Ihmistieteisiin liittyvän tutkimuksen eettinen arviointi

Ihmistieteisiin liittyvän tutkimuksen eettinen arviointi

Tampereen yliopisto on sitoutunut noudattamaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimia ohjeita ”Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen” (2002) ja ihmistieteisiin luettavien alojen eettisiä periaatteita. Ihmistieteisiin luetaan kaikki tieteenalat ja oppiaineet, joissa käytetään yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisiä menetelmiä.

Tampereen yliopiston rehtori nimitti päätöksellään 2.11.2009 työryhmän suunnittelemaan ihmistieteellisen tutkimuksen eettistä ennakkoarviointia. Työryhmä jätti raporttinsa rehtorille 24.2.2010. Arviointitoimikunta perustettiin rehtorin päätöksellä 5.5.2010.

Tampereen alueen ihmistieteiden eettisessä toimikunnassa ovat edustettuina Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, UKK-instituutti ja Teknologian tutkimuskeskus VTT. Toimikunta antaa lausuntoja mainittujen organisaatioiden tutkijoille.

Toimikunta toimii yhteistyössä Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen alueellisen eettisen toimikunnan kanssa. Toimikunnat ovat sopineet keskenään työnjaosta.

Ihmisperäiset näytteet ja näytetiedot

Tutkijan ansioluettelomalli

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK), Suomen yliopistot UNIFI ry, ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ja Suomen Akatemia ovat yhdessä laatineet mallin hyvän tieteellisen käytännön mukaiseksi ansioluetteloksi. Tutkijan ansioluettelomalli julkistettiin Etiikan päivä -seminaarissa 14.11. 2012.

Ansioluettelo eli CV (Curriculum vitae) on kooste henkilön opiskelu- ja työurasta sekä akateemisisista ja muista ansiosta. Hakuasiakirjoihin liitettynä se on julkinen asiakirja, jossa esitettyjen tietojen tulee olla tarvittaessa todennettavissa. Tutkijan ansioluettelomallilla pyritään ohjeistamaan ansioluettelon laatijaa tutkimuseettisestä näkökulmasta siten, että ansiot tulisivat esille mahdollisimman kattavasti, totuudenmukaisina ja vertailukelpoisina.

Tutkijan ansioluettelomalli (pdf)