Tuloksekas julkisjohtaminen vaatii useita näkökulmia

Julkaistu 5.12.2017 - 11:06

"Tuloksista käytävä keskustelu luo pohjan toiminnan kehittämiselle. Ilman tuloksellisuusinformaatiota emme tiedä missä olemme ja etenemmekö haluttuun suuntaan", sanoo tutkimusjohtaja Harri Laihonen Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta.

Laihonen johti Tuloksekas julkisjohtaminen -tutkimushanketta, jossa selvitettiin  tuloksellisuusinformaation käyttöä ja tiedolla johtamista Tampereella, Turussa ja Espoossa. Hankkeen päärahoittajana oli Työsuojelurahasto ja erityisenä mielenkiinnon kohteena tuloksista käytävä keskustelu.

"Ehkä vielä tärkeämpi dialogi on se, joka tulisi käydä tavoitteita ja mittareita asetettaessa. Tällöin tehdään tärkeitä arvovalintoja ja luodaan tuloksellisuustietoisuutta, joka kantaa pitemmällä aikavälillä. Ohjataanko niukkoja resursseja esimerkiksi koulutukseen vai johonkin muuhun?"

Valintoja edeltävä dialogi määrittää sen, millaista yhteiskuntaa olemme rakentamassa. Siksi  tuloksellisuusdialogin pitäisi perustua parhaaseen mahdolliseen informaatioon.

Vastaavalla tavalla organisaatioiden pitäisi Laihosen mukaan käydä dialogia, jossa yhteisesti luodaan tilannekuvaa ja tehdään valintoja. Raportit ja niiden luvut, prosentit ja kehityskäyrät kyllä käydään läpi, mutta ei niinkään keskustella siitä, mistä ne kertovat ja mitä niiden pohjalta pitäisi tehdä.

"Tarvitaan keskustelua siitä, miksi suoriuduimme niin kuin suoriuduimme ja mitä pitäisi tehdä, että olisimme huomenna tai ensi vuonna parempia. Mikä suoritus on hyvä ja mikä riittävä?", haastaa Laihonen.

Hankkeen päättyessä tutkijan perusviesti on yksinkertainen:

"Niin onnistumisista kuin epäonnistumisista pitää uskaltaa puhua. Eri näkökulmien kuunteleminen auttaa oppimaan ja kehittymään."

Käytännössä asiat ovat usein monimutkaisia ja päätöksentekoa ohjaavat monet muutkin tekijät kuin tulosraportit. Yhä useammin tiedolla johtamisessa on kyse ihmisten ja näkökulmien välisestä vuoropuhelusta.

Reaalimaailman monitulkintaisuutta lähestyttiin hankkeessa tuloksellisuusdialogin näkökulmasta. Tutkimus toi yhteen tietojohtamisen ja dialogisen johtamisen opit ja pyrki luomaan uudenlaista tulkintaa tuloksellisuuden johtamisesta.

Laihosen mukaan tiedolla johtamisessa tulisikin kääntää huomio myös muihin asioihin kuin pelkästään analytiikkaan ja automaatioon. Julkisella sektorilla pitäisi rohkeammin haastaa totutut toimintatavat.

Erityisesti tuloksellisuuden johtamisen saralla tiukasti ylhäältä johdettu hallinnollinen järjestelmä vaatii rinnalleen uudenlaista ja täydentävää ajattelua. Laihosen mukaan tuloksellisuuden kehittäminen on yhteinen savotta - maailman monimutkaistuminen edellyttää koko organisaation kyvykkyyksien hyödyntämistä. Tähän rakentava tuloksellisuusdialogi tarjoaa yhden hyvän välineen.

Tutkimushankkeesta verkossa
https://tiedollajohtaminen.wordpress.com/

Dialogia tuloksista – kohti tuloksekasta julkisjohtamista
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0620-5

Lisätiedot:
Harri Laihonen, 050 468 0974, harri.laihonen@uta.fi

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 5.12.2017