Viron hoitotyön kehittyminen ja muotoutuminen yhteiskunnallisessa muutoksessa

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Arvo-rakennus, luentosali A210-211, Arvo Ylpön katu 34

Ylle Ernits

MSSc Ülle Ernitsin väitöstilaisuus

Viron hoitotyön kehittyminen ja muotoutuminen yhteiskunnallisessa muutoksessa: seurantatutkimus (Development and formation of Estonian nursing in a changing society: follow-up study)

Väitöskirja kuuluu hoitotieteen alaan.

Vastaväittäjänä on professori Elina Haavisto (Turun yliopisto). Kustoksena toimii professori Päivi Åstedt-Kurki.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.
 

Viron hoitotyön kehittyminen ja muotoutuminen yhteiskunnallisessa muutoksessa

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa hoitotyön ja sen toimintojen muotoutumista kuvaileva tilastollinen hoitotyön malli. Lisäksi tavoitteena oli kuvata seurantatutkimuksena Virossa tehtävän hoitotyön toimintoja potilaiden hyvinvoinnin kannalta sekä organisaatiokulttuurin ja toimintaympäristön yhteyksiä hoitotyöhön sairaanhoitajien näkökulmasta. Tutkimuksen painopiste on sairaanhoitajan ammatillinen toiminta, jota tarkasteltiin sairaanhoitajien toteuttamien hoitotoimintojen (fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset, hengelliset) kautta. Lisäksi tarkasteltiin sairaanhoitajien arvioita hoitotoimintoihin käytetystä ajasta ja hoitoalan kehitystä.

Tutkimus on peruslähtökohdiltaan hoitotieteellinen, mutta siinä on hyödynnetty monitieteellistä lähestymistapaa, erityisesti yhteiskuntatieteellistä ja kasvatustieteellistä tutkimusta. Tutkimuskohteena olivat sairaanhoitajien ammatillinen toiminta, työolosuhteet ja organisaatiokulttuuri sairaanhoitajien näkökulmasta. Tutkimuksessa käytettiin kvantitatiivista lähestymistapaa. Tutkimus perustui The Baltic-Finland NuRsE –projektin puitteissa Virosta kerättyyn aineistoon ja sen analyysiin. Projektiin osallistui Suomen, Viron, Latvian ja Liettuan hoitoalan asiantuntijoita ja työtä koordinoi projektityöryhmä. Tutkimus toteutettiin seurantatutkimuksen mukaisesti kaksivaiheisena vuosina 1999 ja 2009.

Tutkimuksen tuloksena saatiin tietoa Viron sairaanhoidon kehityksestä ja sairaanhoitajien ammatillisesta toiminnasta sairaanhoitajien näkökulmasta vuosina 1999 ja 2009. Lisäksi saatiin tietoa hoitotyön tavoitteista, potilaiden fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja hengellisestä hyvinvoinnista sekä ongelmista ja niihin liittyvistä hoitotoiminnoista, organisaatiokulttuurista ja toimintaympäristöstä. Kaksivaiheisen tutkimuksen tulosten perusteella laadittu tilastollinen hoitotyön toimintamalli esittää hoitotoimintojen merkittävät komponentit ja niihin vaikuttavat tekijät potilaiden hyvinvoinnin näkökulmasta. Potilaiden hyvinvointiin merkittävimmin liittyneet tekijät voi jakaa viiteen ryhmään: sairaanhoitajien työkokemus, organisaatiotekijät, hoitotoimintoihin kulunut aika ja potilailla esiintyvien hengellisten ja psyykkisten ongelmien tiedostaminen.

Tutkimustuloksista saatua tietoa voidaan hyödyntää opiskelijoiden oppimis- ja tutkijoiden tutkimisprosessin tukemisessa, käytännön hoitotyön kehittymisessä sekä hoitotyön historiallisen näkökulman ymmärtämisessä ajassa ja yhteiskunnallisessa muutoksessa. Laaja, koko Viron kattava tutkimus antaa huomattavan panoksen hoitoalan koulutukseen perus-, maisteri- sekä tohtoritasolla ja tukee hoitotieteen kehitystä Virossa. Tutkimuksella on kansainvälistä merkitystä, sillä se tarjoaa kokonaiskatsauksen Virossa viime vuosikymmeninä tehtyyn hoitotyöhön ja sen tulevaisuudennäkymiin.
Lisäksi tutkimus antaa lisätietoa hoitotyön prosessiin sisältyvistä monimutkaisista yhteyksistä.

                                           ******

Ernitsin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2372, Tampere University Press, Tampere 2018. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1878, Tampere University Press 2018.

Väitöskirjan tilausosoite: Juvenes Verkkokirjakauppa tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi