Hakukelpoisuus

Hakukelpoisuus

Yliopistoon hakevien tulee täyttää yliopistolaissa määritellyt edellytykset hakukelpoisuudesta. Hakukohteilla voi olla lisäksi omia hakukelpoisuusvaatimuksiaan. Nämä käyvät ilmi hakukohteiden valintaperusteista.

Kuka voi hakea yhteishaussa tutkinto-ohjelmiin?

Korkeakoulukelpoisuudesta on säädetty yliopistolaissa (558/2009), laissa ylioppilastutkinnon järjestämisestä (672/2005) ja lukiolaissa (629/1998). Tampereen yliopistossa suoritettavaan alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon on kelpoinen hakemaan henkilö, joka on suorittanut

 • ylioppilastutkinnon,
 • International Baccalaureate -tutkinnon (IB),
 • eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB),
 • Reifeprüfung-tutkinnon,
 • ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon,
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin,
 • Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinnon (AICE) tai
 • hakukohteen edellyttämät avoimen yliopisto-opetuksen opinnot.

Mahdolliset muut hakukelpoisuusvaatimukset käyvät ilmi ko. hakukohteen valintaperusteista.

Jos valmistun hakukeväänä..

Olet hakukelpoinen, mikäli tutkintosi valmistuu keväällä 7.6.2018 mennessä. Sinun on toimitettava opintorekisteriote tai vastaava väliaikainen arviointi omasta oppilaitoksestasi 13.4.2018 mennessä. Jos suoritat ylioppilastutkinnon hakukeväänä, sinun ei tarvitse lähettää liitteitä.

Lisäksi sinun on toimitettava hakijapalveluihin kopio suorittamasi tutkinnon todistuksesta:

 • Keväällä 2018 ylioppilastutkinnon suorittavien ei tarvitse lähettää todistuskopiota, tiedot saadaat  suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.
 • Keväällä 2018 Reifeprüfung-tutkinnon suorittavan tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksestaan yliopiston hakijapalveluihin heti tutkintotodistuksen saatuaan, kuitenkin viimeistään 7.6.2018 klo 15.
 • Keväällä 2018 ammatillisen  perustutkinnon suorittavan tulee toimittaa tutkintotodistuksen kopio yliopiston hakijapalveluihin heti tutkintotodistuksen saatuaan, kuitenkin viimeistään 7.6.2018 klo 15. 
 • Keväällä 2018 International Baccalaureate -tutkinnon tai European Baccalaureate -tutkinnon suorittavan tulee toimittaa kopio lopullisista arvosanatiedoistaan yliopiston hakijapalveluihin viimeistään 13.7.2018 klo 15.

Entä jos en täytä korkeakoulukelpoisuuden ehtoja?

Yhteishaussa kandidaatin ja maisterin tutkintoihin sekä lääketieteen lisensiaatin tutkintoon voidaan hyväksyä opiskelijaksi myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet, täyttämättä kuitenkaan pohjakoulutusvaatimuksia. Tällöin yliopistolta tulee anoa lupaa osallistua valintakokeisiin. Tätä varten yliopiston hakijapalveluihin toimitetaan hakemus perusteluineen ja koulutusselvityksineen 28.3.2018 klo 15.00 mennessä. Vaadittava lomake löytyy Lomakkeet-sivulta.

Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, korkeakoulu voi myöntää hakijalle oikeuden osallistua valintakokeeseen. Hakijalla tulee olla pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä yliopiston hakijapalveluihin 13.4.2018 klo 15.00 mennessä.

Korkeakoulukelpoisuuden todistavat liitteet

Alla oleva koskee yhteishaussa tutkinto-ohjelmiin (kandidaatin ja maisterin tutkintoon) hakevia.

Vuonna 1990 tai sen jälkeen suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneiden ei tarvitse erikseen todistaa korkeakoulukelpoisuuttaan, vaan tutkintotiedot saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. Mikäli sinulla siis on v. 1990 tai sen jälkeen suoritettu suomalainen ylioppilastutkinto, sinun ei tarvitse toimittaa liitteitä Tampereen yliopistoon, mikäli haet yhteishaussa kandidaatin ja maisterin tutkintoon tai lääketieteen lisensiaatin tutkintoon (poikkeuksena tähän on hoitotieteen hakukohde, johon hakevien tulee toimittaa todistus terveydenhuoltoalan tutkinnostaan).

 • Ennen vuotta 1990 suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneiden sekä ennen vuotta 2018 IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneiden tulee toimittaa valokopio tutkintotodistuksestaan yliopiston hakijapalveluihin viimeistään 13.4.2018 klo 15.
 • Muun hakukelpoisuuden tuottavan tutkinnon (esimerkiksi ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto) suorittaneiden tulee toimittaa valokopio tutkintotodistuksestaan 13.4.2018 klo 15 mennessä.
 • Hakukeväänä valmistuvien tulee toimittaa todistuskopionsa heti todistuksen saatuaan, ks. Jos valmistun hakukeväänä.
Mahdolliset poikkeukset käyvät ilmi hakukohteiden valintaperusteista. Tarkemmat ohjeet liitteiden toimittamisesta saat hakulomakkeen täytön yhteydessä.

Hakukelpoisuus maisterikoulutuksiin

Pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin on kelpoinen hakemaan henkilö, joka on suorittanut soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon, soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin. Valituksi voi tulla myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Yliopisto voi edellyttää, että ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi otettu henkilö suorittaa enintään yhden vuoden opintoja edellyttävän määrän täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi.

Mahdolliset muut hakukelpoisuusvaatimukset käyvät ilmi ko. hakukohteen valintaperusteista.

Jos valmistun hakukeväänä..

Mikäli alempi korkeakoulututkintosi valmistuu hakukeväänä, tarkista hakukelpoisuutesi hakukohteesi valintaperusteista.

Hakukelpoisuus yhteishaussa avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella

Voit hakea yhteishaussa avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella hakevien valintajonossa, jos sinulla on riittävästi suoritettuja opintoja. Tarkista valintaperusteista, minkä verran avoimia tai erillisiä yliopisto-opintoja edellytetään. Huomaathan, että kaikkiin koulutuksiin ei ole valintaa avoimien yliopisto-opintojen perusteella.

Hakukelpoisuus siirtohaussa

Siirtohaussa voivat hakea muista korkeakouluista siirtyvät kandidaattivaiheen opiskelijat sekä Tampereen yliopistossa tiedekuntaa tai tiedekunnan sisällä tutkinto-ohjelmaa vaihtavat kandidaattivaiheen opiskelijat. Huomaathan, että joihinkin hakukohteisiin valitaan siirtohaussa pelkästään Tampereen yliopiston sisällä tutkinto-ohjelmaa vaihtavia. Tarkista tarkemmat valintaperusteet kunkin hakukohteen kohdalta.

Hakukelpoisuus tohtoriopintoihin

Tampereen yliopistossa jatko-opiskelijoiden valinnassa kyvykkyyttä ja soveltuvuutta jatko-opintoihin arvioidaan seuraavin kriteerein:

 • tutkimus- ja opintosuunnitelman tieteellinen laatu ja relevanssi sekä suunnitelman toteuttamisen realistisuus
 • perustutkinnon, suoritettujen opintojen ja tutkimusaiheen sopivuus tohtoriohjelmaan asiantuntevan ohjauksen saatavuus
 • hakijan tiedot ja taidot, aiemman opinnäytetyön arvosana sekä tohtorintutkinnon suorittamisessa vaadittava kielitaito
 • hakijan lupaavuus ja motivaatio

Yliopistolain 558/2009 37 §:n mukaan tieteelliseen tai taiteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut

1) soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon;
2) soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon; tai
3) soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin

Opiskelijaksi voidaan ottaa myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Suomen kielen taidon todentaminen

Useimmissa Tampereen yliopiston hakukohteissa sinun ei tarvitse erikseen todentaa suomen kielen taitoasi – valintakokeesta suoriutuminen riittää! Joissakin hakukohteissa kuitenkin edellytetään, että sinun on todennettava opintoja varten riittävä suomen kielen taitosi.

Missä hakukohteissa minun on todennettava suomen kielen taitoni?

Tutkinto-ohjelmat

 • Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
 • Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
 • Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma (Huom! Ks. ohje kielitaidon osoittamisesta Kauppatieteiden yhteisvalinnan sivuilta)
 • Logopedian tutkinto-ohjelma
 • Luokanopettaja, kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
 • Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

Maisterikoulutukset ja -ohjelmat

 • Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median maisterikoulutukset

Miten todennan kielitaitoni?

Riittävän suomen kielen taidon voit todentaa jollakin seuraavista tavoista:

1. Ylioppilastutkinto tai vastaava

 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) vähintään arvosanalla approbatur.
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon suomi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur.
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen suomen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur.
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen suomen koe vähintään arvosanalla laudatur.
 • Reifeprüfung/Abiturprüfung-tutkinnossa suomi kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla (väh. 4) TAI suomi suullisesti vähintään arvosanalla 8.
 • IB-tutkinnossa suomi A1-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (väh. 2) TAI suomi A2-kielenä vähintään arvosanalla 5 TAI suomi A-kielenä (literature / language and literature / language and performance) hyväksytyllä arvosanalla (väh. 2).
 • EB-tutkinnossa suomi LI-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (väh. 4) TAI suomi LII-kielenä vähintään arvosanalla 7.

2. Koulusivistys

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen kielellä

3. Korkeakouluopinnot

 • Korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvä kielikoe tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä.
 • Korkeakoulussa suomen kielestä vähintään 35 ov:n tai 70 op:n opinnot TAI arvosana cum laude approbatur TAI vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta.
 • Korkeakoulututkinto suomeksi TAI korkeakoulututkinto pääaineena suomen kieli (tai vastaava) TAI korkeakoulussa kypsyysnäyte suomeksi.

4. Kielitutkinto tai -koe

 • Yleinen kielitutkinto, taitotaso 5 seuraavista osa-alueista: tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puhuminen.
 • Valtionhallinnon suullisen ja kirjallisen kielitaidon kokeet, taitotaso hyvä.
   

  Mikäli hakija voi osoittaa riittävän suomen kielen taitonsa suomalaiseen ylioppilastutkintoon sisältyvällä kokeella, joka on suoritettu vuonna 1990 tai sen jälkeen, hänen ei tarvitse erikseen todistaa kielitaitoaan, vaan kokeiden arvosanatiedot saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

  Mikäli hakija osoittaa riittävän suomen kielen taitonsa muulla kuin vuonna 1990 tai sen jälkeen suoritetulla suomalaiseen ylioppilastutkintoon sisältyvällä kokeella, hänen tulee toimittaa kopio kielitaidon osoittavasta todistuksesta tai opintosuoritusotteesta Tampereen yliopiston hakijapalveluihin (Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto) 13.4.2018 klo 15.00 mennessä. Todistus keväällä 2018 suoritettavasta ammatillisesta perustutkinnosta tai Reifeprüfung-tutkinnosta tulee toimittaa 7.6.2018 klo 15.00 mennessä ja todistus keväällä 2018 suoritettavasta International Baccalaureate- tai European Baccalaureate -tutkinnosta 13.7.2018 klo 15.00 mennessä.

  Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset

  Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Rajoitukset koskevat Tampereen yliopistoon haettaessa seuraavia aloja:

  • logopedia
  • lääketiede
  • opettajankoulutus
  • psykologia ja
  • sosiaalityö.

  Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa.

  Tarkoituksena ei ole asettaa tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi osallistua koulutukseen.

   

  Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote

  Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä.

  Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista.

  Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

  Aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen

  Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle.

  Opiskelijalta voidaan peruuttaa opiskeluoikeus, jos

  • hän on opinnoissaan toistuvasti tai vakavasti vaarantanut toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden ja täten osoittautunut soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä tehtävissä tai harjoittelussa tai
  • hän ei ole hakuvaiheessa kertonut aiemmasta opiskeluoikeutensa peruuttamisesta, joka on johtunut terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvistä rajoituksista tai turvallisuussyistä.

  Opiskelijaksi pyrkivän tulee korkeakoulun pyynnöstä antaa tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

  Aiheeseen liittyvät säädökset

  • Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 951/2011
  • Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta 952/2011
  • Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta 953/2011
  • Laki yliopistolain muuttamisesta 954/2011
  • Laki rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta 955/2011
  • Laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta 956/2011