstä lainaamansa tai referoimansa osuudet tieteenalalla vakiintuneilla tavoilla
 • osaa hankkia tieteellistä tietoa, arvioida sitä kriittisesti ja soveltaa sitä oman alansa tutkimuskysymysten ratkaisemiseen
 • osaa käyttää suomen ja ruotsin kieltä tasolla, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta
 • osaa käyttää vähintään yhtä vierasta kieltä tasolla, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen
 • osaa käyttää tietotekniikkaa työelämän edellyttämällä perustasolla

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen kandidaattiohjelman suorittaneella humanististen tieteiden kandidaatilla on seuraavat alansa taidot ja tiedot:

Viestintäosaaminen

Opiskelija osaa

 • kommunikoida erilaisissa englannin taitoa vaativissa puhetilanteissa.
 • lukea kriittisesti ja analysoida erilaisia englanninkielisiä tekstejä (mm. tieteelliset tekstit, kaunokirjallisuus, asiaproosa).
 • tuottaa sujuvaa englanninkielistä tekstiä.
 • argumentoida systemaattisesti ja analysoida toisten argumentointia.

Sisältöosaaminen

Opiskelija

 • hallitsee tieteenalansa peruskäsitteet ja osaa analysoida puhuttua ja kirjoitettua kieltä näiden käsitteiden avulla.
 • osaa kommunikoida omaan alaansa liittyvistä aiheista ja esittää perusteltuja argumentteja.
 • pystyy soveltamaan hankkimaansa tietoa aktiivisesti ja itsenäisesti akateemisten ja ammatillisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien tuottamisessa.
 • osaa vertailla englanninkielisten maiden kulttuuria omaan kulttuuriinsa.
 • osaa selittää ja käyttää keskeisiä käsitteitä suorittamiensa moduuliopintojen alalla.
 • osaa tehdä itsenäisen, tieteenalaansa liittyvän tutkielman.


Lisäksi englannin kääntämisen ja tulkkauksen opintopolun sekä siihen liittyvät Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet sekä Kääntäjän suomen opinnot I -opintokokonaisuudet suorittaneella humanististen tieteiden kandidaatilla on seuraavat viestinnälliset ja sisällölliset taidot:

 • tuntee ammattimaisen, monikielisen käännös- ja tulkkausviestinnän perusperiaatteet.
 • osaa kääntää ammattimaisesti yleiskielisiä tekstejä englannista suomeksi ja yksinkertaisia yleiskielisiä tekstejä suomesta englanniksi.
 • pystyy tulkkaamaan lyhyitä puhejaksoja englannista suomeksi ja suomesta englanniksi arkipäiväisissä tilanteissa.
 • tuntee terminologian perusperiaatteita ja osaa käyttää niitä käännöstyön tukena.
 • pystyy perustelemaan, millainen suomen kieli eri tilanteissa on toimivaa ja tarkoituksenmukaista.

Maisteriopinnot

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelmasta valmistunut filosofian maisteri:

 • kykenee työskentelemään itsenäisesti ja osaa soveltaa työssään tieteellistä tietoa ja menetelmiä
 • kykenee toimimaan työelämässä oman alansa asiantuntijana
 • osaa työskennellä erilaisissa (työelämän) tiimeissä ja projekteissa
 • kykenee ratkaisemaan työssään ja muussa toiminnassaan esiin tulevia uusia ja monitahoisia ongelmia
 • kykenee tunnistamaan oman osaamisensa rajat ja osaa täydentää asiantuntemustaan itseäisesti
 • pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan itsenäisen tieteellisen tutkimuksen ja osaa hyödyntää siinä aiempaa tutkimusta kriittisesti mutta kunnioittavasti
 • hallitsee oman tieteenalansa tutkimusmenetelmiä laaja-alaisesti sekä pystyy kestävään tieteelliseen päättelyyn ja argumentaatioon

Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopinnot suorittanut filosofian maisteri:

 • osaa käyttää englannin kieltä erittäin hyvin ja tilanteeseen sopivasti monissa erilaisissa konteksteissa.
 • hallitsee valitsemansa englannin kielen tai kirjallisuuden tutkimuksen erityisalan tieteelliset menetelmät ja osaa soveltaa tietojaan uusien ongelmien ratkaisuun.
 • kykenee toimimaan englannin kielen tai kirjallisuuden asiantuntijana erilaisissa työelämän tehtävissä.
 • osaa tehdä itsenäistä tutkimusta omalla tieteenalallaan.
 • kykenee soveltamaan tieteellistä tietoa ja tutkimustuloksia englannin kieleen ja englanninkieliseen kirjallisuuteen ja hänellä on valmiudet tieteellisten jatko-opintojen harjoittamiseen.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot suorittanut filosofian maisteri:

 • osaa selittää ammattimaisen käännös- ja tulkkaustoiminnan edellytyksiä ja vaatimuksia ja kykenee toimimaan oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä
 • osaa toimia kääntäjänä tai tulkkina valitsemallaan erikoisalalla omissa työkielissään
 • osaa analysoida, tulkita, tuottaa ja oikolukea tekstejä asiantuntevasti ja ammattimaisesti
 • osaa analysoida omat tiedontarpeensa ja hakea tietoa monipuolisesti
 • osaa käyttää oman alan keskeisiä työkaluja ja ylläpitää teknologista osaamistaan
 • tiedostaa kääntäjän tai tulkin sosiaalisen ja yhteiskunnallisen roolin ja osaa toimia ammattimaisesti ja eettisesti asiakkaan ja muiden yhteistyötahojen kanssa monikielisissä ja -kulttuurisissa viestintätilanteissa
 • osaa tuottaa tilanteeseen sopivaa ja viestinnällisesti soveltuvaa suomen kieltä ja huoltaa suomenkielistä tekstiä
 • tuntee käännöstieteen käsitteistön ja käännöstieteen tutkimusmenetelmät
 • kykenee soveltamaan tieteellistä tietoa ja tutkimustuloksia kääntämiseen ja tulkkaukseen ja hänellä on valmiudet tieteelliseen tutkimukseen sekä tieteellisten jatko-opintojen harjoittamiseen.

Koulutuksen sisältö

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma sisältää englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen kandidaattiohjelman, englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopinnot ja monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot.

Kandidaattiopintojensa aikana opiskelija alkaa suuntautua joko kielen ja kirjallisuuden (n. 45 opiskelijaa) tai kääntämisen ja tulkkauksen (n. 15 opiskelijaa) opintoihin. Kääntämiseen ja tulkkaukseen erikoistuvilta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa ja heille tarjotaan sekä kandidaatti- että maisteriopinnoissa oma suomen opintokokonaisuutensa.

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen kandidaattiopinnot antavat opiskelijoille laaja-alaiset perusvalmiudet moniin asiantuntijatehtäviin. Englannin kielen ja kirjallisuuden opinnoissa tarkastellaan kielen rakennetta, käyttöä, vaihtelua ja oppimista. Lisäksi perehdytään englanninkielisen kirjallisuuden lajeihin, eri aikakausien ja maiden kirjallisuuteen sekä kulttuurisiin teksteihin. Kääntämisen ja tulkkauksen opintoihin kuuluu käännöstieteen, käännösviestinnän, kielen ja kulttuurin opintoja, jotka johdattavat esimerkiksi markkinointitekstien, EU-asiakirjojen, käyttöohjeiden ja kirjallisuuden ammattimaiseen kääntämiseen.

Maisteriopinnoissa saavutetaan vahva asiantuntijuus omalla erikoisalalla ja valmius soveltaa alan tieteellistä tietoa ja hakeutua tieteellisiin jatko-opintoihin. Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopinnoissa on mahdollista erikoistua esimerkiksi kielen rakenteen, kielen ja yhteiskunnan välisen vuorovaikutuksen, kirjallisuuden lajien tai kirjallisuuden yhteiskunnallisten merkitysten tutkimukseen. Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnoissa opiskelija erikoistuu lain ja hallinnon käännösviestintään, talouselämän ja tekniikan käännösviestintään, kaunokirjalliseen ja audiovisuaaliseen kääntämiseen, yleiseen tulkkausviestintään tai oikeustulkkaukseen.

Tutkinto-ohjelman alalta valmistuneita työskentelee mm. aineenopettajina, erilaisissa koulutus- ja viestintätehtävissä sekä kääntäjinä ja tulkkeina.

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen kandidaattiopinnoista opiskelija voi hakeutua seuraaviin maisteriopintoihin:

 • englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopinnot (45 opiskelijaa vuosittain)
 • monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot (15 opiskelijaa vuosittain)

Maisteriopinto-oikeus jompiinkumpiin maisteriopintoihin täsmennetään laskennallisen toisen opiskeluvuoden keväällä. Tuolloin opiskelija ilmoittaa maisteriopintoja koskevan toiveensa sitovasti. Hän saa määriteltyjen kriteerien perusteella täsmennetyn maisterivaiheen opinto-oikeuden ennen kolmannen opintovuoden alkua.

Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopintoihin hakeutuvan opiskelijan tulee suorittaa ennen maisteriopintoja seuraavat edeltävät opinnot:

 • Kielen ja kirjallisuuden aineopintojen opintopolku

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin hakeutuvan englannin opiskelijan tulee suorittaa ennen maisteriopintoja seuraavat edeltävät opinnot:

 • Kääntämisen ja tulkkauksen aineopintojen opintopolku
 • Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet
 • Kääntäjän suomen opinnot I

Tutkinto-ohjelman opiskelija voi suorittaa yksittäisiä maisteriopintoihin kuuluvia opintojaksoja ennen kuin on suorittanut kaikki maisteriopintoihin vaadittavat edeltävät opinnot. Opintojaksokohtaiset pakolliset edeltävät opinnot tulee kuitenkin ottaa huomioon. Maisteriopintoihin voidaan hyväksyä myös muissa yliopistoissa vastaavat kandidaattiopinnot suorittanut opiskelija.

Mikäli jompiinkumpiin tutkinto-ohjelman maisteriopinnoista on enemmän halukkaita kuin opintoihin on mahdollista ottaa, käytetään karsintakriteerinä opintomenestystä seuraavissa opintojaksoissa (ns. kriteeriopinnot):

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot edellyttävät erittäin hyvää suomen kielen taitoa. Suomen kielen taito arvioidaan maisteriopinto-oikeuden täsmentämisen yhteydessä. Suomen taito arvioidaan ensisijaisesti ylioppilastutkinnon äidinkielen ja kirjallisuuden arvosanan perusteella. Suomi äidinkielenä -kokeen arvosanan on oltava vähintään magna cum laude approbatur. Jos opiskelijan arvosana on tätä alempi tai jos hän ei ole suorittanut koetta ollenkaan, hänen suomen taitonsa todetaan erillisellä kirjallisella kokeella.

Opiskelijan on mahdollista vaihtaa maisteriopinto-oikeuttaan sen täsmentämisen jälkeen, mikäli hän tulee toisiin ajatuksiin. Lisätietoja maisteriopinto-oikeuden vaihtamisesta

Opintojen rakenne

Tutkinto-ohjelma sisältää kaksi tutkintoa. Alempi korkeakoulututkinto, eli humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, on suunniteltu suoritettavaksi kolmen vuoden aikana. Tutkintoon kuuluu kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte. Ylempi korkeakoulututkinto, eli filosofian maisterin tutkinto, suoritetaan kahdessa vuodessa. Suurimman osuuden maisterin tutkinnosta muodostavat opiskelijan valitsemien maisteriopintojen syventävät opinnot, joihin sisältyy pro gradu -tutkielma.

Opintojaksot suositellaan suoritettavan tasojärjestyksessä (esim. perusopintojen opintojakso ennen aineopintojen vastaavaa opintojaksoa). Joitain opintojaksoja voidaan suorittaa kirjatenttinä. Lisätietoa tenttikäytännöistä on opetusohjelmassa.

Ensimmäinen lukuvuosi

Ensimmäisen lukuvuoden aikana suoritetaan perusopintojen lisäksi myös vähintään yksi seuraavista kieli-, käännnös ja kirjallisuustieteiden yhteisten opintojen opintojaksoista:

Kääntämiseen suuntautuvat opiskelijat suorittavat edellä mainituista vähintään opintojakson Kääntämisen perusteet osaksi kääntämisen maisteriopintoja edeltävää opintokokonaisuutta Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet. Osaamistaan laaja-alaistaakseen opiskelija voi halutessaan suorittaa edellä mainittuja yksikön yhteisten opintojen opintojaksoja enemmän kuin vähimmäisvaatimuksen verran.

Perusopinnot koostuvat osin kaikille pakollisista, osin eri opintopolkuihin jakautuvista opinnoista. Perusopintojen kaikille pakolliset opinnot (15 op) suoritetaan ensimmäisen opintovuoden I ja II periodien aikana:

Kaikille tutkinto-ohjelman opiskelijoille yhteisten perusopintojen jälkeen opiskelija valitsee 15 opintopistettä opintoja kahdesta eri opintopolusta: kieli ja kirjallisuus, kääntäminen ja tulkkaus. Opiskelija voi joko suorittaa jommankumman opintopolun perusopintojen osuuden kokonaan tai yhdistellä opintojaksoja vapaasti kummastakin polusta. Saavuttaakseen opettajan pätevyyden opiskelijan on suoritettava kielen ja kirjallisuuden opintopolku kokonaisuudessaan.

Toinen ja kolmas lukuvuosi

Aineopinnoissa opiskelijoilla on yhteisinä pakollisina opintoina

Loput aineopinnoistaan opiskelija valitsee vaihtoehtoisista opinnoista (30 op). Vaihtoehtoiset opinnot koostuvat yhteisistä vaihtoehtoisista opinnoista ja kahden eri opintopolun (kieli ja kirjallisuus, kääntäminen ja tulkkaus) mukaisista vaihtoehtoisista opinnoista. Aineopinnoissa opiskelijan on suoritettava suunnittelemiensa maisteriopintojen mukainen opintopolku kokonaisuudessaan. Saavuttaakseen opettajan pätevyyden opiskelijan on suoritettava kielen ja kirjallisuuden opintopolku kokonaisuudessaan.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin suuntaavat opiskelijat suorittavat kandidaatintutkintonsa valinnaisiin opintoihin opintokokonaisuudet Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet sekä Kääntäjän suomen opinnot I.

Aineopinnot päättyvät humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon edellyttämään kandidaatintutkielmaan, johon kuuluu myös kypsyysnäyte. Kandidaatintutkielma kirjoitetaan aineopintojen seminaarissa. Tutkinto-ohjelma tarjoaa seminaariryhmiä, joissa tarkastellaan kielentutkimuksen, kirjallisuuden ja kulttuurin tai kääntämisen ja tulkkauksen kysymyksiä. Opiskelija valitsee sellaisen kandidaatintutkielmaseminaarin, jonka aihealue vastaa niitä maisteriopintoja, joihin hän on suuntautumassa. Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopintoihin suuntautuvat kirjoittavat kandidaatintutkielman englanniksi, monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin suuntaavien kandidaatintutkielma on suomen- tai englanninkielinen. Lue myös Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden ohjeet tutkielmankirjoittajille sekä tutkinto-ohjelman kandidaatintukielmien arviointiohjeet.

Kandidaatin tutkinto suoritetaan pääsääntöisesti ennen maisterintutkintoon kuuluvia syventäviä opintoja. Kandidaatintutkintoon opiskelijalla tulee olla suoritettuna myös yleisiin kieli- ja viestintäopintoihin kuuluvat opinnot. Niiltä opiskelijoilta, jotka suuntaavat englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopintoihin, vaaditaan yleisiin kieli- ja viestintäopintoihin suomen ja ruotsin opintojaksot. Niiltä opiskelijoilta, jotka suuntaavat monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin, vaaditaan yleisiin kieliopintoihin vain ruotsin opintojakso, koska heille pakollinen opintokokonaisuus Kääntäjän suomen opinnot I korvaa yleisiin kieli- ja viestintäopintoihin kuuluvan suomen opintojakson.

Uramahdollisuudet

Englannin kielen ja kirjallisuuden opinnot tarjoavat väylän opettajaksi aikoville. Englannin kielen ja kirjallisuuden opinnoista valmistuneet toimivat myös monissa muissa erilaisissa englannin kielen ammattitaitoa vaativissa tehtävissä. Näitä ovat opetusalan lisäksi muut koulutusalan tehtävät, teollisuus ja muu elinkeinoelämä, diplomatia, valtionhallinto, kirjastoala, kustannusala, viestintä ja journalistiikka, kansainväliset järjestöt, markkinointi, matkailuala, erilaiset johtamis- ja kehittämistehtävät sekä tutkimus.

Englannin kielen ja kirjallisuuden opinnoissa järjestetään säännöllisiä työelämätapahtumia (ura- ja yritystapahtumia) yhdessä kieltenopiskelijoiden ainejärjestön kanssa. Näissä tapahtumissa vierailee ura- ja rekrytointipalveluiden asiantuntijoita sekä ulkopuolisia puhujia, jotka esittelevät omia urapolkujaan kielen ja kulttuurin asiantuntijoina ja kertovat millaisiin työtehtäviin opinnot heitä valmistivat. Tällaisten tapahtumien kautta vahvistetaan työelämäverkostoja ja sidosryhmäsuhteita. Lisäksi opinnot tarjoavat jo valmistuneille mahdollisuuden täydennyskoulutukseen; erityisen keskeisiä ovat aineenopettajille suunnatut täydennyskoulutusmahdollisuudet.

Englannin kääntämisen ja tulkkauksen opinnoista valmistutaan erilaisiin käännös-, tulkkaus- tai viestintätehtäviin, joissa vaaditaan monikielisen viestinnän asiantuntijuutta. Käytännön työelämätaitoihin liittyen englannin kielen kääntämisen ja tulkkauksen opinnoissa on mahdollisuus suorittaa erilaisia opintoja, joiden yhteydessä pääsee välittömään kosketukseen työelämän kanssa, mm. vapaavalintainen työharjoittelu. Opinnoissa tehdään myös jonkin verran autenttisia käännös- ja tulkkaustoimeksiantoja, ja lisäksi pro gradu -tutkielma on mahdollista tehdä ulkopuolisen toimeksiantajan tilauksesta.

Opintojen suhdetta työelämään edesauttaa se, että englannin kääntäminen ja tulkkaus sekä monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot toimivat yhteistyössä alan liittojen (Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto, SKTL, Käännösalan asiantuntijat KAJ, Suomen käännöstoimistojen liitto, SKTOL) kanssa esimerkiksi yliopistovierailujen ja infotilaisuuksien muodossa. Monilla opettajilla on myös laaja kokemus alan töistä, ja lisäksi tutkinto-ohjelman järjestämissä erillisissä infotilaisuuksissa sekä kääntäjän ja tulkin työelämätaidot -kurssilla on usein vierailijoita yritysmaailmasta ja työelämästä. Maisteriopintojen erikoisalat on suunniteltu työelämän tarpeiden mukaisesti.

Kansainvälistyminen

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma johtaa opiskelijaa myös kansainvälistymiseen. Kaikki tutkinto-ohjelman opiskelijat oppivat ymmärtämään syvällisesti englanninkielisten maiden kulttuureja. Kieleen ja kirjallisuuteen erikoistuvat opiskelijat tuntevat erityisesti englannin kielen ja sillä kirjoitetun kirjallisuuden erityispiirteitä, kääntämiseen ja tulkkaukseen erikoistuvat opiskelijat puolestaan suomenkielisten ja englanninkielisten kulttuurien viestinnällisiä rajapintoja.

Esimerkiksi tutkinto-ohjelmaan sisältyvä, englanninkielisessä maassa suoritettava kieliharjoittelu kartuttaa monipuolisesti opiskelijan kansainvälistä osaamista. Kaikki kansainvälistymiskokonaisuuteen soveltuvat tutkinto-ohjelman opintojaksot on merkitty sähköiseen opinto-oppaaseen.

Kansainvälistymisopintoja voi suorittaa myös mm. opiskelijavaihdossa yksikön tai yliopiston vaihtokohteissa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Lisätietoa ristiinopiskelusta.

Tutkimuksen painopisteet

Tampereen yliopiston strategian painopistealueet näkyvät sekä englannin kielen ja kirjallisuuden että käännöstieteen ja tulkkauksen opetuksessa ja tutkimuksessa. Kielentutkimuksessa korostuu esimerkiksi kielen ja yhteiskunnan vuorovaikutuksen tutkimus, kielen alueellisen, sosiaalisen ja historiallisen vaihtelun tutkimus sekä kielen rakenteiden tutkimus. Kirjallisuudentutkimuksessa korostuu historiallisesti ja yhteiskunnallisesti suuntautunut kirjallisuudentutkimus sekä kulttuurintutkimus. Käännöstieteen puolella keskitytään kääntämisen sosiologiaan, multimodaalisuuteen ja kääntämiseen ja tulkkaukseen ammattimaisena toimintana. Kaikki nämä alueet ovat läsnä sekä peruskurssien että erikoisalueiden kurssien tarjonnassa.

Tutkinto-ohjelman opettajien tutkimusaktiivisuuteen perustuvalla vahvalla tutkimuksen ja opetuksen yhdistämisellä

 • luodaan tutkimuslähtöinen oppimisympäristö,
 • ohjataan opiskelijoita kohti analyyttisiä, kriittisiä ajattelutapoja,
 • lisätään tutkimusaktiivisuutta ja
 • edistetään tutkivan kieli-, kulttuuri- ja käännösammattilaisen asiantuntijuutta.

Opiskelijoiden ymmärrystä tutkimuksen tekemisen merkityksestä kasvatetaan pyrkimällä ottamaan opiskelijat mukaan tutkimustoimintaan jo perustutkintovaiheessa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden englannin kielen ja kirjallisuuden/englantilaisen filologian/englannin alan tohtoriohjelmiin. Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden käännöstieteen jatko-opintoihin.

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Tutkinto-ohjelma

Opetussuunnitelma ja tutkinnon rakenne

Tutkinto-ohjelman verkkosivu

Opiskelijaelämää

Englannin ainekerho SAS (Facebook, Instagram).

Kieltenopiskelijoiden ainejärjestö Lexica

Kääntäjäopiskelijoiden ainejärjestö Transla

Viestintätieteiden tiedekunta

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma on osa Viestintätieteiden tiedekuntaa.

Tiedekunnan kotisivut
Tiedekunta Facebookissa
Tiedekunta Twitterissä

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018

 • Valinta valintakokeen tai yo-todistuksen ja valintakokeen perusteella
 • Lisäksi voidaan valita avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella

Tampereen yliopiston siirtohaku 2018

 • Haku on tarkoitettu toisista yliopistoista tai Tampereen yliopiston sisällä kandidaattivaiheessa siirtyville
Valitse ensin hakukohde Hakukohteet -välilehdeltä.