Suomalainen malli toimii rauhantyössä

Julkaistu 2.3.2018 - 12:53

Kansalaisjärjestöt ja valtio tekevät hyvää yhteistyötä rauhanvälityksessä

Suomalaiset kansalaisjärjestöt ja valtio tekevät tuottavaa ja luottamukseen perustuvaa yhteistyötä rauhanvälityksessä.

Tampereen yliopiston rauhan- ja konfliktintutkimuskeskuksen (TAPRI) tutkimus osoittaa, kuinka innovatiivinen suomalainen yhteistyömalli rauhan hyväksi toimivien paikallisten naisten työn tukemiseksi voi parantaa Suomen kriisinhallintakykyä kokonaisuudessaan.

Hankkeessa tarkasteltiin osallistavaa rauhanvälitystä, paikallisten naisjärjestöjen roolia konfliktien ratkaisemisessa ja suomalaisten rauhanvälitykseen ja rauhan edistämiseen erikoistuneiden hallituksen tukemien kansalaisjärjestöjen työtä.

Tutkimus koostui kahdesta toisiaan täydentävästä tapaustutkimuksesta Kolumbiassa ja Burundissa, joissa tarkasteltiin paikallisten naisjärjestöjen roolia rauhanvälistysprosessi- ja konfliktinratkaisujatkumon eri vaiheissa ennaltaehkäisystä konfliktin jälkeisen rauhansopimuksen täytäntöönpanoon ja jälleenrakennukseen.

Tutkimuksessa tunnistettiin tapoja, joilla osallisuus ja naisten osallistava panos näkyvät suomalaisten kansalaisjärjestöjen toiminnassa ja missä kohtaa rauhanprosesseihin olisi parasta päästä mukaan.

Paikallisten naisten vetämien rauhanjärjestöjen tukeminen konfliktialueilla on tärkeää, koska nämä järjestöt tekevät työtään konfliktikierteen eri vaiheissa. Niiden työ edustaa jatkuvuutta, joustavuutta, sitkeyttä ja pitkäaikaista läsnäoloa. Tutkimus osoittaa, että naisjärjestöjen vahvuus ja joustavuus johtuvat niiden kyvystä olla samanaikaisesti läsnä eri maantieteellisillä tasoilla ja eri väestöryhmien keskuudessa ja vaihdella strategiaansa tämän mukaisesti.

Kansalaisjärjestöjen edustama suomalainen tapa tehdä rauhanvälitys- ja konfliktinehkäisytyötä ja sen edelleen parantaminen vaatii rauhanvälityksen kokonaisvaltaista ymmärtämistä sekä panostuksia ennaltaehkäisevään rauhanvälityskapasiteettiin. Ennaltaehkäisevän rauhanvälityskapasiteetin luominen edellyttää kokonaisvaltaisia rahoitusvälineitä, joissa rauhanrakentamista tuetaan kehitysyhteistyötoimin. Suomalaisen yhteiskunnan vahvuudet mahdollistavat tuen paikallisten rauhanvälityskouluttajien kouluttamiseen ja valmentamiseen ja IT-tuen tarjoamisen paikallisille naisjärjestöille.

Tutkimus oli osa valtioneuvoston vuoden 2017 tutkimus- ja selvitystoimintaa (tietokayttoon.fi).

 

Valtioneuvoston tiedote: Osallistava rauhanvälistys ja konfliktien ehkäiseminen: Suomen malli

Tarja Väyrynen, Marko Lehti, Élise Féron, Sara Koopman: Inclusive Mediation and Conflict Prevention: The Finnish Model