Opetusteknologia innostaa opettajia

Julkaistu 9.10.2017 - 10:20

Opettajat kokevat opetusteknologian käytön ennemminkin innostavana kuin kuormittavana, ilmenee Tampereen yliopiston tuoreesta tutkimuksesta OPENA digitalisoituvassa koulussa – teknostressiä vai didaktista kukoistusta?

Tutkimuksessa selvitettiin, kuinka opetusteknologian käyttö liittyy opettajien työhyvinvointiin, ja kuinka opettajat voivat yhdessä kehittämällä edistää koulujen digitalisoitumista ja työhyvinvointia. Aihepiirin aiemmassa tutkimuksessa on keskitytty enemmän teknologiaan liittyvään kuormitukseen kuin sen innostavuuteen.

Jotta opettajat eivät kuormittuisi opetusteknologian käytön vuoksi, on tutkimuksen mukaan huolehdittava muun muassa siitä, että he voivat osallistua teknologiavalintoihin. Heille on myös tarjottava mahdollisuus käyttää opetusteknologiaa, joka sopii heidän opetustyyliinsä.

Lisäksi opettajat tarvitsevat sosiaalista ja teknistä tukea. Tutkimuksen mukaan opettajia kannattaa kannustaa analysoimaan opetusteknologian hyviä puolia, kehittämään osaamistaan ja uskomaan itseensä.

Tutkimukseen osallistui noin 200 opettajaa eri kouluasteilta Forssan, Lempäälän, Lopen ja Sastamalan kunnissa. Näiden kuntien 15 koulun opetusteknologian käytön ja työhyvinvoinnin kehittämistä tuettiin perustamalla opettajien kehittämisryhmät.  Opettajat vastasivat myös digitalisoitumista ja työhyvinvointia kartoittaneisiin kyselyihin.

Tulokset viittaavat siihen, että opettajat pystyvät itsenäisesti kehittämään työtään ja luovat koulujen kestävämpää digitalisoitumista tukevia käytäntöjä. Opettajien hyödyllisiksi kokemat käytännöt liittyvät opettajien keskinäiseen yhteistyöhön, kuten toisten opettamiseen ja neuvomiseen. He loivat yhdessä tapoja tukea sekä työhyvinvointia että digitalisoitumista samanaikaisesti.

Tämä koettiin tutkijoiden mukaan hyödylliseksi:

”Kehittäminen lisäsi osaamista ja opetusteknologian käyttöä. Opettajat saivat myös lisää rohkeutta sekä antoivat ja saivat apua. Kehittämisprosessi lisäsi keskustelua aiheesta, mikä lähensi opettajia. Kun useammat henkilöt ryhtyivät tukemaan muita, aiemmin yksin muita tukeneiden kuormitus väheni. Kehittäminen herätti opettajissa myös innostuksen tunnetta.”

Tutkimusta rahoitti Työsuojelurahasto.

Mäkiniemi, Jaana-Piia; Ahola, Salla; Syvänen, Antti; Heikkilä-Tammi, Kirsi; Viteli, Jarmo: Digitalisoituva koulu - hyvinvoivat opettajat? Miten edistää digitalisoitumista ja työhyvinvointia
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0542-0

Lisätietoja:
Tutkimusjohtaja Jarmo Viteli, 050 073 1237,  jarmo.viteli@uta.fi
Tampereen yliopiston viestintätieteiden tiedekunta, TRIM-tutkimuskeskus
Yliopistonlehtori Jaana-Piia Mäkiniemi, 050 318 6881, jaana-piia.makiniemi@uta.fi
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu, Työhyvinvoinnin tutkimusryhmä

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 9.10.2017