Tampere3-johtamista tutkitaan Koneen apurahalla

Julkaistu 7.12.2018 - 17:14

Koneen Säätiöltä yhteensä yli 2 miljoonaa Tampereen yliopiston tutkimushankkeille

Tampere3-johtaminen ja yliopistoyhteisön kokemukset ovat aiheena yhdessä tutkimushankkeista, joita Koneen Säätiö ilmoitti tukevansa syksyn 2018 apurahahaussa.

Säätiö julkaisi joulukuun alussa apurahansaajalistan, jossa on mukana kymmenen Tampereen yliopiston tutkimushanketta. Rahoitusta ne saivat yhteensä reilut kaksi miljoonaa euroa.

Koneen Säätiö on myöntänyt syksyn 2018 apurahahaussa 26 miljoonaa euroa tieteen ja taiteen rohkeisiin avauksiin. Apurahan saa yhteensä 277 henkilöä, organisaatiota tai työryhmää.

Dosentti, yliopistotutkija Hanna Kuusela työryhmineen (Tampere3-työryhmä) sai 245 000 euroa tutkimushankkeeseen ”Kohti parempaa yliopistomaailmaa: strateginen johtaminen ja yliopistoyhteisön kokemukset Tampere3-fuusiossa”.

Hankkeessa tutkitaan Tampereen yliopistofuusion kriisiytymistä ja fuusion synnyttämän vastaliikkeen syitä sekä prosessin vaikutusta yliopistoyhteisöön ja kartoitetaan edellytyksiä tulevaisuuden yliopistoille ja yliopistopolitiikalle. Monitieteisessä tutkimusryhmässä arvioidaan konfliktiin johtaneita ja sitä ylläpitäviä kokemuksen ja tulkinnan malleja tutkimalla Tampere3-hankkeen ja sen johdon viestintää organisaatiotarinankerrontana, jota vasten ja vastaan yliopistoyhteisön jäsenet kerronnallistavat omaa kokemustaan.

Tutkijatohtori Veikko Eranti ja työryhmä (Totaalidemokratia) saivat 236 000 euroa tutkimushankkeeseen ”Totaalidemokratia. Parademokraattinen järjestelmä ja osallistumisen kulttuuriset työkalut 2010-luvun Suomessa”.

Totaalidemokratia-hanke tutkii sitä, miten suomalainen institutionaalinen demokraattinen järjestelmä toimii kokonaisuutena. Se on ensimmäinen tutkimus, joka huomioi virallisen demokraattisen järjestelmän lisäksi koko parademokraattisen järjestelmän sekä näiden väliset yhteydet.

Hanke keskittyy tutkimaan suurten osuuskuntien, evankelis-luterilaisen kirkon ja taloyhtiöiden demokratiaa, näissä tapahtuvan osallistumisen taustalla olevia kulttuurisia työkaluja sekä näiden yhteyksiä virallisen demokratian vastaaviin.

VTT Eerika Finell työryhmineen sai 272 000 euroa tutkimushankkeeseen ”Pienten lasten äitien keskinäiset suhteet monikulttuurisissa lähiöissä – monimetodologinen näkökulma”.

Tampereen ja Nottingham Trent yliopistojen yhteistyöhankkeessa tutkitaan pienten lasten äitien keskinäisiä ystävyys- ja tuttavuussuhteita monikulttuurisissa lähiöissä. Tutkimus tuottaa tietoa pienten lasten äitien keskinäisten suhteiden laadusta ja määrästä, millaisilla arkikäytänteillä näitä suhteita luodaan ja ylläpidetään sekä minkälaiset kulttuuri-, rakenne-, ryhmä- sekä yksilötasojen tekijät edistävät tai ehkäisevät sekä eri ryhmien sisäisiä että niiden välisiä suhteita.

Aineisto kerätään etnografisella tutkimusotteella Helsingin monikulttuuristen lähiöiden leikkipuistoista ja perheryhmistä sekä edustavalla kyselytutkimuksella, joka on suunnattu Helsingissä asuville 6–36 kuukautta vanhojen lasten äideille.

Dosentti, YTT, yliopistotutkija Riikka Homanen työryhmineen sai 282 000 euroa tutkimushankkeeseen ”Teknologia, etiikka ja lisääntyminen: kiistanalaisuus normalisaation aikakaudella”.

Hanke käsittelee lisääntymisteknologioiden etiikkaa: eettistä arviointia, jota tarvitaan lisääntymisteknologioiden hyväksymiseen, sääntelyyn, markkinoistamiseen ja käytön yleistymiseen.

Hankkeen osatutkimuksissa tarkastellaan trans- ja interseksuaalisuuden hoitoja, etnisten vähemmistöjen hedelmöityshoitoja, kohdunsiirtoja, keinokohtuja, lisääntymiseen liittyvien terveystietojen käytön ja hallinnan teknologisia käytäntöjä sekä kansallisia ja kansainvälisiä sukusolumarkkinoita Suomessa.

Filosofian tohtori Lauri Lahikainen sai 106 800 euroa tutkimushankkeeseen ”Kaupungit ja ilmastovastuu”.

Hanke selvittää, millä tavoin kaupungit kollektiivisina toimijoina ja kaupunkilaiset nimenomaan kaupunkilaisina voivat olla vastuussa ilmastonmuutoksesta. Ilmastovastuuta tarkastellaan syyllisyyden näkökulmasta, toimintavastuun näkökulmasta sekä hyve-eettisesti.

Filosofian professori Arto Laitinen sai 100 000 euroa Filosofian valtakunnalliselle tohtorikoulutusverkostolle. Verkostoon kuuluvat kaikki yliopistot, joissa on mahdollista tehdä filosofian jatkotutkintoja. Koordinoijana toimii tällä hetkellä Tampereen yliopisto.

Apulaisprofessori Zsuzsa Millei sai 319 000 euroa tutkimushankkeeseen “Re-Connect / Re-Collect: Crossing the Divides through Memories of Cold War Childhoods”.

Tampereen yliopisto sai 292 000 euron jatkorahoituksen Kone Foundation Senior Fellow’n palkkaamiselle Tampereen yliopiston tutkijakollegiumiin.

Yhteiskuntatieteiden tohtori Tiina Vaittinen sai 154 000 euroa tutkimushankkeeseen ”Hoivan kestävä tulevaisuus: aikuisille suunnattujen vaippojen globaali poliittinen talous”.

Tämä monipaikkainen etnografia tutkii aikuisille suunnattujen vaippojen ympärille muodostuvia poliittisia talouksia. Aikuisten vaipat ovat tabu aihe. Vaipat mielletään helposti inhimillisen kärsimyksen symboliksi tai julkisen hoivan kustannustaakaksi. Globaali vaippateollisuus on kuitenkin miljardien arvoinen bisnes, jonka teknologinen kehitys kietoutuu eettisiin kysymyksiin kuten vaipan tuotantoon, käyttöön ja hävittämiseen.

YTM, HK Pieta Hyvärinen sai 82 000 euroa tutkimushankkeeseen ”(Irti)kytkentöjä: ruokaomavaraistuminen kumppanuuslajien verkostoissa”.

Hankkeessa tarkastellaan ruokaomavaraisuutta ja sen lisäämistä tulevaisuuden tekemisenä, jossa määritellään uudelleen toimeentulon ja hyvinvoinnin ehtoja sekä ihmisten ja lajien välisiä suhteita. Omavaraista ruoantuotantoa tutkitaan kumppanuuslajien verkostojen ja moninaisen talouden näkökulmista, jolloin huomio kiinnittyy toiminnassa muotoutuviin ihmisten keskinäisiin ja lajien välisiin suhteisiin.

Lisätty 10.12.2018:

Psykologian maisteri Santtu Merjanaho sai 117 800 euroa tutkimushankkeelle ”Luontoyhteys ja sen syventämisen menetelmät – Osallistava toimintatutkimus monialaisena yhteistyönä yhdessäluomisen otteella ”.

Yliopistonlehtori Riikka Nissi ja työryhmä saivat 277 000 euroa (COMS) tutkimushankkeeseen ”Selviytymisen mekanismeja: Työllistävät vuorovaikutuskäytänteet palvelu- ja keikkatalouden mobilisoituvissa asiantuntijaprofessioissa”.

PhD, professori Pauliina Raento sai 125 800 euroa (JKK, ja Comsin pelitutkimuksen dosentti) hankkeeseen ”Hevoset ihmisineen: työ, toimijuus ja oppiminen”.

YTT Niina Uusitalo sai 122 200 euroa (COMS) tutkimushankkeeseen ”Kuvitetut ilmastotunteet: Ilmastonmuutoksen visuaaliset jäljet mediankäyttäjien arjessa”.

Tutkivan teatterityön keskuksen Marleena Huuhka sai 28 800 euroa hankkeeseen ”Videopelikulttuurin muutos ja vastaanpelaamisen praktiikka Artaud'laisen esitystutkimuksen lähtökohdista”.

Koneen Säätiön apurahat