Vastaanotolla vulvodyniaa sairastava nainen

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Arvo-rakennus, auditorio F115, Arvo Ylpön katu 34

Minna Törnävä

TtM Minna Törnävän väitöstilaisuus

Vastaanotolla vulvodyniaa sairastava nainen : koulutusinterventiotutkimus vulvodynian ja sen hoidon tietämyksestä terveydenhuoltohenkilöstöllä (Women with vulvodynia : An education intervention study regarding awareness, knowledge and care among healthcare professionals)

Väitöskirja kuuluu hoitotieteen alaan.

Vastaväittäjänä on dosentti Päivi Kankkunen (Itä-Suomen yliopisto). Kustoksena toimii professori Tarja Suominen.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Täydennyskoulutuksella kohti laadukkaampaa vulvodyniaa sairastavien naisten ja heidän kumppaniensa hoitoa

Naisilla esiintyvää yli kolme kuukautta kestänyttä ulkosynnyttimien kiputilaa, jolle ei löydy selvää syytä, kutsutaan vulvodyniaksi. Oireyhtymän on todettu aiheuttavan fyysisten oireiden lisäksi psykoseksuaalisia- ja parisuhdeongelmia. Vulvodynia saattaa aiheuttaa yhdyntävaikeuksien vuoksi jopa lapsettomuutta. Varhainen oireisiin puuttuminen lisää vulvodyniaa sairastavan naisen ja hänen kumppaninsa seksuaali- ja lisääntymisterveyttä sekä säästää potilaan ja yhteiskunnan ajallisia ja rahallisia resursseja.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata naisten kokemuksia vulvodyniasta ja sen hoidosta. Tarkoituksena oli myös arvioida tutkimusta varten kehitetyllä mittarilla opiskeluterveydenhuoltohenkilöstön tietämystä tästä aihealueesta ennen ja jälkeen koulutusintervention. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää terveydenhuollossa vulvodyniaa sairastavien naisten ja heidän kumppaniensa kohtaamisessa sekä hoidon kehittämisessä.

Tutkimuksen asetelma perustui monimetodi-menetelmään, joka sisälsi kaksi vaihetta. Vaiheen I aineisto koostui vulvodyniaa sairastavien naisten (n = 33) kokemuskertomuksista. Naisten kokemukset sekä näyttöön perustuva kirjallisuus vulvodyniasta ja sen hoidosta olivat tutkimuksen mittarin kehittämisen perustana. Vaiheen II tutkimusaineisto kerättiin opiskeluterveydenhuoltohenkilöstöltä (N = 191) eri puolilla Suomea sijaitsevista kahdestatoista opiskeluterveydenhuollon toimipisteestä ennen (n = 79) ja jälkeen (n = 30) täydennyskoulutusintervention. Tutkimuksen täydennyskoulutuksen oppisisältö kehitettiin asiantuntijaryhmän (N = 9) ja kirjallisuuskatsauksen perusteella.

Naiset raportoivat niin positiivisia kuin negatiivisiakin hoitokokemuksia vulvodynian hoidosta. Naisten kokemusten perusteella terveydenhuoltohenkilöstön tietämystä vulvodyniasta ja sen hoidosta tulisi lisätä. Vulvodynia kuormittaa parisuhdetta ja erityisesti seksuaalielämää. Terveydenhuoltohenkilöstöltä saatu tieto ja tuki koetaan merkitykselliseksi parisuhteen hyvinvoinnissa. Opiskeluterveydenhuoltohenkilöstön tietämys vulvodyniasta ja sen hoidosta todettiin olevan eritasoista tietämyksen eri osioissa ennen koulutusinterventiota. Koulutusintervention jälkeen osallistuneiden tietämys vulvodyniasta ja sen hoidosta oli tilastollisesti merkitsevästi korkeampi kuin ennen koulutusta. Osallistuneiden koulutustyytyväisyys oli hyvä.

Naisten vulvodyniaoireisiin on tärkeää reagoida nopeasti jo perusterveydenhuollossa. Hoitosuhteessa tulee kiinnittää erityistä huomiota tiedon ja tuen antamiseen vulvodyniaa sairastavalle naiselle sekä hänen kumppanilleen. Verkkopohjaisella täydennyskoulutuksella voidaan tuottaa samansisältöinen oppisisältö vulvodynian ja sen hoidon tietämyksen lisäämiseksi organisaatioissa kuten opiskeluterveydenhuollossa, joiden toimipisteet ovat maantieteellisesti etäällä toisistaan.
                                          ******

Törnävän väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2309, Tampere University Press, Tampere 2017. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1813, Tampere University Press 2017.