Sosiaalinen media uusi uhka yliopistojen turvallisuudelle

Julkaistu 9.5.2018 - 11:44

Sosiaalinen media on lisännyt yliopistotutkijoiden turvattomuuden kokemusta, vaikka yliopistojen turvallisuustilanne on yleisesti ottaen hyvä. Lähes puolet yhteiskuntatieteellistä alaa edustavista kokee tutkijoiden sananvapauden huonontuneen viimeisen kahden vuoden aikana.

Juuri valmistunut yliopistojen turvallisuustutkimus tarjoaa uutta tietoa yliopistojen henkilöstön turvallisuuden tilasta, turvattomuuskokemuksista, ns. uusien uhkien yleisyydestä ja niihin varautumisesta sekä yliopistojen turvallisuuden kehittämistarpeista.

Yleinen turvallisuuden tunne yliopistoissa työskentelevillä on hyvä. Yliopistoissa työskentelevistä 57 % pitää yliopistoa turvallisena työympäristönä ja turvallisuuden valvontaa työpaikallaan riittävänä. 92 % kokee työskentelyn arkipäivien aikana hyvin turvalliseksi tai turvalliseksi.

Yliopistoissa on nähtävissä uudenlaisten uhkien (kuten uhkaaminen ja uhkaava, yllättävä tai arvaamaton käyttäytyminen, vihapuhe, tietojärjestelmiin tunkeutuminen, henkinen väkivalta, fyysisen väkivallan mahdollisuus) aiheuttamien turvattomuuden kokemusten, huolten ja pelkojen lisääntyminen.

Uutena uhkana pidetään muun muassa sosiaalisen median vaikutuksia tutkijoiden sananvapauteen. Henkilöstöstä 24 % katsoo tutkijoiden sananvapauden tilan heikentyneen viimeisen kahden vuoden aikana. Yhteiskuntatieteellisillä aloilla ongelma koetaan muita aloja suurempana. Lähes puolet yhteiskuntatieteellisen alan vastaajista kokee tutkijoiden sananvapauden tilan huonontuneen viimeisen 2 vuoden aikana.

-  ”Some on tuonut uuden elementin turvattomuuden kokemukseen; ei voi olla koskaan varma joutuuko videoitavaksi tai muutoin tallennettavaksi ja sosiaaliseen mediaan levitettäväksi” (yliopistonlehtori)

Yliopistojen turvallisuuskulttuuria pitää hyvänä 50 % vastaajista. Oman työuran aikana yliopistolaisista 32 % kokee turvallisuustilanteessa tapahtuneen muutoksia. Suurin osa turvallisuustilanteen muutoksia kokeneista on naisia (69 %).

Tiedot käyvät ilmi Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun kyselystä, jonka aineisto kerättiin viiden yliopiston (Helsingin yliopisto, Lapin yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto) henkilöstöltä. Tutkimushankkeen päätösseminaari Yliopistojen turvallisuus – resilienssi, tilannetietoisuus ja uusiin uhkiin varautuminen järjestetään 7. kesäkuuta klo 12-17 PINNI B:n luentosalissa 1096. (Ilmoittautumislinkki Tampereen yliopiston tapahtumakalenterissa).

Vastaajia oli 935 (opetus-, tutkimus- ja hallintohenkilöstöä). Vastaajista 64 % oli naisia ja 36 % miehiä, 55 % oli iältään 35-54 -vuotiaita ja 60 % työskenteli toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa.

Henkilöstöstä 20 % on saanut henkilöstökoulutusta mahdollisten uhkatilanteiden varalta. Omakohtaisia kokemuksia työpaikan uhka- ja väkivaltatilanteista on 22 %:lla. Uhkatilanteet liittyvät yleensä tietovuotoihin tai tietoturvarikkomuksiin (16 %), yllättävään tai arvaamattomaan käyttäytymiseen (14 %) tai ilkivaltaan ja omaisuuteen kajoamiseen (13 %).

Yliopistojen hallintojohtajien ja turvallisuuspäälliköiden mukaan yliopistoissa keskustellaan turvallisuuskysymyksistä aiempaa enemmän. Yliopistot ovat aktivoituneet havaitsemaan ja tunnistamaan erilaisia sisäisiä ja ulkoisia turvallisuusuhkia ja -riskejä. Näihin varaudutaan kehittämällä turvallisuusorganisaatiota, -ohjeistusta ja turvallisuusorganisaation kykyä toimia. Viranomaisyhteistyö, turvallisuuspalvelut ja sisäinen koulutustarjonta tukevat koko yliopistoyhteisön turvallisuuden kehittämistä.

Tutkimusaineiston perusteella turvallisuuden kehittämistarpeina ovat henkilöstön kouluttaminen ja kouluttautumisaktiivisuuden lisääminen, turvallisuuden sisäinen koordinointi, yliopistojen välisen yhteistyön lisääminen turvallisuuden kehittämisessä sekä turvallisuusviestinnän kehittäminen.

Hankkeeseen sisältyy katsaus niihin turvallisuusvelvoitteisiin, joita lainsäädäntö asettaa yliopiston henkilöstön turvallisuuden ylläpitämiseksi.

Tutkimuksen on rahoittanut Työsuojelurahasto.

UniSecurity, Yliopiston henkilöstön turvallisuus: Resilienssi, tilannetietoisuus ja uusiin uhkiin varautuminen yliopistoissa. Hankkeen päätösseminaari    

Yhteydenotot:
Sirpa Virta, 040 190 4157, sirpa.virta@staff.uta.fi
Vuokko Kohtamäki, 040 190 4055, vuokko.kohtamaki@staff.uta.fi


TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 9.5.2018