Turvattomuuden kokemisesta kohti arjen helpottumista

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Arvo-rakennus, Jarmo Visakorpi -sali, Arvo Ylpön katu 34

TtM Tarja Heino-Tolosen väitöstilaisuus

Turvattomuuden kokemisesta kohti arjen helpottumista : Substantiivinen teoria perheen arjesta selviytymistä edistävästä perheen ja sairaanhoitajan yhteistyöstä hoidettaessa äkillisesti sairaalahoitoa vaativaa lasta lasten kotisairaalassa (From experiencing insecurity towards relief in daily life : A substantive theroy on how co-operation between the family and the nurse will help the daily coping of the family while caring for their acutely sick hospitalized child in the home hospital)

Väitöskirja kuuluu hoitotieteen alaan.

Vastaväittäjänä on professori Sanna Salanterä (Turun yliopisto). Kustoksena toimii professori Eija Paavilainen.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Perheen arjesta selviytymistä edistävä yhteistyö lasten kotisairaalassa

Perheen selviytyminen lapsen sairaudesta ja sairaalassaolosta edellyttää hoitotyössä perhelähtöistä ja yhteisöllistä lähestymistapaa. Perheen osallistumisen mahdollistaminen lapsen hoitoon lapsen sairaalahoidon aikana tukee lapsen ja perheen hyvinvointia, mutta edellyttää perheen ja sairaanhoitajan välisen yhteistyön sujumista. Perheen ja sairaanhoitajan sujuva yhteistyö edesauttaa hyvän hoidon toteutumista ja lisää perheiden tyytyväisyyttä hoitoon. Kotisairaalassa on mahdollista hoitaa lasta lähellä perhettä sekä vahvistaa perheen osallistumista lapsen hoitoon onnistuneella perheen ja sairaanhoitajan välisellä yhteistyöllä. Sosiaali- ja terveysministeriön kansallisessa kehittämisohjelmassa painotetaan palvelujen järjestämistä asiakaslähtöisesti, joten on tärkeää kehittää ja tutkia erilaisia toimintamalleja myös erikoissairaanhoitoa vaativien lapsipotilaiden osalta. Lasten kotisairaalatoiminta on esimerkki asiakaslähtöisestä toimintamallista.
 
Tutkimuksen tarkoituksena oli tuoda esille, millainen perheen ja sairaanhoitajan välinen yhteistyö edistää  perheen arjesta selviytymistä hoidettaessa äkillisesti sairaalahoitoa vaativaa lasta lasten kotisairaalassa. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että lasten kotisairaalahoito ja perheen arjesta selviytyminen luovat tarpeen perheen ja sairaanhoitajan väliselle yhteistyölle. Yhteistyön toteutumista kuvataan tässä tutkimuksessa pettymisenä perheen ja hoitajan yhdessä toimimiseen tai yhdessä toimimisen sujumisena. Yhteistyöllä on merkitystä perheen arkeen joko perheen arkea häiriten tai sitä helpottaen. Perhehoitotyön toteuttamisen tärkeys korostuu lasten kotisairaalassa. Hoitajan perhekeskeiset toimintatavat ovat avainasemassa, jotta lapsen ja perheen hyvä hoito toteutuu lasten kotisairaalassa.
 
Tutkimuksen tulokset auttavat käytännön hoitotyön tekijöitä ymmärtämään hoitajien roolin merkitystä perheen ja hoitajien välisessä yhteistyössä sekä sitä, miten hoitajan rooli on erilainen hoidettaessa lasta kotisairaalassa perinteisen osastolla hoidon sijasta. Tutkimus tuo uuden näkökulman kotona toteutettavaan sairaalahoitoon suomalaisessa hoitokulttuurissa lapsipotilaiden osalta ja lisää tutkittua tietoa perhehoitotyöhön. Perheen ja sairaanhoitajien yhteistyöllä helpotetaan perheen arkea ja edesautetaan perheen hyvinvointia lapsen sairaalahoitoa vaativasta äkillisestä sairaudesta huolimatta. Yhteistyön tulee olla sellaista, jossa molemmat osapuolet ovat aktiivisia toisensa huomioivia toimijoita.

                                          ******

Tarja Heino-Tolonen on syntynyt Lempäälässä ja hän on suorittanut terveystieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Heino-Tolosen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2304, Tampere University Press, Tampere 2017. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1808, Tampere University Press 2017.

Väitöskirjan tilausosoite: Juvenes Verkkokirjakauppa, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.