Matkalla maakunnallisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Linna-rakennus, sali K 103, Kalevantie 5

Järjestäjä(t)
Jouko Luukkonen

HM, MBA Jouko Luukkosen väitöstilaisuus

Matkalla maakunnallisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin : Tutkimus maakunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymien syntyprosesseista (On the way to a county-based social and health services : The research on the foundation processes of the county joint municipal authorities in social and health services)

Väitöskirja kuuluu kunnallispolitiikan alaan.

Vastaväittäjänä on professori Juha Kinnunen (Itä-Suomen yliopisto). Kustoksena toimii professori Arto Haveri.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Maakunnallisten sote-kuntayhtymien synnystä oppia maakuntauudistuksen toteutukseen

Tulevien maakuntien toiminnan käynnistämisessä voidaan ottaa oppia vuoden 2017 alussa käynnistyneiden maakunnallisten sote-kuntayhtymien syntyprosesseista. HM, MBA Jouko Luukkosen väitöstutkimuksessa todetaan, että maakunnan valmistelulla tulee olla selkeä johtajuus ja sitä tukeva ydintiimi. Valmisteluun tulee ottaa vahvasti mukaan henkilöstöjärjestöjen edustus ja antaa myös kansalaisille mahdollisuus osallistua. Erityisesti Luukkonen suosittelee, että uusien maakuntien keskeisten viranhaltijoiden valinnat tehtäisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Väitöstutkimuksen kohteena olivat vuoden 2017 alussa käynnistyneiden maakunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymien syntyprosessit. Tutkimuksen kohdealueina ovat Etelä-Savo (Essote), Keski-Pohjanmaa (Soite) ja Pohjois-Karjala (Siun sote). Näille alueille syntyneiden kuntayhtymien syntyprosessia tutkittiin niiden valmistelussa syntyneen asiakirjamateriaalin ja 20 avainhenkilön haastattelun avulla.

Kuntayhtymien syntyprosessista voitiin hahmottaa sekä samankaltaisia että erilaisia piirteitä. Prosessien samankaltaisia piirteitä olivat mm. samankaltainen loppuratkaisu (kuntayhtymä), kuntayhtymien varsin samankaltainen organisaatio, prosessien käynnistävät voimat (ulkoinen uhka ja kuntien talous) sekä henkilöstön osallistaminen. Vastaavasti prosessit erosivat toisistaan kuntayhtymän juridisen muodon (uusi/ vanha kuntayhtymä), asukas- ja järjestöosallisuuden, aikataulun ja rekrytointimenettelyn osalta.

Tutkimuksen kohteena olleiden prosessien johtajuudessa korostui enemmän ihmisten johtajuus kuin asioiden johtajuus. Muutosjohtajuus näkyi sekä joidenkin avainhenkilöiden että prosesseja vetäneiden ydintiimien johtajuutena. Kaikista prosesseista erottui muutaman keskeisen valmistelijan ratkaiseva merkitys ja johtajuus. Ydintiimi muodostui heidän lisäkseen pääosin kuntajohtajista. Prosessit olivatkin hyvin kuntavetoisia.

Luukkonen nostaa esille keskuskaupunkien roolin: Keskuskaupungit esiintyivät prosessia kokoavalla tavalla: toisaalta ollen vahvasti mukana, osoittaen johtajuutta ja näyttäen suuntaa, mutta samalla ottaen taitavasti huomioon myös pienempien kuntien näkemykset.

Prosessien institutionaalisuudesta avautui tutkimuksessa neljä ulottuvuutta. Oma keskussairaala toimi puolustettavana instituutiona, Eksoten ja Kainuun esimerkit institutionaalisena esimerkkinä ja sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio institutionaalisena uskomuksena. Näiden kannustamina tutkimuksen kohdealueilla pyrittiin itse institutionaaliseksi esimerkiksi, jonka ajateltiin näyttävän suuntaa koko valtakunnalliselle uudistukselle. Luukkonen tiivistää prosessien institutionaalisen muutoksen mallin: Kun muutosprosessissa yhdistyy pelko jonkin arvokkaan menettämisestä, usko uuden toimintamallin voimasta sekä sitä seuranneiden organisaatioiden menestyksellinen esimerkki, organisaatiossa käynnistyy prosessi, joka tähtää parempaan tulevaisuuteen. Pelko, esimerkit ja usko luovat toivon.

Uusissa kuntayhtymissä kohtasi lukuisa määrä erilaisia organisaatiokulttuureja, joista haluttiin muodostuvan uusi, yhteinen kulttuuri. Luukkosen mukaan myös tulevissa maakunnissa tulee varautua lukuisten erilaisten organisaatiokulttuurien kohtaamiseen ja jopa törmäämiseen.  

                                          ******

Luukkosen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2396, Tampere University Press, Tampere 2018. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1905, Tampere University Press 2018.

Väitöskirjan tilausosoite: Juvenes Verkkokirjakauppa tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja