Tampereelta valmistuneiden työllisyys korkealla tasolla

Julkaistu 14.6.2018 - 15:29

Yliopistojen valtakunnallinen uraseuranta osoittaa korkeakoulututkinnon tukevan työllistymistä

Tampereen yliopistosta valmistuneiden työllisyysaste noudattaa yliopistojen valtakunnallista 92 prosentin tasoa. Useimmilla aloilla työllisyys on tätäkin korkeampi. Humanistisilla aloilla kieliä lukuun ottamatta työllisyysaste jää 82 prosenttiin, luonnontieteissä 87 prosenttiin.

Yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkoston valtakunnalliset uraseurannat toteutettiin talvella 2017–2018 ensimmäistä kertaa yhtä aikaa sekä maistereille että tohtoreille.

Maistereiden uraseurannassa olivat mukana 2012 valmistuneet. Tohtoriseurannan kohteena olivat 2014 valmistuneet. Molemmilla ryhmillä korkeakoulututkinto on tukenut vahvasti työllistymistä.

Vakityö yleisin
kaikilla aloilla

Vakituinen kokopäivätyö on yleisin lähes kaikilla aloilla myös Tampereen yliopistosta valmistuneilla. Poikkeuksia ovat biotieteet ja humanistiset alat (paitsi kielet), joilla liki puolet työskentelee määräaikaisessa työsuhteessa. Näillä aloilla joka neljäs on vakituisessa kokopäivätyössä.

Maisterit työllistyvät monipuolisesti. Tampereen yliopistosta terveystieteiden, tietojenkäsittelyn ja kasvatusalan maisterit olivat olleet useimmiten saman työnantajan palveluksessa koko valmistumisen jälkeisen viiden vuoden ajan.

Lääketieteestä ja kauppatieteistä valmistuneet olivat tyypillisimmin eri työnantajien palveluksessa mutta ilman katkoksia.

Sirpaleisimmat työurat olivat yleisempiä humanistisilta ja taidealoilta sekä luonnontieteistä valmistuneilla. Näilläkin aloilla tavallisimpia olivat silti vakaat työllistymisen muodot.

Maistereiden uraseurantaan vastasi lähes 5500 valmistunutta ja vastausprosentti oli 38. Tampereen yliopistosta valmistuneista vastasi 452 ja vastausprosentti oli 36.

Maisterien uraseurannassa olivat mukana kaikki vuonna 2012 ylemmän korkeakoulututkinnon tai ns. päättyvän alemman tutkinnon suorittaneet kaikista 14 yliopistosta Maanpuolustuskorkeakoulua lukuun ottamatta.

Maisterit tyytyväisiä
työuraansa ja tutkintoonsa

Suurin osa valmistuneista (81%) oli tyytyväisiä tähänastiseen työuraansa. 84 prosenttia vastanneista suosittelisi koulutustaan muille. Tyytyväisimpiä ovat lääketieteestä, psykologiasta ja kauppatieteistä valmistuneet.

Maisterit tykkää

Mielipiteet olivat neutraalimpia erityisesti generalistialoilla, joilla omaa rooliaan joutuu hakemaan ja työllistyminen on useammin myös määräaikaista tai katkonaista.

Koulutuksen nähdään antaneen parhaiten riittävät valmiudet työelämään lääketieteessä (96 %), englannin kielessä (90 %) ja terveystieteissä (81 %).

Erityisesti generalistialoilla korostuu oman osaamisen tunnistaminen ja opitun hyödyntäminen eteenpäin.

– Vaikuttaa, että koulutukseen ja uraansa tyytyväiset kykenevät usein tarkastelemaan koulutuksesta saamaansa osaamista kokonaisvaltaisemmin, käsittämään sen rajallisuuden ja mahdollisuudet ja näkevät sen osana urapolkuaan, sanoo maisterien uraseurannasta vastannut projektisuunnittelija Ari Kurlin Tampereen yliopistosta.

Tulokset kertovat koulutusympäristön ja työmarkkinoiden eroista.

– Yliopistokoulutuksessa perehdytään syvällisesti tietyn alan perusteellisen osaamisen kehittämiseen, kun taas työmarkkinoilla tätä alaa sellaisenaan ei välttämättä esiinny. Työelämässä yhdistetään usein eri sektoreiden näkökulmia ja osaamista ja toimitaan pirstaleisemmassa ympäristössä. Koulutuksen kehittämää osaamista joutuu soveltamaan yhteistyössä muiden kanssa, Kurlin sanoo.

Korkeakoulututkinto antaa perustan akateemisille asiantuntijataidoille. Työelämä taas edellyttää osaamisen soveltamista eri ympäristöissä.

– Varsin suurelle osalle näiden yhdistämisessä on haasteensa.

Ympäristöjen välisiä eroja ei ole Kurlinin mielestä syytä lähteä tilkitsemään muuttamalla koulutusta täysin työelämätarpeiden kaltaiseksi.

– Eroavaisuudet on kuitenkin hyvä tunnistaa ja myös opiskelijoiden ottaa huomioon opintojen aikana. Valmistuneet kannustavatkin opiskelijoita kehittämään oman alan osaamisen ohessa muun muassa neuvottelutaitoja, esiintymistaitoja, organisointitaitoja, stressinsietokykyä, verkostoitumista.

Tampereen yliopiston
tohtorit kuntien tehtävissä

Tohtorien uraseurantaan vastasi valtakunnallisesti 805 eli 43 % tohtorin tutkinnon suorittaneista. Tampereen yliopiston tohtoreista vuodelta 2014 vastasi 64 ja vastausprosentti oli 45.

Kyselyhetkellä talvella 2017-18 työssä oli valtakunnallisesti 93 % vastaajista ja työttömänä 4 %. Tampereen yliopiston vastaajista työssä oli 91 % ja työttömänä 6 %.

Tohtoreista tutkimustehtävissä oli pääasiallisesti valtakunnallisesti 40 % ja Tampereen yliopistosta 25 %.  Ero kertoo siitä, että Tampereen yliopistossa erityisesti lääketieteen tohtorit sijoittuvat asiakas- ja potilastyöhön (78 %).

Tampereen yliopiston tohtorit sijoittuivat myös keskimääräistä useammin kuntasektorille. Yliopistoissa työskenteli 33 % ja kuntasektorilla 31 % vastanneista. Valtakunnallisesti yliopistoissa työskenteli 38 % ja kuntasektorilla 15 %.  Valtakunnallisesti tohtoreista 23 % työskentelee yrityksissä, Tampereen yliopistosta 10 %.

Tohtorit kaipaavat
viestinnän taitoja

Tohtorin tutkinnon suorittaminen oli ollut työn vaatimuksena tai edellytyksenä joka toiselle vastaajista. Tohtoroitumisella oli myös muita myönteisiä vaikutuksia vastaajien työtehtäviin ja koettuun työmarkkina-asemaan. Yli puolet vastaajista oli saanut tohtorin tutkinnon ansiosta vaativampia ja mielekkäämpiä työtehtäviä, lisää palkkaa tai paremman aseman työpaikalla.

Tohtorikoulutuksen koettiin kehittäneen parhaimmin omaan tutkimusalaan liittyvää osaamista ja metodologiaan ja tutkimusmenetelmiin liittyvää osaamista. Useimmin keskittymistä olisi toivottu lisää tieteellisen viestinnän taitoihin (25 % Tampereen yliopiston vastaajista). Kieli-, esiintymis- ja verkostoitumistaidot nousivat esiin myös nykyisen työn osaamistarpeita koskevissa avovastauksissa.

Valtaosa vastaajista oli tyytyväisiä tohtorin tutkintoonsa työuransa kannalta. 84 % koki olevansa tavoitteidensa mukaisella uralla täysin tai osittain. Tampereen yliopistosta 89 % oli tyytyväisiä tutkintoonsa ja 84 % tavoitteidensa mukaisella uralla.

Tohtorit-graagi

Tampereen yliopiston tohtoreista 88 % pystyy hyödyntämään tohtorikoulutuksessa oppimiaan tietoja ja taitoja ja 87:lla työ vastaa vaativuustasoltaan hyvin tohtorin tutkintoa. Valtakunnallisesti tulokset ovat yhteneväisiä.

Aarresaari-verkoston tiedote: Maisterit ja tohtorit työllistyvät monipuolisesti

Yliopistojen maisteri- ja tohtoriuraseurantojen 2017 tulokset (PDF-raportti)

Uraseurantojen aineistot Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusessa

Tampereen yliopiston omat tulokset vuosilta 2016 ja 2017