Koulutustarjonta

Varhaiskasvatus, kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma

Katso koulutuksen tiedot Opintopolussa

Osaamistavoitteet

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suoritettuaan

 • opiskelija ymmärtää eettisen vastuunsa ja vuorovaikutus- ja kohtaamistaitojen merkityksen kasvatus- ja opetustyössä,
 • opiskelija pystyy hankkimaan ja analysoimaan kriittisesti oman alansa keskeistä tutkimustietoa,
 • opiskelija tuntee ihmistieteellisen tutkimuksen perusteet ja keskeiset menetelmät sekä osaa toteuttaa ja raportoida tutkimusprosessin,
 • opiskelija on rakentanut asiantuntijaidentiteettiään ja hänellä on edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä oman alansa työtehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä,
 • opiskelija osaa ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti molemmilla kotimaisilla kielillä sekä vähintään yhdellä vieraalla kielellä ja
 • opiskelijalla on riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet siirtyäkseen maisteriopintoihin.

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut on kelpoinen kasvatus-, opetus- tai henkilöstöalan tehtäviin, joiden vaatimuksena on “soveltuva korkeakoulututkinto”. Lastentarhanopettajan kelpoisuuden sisältävä kasvatustieteen kandidaatin tutkinto antaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen kasvatus-, opetus- ja hoitotehtäviin.

Koulutuksen sisältö

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa opiskelijat kouluttautuvat ymmärtämään maailmaa monipuolisesti ja toimimaan laaja-alaisina, aktiivisina kasvatus- ja opetusalan ammattilaisina. 

Varhaiskasvatuksen opiskelijat saavat oikeuden kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon johtaviin opintoihin. Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelijan on mahdollista hakeutua maisteriopintoihin. Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma koostuu yhteisestä, laaja-alaisesta kandidaattiohjelmasta sekä kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopinnoista. Tutkinto-ohjelman rakenne.

Kandidaatin tutkinnossa opiskelija perehtyy kasvatustieteiden tutkimuskohteisiin sekä kasvatusta, koulutusta ja opetusta koskevan teorianmuodostuksen ja tieteellisen tutkimuksen perusteisiin. Varhaiskasvatuksen opinto-oikeuteen sisältyvissä opinnoissa perehdytään varhaiskasvatuksen kannalta olennaisiin oppiainesisältöihin ja pedagogiikkaan. Koulutuksen lähtökohtana on laaja-alainen kasvatus- ja koulutusalan asiantuntijuus. Kandidaatin tutkinto sisältää kaikille yhteisiä opintoja sekä eriytyviä ja valinnaisia opintoja myös yli tiedekuntarajojen. Pääosa kasvatustieteiden perus- ja aineopinnoista ja yleisiä opiskeluvalmiuksia tarjoavat opinnot ovat kaikille yhteisiä opintoja.

Opintojen rakenne

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (180 op) sisältää seuraavat opinnot:

Yleiset opiskeluvalmiudet 21 op

 • sisältää orientoivat opinnot, tietotekniikkataidot sekä kieli- ja viestintäopinnot

Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op

Kasvatustieteiden aineopinnot 50 op

 • sisältää varhaiskasvatuksen opiskelijoiden työssäoppimisjaksot (15 op)

Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot 60 op

Valinnaiset opinnot 24 op

 • valinnaisia opintoja suositellaan valittavaksi muiden tiedekuntien opintotarjonnasta, mutta niitä voi suorittaa myös kasvatustieteiden tiedekunnassa

Uramahdollisuudet

Kasvatusalan koulutus toimii läheisessä yhteistyössä työelämän organisaatioiden kanssa. Varhaiskasvatuksen opinnoissa ohjatut työssäoppimisjaksot ovat keskeinen osa opintoja. Ne tarjoavat opiskelijalle työelämän oppimisympäristön ja mahdollisuudet monipuoliseen kehittämis- ja kokeilutoimintaan. Varhaiskasvatuksen työelämäyhteistyö perustuu laajaan vuorovaikutteiseen päiväkotiverkostoon. Päiväkodeissa tapahtuvaa tutkimusperustaista kehittämistoimintaa toteutetaan opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteistyönä.

Varhaiskasvatuksen koulutuksesta valmistuneet sijoittuvat lastentarhanopettajiksi, esiopettajiksi, päiväkotien johtajiksi tai varhaiskasvatuksen kehittämistehtäviin.

Kasvatustieteellisen alan työllisyysnäkymät ovat hyvät.

Pätevyys

Lastentarhanopettajan kelpoisuuden sisältävä kasvatustieteen kandidaatin tutkinto antaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen kasvatus-, opetus- ja hoitotehtäviin. Ko. tutkinnon suorittanut on myös kelpoinen antamaan esiopetusta sellaiselle opetusryhmälle, johon ei kuulu perusopetusta saavia oppilaita.

Kansainvälistyminen

Kansainvälisyys kuuluu oleellisesti kasvatus- ja opetusalan opiskeluun. Monikulttuurisen osaamisen merkitys kasvaa tulevaisuudessa. On suositeltavaa, että opiskelija liittää opintoihinsa kansainvälistä opetusta, vaihtojakson ulkomaisessa korkeakoulussa tai suorittaa mahdollisuuksien mukaan kansainvälisen opetus- tai työharjoittelun. Tampereen yliopiston kansainvälistymisohjelman mukaan tutkintoon voi sisällyttää kansainvälistymiskokonaisuuden (vähintään 20 opintopistettä). Kokonaisuuteen voi liittää eri tiedekuntien sisällöllisiä opintoja.

Kasvatustieteiden tiedekunnan opetustarjontaan sisältyy tiedekunnan omille opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille suunnattua englanninkielistä opetusta. Opetuksen sisällöt painottuvat monikulttuurisuuteen, mediakasvatukseen, vertailevaan kasvatustieteeseen ja kehittyvien maiden koulutusjärjestelmien tutkimukseen. Kansainväliset opinnot on kasvatustieteiden tiedekunnassa koottu "Multicultural Study Programme in Education" -opintokokonaisuudeksi (25 op). Multicultural-opinnot voi suorittaa valinnaisena opintokokonaisuutena tai yksittäisinä opintosuorituksina.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta.

Tutkimuksen painopisteet

Kasvatustieteiden tiedekunnan tavoitteena on tehdä tieteellisesti merkittävää ja kiinnostavaa tutkimusta. Kasvatustieteiden tiedekunta on kannustava ja yhteiskunnan muutosta tutkiva oppimis- ja tiedeyhteisö, johon kuuluvat sekä henkilöstö että opiskelijat.  Opetus ja opiskelu on tutkimusperustaista. Opinnäytteet kytketään tiedekunnan painopistealueisiin ja käynnissä olevien tutkimusryhmien toimintaan. Opintosuoritusten lisäksi opiskelijoita pyritään integroimaan julkaisutoimintaan.

Jatko-opintomahdollisuudet

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon varhaiskasvatuksen koulutuksessa suorittanut voi hakeutua suorittamaan kasvatustieteen maisterin tutkintoa.

Varhaiskasvatus, kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma

Varhaiskasvatuksen opiskelijana Sinusta tulee alle kouluikäisten lasten kasvun, kehityksen ja pedagogiikan asiantuntija. Kasvatustieteiden opinnoissa tarkastellaan erilaisia kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöitä yhteiskunnassa ja perehdytään kasvatusta, koulutusta ja opetusta koskevan teorianmuodostuksen ja tieteellisen tutkimuksen perusteisiin. Ammatillisia valmiuksia antavissa opinnoissa tarkastellaan esimerkiksi lapsuutta ja lapsen arkea, kasvatuksen instituutioita ja erilaisia kasvatusyhteisöjä sekä taito- ja taideaineiden mahdollisuuksia varhaiskasvatuksessa. Tutkintoon sisältyvät valinnaiset opinnot mahdollistavat syventymisen johonkin itseä kiinnostavaan teemaan esimerkiksi yhteiskuntatieteissä tai sosiaalitieteissä.

Opinnoissa tutustutaan lasten arkeen konkreettisesti työssäoppimisjaksoilla, jotka toteutetaan Tampereen yliopiston varhaiskasvatuksen koulutuksen kumppanuusverkostoon kuuluvissa päiväkodeissa asiantuntevien mentorien ohjauksessa.

 

Avoimia yliopisto-opintoja/korkeakouluopintoja suorittaneille tarjolla omana hakukohteenaan monimuotototeutus

Avoimia yliopisto-opintoja/korkeakoulututkinnon suorittaneille hakijoille suunnatussa varhaiskasvatuksen (lastentarhanopettaja) hakukohteessa suoritetaan kasvatustieteen kandidaatin tutkinto monimuotototeutuksena.  Päätoimisten opintojen kesto on 2-2,5 vuotta aikaisempien opintojen laajuudesta riippuen. Lähiopetusta on keskimäärin 5 viikkoa lukuvuodessa. Opintojen alussa opetusta on enemmän ja keväästä 2019 alkaen lähiviikkojen opetus voi olla lyhyemmissä jaksoissa.  Ohjattua verkko-/lähiopiskelua voi sijoittua myös iltoihin ja viikonloppuihin.  Lisäksi opintoihin sisältyy työssäoppimista Pirkanmaan alueella. Osa työssäoppimisesta voidaan suorittaa muilla erikseen määritellyillä paikkakunnilla, tästä tiedotetaan tarkemmin opintojen alkaessa.

Yhteisöllisyyttä oppimiseen myös verkossa

Monimuotototeutuksen opiskelijat eivät jää yksin puurtamaan. Lähiopetusjaksojen lisäksi ryhmässä oppiminen ja opiskelu mahdollistuvat erilaisin opetusteknologisin ratkaisuin opetuksen laadusta tinkimättä. Opettajan ja kanssaopiskelijoiden tuki on läsnä myös silloin, kun vuorovaikutus ei tapahdu yhteisessä fyysisessä tilassa.

Opintojen aikana ei vaadita erityistä laitteistoa, toimivalla verkkoyhteydellä varustettu tietokone ja headset-mikrofoni riittävät. Opiskeluoikeuden kautta opiskelijoilla on pääsy yliopistolla käytössä oleviin ohjelmiin ja erilaisiin verkossa oleviin oppimisympäristöihin.

Opiskelijaelämää

Luentojen välissä voi käydä rentoutumassa VIRTA-rakennuksen yläkerran Edulassa tai Edu´s Cafessa, jotka on tarkoitettu kasvatustieteiden opiskelijoiden käyttöön. Edu´s Cafesta saa silloin tällöin kahvia ja mokkapaloja!

Varhaiskasvatuksen opiskelijoiden ainejärjestö ITU ry järjestää jäsenilleen kaikenlaista ohjelmaa ajankohtaisista alaan liittyvistä keskusteluilloista pipobileisiin ja megazoneretkiin. Käy kurkistamassa lisää nettisivuiltamme ja somesta:

ITU ry Facebookissa
ITU ry Instagrammissa

Varhaiskasvatuksen opiskelijoiden lisäksi kasvatustieteiden tiedekuntaan kuuluu  elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen (Mentor ry), luokanopettajan (OKA ry) sekä aineenopettajan pedagogisten opintojen (Tamaus ry) opiskelijoita. Kaikki neljä ainejärjestöä yhdessä kuuluvat tiedekuntajärjestö Kasvo ry:hyn, joka pitää huolta opiskelijoiden edunvalvonnasta.

tiedekuntajärjestö Kasvo ry:n nettisivut

Tervetuloa opiskelemaan varhaiskasvatusta Tampereelle!

ITU ry

Kasvatustieteiden tiedekunta (EDU)

EDUn nettisivut
EDU Facebookissa

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018

 • VAKAVA-yhteisvalinta
 • Valinta valintakokeen, soveltuvuuskokeen ja yo-todistuksen perusteella
 • Valinta aiempien avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen tai aiemman korkeakoulututkinnon sekä soveltuvuuskokeen perusteella

Tampereen yliopiston siirtohaku 2018

 • Haku on tarkoitettu toisessa suomalaisessa yliopistossa varhaiskasvatuksen tai lastentarhanopettajan koulutuksessa opiskeleville 
Valitse ensin hakukohde Hakukohteet -välilehdeltä.