Yhteistoiminnallisia opetussovelluksia heikossa asemassa oleville lapsille

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Linna-rakennus, sali K 103, Kalevantie 5

Järjestäjä(t)
Sumita Sharma

M.Sc. Sumita Sharman väitöstilaisuus

Collaborative Educational Applications for Underserved Children : Experiences from India (Yhteistoiminnallisia opetussovelluksia heikossa asemassa oleville lapsille: Kokemuksia Intiasta)

Väitöskirja kuuluu tietojenkäsittelyopin/vuorovaikutteisen teknologian alaan.

Vastaväittäjänä on Associate Professor Payal Arora (Rotterdamin Erasmus-yliopisto, Alankomaat). Kustoksena toimii professori Markku Turunen.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.
 

Yhteistoiminnallisen ja vuorovaikutteisen teknologian suunnittelu heikossa asemassa oleville lapsille Intiassa

Tämä tutkimus käsittelee intialaislasten puutteellisia mahdollisuuksia käyttää potentiaalisesti hyödyllistä opetusteknologiaa. Käyttömahdollisuuksien puute voi johtua moninaisista sosiaalisista, tiedollisista ja taloudellisista esteistä eri yhteisöissä, ja koskee esimerkiksi kehityshäiriöisiä lapsia ja epävirallisten kaupunkiasutusalueiden lapsia.

Ensinnäkin, lapset joilla on joku kehityshäiriö kuten autismi, Downin syndrooma tai muu oppimisen häiriö, suljetaan usein tavallisen opetuksen ulkopuolelle. Nämä lapset ja heidän vanhempansa ovat siksi usein riippuvaisia kansalaisjärjestöistä sosiaalisen, terapeuttisen ja opetuksellisen tuen suhteen. Pääsy teknologiaan on rajoittunutta myös kehityshäiriöitä kohtaan Intiassa kohdistuvien tiedollisten ja sosiaalisten esteiden vuoksi. Kehittyneissä maissa ymmärretään, että kehityshäiriöiset ihmiset hyötyvät merkittävästi vuorovaikutteista teknologiaa hyödyntävistä interventioista, mukaan luettuna eleitä hyödyntävät interventiot.

Tässä työssä laajennetaan aikaisempaa tutkimusta keskittymällä sosiokulttuurisiin haasteisiin intialaisessa kontekstissa. Hyödyntäen käyttäjäkeskeistä näkökulmaa, elepohjaisia sovelluksia suunniteltiin, kehitettiin ja arvioitiin kahdessa saman, Tamana-nimisen kansalaisjärjestön yksikössä New Delhissä. Sovellukset keskittyivät sosiaalisiin taitoihin ja kansalaistaitoihin. Niissä lapset, joiden verbaaliset kyvyt olivat rajoittuneet, käyttivät osoittamisen kaltaisia käsieleitä osallistuakseen yhteistoiminnallisiin tehtäviin tai harjoitellakseen ostosten tekemistä lähikaupassa.

Toiseksi, lapset jotka asuvat epävirallisilla kaupunkiasutusalueilla käyvät heikosti rahoitettua julkista koulua ja tukeutuvat siksi myös kansalaisjärjestöihin saadakseen opetusta. Heidän pääsyään teknologiaan vaikeuttavat asuinyhteisöjen sosioekonomiset rajoitteet. 21 vuosisadan globaalit työelämävaatimukset edellyttävät sujuvaa englanninkieltä, tietotekniikan ja internetin käyttötaitoja ja kykyä työskennellä monikulttuurisissa tiimeissä. Matalan sosioekonomisen taustan omaavat lapset tarvitsevat kouluopetusta näissä asioissa, jotta he voisivat olla osa globaalia työvoimaa. Tästä syystä tässä työssä tutkittiin menetelmää, joka mahdollistaa kulttuurienvälisen yhteistyön englannin puhekielellä. Tutkimukseen osallistuneet lapset olivat newdelhiläisen kansalaisjärjestö Deepalayan oppilaita. Bollywood-metodi -nimisen menetelmän avulla luotiin dramaattinen tarina, jossa vuorovaikutukselle oli ilmeinen tarve. Näin madallettiin vuorovaikutuksen esteitä, jotka johtuivat pääasiassa sosiaalisista normeista ja teknologiakokemusten puutteesta.

Tämän tutkimuksen tuloksia ovat kehityshäiriöisille lapsille kehitetyt sovellukset, Bollywood-metodin validointi sosiaalisten ja teknologiaan liittyvien kokemuksellisten esteiden ylittämisessä sekä joukko suosituksia Intian lapsille suunnatun teknologian suunnitteluun, kehitykseen, esittelyyn ja arviointiin. Tutkimustyö kattaa yli viiden vuoden aikajänteen ja tarjoaa myös näkemyksiä kansalaisjärjestöyhteistyöhön Intiassa.

                                          ******

Sumita Sharman painettu väitöskirja ilmestyy sarjassa Dissertations in Interactive Technology; 29, Tampere 2018. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1912, Tampere University Press 2018.